Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2009 z dne 23. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2009 z dne 23. 2. 2009

Kazalo

506. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2009, stran 1985.

Na podlagi 99., 150., 150.a, 151. člena v zvezi s 4. alineo četrtega odstavka 266. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 10., 11. in 12. člena Zakona o varstvenem dodatku (Uradni list RS, št. 10/08) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 17. februarja 2009 sprejel
S K L E P
o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2009
I.
V skladu s 150., 150. a in 151. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se pokojnine od 1. januarja 2009 uskladijo tako, da se povečajo za 2,9%.
Ne glede na prvi odstavek te točke pa se:
– starostne pokojnine, uveljavljene do 31. decembra 1999, odmerjene od pokojninske osnove v višini 43% ali manj moškim oziroma 40% ali manj ženskam in od 1. januarja 2000 do 31. decembra 2007 v višini 47,0% ali manj moškim oziroma 45,5% ali manj ženskam,
– starostne pokojnine, ne glede višino odstotka za njihovo odmero in spol, če je bila pokojninska doba v celoti vrednotena po predpisih, veljavnih od 1. januarja 2000 dalje,
– invalidske pokojnine moških, uveljavljene do 31. decembra 1999, odmerjene od pokojninske osnove v višini 48% ali manj in od 1. januarja 2000 do 31. decembra 2007, v višini 47,5% ali manj ter invalidske pokojnine žensk, uveljavljene do 31. decembra 2007 v višini 55% ali manj,
– družinske oziroma vdovske pokojnine, odmerjene od pokojnin, priznanih po zavarovancih oziroma uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja v obdobju iz prve in tretje alinee tega odstavka v višini 48% pokojninske osnove ali manj za moške oziroma 55% ali manj za ženske ter pokojnine, ki bi šle upravičencem v navedeni višini, če bi bile uveljavljene po predpisih, veljavnih do 31. decembra 1999,
– družinske oziroma vdovske pokojnine, odmerjene od pokojnin, priznanih po zavarovancih oziroma uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja iz druge alinee tega odstavka,
– starostne, predčasne, delne in invalidske pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2008 dalje,
– družinske oziroma vdovske pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2008 dalje po zavarovancih oziroma uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, če so pravico pridobili po tem datumu in
– invalidske pokojnine, pri katerih je bila pokojninska doba v celoti vrednotena po predpisih, veljavnih od 1. januarja 2000, razen invalidskih pokojnin za primer invalidnosti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, uveljavljenih do vključno leta 2007, ter vdovske oziroma družinske pokojnine, odmerjene od invalidskih pokojnin, pri katerih je bila pokojninska doba v celoti vrednotena po predpisih, veljavnih od 1. januarja 2000, razen vdovskih oziroma družinskih pokojnin, odmerjenih od invalidskih pokojnin za primer invalidnosti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, uveljavljenih do vključno leta 2007 uskladijo tako, da se povečajo za 3,5%.
II.
Za ustrezen odstotek povečanja iz I. točke tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, uveljavljene do 31. decembra 2007, odmerjene od najnižje pokojninske osnove, določene v Sklepu o najnižji pokojninski osnovi (Uradni list RS, št. 111/08).
Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2008, odmerjene od najnižje pokojninske osnove, določene v Sklepu o najnižji pokojninski osnovi (Uradni list RS, št. 111/08), se uskladijo tako, da se na novo odmerijo od najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. januarja 2009.
Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2009 dalje, se odmerijo od najnižje pokojninske osnove, veljavne od tedaj dalje, če je pokojnina, odmerjena od dejanske pokojninske osnove s pripadajočimi uskladitvami nižja kot bi bila, če bi se, glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, odmerila od najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. januarja 2009.
III.
Za ustrezen odstotek povečanja iz I. točke tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, uveljavljene do 31. decembra 2007, odmerjene od najvišje pokojninske osnove, določene v Sklepu o najvišji pokojninski osnovi (Uradni list RS, št. 111/08).
Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2008, odmerjene od najvišje pokojninske osnove, določene v Sklepu o najvišji pokojninski osnovi (Uradni list RS, št. 111/08), se uskladijo tako, da se na novo odmerijo od najvišje pokojninske osnove, veljavne od 1. januarja 2009.
Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2009 dalje, se odmerijo od najvišje pokojninske osnove, veljavne od tedaj dalje, če pokojnina, odmerjena od dejanske pokojninske osnove s pripadajočimi uskladitvami presega znesek pokojnine, kot bi bila, če bi se, glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, odmerila od najvišje pokojninske osnove, veljavne od 1. januarja 2009.
IV.
Za ustrezen odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, odmerjene v skladu z drugim odstavkom 116. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni list RS, št. 14/90 in 30/90) od polovice zneska najnižje pokojninske osnove, določene v Sklepu o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih pravic (Uradni list RS, št. 65/00).
V.
Za ustrezen odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa se uskladijo v skladu s 390. členom zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju tudi vse pokojnine borcev NOV pred 9. 9. 1943 oziroma do 13. 10. 1943, odmerjene od zajamčene pokojninske osnove, določene po 102. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni list RS, št. 14/90, 30/90, 44/90 in 10/91).
VI.
Za ustrezen odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, uveljavljene po posebnih predpisih.
Akontacije pokojnin, ki jih zavod izplačuje po Odloku o izplačevanju akontacij pokojnin, ki so jih osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji uveljavile v drugih republikah SFRJ (Uradni list RS, št. 26/91) se uskladijo tako, da se povečajo za odstotek, določen v prvem odstavku I. točke tega sklepa.
VII.
Na način, določen s tem sklepom za uskladitev invalidskih pokojnin, se v skladu z 99. členom zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju uskladijo tudi nadomestila za čas poklicne rehabilitacije, začasna nadomestila, delne invalidske pokojnine in nadomestila za invalidnost, uveljavljena po predpisih, ki se uporabljajo od 1. januarja 2003, pri čemer se datum nastanka invalidnosti šteje za datum uveljavitve pravice do nadomestila.
VIII.
Pokojnine z varstvenim dodatkom se uskladijo tako, da se za ustrezen odstotek povečanja pokojnin, določen v I. točki tega sklepa, uskladi znesek pokojnine, varstveni dodatek pa v skladu z 10., 11. in 12. členom Zakona o varstvenem dodatku – ZVarDod (Uradni list RS, št 10/08) z veljavnostjo od 1. januarja 2009 na novo odmeri od razlike med mejnim zneskom, veljavnim od 1. januarja 2009 dalje in po tem sklepu usklajeno pokojnino.
Pokojnine z varstvenim dodatkom, ki so bile odmerjene od najnižje pokojninske osnove, se uskladijo na način, določen v II. točki tega sklepa, varstveni dodatek pa v skladu z 10, 11. in 12. členom ZVarDod z veljavnostjo od 1. januarja 2009 na novo odmeri od razlike med mejnim zneskom, veljavnim od 1. januarja 2009 dalje in po tem sklepu usklajeno pokojnino.
IX.
Po določbah tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, odmerjene v sorazmernem delu po mednarodnih sporazumih o socialni varnosti.
X.
Po I. točki tega sklepa se uskladijo zneski pokojnin, ki so prejemnikom pripadali za mesec januar 2009, po opravljeni uskladitvi po Sklepu o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2008 (Uradni list RS, št. 111/08).
Uskladitev pokojnin in obračun razlike med pokojninami, usklajenimi na način, določen v tem sklepu in že izplačanimi pokojninami za januar 2009, se opravi po uradni dolžnosti pri izplačilu pokojnin in drugih dajatev za februar 2009.
XI.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03000-32/2009
Ljubljana, dne 17. februarja 2009
EVA 2009-2611-0047
Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Milan Škafar l.r.
Namestnik predsednika

AAA Zlata odličnost