Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

1264. Pravilnik o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave, stran 4062.

Na podlagi 7.a člena Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 – odl. US in 96/08) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa pogoje odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) (v nadaljnjem besedilu: medved) in volka (Canis lupus) (v nadaljnjem besedilu: volk) iz narave ter obseg selektivnega in omejenega odvzema medvedov in volkov (v nadaljnjem besedilu: osebki) iz narave zaradi uravnavanja velikosti populacije z okoljem.
(2) Ta pravilnik določa tudi nekatere pogoje odvzema živali zavarovanih prosto živečih vrst (v nadaljnjem besedilu: živali) iz narave, ki se izvaja na podlagi Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 – odl. US in 96/08; v nadaljnjem besedilu: Uredba).
2. člen
(pogoj)
Odvzem osebkov iz narave je dopusten, če ni druge možnosti za uravnavanje populacije z okoljem, in to ne škoduje ohranitvi ugodnega stanja zavarovane živalske vrste.
3. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. območja življenjskega prostora vrste rjavega medveda so osrednje, robno in prehodno območje ter območje izjemne prisotnosti. Opredeljena so v Strategiji upravljanja z rjavim medvedom (Ursus arctos) v Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: Strategija), ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije (sklep št. 322-07/2001-2, z dne 24. 1. 2002);
2. odstrel je usmrtitev osebka v skladu s predpisi s področja divjadi in lovstva, ki je lahko načrtovan ali pa je nujno potreben zaradi izjemnih okoliščin iz prve, druge in tretje alinee prvega odstavka 7. člena Uredbe;
3. odvzem osebkov iz narave je trajen ali začasen odvzem živega ali mrtvega osebka iz habitata oziroma populacije. Sledi odstrelu, ujetju, povozu ali drugi izgubi osebka ne glede na vzrok, ki je izgubo povzročil. Če se ujeti osebek vrne v naravo v območja življenjskega prostora vrste, se ujetje osebka ne šteje za odvzem osebka iz narave.
4. člen
(dopusten obseg odvzema osebkov iz narave)
(1) Selektiven in omejen odvzem osebkov iz narave zaradi uravnavanja velikosti populacije z okoljem, ki se izvede z načrtovanim odstrelom, je lahko tolikšen, da skupni seštevek osebkov odvzetih iz narave zaradi ujetja, povoza ali drugih izgub ter izjemnega in načrtovanega odstrela ne preseže dopustnega obsega odvzema osebkov iz narave, s katerim se zagotavlja ohranitev ugodnega stanja vrste.
(2) O načrtovanem odstrelu osebkov se v koledarskem letu odloči praviloma pred začetkom obdobja, v katerem je odstrel dovoljen.
(3) Pri vsakokratni določitvi obsega načrtovanega odstrela osebkov je treba upoštevati nepredvidljive odvzeme osebkov iz narave zaradi ujetja, povoza, izjemnega odstrela ali druge izgube.
5. člen
(način določitve obsega odvzema medvedov iz narave)
Obseg in prostorska razporeditev odvzema medvedov iz narave morata biti v koledarskem letu v območjih življenjskega prostora vrste rjavega medveda skladna s cilji za posamezna območja, kot so določeni v Strategiji.
6. člen
(način določitve obsega odvzema volkov iz narave)
Obseg in prostorska razporeditev odvzema volkov iz narave morata biti v koledarskem letu skladna s cilji za doseganje ugodnega stanja vrste volka.
7. člen
(prostorska in časovna razporeditev načrtovanega odstrela)
(1) Načrtovani odstrel medveda se razporedi po lovsko upravljavskih območjih praviloma tako, da se pretežni del odstrela izvede v predelih gostejše naseljenosti prebivalstva, pri čemer se upošteva pogostnost primerov neposrednega ogrožanja ljudi in premoženja v zadnjih treh letih.
(2) Načrtovani odstrel volka se razporedi po lovsko upravljavskih območjih praviloma tako, da se upošteva pogostnost primerov škodnih dogodkov na rejnih živalih v zadnjih treh letih.
(3) Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod) v sodelovanju z območnimi združenji upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom (v nadaljnjem besedilu: OZUL) pripravi predlog podrobnejše prostorske razporeditve odstrela osebkov v lovsko upravljavskih območjih po posameznih loviščih, kot sestavni del strokovnega mnenja iz 8. člena Uredbe.
(4) Upravljavci lovišč in lovišč s posebnim namenom (v nadaljnjem besedilu: upravljavci lovišč) morajo zagotoviti izvedbo odstrela osebkov v skladu z določbami tega pravilnika.
(5) Načrtovani odstrel medvedov se izvaja v času od 1. januarja do 30. aprila in od 1. oktobra do 31. decembra.
(6) Načrtovani odstrel volkov se izvaja od 1. januarja do 28. februarja in od 1. oktobra do 31. decembra
8. člen
(struktura načrtovanega odstrela medvedov)
(1) Načrtovani odstrel medvedov je določen glede na telesno maso medvedov.
(2) V osrednjem območju vrste rjavega medveda se lahko načrtuje odstrel:
– v I. težnostni kategoriji do 100 kg bruto telesne mase v višini najmanj 75% od celotnega načrtovanega odstrela medvedov;
– v II. težnostni kategoriji med 100 in 150 kg bruto telesne mase v višini največ 15% od celotnega načrtovanega odstrela medvedov;
– v III. težnostni kategoriji nad 150 kg bruto telesne mase v višini največ 10% od celotnega načrtovanega odstrela medvedov.
