Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2009 z dne 29. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2009 z dne 29. 5. 2009

Kazalo

1916. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1D), stran 5549.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. maja 2009.
Št. 003-02-5/2009-9
Ljubljana, dne 27. maja 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH SANKCIJ (ZIKS-1D)
1. člen
V Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo in 76/08) se v prvem odstavku 24. člena v 1. točki črta besedilo »kar ugotavlja posebna zdravstvena komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za pravosodje«.
2. člen
V prvem odstavku 82. člena se za besedo »zdravljenje« črta vejica in besedilo »kar ugotavlja posebna zdravstvena komisija iz 24. člena tega zakona«.
3. člen
V prvem odstavku 132. člena se za besedo »prekiniti« dodata besedi »oziroma odložiti«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če je osebi, ki prestaja uklonilni zapor, prekinitev oziroma odložitev dovoljena zaradi zdravljenja, lahko prekinitev oziroma odložitev traja, dokler je potrebno zdravljenje zunaj zavoda.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»O prekinitvi prestajanja uklonilnega zapora odloči direktor zavoda s sklepom na podlagi mnenja zavodskega zdravnika, o odložitvi prestajanja uklonilnega zapora pa odloča sodišče.«.
4. člen
Šesti odstavek 207. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sodišče, ki je osebi v postopku o prekršku določilo uklonilni zapor, pošlje to osebo na izvršitev uklonilnega zapora skladno z navodilom, ki ureja razporejanje in pošiljanje obsojencev na prestajanje kazni zapora v zavode za prestajanje kazni zapora.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
Postopki, ki jih vodi posebna zdravstvena komisija in do uveljavitve tega zakona še niso bili končani, se končajo po dosedanjih predpisih.
6. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 713-03/09-4/18
Ljubljana, dne 19. maja 2009
EPA 272-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina