Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

1188. Zakon o spremembah Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1B), stran 3965.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1B)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. marca 2009.
Št. 003-02-3/2009-16
Ljubljana, dne 6. aprila 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O ZEMLJIŠKI KNJIGI (ZZK-1B)
1. člen
V Zakonu o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 34/08 – ZST-1 in 45/08) se v drugem odstavku 140.a člena besedilo »po določbah tega člena« črta.
2. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 45/08) se 32. člen spremeni tako, da se glasi:
»32. člen
Postopki vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, začeti pred 1. majem 2009, se končajo po določbah Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03 in 34/08 – ZST-1).«.
3. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»33. člen
Določba drugega odstavka novega 140.a člena zakona se začne uporabljati 1. maja 2009.
Določbe prvega in tretjega do osmega odstavka novega 140.a člena in novega 140.b člena zakona ter določbe 7., 8., 11. do 24. in prvega odstavka 28. člena tega zakona se začnejo uporabljati 1. maja 2011, do tedaj pa se glede krajevne pristojnosti uporabljajo določbe Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03 in 34/08 – ZST-1).«.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 720-02/09-3/19
Ljubljana, dne 27. marca 2009
EPA 177-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost