Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2009 z dne 6. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2009 z dne 6. 4. 2009

Kazalo

1144. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga z vinom, stran 3854.

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga z vinom
1. člen
V Uredbi o ureditvi trga z vinom (Uradni list RS, št. 69/08 in 77/08) se v prvem odstavku 4. člena v tretji alinei pred besedo »pravila« doda besedilo »statut in druge akte, ki urejajo«.
Na koncu drugega odstavka se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »če sprememba vpliva na izpolnjevanje pogojev za priznanje«.
2. člen
V petem odstavku 5. člena se za besedo »proizvajalcev« doda besedilo »je prostovoljno in«.
3. člen
V prvem odstavku 6. člena se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– imeti mora najmanj pet članov, izjemoma pa najmanj štiri člane, če je to posledica začasnih sprememb v članstvu in če tako stanje ne traja nepretrgoma dlje kot štiri mesece, skupaj s svojimi člani pa mora imeti ob oddaji vloge in ob zaključku vsakega leta najmanj 15 ha vinogradov vpisanih v register,«.
Na koncu druge alinee se za vejico doda besedilo »pri čemer se upošteva članstvo ob zaključku leta, v postopku priznanja organizacije proizvajalcev pa ob oddaji vloge za priznanje,«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Količina letne tržne proizvodnje vina je lahko manjša od predpisane meje iz druge alinee prvega odstavka tega člena, če je to zmanjšanje posledica škode zaradi naravne nesreče, ki jo prizna pristojna komisija Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, v skladu s predpisi, ki urejajo ocenjevanje škode zaradi naravne nesreče, ali zavarovalnica, in bi bila letna tržna proizvodnja vina, če te škode zaradi naravne nesreče ne bi bilo, nad predpisano mejo. Pri izračunu pridelka, ki bi bil dosežen, če škode zaradi naravne nesreče ne bi bilo, se upošteva izpad pridelka, ocenjen na podlagi ugotovljene škode zaradi naravne nesreče in dejansko doseženega pridelka, oziroma če tega ni, povprečni letni pridelek vina v zadevnem letu v Republiki Sloveniji iz registra. Ob oddaji poročila iz 9. člena te uredbe je potrebno priložiti oceno škode, priznane zaradi naravne nesreče s strani pristojne komisije Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ali uradni dokument zavarovalnice, iz katerega je razvidna ocena škode, priznane zaradi naravne nesreče.«.
4. člen
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Poleg obveznosti iz točke (d) prvega odstavka 64. člena Uredbe 479/2008/ES organizacija proizvajalcev lahko sprejme tudi druga pravila, v katerih določi obveznosti članov do nje.«.
5. člen
V prvem odstavku 11. člena se v šesti alinei črta besedilo »in če ne odpravi nepravilnosti v zahtevanem roku,«.
Za sedmo alineo se doda nova osma alinea, ki se glasi:
»– če je en pridelovalec hkrati član dveh ali več organizacij proizvajalcev, priznanih po tej uredbi, in če organizacija proizvajalcev brez tega pridelovalca ne izpolnjuje pogojev iz prve oziroma druge alinee prvega odstavka 6. člena te uredbe,«.
Dosedanja osma alinea postane deveta alinea.
6. člen
V 14. členu se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– podjetje pomeni podjetje, kakor je opredeljeno v prilogi I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (UL L št. 214 z dne 9. 8. 2008, str. 3; v nadaljnjem besedilu Uredba 800/2008/ES);«.
V drugi alinei se besedilo »70/2001/ES« nadomesti z besedilom »800/2008/ES«.
Za peto alineo se doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»– mednarodni sejem ali sejem z mednarodno udeležbo pomeni sejem, katerega se s svojim vinom udeležujejo udeleženci iz najmanj dveh različnih držav.«.
7. člen
Tretji odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če podjetje, na katerega se glasi račun za celotni skupni strošek, izda račune drugim podjetjem za plačilo njihovega dela stroška, vsak upravičenec lahko vloži zahtevek le za svoj del stroškov, vsota teh stroškov iz njihovih zahtevkov pa ne sme presegati zneska na računu za celotni upravičeni skupni strošek. Če pa ga presega, se upravičeni strošek vsakemu upravičencu sorazmerno zniža, tako da skupna vsota tako znižanih stroškov ne presega zneska na računu za celotni upravičeni skupni strošek.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Pomoč iz tega poglavja se lahko dodeli za stroške iz prvega odstavka tega člena, ki so nastali v letu, v katerem se vlaga zahtevek, oziroma v letu, ki je pred letom, v katerem se vlaga zahtevek, za katere je bilo dokazilo iz petega in šestega odstavka 22. člena te uredbe izdano med 21. septembrom leta, ki je pred letom, v katerem se vlaga zahtevek, in 20. septembrom leta, v katerem se vlaga zahtevek.«.
Za sedmim odstavkom se dodata nova osmi in deveti odstavek, ki se glasita:
»(8) Stroški iz tretje, šeste in sedme alinee točke a) ter stroški pod točko d) prvega odstavka tega člena, ki se nanašajo na nosilca oziroma člane kmetijskega gospodarstva oziroma na redno zaposlene pri upravičencu, so upravičeni le, če so nastali v času, ko je zadevna oseba imela status nosilca oziroma člana kmetijskega gospodarstva oziroma je bila redno zaposlena pri upravičencu.
(9) Ne glede na določbo petega odstavka tega člena se v primeru, ko upravičenec vnaprej plača del ali celotne stroške iz tega člena, pomoč iz tega poglavja lahko dodeli le za stroške iz prvega odstavka tega člena, za katere je bilo dokazilo o vnaprejšnjem plačilu iz petega in šestega odstavka 22. člena te uredbe izdano in je strošek nastal največ 18 mesecev pred vložitvijo zahtevka.«.
8. člen
V prvem odstavku 18. člena se na koncu tretje alinee točke b) pika nadomesti z vejico in doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– ne glede na določbo prejšnje alinee mora pri kmetijskem gospodarstvu, ki prideluje tudi vino iz ekološko pridelanega grozdja, povprečna količina vina zadnjih treh letnikov pred letom oddaje zahtevka iz 22. člena te uredbe, ki jo ima prijavljeno v register, znašati najmanj 10.000 litrov. Za ta namen se šteje, da je vino pridelano iz ekološko pridelanega grozdja, če je pridelano iz grozdja, pridelanega na kmetijskem gospodarstvu, ki je prijavljeno v kontrolo ekološke pridelave grozdja pooblaščeni organizaciji za kontrolo najpozneje do 1. januarja v letu pred letom, v katerem se vlaga zahtevek, in je neprekinjeno vključeno v kontrolo do vložitve zahtevka.«.
Na koncu četrtega odstavka se pika nadomesti z vejico in se doda besedilo »ali na sejem, na katerem je to kmetijsko gospodarstvo sodelovalo skupaj z vsaj še enim upravičencem iz točke a) prvega odstavka tega člena, razen če gre za kmetijsko gospodarstvo, ki izpolnjuje pogoj iz četrte alinee točke b) prvega odstavka tega člena, za katero velja, da je do pomoči upravičeno tudi v primeru samostojnega nastopa na sejmu.«.
9. člen
V 20. členu se za tretjim odstavkom doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Za dodelitev pomoči mora upravičenec iz 18. člena te uredbe predložiti originalno dokazilo pristojnega davčnega organa, da ima upravičenec poravnane vse obveznosti iz naslova davkov in drugih obveznih dajatev, ki ni starejše od 30 dni od datuma vložitve zahtevka in ki se priloži k zadnjemu zahtevku v posameznem letu, ali pisno dovoljenje upravičenca, da lahko agencija neposredno od pristojnega davčnega organa pridobi podatke, ali ima upravičenec poravnane obveznosti iz naslova davkov in drugih obveznih dajatev, ki se priloži k zadnjemu zahtevku v posameznem letu, na obrazcu, ki ga agencija objavi na svojih spletnih straneh. Agencija je dolžna ravnati s podatki, ki so davčna tajnost, v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.«.
10. člen
V drugem odstavku 22. člena se druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– od 15. do 20. septembra.«.
Črta se tretja alinea.
Na koncu četrte alinee petega odstavka se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »podjetje, na katerega se glasi račun za celotni skupni strošek, pa mora predložiti tudi seznam vseh podjetij, ki jim je izstavilo račun za plačilo njihovega dela stroškov, z zneski teh računov,«.
Za četrto alineo se dodata nova peta in šesta alinea, ki se glasita:
»– fotokopije plačanih letalskih vozovnic oziroma plačanih elektronskih letalskih vozovnic,
– dokazilo ali dovoljenje iz četrtega odstavka 20. člena te uredbe.«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Za dokazila, ki se vlagajo v roku iz prve alinee drugega odstavka tega člena, datum izdaje dokazil iz petega in šestega odstavka tega člena ne sme biti pred 21. septembrom leta, ki je pred letom v katerem se vlaga zahtevek. Za dokazila, ki se vlagajo v roku iz druge alinee drugega odstavka tega člena, je datum izdaje dokazil iz petega in šestega odstavka tega člena lahko največ 180 dni pred začetkom tega roka.«.
Za sedmim se doda novi osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je v primeru, ko upravičenec vnaprej plača del ali celotne stroške iz prvega dostavka 17. člena te uredbe, datum izdaje dokazil o vnaprejšnjem plačilu iz petega in šestega odstavka tega člena lahko največ 18 mesecev pred vložitvijo zahtevka, dokazila pa se morajo predložiti v prvem naslednjem roku po tem, ko je bila udeležba na sejmu, svetovanje, izobraževanje oziroma tržna raziskava dejansko izvedena.«.
Dosedanji osmi odstavek postane deveti odstavek.
11. člen
V drugem odstavku 25. člena se črta besedilo »iz naslova drugih ukrepov kmetijske politike«.
12. člen
V 29. členu se besedilo »do 34. člena« nadomesti z besedilom »do 34.a člena«.
13. člen
V tretjem odstavku 32. člena se v drugi alinei za besedilom »0,1 ha,« doda besedilo »določeno v skladu s prvim odstavkom 75. člena Uredbe 555/2008/ES,«.
14. člen
V četrtem odstavku 32.c člena se besedilo »oddaji vloge za podporo« nadomesti z besedilom »prejemu podpore«.
15. člen
V prvem odstavku 32.d člena se za besedo »samem« doda vejica in besedilo »pri katerem v skladu s prvim odstavkom 75. člena Uredbe 555/2008/ES določi prestrukturirano površino,«.
Za drugim odstavkom se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če se pri ogledu na kraju samem za posamezno prestrukturirano površino ugotovi odstopanje od prijave vinograda v register kmetijskih gospodarstev v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev, agencija zapisnik iz tega člena in grafične podatke o izmeri prestrukturirane površine, vključno z umestitvijo v prostor s koordinatami točk v državnem koordinatnem sistemu, v elektronski obliki pošlje pristojnim upravnim enotam, ki te podatke uporabijo za morebitne spremembe podatkov o površini in legi vinograda v registru kmetijskih gospodarstev v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev.«.
16. člen
Prvi odstavek 32.e člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Agencija vsako leto do 30. septembra odloči o vlogah za podporo za prestrukturiranje po prejemu izjav o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje tako, da določi dokončno višino podpor za ustrezne vloge glede na skupno višino sredstev za ta ukrep, ki jih ministrstvo določi v podpornem programu iz 5. člena Uredbe Sveta 479/2008/ES, in priznane celotne stroške prestrukturiranja. Priznani celotni stroški prestrukturiranja se določijo kot vsota priznanih stroškov prestrukturiranja in vrednosti izpada dohodka za površino iz zapisnika agencije iz prvega odstavka prejšnjega člena, ob upoštevanju morebitnega zvišanja podpore iz drugega odstavka tega člena.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se v primeru, da je glede na razpoložljiva sredstva dokončna višina podpor v posameznem letu nižja od 35% priznanih celotnih stroškov prestrukturiranja, dokončna višina podpore določi kot 35% priznanih celotnih stroškov prestrukturiranja, izplačilo podpore pa se izvede v dveh delih: prvi del do skupne višine sredstev, namenjenih za ta ukrep v tekočem letu, do 15. oktobra, preostanek pa po 15. oktobru tekočega leta, iz sredstev, namenjenih za ta ukrep v naslednjem letu, pri čemer se za ta sredstva zniža skupna višina sredstev za ta ukrep v naslednjem letu.«.
Črta se peti odstavek.
Dosedanji šesti, sedmi in osmi odstavek postanejo peti, šesti in sedmi odstavek.
17. člen
Za 32.f členom se doda novi 32.g člen, ki se glasi:
»32.g člen
(podpora za prestrukturiranje vinogradniških površin – zbirna vloga)
Pridelovalec, ki je prejel podporo za prestrukturiranje, mora zaradi upoštevanja določil 20. člena Uredbe 479/2008/ES v treh letih po letu prejema podpore vložiti zbirno vlogo v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.«.
18. člen
V četrtem odstavku 33.a člena se besedilo »31. marca« nadomesti z besedilom »30. aprila«.
19. člen
V drugem odstavku 33.b člena se za besedo »zahtevek« doda vejica in besedilo »skupaj z dokazili o plačilu računov«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če agencija ob izteku vinskega leta, na katero se nanaša odobreni program, ugotovi, da potencialni skupni znesek podpore, izračunane ob upoštevanju vseh upravičenih stroškov vloženih zahtevkov upravičenca, ne dosega vsaj 60% z odločbo odobrenih sredstev za zadevno vinsko leto, zahtevek, o katerem še ni bilo odločeno, zavrne, upravičenec pa mora vrniti vsa že pridobljena sredstva na podlagi odobrenega programa, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.«.
V petem odstavku se za besedilom »z odločbo odobrenih sredstev« doda besedilo »za zadevno vinsko leto«.
Za petim odstavkom se doda novi šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Določbi četrtega in petega odstavka tega člena se ne uporabita v primeru, če upravičenec do 15. marca, ki sledi letu odobritve programa, pisno obvesti agencijo, da odstopa od celotnega programa, odobrenega z odločbo. Upravičenec ne more uveljavljati z odločbo dodeljenih nepovratnih sredstev za ta program.«.
20. člen
V štirinajstem odstavku 34. člena se v prvi in drugi alinei besedilo »mošta/hl« nadomesti z besedilom »mošta v hl«.
Za štirinajstim odstavkom se doda novi petnajsti odstavek, ki se glasi:
»(15) Vlagatelji, ki pridelka niso prijavili v roku, določenem v predpisu, ki ureja register, niso upravičeni do podpore iz tega člena.«.
21. člen
Za 34. členom se doda novi 34.a člen, ki se glasi:
»34.a člen
(podpora za zeleno trgatev)
(1) Z namenom uravnavanja ponudbe in povpraševanja na trgu z vinom lahko v skladu z 12. členom Uredbe 479/2008/ES v posameznem letu uveljavljajo podporo za zeleno trgatev pridelovalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– obdelujejo vsaj 8 ha vinogradov in izvajajo zeleno trgatev na vsaj 10% površin vinogradov, ki jih obdelujejo,
– imajo v letu pred letom uveljavljanja podpore v register prijavljene zaloge vina v količini vsaj 70% povprečnega v register prijavljenega pridelka vina pridelovalca zadnjih treh let.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko podporo za zeleno trgatev uveljavljajo tudi pridelovalci, ki imajo s pravnimi osebami, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka, sklenjene pogodbe o oddaji grozdja.
(3) Najmanjša strnjena površina, določena v skladu s prvim odstavkom 75. člena Uredbe 555/2008/ES, na kateri se lahko uveljavlja podpora za zeleno trgatev, znaša 0,1 ha in ne sme biti na več kot 10% površine zasajena s trsi, mlajšimi od štirih let. Vinogradi, na katerih se uveljavlja podpora za zeleno trgatev, morajo biti tudi v letu uveljavljanja podpore ustrezno vzdrževani, v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča. V primeru izvedbe zelene trgatve s kemičnimi sredstvi se lahko uporabljajo le sredstva, registrirana za ta namen v skladu z zakonom o fitofarmacevtskih sredstvih. Uporaba teh sredstev ne sme negativno vplivati na okolje, kar pridelovalec dokazuje z evidenco o uporabi fitofarmacevtskih sredstev, ki se vodi v skladu z zakonom o fitofarmacevtskih sredstvih.
(4) Višina podpore za zeleno trgatev znaša 50% vsote neposrednih stroškov zaradi odstranitve grozdov in izgube dohodka zaradi odstranitve grozdov. Ministrstvo vsako leto do 20. aprila na svoji spletni strani objavi višino neposrednih stroškov zaradi odstranitve grozdov in izgube dohodka zaradi odstranitve grozdov, ki se upošteva pri določitvi višine podpore v tekočem letu. Pri določitvi višine se upoštevajo:
– neposredni stroški izvedbe zelene trgatve glede na uporabljeno metodo, ki jih v okviru strokovnih nalog v rastlinski proizvodnji pripravi Kmetijski inštitut Slovenije,
– dohodek pridelave vina, določen v povprečnih kalkulativnih stroških pridelave vina, ki jih v okviru strokovnih nalog v rastlinski proizvodnji pripravi Kmetijski inštitut Slovenije, in
– povprečen hektarski pridelek zadnjih treh let iz registra.
(5) Vloga za dodelitev podpore za zeleno trgatev se vloži na agencijo med 20. in 30. aprilom v letu izvedbe zelene trgatve na obrazcu, ki je kot priloga 8 sestavni del te uredbe. Agencija vloge obravnava po vrstnem redu njihove oddaje do porabe razpoložljivih sredstev, predvidenih za podporo za zeleno trgatev v podpornem programu iz 29. člena te uredbe. Največja višina podpore za zeleno trgatev, ki jo lahko v posameznem letu prejme pridelovalec, znaša 100.000 eurov.
(6) Če je vloga za podporo iz prejšnjega odstavka nepopolna, se kot datum oddaje vloge šteje datum predložitve popolne vloge. Vrstni red oddaje vlog se določi po datumu in uri, ki sta razvidna iz priporočene pošiljke. Za vloge, vložene pred 20. aprilom, se šteje, da so vložene 20. aprila ob 00:00. Če ura oddaje pošiljke ni razvidna, se kot čas oddaje upošteva ura 23:59. Če je več pošiljk, pri katerih ura oddaje ni razvidna, ali pošiljk z istim datumom in uro oddaje, njihov vrstni red določi agencija z žrebom in o tem sestavi zapisnik.
(7) Agencija do 25. maja na svoji spletni strani objavi vrstni red oddaje vlog, vključno s podatkom o predvidenih prejemnikih podpor glede na razpoložljiva sredstva.
(8) Zelena trgatev mora biti v celoti izvedena do 15. junija.
(9) Agencija opravi kontrolo na kraju samem po izvedeni zeleni trgatvi, pri kateri poleg nadzora iz prvega odstavka 12. člena Uredbe 555/2008/ES izmeri tudi površino, upravičeno do podpore, določeno v skladu s prvim odstavkom 75. člena Uredbe 555/2008/ES. Agencija lahko opravi kontrolo na kraju samem tudi med izvedbo ukrepa zelene trgatve. Agencija odloči o podpori do 15. septembra v letu oddaje vloge. Vloge za podporo za zeleno trgatev, za katere sredstev zmanjka, agencija zavrne.
(10) Pridelovalec je dolžan še pet let po izvedbi zelene trgatve hraniti dokazila o stroških za izvedbo ukrepa, iz katerih je razvidna uporabljena metoda izvedbe ukrepa, in jih na zahtevo agencije predložiti na vpogled.
(11) Pridelovalec, ki je prejel podporo za zeleno trgatev, mora zaradi upoštevanja določil 20. člena Uredbe 479/2008/ES v letu po letu prejema podpore za zeleno trgatev vložiti zbirno vlogo v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.«.
22. člen
Pred 36. členom, se pred naslovom »V. poglavje: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE« doda novi 35.a člen, ki se glasi:
»35.a člen
(letna pridelava vina)
(1) Za določitev količine povprečne letne pridelave vina iz tretje in četrte alinee točke b) prvega odstavka 18. člena in petega odstavka 33. člena se ne upošteva leto, v katerem je pridelovalec utrpel škodo zaradi naravne nesreče, če je ta vplivala na količino letnega pridelka grozdja in vina. Pridelovalec, ki je utrpel škodo zaradi naravne nesreče, mora ob oddaji zahtevka ali vloge za podporo priložiti oceno škode pristojne komisije Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, izdelano v skladu s predpisi, ki urejajo ocenjevanje škode zaradi naravne nesreče, ali uradni dokument zavarovalnice, iz katerega je razvidna ocena škode.
(2) Če je bil pridelovalec vpisan v register manj kot tri leta pred uveljavljanjem podpor iz te uredbe, vendar ima prijavljen pridelek za leto pred uveljavljanjem podpore, se za določitev količine povprečne letne pridelave vina iz tretje in četrte alinee točke b) prvega odstavka 18. člena in petega odstavka 33. člena ter vrednosti izpada dohodka iz 32.f člena upošteva le povprečje let, ko je pridelovalec vpisan v register.«.
23. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
Priloga 3 se nadomesti z novo prilogo 3, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe.
Priloga 6a se nadomesti z novo prilogo 6a, ki je kot priloga 3 sestavni del te uredbe.
Doda se nova priloga 8, ki je kot priloga 4 sestavni del te uredbe.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
24. člen
Ne glede na določbe novega petega odstavka 17. člena in novega sedmega odstavka 22. člena uredbe se za zahtevke, vložene v letu 2009, pomoč iz III. poglavja uredbe lahko dodeli za stroške iz prvega odstavka 17. člena uredbe, za katere je bilo dokazilo iz petega in šestega odstavka 22. člena uredbe izdano med 6. oktobrom 2008 in 20. septembrom 2009. Ne glede na določbe novega sedmega odstavka 22. člena uredbe datum izdaje dokazil iz petega in šestega odstavka 22. člena uredbe, priloženih zahtevku, ki je vložen od 1. do 5. aprila 2009, ne sme biti pred 6. oktobrom 2008, datum izdaje dokazil iz petega in šestega odstavka 22. člena uredbe, priloženih zahtevku, ki je vložen od 15. do 20. septembra 2009, pa je lahko največ 180 dni pred začetkom tega roka.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je pri upravičencih iz nove četrte alinee točke b) prvega odstavka 18. člena uredbe in iz drugega odstavka novega 35.a člena uredbe najstarejši datum izdaje dokazil iz petega in šestega odstavka 22. člena uredbe, priloženih zahtevku, ki je vložen od 15. do 20. septembra 2009, lahko 6. oktober 2008.
Ne glede na določbe novega osmega odstavka 22. člena uredbe se v letu 2009 dokazila o vnaprejšnjem plačilu predložijo v prvem ali drugem naslednjem roku po tem, ko je bila udeležba na sejmu, svetovanje, izobraževanje oziroma tržna raziskava dejansko izvedena.
Pri vlogah za podporo za prestrukturiranje iz 32. člena uredbe, vloženih v vinskem letu 2008/2009, se za ovrednotenje ukrepa 'naprava ozkih teras' iz 4. točke Priloge 6 uredbe »Ukrepi, ki bodo izvedeni za prestrukturiranje vinograda«, upoštevajo vrednosti, potrebne za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja, predpisane za vinsko leto 2009/2010.
Vloge za podporo za prestrukturiranje, vložene na podlagi Uredbe o ureditvi trga z vinom (Uradni list RS, št. 69/08 in 77/08), se obravnavajo v skladu z uredbo.
Zahtevki za povrnitev upravičenih stroškov za izvedene dejavnosti promocije na trgih tretjih držav iz programov, odobrenih na podlagi Uredbe o ureditvi trga z vinom (Uradni list RS, 69/08 in 77/08), se obravnavajo v skladu z uredbo.
Določba novega četrtega odstavka 33.a člena uredbe se uporablja tudi za predloge programov za promocijo vina na tretjih trgih, vložene na podlagi javnega poziva, objavljenega v letu 2009.
Ne glede na določbo novega šestega odstavka 33.b člena uredbe lahko upravičenec, kateremu je bil program za promocijo vina na tretjih trgih odobren v letu 2008, pisno obvesti agencijo, da odstopa od celotnega programa, do 20. aprila 2009.
25. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-10/2009/6
Ljubljana, dne 2. aprila 2009
EVA 2009-2311-0071
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost