Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2009 z dne 15. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2009 z dne 15. 5. 2009

Kazalo

1710. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva za leto 2009, stran 5044.

Na podlagi 10. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08), 35. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06) in drugega odstavka 49. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva za leto 2009
1. člen
V Uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva za leto 2009 (Uradni list RS, št. 126/08) se v prvem odstavku 2. člena napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje kmetijske proizvodnje in vzrejo vodnih živali v ribogojnih objektih so upravičena kmetijska gospodarstva in nosilci ribogojne dejavnosti kot fizične ali pravne osebe, ki opravljajo primarno kmetijsko ali ribogojno dejavnost na ozemlju Republike Slovenije in so mala in srednje velika podjetja, kot so opredeljena v 2. členu Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (UL L št. 214 z dne 9. 8. 2008, str. 3), ki sklenejo zavarovalno pogodbo z zavarovalnico iz 6. člena te uredbe in izpolnjujejo naslednje dodatne pogoje:«.
2. člen
V 8. členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Agencija pomoči za sofinanciranje zavarovalne premije skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358 z dne 16. 12. 2006, str. 3) lahko dodeli po objavi identifikacijske številke vpisa zahtevka za izvzetje iz obveznosti priglasitve na spletni strani Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja Komisije Evropskih skupnosti.«.
3. člen
Črta se 13. člen.
4. člen
Priloga 2A se nadomesti z novo Prilogo 2A, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
5. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-16/2009/8
Ljubljana, dne 7. maja 2009
EVA 2009-2311-0106
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost