Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2009 z dne 27. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2009 z dne 27. 2. 2009

Kazalo

582. Odlok o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2009, stran 2183.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 17. in 79. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 21. redni seji dne 17. 2. 2009 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Šmarješke Toplice za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
   A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         v eur
------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto    Proračun leta
                            2009
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       3.319.466
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           2.354.420
70  DAVČNI PRIHODKI               2.061.020
   700 Davki na dohodek in dobiček       1.676.370
   703 Davki na premoženje            163.700
   704 Domači davki na blago           220.950
   in storitve
   706 Drugi davki
71  NEDAVČNI PRIHODKI               293.400
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od      64.000
   premoženja
   711 Takse in pristojbine             1.400
   712 Globe in druge denarne kazni        15.000
   713 Prihodki od prodaje blaga in         2.000
   storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki          211.000
72  KAPITALSKI PRIHODKI               33.346
   720 Prihodki od prodaje osnovnih
   sredstev
   721 Prihodki od prodaje zalog
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in       33.346
   neop. dolgor. sred.
73  PREJETE DONACIJE                30.000
   730 Prejete donacije iz domačih virov      30.000
   731 Prejete donacije iz tujine
74  TRANSFERNI PRIHODKI              901.700
   740 Transferni prihodki iz drugih       791.700
   javnofinančnih institucij
   741 Prejeta sredstva iz državnega       110.000
   proračuna iz sredstev proračuna Evropske
   unije
78  PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
   787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
   institucij
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         3.803.132
40  TEKOČI ODHODKI                 851.400
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     241.746
   401 Prispevki delodajalcev za socialno     33.303
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve        540.041
   403 Plačila domačih obresti
   409 Rezerve                   36.310
41  TEKOČI TRANSFERI                798.103
   410 Subvencije                 25.000
   411 Transferi posameznikom in         540.334
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organizacijam     77.500
   in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi       155.269
   414 Tekoči transferi v tujino
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            2.065.059
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    2.065.059
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             88.570
   431 Investicijski transferi pravnim in     85.485
   fizičnim osebam, ki niso proračunski
   uporabniki
   432 Investicijski transferi proračunskim     3.085
   uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)         –483.666
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
   B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto    Proračun leta
                            2009
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442+443)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in
   finančnih naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije
   443 Povečanje namenskega premoženja v
   javnih skladih in drugih osebah javnega
   prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
   C) RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto    Proračun leta
                            2009
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55  ODPLAČILA DOLGA
   550 Odplačila domačega dolga
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA      –483.666
   RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)     483.666
------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
   PRETEKLEGA LETA
   9009 Splošni sklad za drugo          593.666
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov, podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani ter oglasni deski Občine Šmarješke Toplice.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta, podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
– prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja,
– komunalni prispevek iz naslova vlaganj v komunalno infrastrukturo,
– namenska sredstva občanov za sofinanciranje investicij, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo,
– transferni prihodki iz naslova požarnih taks, ki se namenijo za dejavnosti gasilskih društev in gasilske zveze oziroma za sofinanciranje nabave gasilskih vozil in opreme,
– prihodki iz naslova takse za odlaganje odpadkov, ki se namenijo za investicije na področju ravnanja z odpadki,
– prihodki iz naslova takse za obremenjevanje voda, ki se namenijo za investicije na področju ravnanja z odpadno vodo,
– prejete donacije od domačih pravnih oseb, ki se porabijo za namene, za katere so pridobljene,
– transferni prihodki države in drugih občin iz naslova sofinanciranja projektov, ki se namenijo za namene, za katere so pridobljeni.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan občine je pooblaščen, da poveča ali zmanjša določeno postavko v proračunu za 30% brez soglasja občinskega sveta oziroma, da prerazporedi sredstva iz posameznega področja v drugo področje do višine 30% posameznega področja.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru poroča za obdobje januar–junij in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2010: 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih: 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 30% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta. Investicijsko dokumentacijo potrjuje župan.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 20.120 €.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 50% župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu izkazuje kot posebna proračunska postavka. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Sredstva proračunske postavke splošne proračunske rezervacije se določijo v proračunu v obsegu največ 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov in v letu 2009 predstavlja višino 16.190 €.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
Predloge letnih programov upravljanja in prodaje stvarnega in finančnega premoženja občine (v nadaljevanju: letni program) sprejme občinski svet na predlog župana po postopku iz 80. člena ZJF.
Občinski svet lahko na predlog župana med izvrševanjem proračuna letni program spremeni ali dopolni.
Postopek upravljanja in prodaje stvarnega in finančnega premoženja v lasti občine se lahko izvede le v primeru, da je:
– predmet prodaje vključen v sprejeti letni program,
– imenovana komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja z nepremičninami,
– sprejet posamezni program prodaje.
Razpolaganje s stvarnim premoženjem se lahko izvede na podlagi sprejetega posameznega programa prodaje, ki se lahko nanaša na enega ali več predmetov.
Občinski svet pooblašča župana, da sprejme posamezne programe prodaje, vključene v letnem programu ter njegove spremembe in dopolnitve.
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2009 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 500 €.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži do višine 0 €.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Šmarješke Toplice, v letu 2009 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 €.
11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje se lahko v letu 2009 zadolžijo v skladu z zakonom, s čimer mora soglašati tudi Občinski svet Občine Šmarješke Toplice.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje se lahko v letu 2009 izdajo poroštva v skladu z zakonom, s čimer mora soglašati tudi Občinski svet Občine Šmarješke Toplice.
12. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko zadolži do višine 0 €.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2009)
V obdobju začasnega financiranja Občine Šmarješke Toplice v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0017/2008-5
Šmarješke Toplice, dne 17. februarja 2009
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.