(3) V robnem območju vrste rjavega medveda se praviloma načrtuje odstrel medvedov I. težnostne kategorije.
(4) Pri določanju strukture načrtovanega odstrela za obdobja, v katerih je dovoljen odstrel medvedov, se upošteva, da je telesna masa medvedov spomladi za več kot 20% nižja kot jeseni.
(5) Ker se masa medveda lahko v naravi oceni le približno, je ob izvedbi načrtovanega odstrela dovoljeno odstopanje od določene strukture načrtovanega odstrela medvedov največ za 20%.
(6) V primeru izpolnitve kvote načrtovanega odstrela v posamezni težnostni kategoriji, nastali tudi kot posledica dovoljenega odstopanja iz prejšnjega odstavka, je Zavod dolžan o tem obvestiti ministrstvo, pristojno za varstvo narave (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ki obvesti upravljavce lovišč o tem, da je kvota načrtovanega odstrela izpolnjena.
9. člen
(določitev načrtovanega odstrela)
(1) Načrtovani obseg in struktura medvedov ter prostorska in časovna razporeditev načrtovanega odstrela so določeni v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Načrtovani obseg in prostorska razporeditev načrtovanega odstrela volkov so določeni v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
10. člen
(podrobnejši način odvzema iz narave)
(1) Ob odvzemu živali iz narave se ravna v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave in veterinarstva.
(2) Odvzem živali iz narave z odstrelom izvajajo upravljavci lovišč na način lova v skladu s predpisi s področja divjadi in lovstva.
(3) Odvzem velikih zveri iz narave zaradi razlogov iz prve, druge in tretje alinee prvega odstavka 7. člena Uredbe izvajajo tudi člani »skupine za hitro ukrepanje v primeru ogrožanja življenja ljudi in premoženja po velikih zvereh«, imenovani s sklepom ministra, pristojnega za varstvo narave.
(4) Če se odvzema iz narave medvedko z mladiči zaradi razlogov iz prve, druge in tretje alinee prvega odstavka 7. člena Uredbe, se praviloma najprej odvzame mladiče in šele nato medvedko.
(5) Načrtovani odstrel medveda se izvaja:
– v osrednjem območju vrste rjavega medveda z visoke preže, razen kjer se odstrel prednostno izvaja v pasu približno 1,5 km okoli naselij, kjer se osebki pogosto pojavljajo oziroma se tam dalj časa zadržujejo in odstrel z visoke preže ni mogoč. Takrat se lahko odstrel izvede na katerikoli način v skladu s predpisi s področja divjadi in lovstva, razen s pogonom, pritiskom in brakado;
– v robnem območju vrste rjavega medveda praviloma z visoke preže, lahko pa tudi na katerikoli način v skladu s predpisi s področja divjadi in lovstva, razen s pogonom, pritiskom in brakado.
(6) Odstrel medveda se v prehodnem območju in območju izjemne prisotnosti vrste rjavega medveda izvaja na katerikoli način v skladu s predpisi s področja divjadi in lovstva, razen s pogonom, pritiskom in brakado.
11. člen
(odvzem vzorcev tkiv in organov)
(1) Zavod omogoči znanstveno raziskovalnim organizacijam za potrebe raziskav odvzem oziroma posredovanje vzorcev tkiv, organov ali drugih telesnih delov osebkov, odvzetih iz narave, na podlagi medsebojnega dogovora.
(2) Znanstveno raziskovalne organizacije morajo o vseh rezultatih raziskav, ki so pomembni za ohranjanje vrste rjavega medveda in volka, redno, najkasneje pa do konca koledarskega leta, poročati ministrstvu in Zavodu.
12. člen
(evidenca odvzema osebkov iz narave)
(1) Zavod spremlja odvzem osebkov iz narave v skladu s predpisi s področja divjadi in lovstva ter ohranjanja narave in vodi o tem evidenco, ki vsebuje:
– datum odvzema osebka iz narave;
– kraj odvzema osebka iz narave z navedbo območja življenjskega prostora, lovsko upravljavskega območja in lovišča ter v primeru odvzema osebka iz narave v naselju ali neposredni okolici naselja tudi z navedbo geografskega imena naselja;
– podatke o spolu in telesni masi osebka ter oceni njegove starosti;
– navedbo razloga za odvzem osebka iz narave;
– podatke o odvzemu vzorcev tkiv, organov ali drugih telesnih delov osebka, vključno z navedbo organizacije, ki je odvzela vzorce, ter
– druge za varstvo vrst rjavega medveda in volka pomembne podatke.
(2) Zavod na podlagi podatkov iz evidence pripravi trimesečno poročilo, strukturirano po posameznih lovsko upravljavskih območjih in območjih življenjskih prostorov vrst rjavega medveda in volka. To poročilo posreduje najpozneje do 15. v prvem mesecu po preteku vsakega trimesečja ministrstvu, Agenciji Republike Slovenije za okolje, Zavodu RS za varstvo narave in krajevno pristojnima območnima enotama Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano ter Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor. Ob koncu leta Zavod poda celovito poročilo o odvzemu osebkov iz narave in oceno vpliva odvzema osebkov iz narave na ugodno stanje vrste rjavega medveda in vrste volka glede na tekoče rezultate spremljanja stanja. Na zahtevo ministrstva mora Zavod kadarkoli pripraviti in posredovati poročilo.
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-40/2009/14
Ljubljana, dne 6. aprila 2009
EVA 2009-2511-0042
Karl Erjavec l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti