Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2009 z dne 15. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2009 z dne 15. 5. 2009

Kazalo

1709. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem, stran 5043.

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem
1. člen
V Uredbi o razvojnih spodbudah za turizem (Uradni list RS, št. 132/06, 23/07 in 107/08) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za razvrščanje gospodarskih družb in podjetij po velikosti na majhna, srednje velika in velika se po tej uredbi uporabljajo merila, ki jih opredeljuje Uredba Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (UL L št. 214 z dne 9. 8. 2008, str. 3).«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalca javnih razpisov, po katerih se dodeljujejo razvojne spodbude, sta lahko tudi Slovenski podjetniški sklad in Slovenska turistična organizacija.«.
3. člen
V prvem odstavku 4. člena se za besedo »oziroma« doda besedilo, ki se glasi: », če so predlagatelji pravne osebe z neprofitnim statusom, tudi«.
Tretji, četrti, peti in šesti odstavek se črtajo.
Dosedanji sedmi odstavek postane tretji odstavek in v njem se besedna zveza »določbe Uredbe« nadomesti z besedilom »splošne in posebne določbe, ki se nanašajo na regionalno pomoč, na pomoč za svetovalne storitve v malih in srednje velikih podjetjih, na udeležbo malih in srednje velikih podjetij na sejmih ter na pomoči za usposabljanje, Uredbe«.
Dosedanji osmi odstavek postane četrti odstavek.
4. člen
V 5. členu se tretja in četrta alinea spremenita tako, da se glasita:
»– ni dolgoročno plačilno nesposoben po tretjem odstavku 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07) (ta pogoj velja le za gospodarske družbe in samostojne podjetnike posameznike),
– ni v težavah in ne prejema, pa tudi ni v postopku pridobivanja, finančne pomoči države po programu za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah. Mala in srednje velika podjetja, ki delujejo manj kakor tri leta od registracije, se ne obravnavajo kot podjetja v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij,«.
5. člen
V 6. členu se na koncu besedila doda stavek, ki se glasi:
»Pri seštevanju pomoči se upošteva tudi pomoč, dodeljena po pravilu »de minimis«. Če je predlagatelj v zadnjih treh letih prejel pomoč v obliki rizičnega kapitala, se odstotek sofinanciranja zmanjša za 20 odstotkov, vendar zmanjšanje ne sme presegati zneska prejetega rizičnega kapitala.«.
6. člen
V 8. členu se prvi odstavek spremeni, tako, da se glasi:
»(1) Programi trženja turistične ponudbe Slovenije na domačem in tujih trgih zajemajo vlaganje v razvoj, promocijo ter nastopanje in trženje na domačem in tujih tržiščih.«.
7. člen
V 10. členu se doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Pri dodelitvi razvojne spodbude za program iz prvega odstavka tega člena je treba državno pomoč posamično priglasiti Evropski komisiji, kadar znesek dodeljene spodbude prejemniku za posamezen program presega dva milijona eurov.«.
8. člen
V prvem odstavku 11. člena se besedna zveza »podjetniki in gospodarske družbe« nadomesti z besedilom »podjetniki, gospodarske družbe, zavodi, društva in druge pravne osebe, ki delujejo na področju turizma«.
9. člen
V 14. členu se doda novi peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Pri dodelitvi razvojne spodbude za program iz prvega odstavka tega člena je treba državno pomoč posamično priglasiti Evropski komisiji, kadar znesek dodeljene spodbude prejemniku za posamezen program presega dva milijona eurov, za program v nematerialne investicije pa sedem in pol milijona eurov.«.
10. člen
V prvem odstavku 17. člena se besedna zveza »družbe in zavodi« nadomesti z besedilom »družbe, zavodi, društva in druge pravne osebe, ki delujejo na področju turizma«.
11. člen
V prvem odstavku 19. člena se beseda »dela« nadomesti z besedno zvezo »upravljanja delovnih procesov«.
12. člen
V drugem odstavku 24. člena se na koncu prve in druge alinee pred vejico dodata besedi »in usposabljanja«.
V tretjem odstavku se besedna zveza »35 odstotkov« nadomesti z besedno zvezo »25 odstotkov«, zadnji stavek pa se spremeni tako, da se glasi:
»Delež sofinanciranja se lahko poveča za deset odstotkov, če je predlagatelj srednje veliko podjetje, za 20 odstotkov pa, če je predlagatelj majhno podjetje.«.
Doda se novi četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Pri dodelitvi razvojne spodbude za program iz prvega odstavka tega člena je treba državno pomoč posamično priglasiti Evropski komisiji, kadar znesek dodeljene spodbude prejemniku za posamezen program presega dva milijona eurov.«.
13. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-15/2009/4
Ljubljana, dne 30. aprila 2009
EVA 2009-2111-0016
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost