Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2009 z dne 15. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2009 z dne 15. 5. 2009

Kazalo

1722. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za odobritev organizacij in priznanje drugih organizacij pri reji drobnice, stran 5096.

Na podlagi petega odstavka 48. člena, tretjega odstavka 54. člena, šestega odstavka 60. člena, tretjega odstavka 62. člena, tretjega odstavka 96. člena in drugega odstavka 98. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1, 110/02 – ZGO-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za odobritev organizacij in priznanje drugih organizacij pri reji drobnice
1. člen
V Pravilniku o pogojih za odobritev organizacij in priznanje drugih organizacij pri reji drobnice (Uradni list RS, št. 94/03) se šestnajsta alinea prvega odstavka 10. člena spremeni tako, da se glasi:
»– odločbo o registraciji osemenjevalnega središča v skladu s predpisi, ki urejajo veterinarstvo;«.
Sedemnajsta alinea se črta.
Dosedanje osemnajsta, devetnajsta, dvajseta, enaindvajseta in dvaindvajseta alinea postanejo sedemnajsta, osemnajsta, devetnajsta, dvajseta in enaindvajseta alinea.
2. člen
Peta alinea 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– zagotovljeno mora biti vodenje potrdil o pripustu na obrazcu, ki je kot sestavni del tehnične dokumentacije objavljen v sklopu tehničnih navodil o razmnoževanju domačih živali na spletnih straneh ministrstva;«.
3. člen
Peta alinea 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– posredovanje podatkov o pripustih priznani rejski organizaciji ali drugi priznani organizaciji v živinoreji ali v centralni register razmnoževanja domačih živali za drobnico (v nadaljnjem besedilu: centralni register razmnoževanja), ki ga vodi ministrstvo.«.
4. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
(evidenca, dokumentacija in poročanje)
(1) Rejec plemenskega ovna ali kozla mora voditi predpisano evidenco o vsakem pripustu na njegovi pripustni postaji ter o tem poročati v skladu s tem pravilnikom in predpisom, ki ureja razmnoževanje domačih živali. To evidenco mora hraniti vsaj še tri leta po izločitvi plemenskega ovna ali kozla iz kmetijskega gospodarstva.
(2) Rejec plemenskega ovna ali kozla mora ob opravljenem pripustu izdati rejcu potrdilo o pripustu plemenice na obrazcu, ki je kot sestavni del tehnične dokumentacije objavljen v sklopu tehničnih navodil o razmnoževanju domačih živali na spletnih straneh ministrstva. Obrazci so natisnjeni v štirih kopijah. Obrazce prejmejo rejec plemenice, rejec plemenskega ovna ali kozla in priznana rejska organizacija, ki je v skladu s predpisom o sprejetju čistopasemskih plemenskih ovc in koz za pleme izdala zootehniški dokument o priznavanju plemenskega ovna ali kozla. En izvod se v skladu z veterinarskimi predpisi pošlje pristojni veterinarski organizaciji, ki ima koncesijo za opravljanje veterinarskih storitev. Rejec plemenskega ovna ali kozla mora do desetega v tekočem mesecu priznani rejski organizaciji in pristojni veterinarski organizaciji poslati kopije v preteklem mesecu porabljenih obrazcev. Izvajalec pripusta mora najkasneje do desetega dne v tekočem mesecu vnesti podatke o pripustih v preteklem mesecu v centralni register razmnoževanja sam ali to zanj opravi v istem obdobju priznana rejska organizacija ali druga priznana organizacija v živinoreji.
(3) Založnik in izdajatelj obrazca potrdila o pripustu je organizacija iz 84. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1, 110/02 – ZGO-1 in 45/04 – ZdZPKG) ali Veterinarska zbornica Slovenije, ki morata voditi evidenco o številu natisnjenih ter izdanih obrazcih in v sedmih dneh od dneva distribucije obrazcev pripustni postaji vnesti v centralni register razmnoževanja podatke o zaporednih številkah obrazcev dodeljenih posamezni pripustni postaji, z navedbo datuma razdelitve obrazcev.«.
5. člen
Deveta alinea 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– odločbo o registraciji pripustne postaje v skladu s predpisi, ki urejajo veterinarstvo;«.
6. člen
Prva alinea drugega odstavka 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– univerzitetno izobrazbo s področja kmetijstva – smer zootehnika ali druga podobna smer;«.
7. člen
Prva alinea drugega odstavka 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– univerzitetno izobrazbo s področja kmetijstva – smer zootehnika ali druga podobna smer;«.
8. člen
Priloga »Potrdilo o pripustu ovc ali koz« se črta.
9. člen
Drugi in tretji odstavek 4. člena tega pravilnika se v delu, ki se nanaša na vnos podatkov v centralni register razmnoževanja, začneta uporabljati z dnem vzpostavitve centralnega registra.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-282/2008
Ljubljana, dne 22. aprila 2009
EVA 2008-2311-0054
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost