Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2009 z dne 3. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2009 z dne 3. 4. 2009

Kazalo

1065. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pitni vodi, stran 3356.

Na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pitni vodi
1. člen
V Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 98/83/ES z dne 3. novembra 1998 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (UL L št. 330 z dne 5. 12. 1998, str. 32), določa zahteve, ki jih mora izpolnjevati pitna voda, z namenom varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki zaradi kakršnegakoli onesnaženja pitne vode.«
2. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
Ukrepi pristojnih organov ali izvajalcev javne oskrbe s pitno vodo, sprejeti za izvajanje tega pravilnika, ne smejo povzročiti neposrednega ali posrednega poslabšanja kakovosti pitne vode, če je to pomembno za varovanje zdravja ljudi ali povečanje onesnaženosti voda, ki se uporabljajo kot vir pitne vode.«.
3. člen
V 5. členu se v prvem odstavku v 1. točki za besedo »iz« dodata besedi »1. in 2. točke prvega odstavka in iz«.
4. člen
V 6. členu se v drugem odstavku za besedo »skupnost« dodata besedi »oziroma lastnik«.
V tretjem odstavku se besedi »naravoslovno tehnične« nadomestita z besedilom »naravoslovne, tehnične«.
5. člen
V 11. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Nosilec monitoringa je Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, ki je ustanovljen za spremljanje izvajanja ukrepov za odkrivanje in odpravljanje zdravju škodljivih ekoloških in drugih dejavnikov.
6. člen
V 16. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Laboratorije iz prejšnjega odstavka preverja oseba, ki ni pod nadzorom laboratorija in jo za ta namen imenuje minister, pristojen za zdravje.«
7. člen
V 19. členu, se v tretjem odstavku besedilo »Komisijo Evropske unije« nadomesti z besedama »Evropsko komisijo«.
8. člen
V 23. členu se v prvem odstavku za besedo »ZIRS« doda vejica in besedilo »območni zavod za zdravstveno varstvo«.
9. člen
V 28. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ministrstvo, pristojno za zdravje v dveh mesecih obvesti Evropsko komisijo o vsakem odstopanju v zvezi s posamezno oskrbo pitne vode, ki presega povprečno 1000 m3 na dan ali oskrbuje več kot 5000 oseb, skupaj s podatki iz prejšnjega odstavka.«.
10. člen
V 29. členu se v drugem odstavku besedilo »Komisiji Evropske unije« nadomesti z besedama »Evropski komisiji«.
V tretjem odstavku se besedilo »Komisijo Evropske unije« nadomesti z besedama »Evropsko komisijo«.
11. člen
V 34. členu se v tretjem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, morajo upravljavci sistemov za oskrbo s pitno vodo pripraviti letno poročilo.«
V četrtem odstavku se doda novi drugi stavek, ki se glasi:
»Navodilo upravljavcem sistemov za oskrbo s pitno vodo za pripravo letnega poročila o pitni vodi je dostopno na spletnih straneh IVZ.«
12. člen
Besedilo 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
»IVZ pripravi letno poročilo o pitni vodi za preteklo leto in ga pošlje ministrstvu, pristojnemu za zdravje najpozneje do 31. maja. Poročilo objavi na svojih spletnih straneh najpozneje do 15. junija.
Ministrstvo, pristojno za zdravje poročilo, ki zajema tri koledarska leta, pošlje Evropski komisiji v dveh mesecih od njihove objave. Prvo poročilo zajema leta 2005, 2006 in 2007. Poročilo zajema vse posamezne sisteme za oskrbo s pitno vodo, ki presegajo povprečno 1000 m3 dnevno ali oskrbujejo več kot 5000 oseb.
Poleg poročila iz prejšnjega odstavka ministrstvo, pristojno za zdravje posreduje Evropski komisiji poročilo o ukrepih, ki jih mora zagotoviti upravljavec za izpolnjevanje svojih obveznosti v skladu z 9. členom in Opombo 10 Dela B Priloge I tega pravilnika.«.
13. člen
V Prilogi I se:
1. v Delu B:
– v Opombi 2 doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Pri vzorčenju mora biti upoštevan pojav najvišjih ravni obremenitve, ki lahko škodljivo vpliva na zdravje ljudi.«;
– v Opombi 10 za drugim stavkom dodata nova tretji in četrti stavek, ki se glasita:
»Upravljavec mora zagotoviti, da se sprejmejo vsi potrebni ukrepi za čim večje zmanjšanje koncentracije trihalometanov (THM) v pitni vodi. Pri izvajanju ukrepov za dosego te vrednosti mora upravljavec postopoma dati prednost tistim območjem, kjer so koncentracije THM-jev v pitni vodi najvišje.«;
2. v Delu C v Opombi 2 za drugim stavkom doda nov tretji stavek, ki se glasi:
»Ministrstvo, pristojno za zdravje mora v primeru neskladnosti rezultate dodatnih preskušanj vključiti v poročilo, ki ga mora predložiti v skladu z drugim odstavkom 36. člena pravilnika.«.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-14/2009
Ljubljana, dne 26. marca 2009
EVA 2005-2711-0066
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti