Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2009 z dne 15. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2009 z dne 15. 5. 2009

Kazalo

1744. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Lokrovec – Na Jasi, stran 5166.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Lokrovec – Na Jasi
1. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN)
Območje zemljišč s parc. št. 872/19, 872/23 in 872/22, vse k.o. Ostrožno je po prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč znotraj dveh prostorskih aktov – Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Lokrovec in Prostorskih ureditvenih pogojev za obmestni prostor Mestne občine Celje, ki vsak zase določata pogoje gradnje.
Območje zemljišč v naravi predstavlja delno tenis igrišča in travnik sredi gozda v neposredni bližini mesta kot nadaljevanje stanovanjske soseske Prvomajska. Lastniki zemljišč želijo na obravnavanem območju zgraditi sosesko individualnih stanovanjskih objektov s pripadajočo infrastrukturo, potrebno za realizacijo sodobne nadstandardne soseske.
Ker veljavni prostorski akti ne omogočajo realizacije njihove namere, dajejo pobudo za sprejem novega podrobnega prostorskega načrta.
2. člen
Predmet, programska izhodišča in namen
Predmet OPPN za območje zemljišč s parc. št. 872/19, 872/22 in 872/23, vse k.o. Ostrožno je prostorska ureditev, ki bo ob upoštevanju danosti in omejitev obravnavanega območja (lega območja sredi gozda s posebnim namenom) ter veljavnih normativov podala izvedbene pogoje za gradnjo novih stanovanjskih objektov in pripadajoče gospodarske infrastrukture ob upoštevanju prometnih, komunalnih ter energetskih normativov. Na obravnavanem območju je predvidena stanovanjska gradnja v zelenju, nižje etažnosti, K+P+1 z možnostjo terasne nadzidave ene etaže, ter za to potrebna infrastruktura. Prostorska ureditev mora podati tudi rešitev za ustrezno priključno dovozno cesto s hodnikom za pešce na obstoječo javno cestno prometno infrastrukturo.
Pri zasnovi prostorske ureditve je potrebno upoštevati priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04). Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo (gradbenih parcel) ne sme presegati faktorjev izkoriščenosti, kot so predpisani v PR Slovenije: F(i) =1,2 in F(z)= 0,4.
3. člen
Območje sprememb in dopolnitev, meja območja IPA
Območje sprememb in dopolnitve PA je zemljišče s parcelnimi številkami 872/19, 872/23 in 872/22, vse k.o. Ostrožno. Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo, celovitost spreminjanega dokumenta in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora. Velikost obravnavanega območja je ca. 0,8 ha.
4. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovno rešitev bo izdelal s strani investitorja izbrani prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora, skladno s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01). Izdelana mora biti v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
Pri načrtovanju je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave in kulturne dediščine, relevantna za izdelavo naloge.
Kolikor bo za predvideno spremembo potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnemu ministrstvu.
5. člen
Roki za postopek sprejemanja sprememb PA
Rokovno je priprava predloga PA vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem.
Postopek priprave in sprejemanja PA poteka skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in se predvidoma zaključi februarja 2010.
6. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
Postopek priprave in sprejemanja PA vodi Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice k osnutku in mnenja k predlogu so:
– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Referat za promet in varovanje okolja, Trg Celjskih knezov 9, Celje;
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2 a, Celje;
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje;
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni energije d.d., Vrunčeva 2A, Celje;
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje;
– Simbio d.o.o.,Teharska 49, Celje;
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Območna pisarna Celje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
– Zavod za gozdove, OE Celje, Ljubljanska 13, Celje;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, PE Celje, Glavni trg 1, Celje.
Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom ZPNačrt v roku 30 dni podajo smernice k osnutku in mnenje k predlogu prostorskega akta.
MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za PA potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
Kolikor se v postopku priprave PA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Investitor projekta OPPN je Janez Stermecki, Lokrovec 43a, 3000 Celje.
Izdelavo geodetskega posnetka in potrebnih strokovnih podlag, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka, izdelavo prostorskega akta ter izdelavo programa opremljanja bo financiral pobudnik OPPN.
Geodetski načrt za izdelavo OPPN mora biti izdelan v digitalni obliki v skladu z 9. členom Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04), izdela ga lahko le pooblaščeni izvajalec.
Po končanem postopku je investitor dolžan predati pripravljavcu v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo elaborat v dveh izvodih v standardni obliki in digitalni vektorski obliki, primerni za nadaljnjo uporabo v ACAD-u, na primernem nosilcu.
8. člen
Končne določbe
Sklep se objavi v Uradnem listu in na spletnih straneh Mestne občine Celje in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0005/2009
Celje, dne 21. aprila 2009
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.