Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2009 z dne 3. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2009 z dne 3. 4. 2009

Kazalo

1070. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja, stran 3367.

Na podlagi 50. in 51. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja
1. člen
V Pravilniku o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 5/07 in 85/08) se v 2. členu deveta in enajsta alinea spremenita tako, da se glasita:
»– pooblaščeni izvajalci so tisti, ki so neposredno po zakonu ali s pogodbo pooblaščeni za izvajanje ukrepov in aktivnosti APZ,
– udeleženci so brezposelne osebe, šolajoča se mladina in pripadniki drugih ciljnih skupin, ki jih opredeli program APZ, kot so: iskalci prve zaposlitve, neaktivni, ter osebe, katerih delo je postalo nepotrebno in zaposleni, določeni z 49.a členom Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZZZPB) oziroma zaposleni pri delodajalcih, katerim se lahko zagotavlja sredstva za izvajanje določenih ukrepov v skladu z 48. členom ZZZPB.«.
2. člen
V 4. členu se v prvem stavku prvega odstavka črta besedilo »in drugim pooblaščenim izvajalcem«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za aktivnosti APZ drugih pooblaščenih izvajalcev ministrstvo predloži usmeritve in pozove slednje k izdelavi predloga aktivnosti APZ za Katalog. Pooblaščeni izvajalec pošlje predlog najpozneje 25. dan po sprejetju poziva zavodu. Ta vključi prejeti predlog v Katalog.«.
V tretjem odstavku se v prvem stavku črta pika in doda besedilo »ter pooblaščenih izvajalcev.«.
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(strukturni skladi)
(1) Za izvajanje ukrepov in aktivnosti APZ, ki jih sofinancirajo evropski strukturni skladi (v nadaljnjem besedilu: ESS), se uporabljajo nacionalni in evropski predpisi in navodila organov, vključenih v upravljanje in izvajanje porabe sredstev teh skladov, izdana za izvajanje teh predpisov. Pravne podlage za izvajanje posamezne aktivnosti so natančno določene v navodilih o izvajanju in financiranju aktivnosti, ki jih pripravi ministrstvo kot posredniško telo v postopkih porabe evropskih sredstev za ta namen.
(2) Upravičeni stroški so tisti del oziroma vrsta stroškov aktivnosti ali projekta, ki se skladno s predpisi in navodili iz prejšnjega odstavka sofinancirajo iz sredstev ESS in lastne udeležbe Republike Slovenije.
(3) Upravičeni stroški in pogoji za priznavanje upravičenih stroškov za finančno obdobje 2004–2006 in za finančno obdobje 2007–2013 so opredeljeni v zgoraj navedenih predpisih in navodilih.
(4) Višina in nabor upravičenih stroškov za vsako aktivnost APZ se opredeli v Katalogu za obdobje Načrta izvedbe.«.
4. člen
V 6. členu se v četrtem odstavku na koncu stavka pika črta in doda besedilo »ter akti s področja aktivne politike zaposlovanja.«.
5. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(državna pomoč)
(1) Izvajanje aktivnosti programa APZ mora biti v skladu z Uredbo Komisije št. 800/2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (UL L št. 214 z dne 9. avgusta 2008, str. 3) oziroma Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (UL L št. 379 z dne 28. decembra 2006, str. 5).
(2) V Katalogu se natančneje opredeli, v skladu s katero izmed navedenih uredb se posamezna aktivnost izvaja.
(3) Gospodarski subjekti, ki izvajajo programe reševanja ali prestrukturiranja in so v ta namen pridobili državno pomoč, niso upravičeni do sredstev iz Programa APZ, ki predstavljajo državno pomoč. Ministrstvo na podlagi pridobljenih podatkov Ministrstva za gospodarstvo obvešča zavod in druge pooblaščene izvajalce o gospodarskih subjektih v prestrukturiranju.«.
6. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
(postopek javnega povabila)
(1) Ukrepi in aktivnosti APZ, ki so namenjeni izobraževanju in usposabljanju oseb ter potekajo pri operativnih izvajalcih, se izvajajo z javnim povabilom.
(2) Postopek javnega povabila vodijo strokovne komisije, ki jih imenuje predstojnik pooblaščenega izvajalca. Vodijo ga skladno z določbami pravilnika, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna, in uredbe, ki ureja izvajanje postopkov porabe sredstev strukturne politike.
(3) Javno povabilo se objavi na spletnih straneh pooblaščenega izvajalca in vsebuje zlasti:
– naziv in sedež naročnika,
– pravno podlago za izvedbo javnega povabila,
– predmet javnega povabila,
– pogoje za oddajo ponudb,
– merila za ocenjevanje prejetih ponudb,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega povabila,
– upravičene stroške operativnega izvajalca,
– obdobje izvajanja aktivnosti,
– rok, v katerem mora biti ponudba predložena in do katerega je javno povabilo odprto,
– navodilo za izdelavo ponudb,
– kontaktne osebe, pri katerih lahko ponudniki dobijo dodatne informacije,
– vzorec pogodbe.
(4) Strokovne komisije obravnavajo predložene ponudbe po vrstnem redu njihovega prispetja do porabe razpoložljivih finančnih sredstev. Pooblaščeni izvajalec sprejme ponudbo tistega vlagatelja, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje in merila in katerega ponujeni program ustreza potrebam brezposelnih in zaposlenih oseb v regiji njegovega poslovanja.
(5) Vlagatelju, katerega ponudba je sprejeta, se skupaj z obvestilom o izboru v roku, določenem v javnem povabilu, pošlje tudi pogodba in poziv k njenemu podpisu. Če se vlagatelj v osmih dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je ponudbo umaknil.
(6) Vlagatelje, katerih ponudba ni sprejeta, pooblaščeni izvajalec obvesti z dopisom v roku, določenem v javnem povabilu.«.
7. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
(ciljne skupine)
(1) Ukrepi aktivne politike zaposlovanja so namenjeni:
– brezposelnim osebam,
– osebam, katerih delo je postalo trajno nepotrebno,
– šolajoči se mladini in iskalcem zaposlitve ter
– zaposlenim.
(2) Prednostne ciljne skupine za vključitev v posamezne ukrepe se podrobneje določijo s Programom APZ in Katalogom.«.
8. člen
V 16. členu se spremeni naslov člena tako, da se glasi: »(težje zaposljiva in prikrajšana oseba)«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pri vključevanju prikrajšanih ali resno prikrajšanih brezposelnih oseb v aktivnosti APZ se za njihovo opredelitev upošteva definicija iz Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah).«.
9. člen
V 17. členu se četrti in peti odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(4) Zaposleni so upravičeni do vključitve na podlagi sprejetega projekta delodajalca ali neposredno.
(5) Merila upravičenosti do vključitve se določi za vsako ciljno skupino v Katalogu.«.
10. člen
V 18. členu se na koncu tretjega odstavka črta pika in doda besedilo »oziroma drugi pooblaščeni izvajalec iz 10. člena tega pravilnika.«.
11. člen
V 19. členu se na koncu prvega odstavka črta pika in doda besedilo »ali na pobudo delavca v postopku izgubljanja zaposlitve.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Vključitev v aktivnosti APZ, ki jih izvaja sklad dela, se opravi s podpisom pogodbe med skladom in udeležencem.«.
12. člen
V 20. členu se pred besedo »zaposlitve« doda beseda »prve«.
13. člen
V 21. členu se v prvem stavku za besedo »zaposleni« dodata besedi »neposredno ali«.
14. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»27. člen
(dodatek za aktivnost)
(1) Dodatek za aktivnost je prejemek, ki je namenjen oziroma omogoča usposabljanje ali izobraževanje.
(2) Dodatek za aktivnost pripada osebam, ki so vključene v aktivnosti APZ, ki trajajo 100 ur ali več in ne pomenijo zaposlitve, razen v primeru izobraževanja po 53.b členu ZZZPB. (3) Osebe, vključene v aktivnosti APZ, ki trajajo 100 ur ali več, so upravičene do dodatka za aktivnost za vsako uro dejanske prisotnosti v programu. Višina dodatka za aktivnost se določi v Katalogu in ne more biti nižja kot 1,00 euro in ne višja kot 5,00 eurov na uro dejanske prisotnosti v programu. Udeleženec je lahko upravičeno odsoten največ 50% od načrtovane udeležbe v mesecu. Za upravičeno odsotnost se šteje zlasti bolezen, smrt v družini in poziv na sodišče. Oseba je dolžna o tem obvestiti pooblaščenega izvajalca do konca meseca oziroma najpozneje v treh dneh po prenehanju razloga in podati o tem izjavo.
(4) Dodatek za aktivnost se izplačuje mesečno za pretekli mesec.«.
15. člen
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»28. člen
(dodatek za prevoz)
(1) Dodatek za prevoz pripada brezposelnim osebam ter osebam v postopku izgubljanja zaposlitve, ki so vključene v izvajanje aktivnosti APZ in katerih kraj stalnega ali začasnega prebivališča oziroma kraj, iz katerega dejansko prihajajo, če je le-ta bližji od kraja stalnega ali začasnega prebivališča, je do kraja izvajanja aktivnosti oddaljen najmanj en kilometer v eno smer.
(2) Dodatek za prevoz se izračuna na podlagi oddaljenosti od kraja iz prejšnjega odstavka do kraja izvajanja aktivnosti v kilometrih.
(3) Dodatek za prevoz se izplačuje mesečno za pretekli mesec, višina izplačila dodatka pa je odvisna od dejanske prisotnosti osebe iz prvega odstavka tega člena v aktivnosti v preteklem mesecu.
(4) Izjemoma lahko zavod na predlog osebe, ki ji socialni položaj ne omogoča vključitve, izplača akontacijo mesečnega dodatka za prevoz v višini do 80% upravičenih stroškov, določeno na podlagi načrtovane udeležbe oseb iz prvega odstavka tega člena v aktivnosti.
(5) Višina dodatka se določi na podlagi javno objavljene povprečne standardne tarife za prevoz potnikov v javnem linijskem prometu, ki jo določi pristojni organ Ministrstva za promet.
(6) Izjemoma, kadar brezposelna oseba dokaže, da so stroški javnega prevoza višji od dodatka za prevoz, se povrnejo dejanski stroški prevoza. Zavod izplača le znesek, ki je razviden iz predloženih dokazil o strošku prevoza.«.
16. člen
V 29. členu se na koncu drugega odstavka črta pika in doda besedilo »in se za posamezno aktivnost določi v Katalogu.«.
17. člen
V 31. členu se v prvem odstavku za besedo »Zavod« doda besedilo »oziroma pooblaščeni izvajalec iz 10. člena tega pravilnika«.
18. člen
V 32. členu se na koncu prvega odstavka črta pika in doda besedilo »ali ga priloži pogodbi o financiranju.«.
19. člen
V 38. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Način in roke poročanja o izvajanju ukrepov in aktivnosti aktivne politike zaposlovanja ter način odobritve poročil določi ministrstvo v Katalogu.«.
KONČNI DOLOČBI
20. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja v skladih dela (Uradni list RS, št. 61/05).
21. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-2/2007
Ljubljana, dne 1. aprila 2009
EVA 2008-2611-0001
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost