Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20. 2. 2009

Kazalo

487. Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, stran 1918.

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 80/08 in 120/08 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(veljavnost)
(1) Ta uredba določa enotno metodologijo in obrazce za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, na podlagi katerih morajo v skladu s prvim odstavkom 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 80/08 in 120/08 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) izplačevalci obračunavati in izplačevati plače.
(2) Ta uredba velja za vse uporabnike proračuna Republike Slovenije, kot jih določa Sklep o subjektih, za katere velja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 115/02).
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
+-------+-------------------+--------------------------------+
| Šifra | Izraz       | Pomen izraza          |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z010  |leto in mesec   |leto in mesec, za katerega se  |
|    |obračuna      |obračuna plača         |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z020  |preteklo obračunsko|osnova za izračun refundiranega |
|    |leto        |nadomestila plače        |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z030  |nadomestilo plače |137. člen Zakona o delovnih   |
|    |          |razmerjih (ZDR)         |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z040  |vrsta izplačila  |vrednost, ki pripada      |
|    |          |funkcionarju in javnemu     |
|    |          |uslužbencu ob izplačilu plače  |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z050  |povprečna mesečna |povprečna mesečna delovna    |
|    |delovna obveznost |obveznost – 40. člen ZSPJS   |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z051  |mesečna delovna  |mesečna delovna obveznost po  |
|    |obveznost     |koledarju            |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z052  |povprečna mesečna |povprečna mesečna delovna    |
|    |delovna obveznost |obveznost za krajši delovni čas |
|    |za krajši delovni |                |
|    |čas        |                |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z053  |mesečna delovna  |mesečna delovna obveznost po  |
|    |obveznost za krajši|koledarju za krajši delovni čas |
|    |delovni čas    |                |
+-------+-------------------+--------------------------------+
| Z054 |PORABLJENO – ČRTANO|                |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z060  |število ur     |število ur za posamezno vrsto  |
|    |          |izplačila            |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z061  |normirano število |število ur za posamezno vrsto  |
|    |ur         |izplačila, normirano na     |
|    |          |povprečno mesečno delovno    |
|    |          |obveznost (Z060/Z051 x Z050)  |
|    |          |oziroma (Z060/Z053 x Z052)   |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z062  |število dni    |število dni po koledarju za   |
|    |          |vrsto izplačila         |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z070  |osnovna plača   |9. člen ZSPJS          |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z071  |osnovna plača za  |osnovna plača za krajši delovni |
|    |krajši delovni čas |čas (Z070/Z050) x Z052 oziroma |
|    |          |(Z070/Z051) x Z053       |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z080  |bruto plača    |A010 + A020 + A040 + vrste   |
|    |          |izplačil, ki se nanašajo na   |
|    |          |nadomestila + dodatki + delovna |
|    |          |uspešnost + delo prek polnega  |
|    |          |delovnega časa) – prostovoljno |
|    |          |dodatno pokojninsko zavarovanje |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z090  |povprečna plača  |povprečna plača zaposlenega v  |
|    |          |RS za predpretekli mesec    |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z100  |minimalna plača  |1. člen Zakona o določitvi   |
|    |          |minimalne plače (ZDPM)     |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z104  |primerljivi znesek |osnovna plača za obračun + C010 |
|    |plače, določen po |+ C020 + C040 + (C050 ali C051 |
|    |ZSPJS       |ali C052) + C150 za tekoči   |
|    |          |mesec, kot če bi delal polni  |
|    |          |delovni čas           |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z105  |prevedena osnovna |49. a in 49. c člen ZSPJS    |
|    |plača       |                |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z106  |korekcijska osnovna|prevedena osnovna plača,    |
|    |plača       |povečana za vrednost v višini  |
|    |          |nesorazmerja nad štirimi    |
|    |          |plačnimi razredi (točka a    |
|    |          |sedmega odstavka 49. č člena  |
|    |          |ZSPJS, drugi odstavek 49. člena |
|    |          |KPJS)              |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z107  |skupna razlika za |(1) Z070 – Z105; pri določitvi |
|    |odpravo      |Z106 je Z107 = Z070 – Z106   |
|    |nesorazmerja    |ali               |
|    |          |(2) Z116 – Z105; pri določitvi |
|    |          |Z106 je Z107 = Z116 – Z106   |
|    |          |ali               |
|    |          |(3) Z118 – Z105; pri določitvi |
|    |          |Z106 je Z107 = Z118 – Z106   |
|    |          |ali               |
|    |          |(4) Z571 – Z105; pri določitvi |
|    |          |Z106 je Z107 = Z571 – Z106   |
|    |          |ali               |
|    |          |(5) Z580 – Z105; pri določitvi |
|    |          |Z106 je Z107 = Z580 – Z106   |
|    |          |ali               |
|    |          |(6) Z581 – Z105; pri določitvi |
|    |          |Z106 je Z107 = Z580 – Z106   |
|    |          |ali               |
|    |          |(7) Z591 – Z105; pri določitvi |
|    |          |Z106 je Z107 = Z591 – Z106   |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z108  |osnovna plača za  |(1) Z070 – Z113         |
|    |obračun V     |ali               |
|    |          |(2) Z116 – Z113         |
|    |          |ali               |
|    |          |(3) Z118 – Z113         |
|    |          |ali               |
|    |          |(4) Z571 – Z113         |
|    |          |ali               |
|    |          |(5) Z580 – Z113         |
|    |          |ali               |
|    |          |(6) Z581 – Z113         |
|    |          |ali               |
|    |          |(7) Z591 – Z113         |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z109  |znižan primerljivi |49. f člen ZSPJS        |
|    |znesek plače,   |                |
|    |določen po     |Z111 – 5%            |
|    |predpisih in    |                |
|    |kolektivnih    |                |
|    |pogodbah, ki se  |                |
|    |uporabljajo do   |                |
|    |začetka izplačila |                |
|    |plač po ZSPJS za  |                |
|    |druge funkcionarje |                |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z110  |zajamčena plača  |4. člen Zakona o določitvi   |
|    |          |minimalne plače (ZDMP)     |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z111  |primerljivi znesek |49. f člen ZSPJS        |
|    |plače, določen po |                |
|    |predpisih in    |                |
|    |kolektivnih    |                |
|    |pogodbah, ki se  |                |
|    |uporabljajo do   |                |
|    |začetka izplačila |                |
|    |plač po ZSPJS   |                |
+-------+-------------------+--------------------------------+
| Z112 |PORABLJENO – ČRTANO|                |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z113  |delež razlike za  |delež razlike za odpravo    |
|    |odpravo      |nesorazmerja, izražen v     |
|    |nesorazmerja    |nominalnem znesku glede na   |
|    |          |določen odstotek        |
|    |          |                |
|    |          |(1) odprava nesorazmerja za   |
|    |          |funkcionarje plačne podskupine |
|    |          |A 5 na podlagi 9. člena Odloka |
|    |          |o plačah funkcionarjev in    |
|    |          |šestega odstavka 49. a člena  |
|    |          |ZSPJS-G: leta 2006 75 % Z107;  |
|    |          |leta 2007 50 % Z107; leta 2008 |
|    |          |25 % Z107; leta 2009 se razlika |
|    |          |odpravi             |
|    |          |                |
|    |          |(2) odprava nesorazmerja za   |
|    |          |funkcionarje plačnih podskupin |
|    |          |A 1, A 2, A 3 in A 4 na podlagi |
|    |          |49. č člena ZSPJS: 1/3 Z107 s  |
|    |          |1. 1. 2008; 1/3 Z107 s 1. 7.  |
|    |          |2008 in 1/3 Z107 s 1. 7. 2009  |
|    |          |                |
|    |          |(3) odprava nesorazmerja za   |
|    |          |javne uslužbence plačnih    |
|    |          |podskupin od C 1 do J 3 na   |
|    |          |podlagi 49. č člena ZSPJS in  |
|    |          |49. člena KPJS:         |
|    |          |– prva četrtina z vstopom v nov |
|    |          |plačni sistem, vendar s     |
|    |          |poračunom od 1. 5. 2008,    |
|    |          |– druga četrtina s 1. 1. 2009, |
|    |          |– tretja četrtina s 1. 9. 2009 |
|    |          |in               |
|    |          |– četrta četrtina s 1. 3. 2010 |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z114  |osnovna plača – za |(1) Z070 – Z115         |
|    |obračun II     |ali               |
|    |          |(2) Z116 – Z115         |
|    |          |ali               |
|    |          |(3) Z118 – Z115         |
|    |          |Ali               |
|    |          |(4) Z571 – Z115         |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z115  |zmanjšanje po   |vrednost zmanjšanja osnovne   |
|    |uredbi       |plače (Z070, Z116, Z118 ali   |
|    |          |Z571) v skladu z drugim     |
|    |          |odstavkom 12. člena Uredbe o  |
|    |          |plačah direktorjev v javnem   |
|    |          |sektorju (s 1. 3. 2006 za 2 %; |
|    |          |s 1. 1. 2007 za 1,5 %; s 1. 1. |
|    |          |2008 za 1 %; s 1. 1. 2010 se  |
|    |          |zmanjšanje osnovne plače    |
|    |          |odpravi)            |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z116  |osnovna plača – za |osnovna plača, zmanjšana v   |
|    |obračun III    |skladu s 14. členom ZSPJS    |
|    |          |zaradi nižje strokovne     |
|    |          |izobrazbe, kakor je zahtevana  |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z117  |razlika na podlagi |razlika v skladu s 14. členom  |
|    |14. člena ZSPJS  |ZSPJS              |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z118  |osnovna plača – za |osnovna plača, povečana v    |
|    |obračun IV     |skladu s 15. členom ZSPJS    |
|    |          |zaradi sklenitve delovnega   |
|    |          |razmerje za določen čas     |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z119  |razlika na podlagi |povečanje v skladu s 15. členom |
|    |15. člena ZSPJS  |ZSPJS              |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z120  |bruto osnova za  |osnovna plača za obračun + A040 |
|    |izračun nadomestila|+ C + D za tekoči mesec     |
|    |plače v breme   |                |
|    |delodajalca    |                |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z121  |bruto osnova za  |217. člen Zakona o pokojninskem |
|    |izračun prispevka |in invalidskem zavarovanju   |
|    |za podaljšano   |(ZPIZ-1)            |
|    |zavarovanje    |                |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z122  |bruto plača za ure |osnovna plača za obračun + A040 |
|    |dela v posameznem |+ C (za polni delovni čas) /  |
|    |mesecu       |število ur dela x Z051     |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z123  |število ur dela za |število ur dela v posameznem  |
|    |izračun nadomestila|mesecu v zadnjih treh mesecih  |
|    |po sedmem odstavku |dela za izračun nadomestila po |
|    |137. člena ZDR   |sedmem odstavku 137. člena ZDR |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z124  |bruto osnova za  |osnovna plača za obračun + A040 |
|    |izračun nadomestila|+ C + D za pretekli mesec    |
|    |plače v breme   |                |
|    |delodajalca –   |                |
|    |pretekli mesec   |                |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z130  |bruto osnova za  |31. in 32. člen Zakona o    |
|    |izračun      |zdravstvenem varstvu in     |
|    |refundiranega   |zdravstvenem zavarovanju    |
|    |nadomestila plače |(ZZVZZ)             |
|    |ZZZS        |                |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z131  |bruto osnova za  |131. člen ZPIZ, ki se uporablja |
|    |izračun      |po 397 členu ZPIZ-1-UPB4    |
|    |refundiranega   |                |
|    |nadomestila plače |                |
|    |ZPIZ        |                |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z132  |bruto osnova za  |(1) Uredba o pogodbenem     |
|    |izračun      |opravljanju vojaške službe v  |
|    |refundiranega   |rezervni sestavi Slovenske   |
|    |nadomestila plače |vojske, 19., 20. in 23. člen  |
|    |MO         |(2) Uredba o službi v Civilni  |
|    |          |zaščiti, 16. in 17. člen ter  |
|    |          |20. do 23. člen         |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z133  |bruto osnova za  |invalidska pokojnina, ki bi   |
|    |izračun nadomestila|javnemu uslužbencu pripadala z |
|    |po rehabilitaciji v|dnem nastanka invalidnosti;   |
|    |breme delodajalca |odmeri jo ZPIZ (90. in 98. člen |
|    |          |ZPIZ-1)             |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z134  |bruto urna postavka|bruto osnova za izračun     |
|    |za izračun     |nadomestila po rehabilitaciji v |
|    |nadomestila po   |breme delodajalca/povprečna   |
|    |rehabilitaciji v  |mesečna delovna obveznost    |
|    |breme delodajalca |                |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z140  |bruto osnova za  |3. in 41. člen Zakona o     |
|    |izračun      |starševskem varstvu in     |
|    |starševskega    |družinskih prejemkih (ZSDP)   |
|    |dopusta      |                |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z150  |bruto urna postavka|osnovna plača za        |
|    |za osnovno plačo  |obračun/povprečna mesečna    |
|    |          |delovna obveznost        |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z151  |bruto urna postavka|(Z100/Z050) – (Z070 + A040 + C |
|    |za razliko do   |(za polni delovni čas))/Z050  |
|    |minimalne plače  |                |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z160  |bruto urna postavka|bruto osnova za izračun     |
|    |za izračun     |nadomestila plače v breme    |
|    |nadomestila plače v|delodajalca/povprečna mesečna  |
|    |breme delodajalca |delovna obveznost        |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z161  |bruto urna postavka|bruto osnova za izračun     |
|    |za izračun     |prispevka za podaljšano     |
|    |prispevka za    |zavarovanje/povprečna mesečna  |
|    |podaljšano     |delovna obveznost        |
|    |zavarovanje    |                |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z162  |bruto urna postavka|bruto osnova za izračun     |
|    |za izračun     |nadomestila plače v breme    |
|    |nadomestila plače v|delodajalca – pretekli     |
|    |breme delodajalca –|mesec/povprečna mesečna delovna |
|    |pretekli mesec   |obveznost            |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z170  |bruto urna postavka|bruto osnova za izračun     |
|    |za izračun     |refundiranega nadomestila plače |
|    |refundiranega   |ZZZS/število ur iz leta oziroma |
|    |nadomestila plače v|obdobja, iz katerega se jemlje |
|    |breme ZZZS     |osnova             |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z171  |bruto urna postavka|bruto osnova za izračun     |
|    |za izračun     |refundiranega nadomestila plače |
|    |refundiranega   |ZPIZ/povprečna mesečna delovna |
|    |nadomestila plače v|obveznost            |
|    |breme ZPIZ     |                |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z172  |bruto urna postavka|(1) Uredba o pogodbenem     |
|    |za izračun     |opravljanju vojaške službe v  |
|    |refundiranega   |rezervni sestavi Slovenske   |
|    |nadomestila plače v|vojske, 19., 20. in 23. člen  |
|    |breme MO      |(2) Uredba o službi v Civilni  |
|    |          |zaščiti, 16. in 17. člen ter  |
|    |          |20. do 23. člen         |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z180  |bruto urna postavka|letna bruto osnova za izračun  |
|    |za izračun     |starševskega dopusta/število  |
|    |starševskega    |opravljenih ur za tip izplačila |
|    |dopusta      |L                |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z190  |delovna doba    |8. člen Zakona o pokojninskem  |
|    |          |in invalidskem zavarovanju   |
|    |          |(ZPIZ-1), pri čemer se vsak dan |
|    |          |zaposlitve šteje kot 1 (en) dan |
|    |          |ne glede na to, ali je delavec |
|    |          |zaposlen polni delovni čas ali |
|    |          |krajši delovni čas od polnega  |
|    |          |ali ima poleg zaposlitve za   |
|    |          |polni delovni čas sklenjeno še |
|    |          |pogodbo o dopolnilnem delu   |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z200  |dodatki      |23. in 52. člen ZSPJS      |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z210  |delovna uspešnost |21., 22. in 22. a do 22. k člen |
|    |          |ZSPJS              |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z220  |prispevki iz plače |1. in 3. člen Zakona o     |
|    |in drugih dohodkov |prispevkih za socialno varnost |
|    |iz delovnega    |(ZPSV)             |
|    |razmerja      |                |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z230  |prispevki od plače |6. člen ZPSV          |
|    |in drugih dohodkov |                |
|    |iz delovnega    |                |
|    |razmerja      |                |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z240  |davčni odtegljaj  |125. člen Zakona o dohodnini  |
|    |          |(ZDoh-2)            |
+-------+-------------------+--------------------------------+
| Z250 |PORABLJENO – ČRTANO|                |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z260  |drugi dohodki iz  |1. člen Zakona o višini     |
|    |delovnega razmerja |povračil stroškov v zvezi z   |
|    |          |delom in nekaterih drugih    |
|    |          |prejemkov (ZPSDP) in Kolektivna |
|    |          |pogodba za negospodarstvo    |
|    |          |(KPng)             |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z261  |neto drugi dohodki |Z260 – prispevki od drugih   |
|    |iz delovnega    |dohodkov iz delovnega razmerja |
|    |razmerja      |– davčni odtegljaj       |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z270  |osnova za izračun |bruto plača + neplačana     |
|    |prispevkov     |odsotnost + bonitete +     |
|    |          |povračila stroškov, ki so višja |
|    |          |od zneska, določenega z uredbo |
|    |          |vlade              |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z271  |osnova za izračun |Z270–Z220 ter upoštevanje    |
|    |davčnega odtegljaja|olajšav in načina izračuna   |
|    |od dohodkov iz   |davčnega odtegljaja v skladu z |
|    |delovnega razmerja)|ZDoh-2 in Zakonom o spremembah |
|    |          |in dopolnitvah Zakona o     |
|    |          |dohodnini (ZDoh-2A)       |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z280  |bruto bruto plača |bruto plača + prispevki od   |
|    |          |plače              |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z290  |neto plača I    |bruto plača – prispevki iz   |
|    |          |bruto plače – davčni odtegljaj |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z291  |neto plača II   |bruto plača – prispevki iz   |
|    |          |bruto plače – davčni odtegljaj |
|    |          |iz plače – prispevki od bonitet |
|    |          |in povračila stroškov nad    |
|    |          |uredbo – davčni odtegljaj od  |
|    |          |bonitet in povračila stroškov  |
|    |          |nad uredbo + A030 (neto znesek |
|    |          |A030 je negativna vrednost)   |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z300  |neto izplačilo   |neto plača II, zmanjšana za   |
|    |          |prispevke in davčni odtegljaj  |
|    |          |tipa izplačil F, I080, I090,  |
|    |          |I021, I110, I011, I072, I901 + |
|    |          |neto drugi dohodki iz delovnega |
|    |          |razmerja + povračila stroškov  |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z310  |odtegljaji     |obveznosti javnega uslužbenca, |
|    |          |ki temeljijo na civilnopravnih, |
|    |          |pogodbenih ali zakonskih    |
|    |          |določbah            |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z320  |maks_odp      |10. člen (ZPSDP), znesek    |
|    |          |odpravnine, ki je višji od   |
|    |          |zneska, določenega z uredbo   |
|    |          |vlade, nad katerim se plačujejo |
|    |          |prispevki in davčni odtegljaj  |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z330  |maks_dnevnice   |znesek dnevnice, ki je višji od |
|    |          |zneska, določenega z uredbo   |
|    |          |vlade, nad katerim se plačujejo |
|    |          |prispevki in davčni odtegljaj  |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z340  |maks_ter_dod    |znesek terenskega dodatka, ki  |
|    |          |je višji od zneska, določenega |
|    |          |z uredbo vlade, nad katerim se |
|    |          |plačujejo prispevki in davčni  |
|    |          |odtegljaj            |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z350  |šifra proračunskega|sklep o subjektih, za katere  |
|    |porabnika     |velja Zakon o sistemu plač v  |
|    |          |javnem sektorju         |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z360  |šifra zaposlenega |davčna številka zaposlenega v  |
|    |          |javnem sektorju         |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z370  |šifra funkcije ali |katalog funkcij, delovnih mest |
|    |delovnega mesta  |in nazivov (formacijskih    |
|    |          |dolžnosti)           |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z371  |šifra naziva    |katalog funkcij, delovnih mest |
|    |          |in nazivov (formacijskih    |
|    |          |dolžnosti)           |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z380  |plačni razred   |plačni razred javnega      |
|    |          |uslužbenca, določen v prilogi 1 |
|    |          |ZSPJS              |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z390  |tarifni razred   |8. člen ZSPJS          |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z400  |osnova za prispevke|212. člen ZPIZ-1 – velja za   |
|    |do minimalne plače |vrsto izplačila A030      |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z410  |osnova za izračun |bruto plača brez bonitet,    |
|    |davka na izplačano |povračil stroškov, refundiranih |
|    |plačo       |nadomestil in tipa izplačil N  |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z420  |osnova za izračun |vrste izplačil tipa J, za    |
|    |prispevkov od   |katere je predpisano plačilo  |
|    |drugih dohodkov iz |davčnega odtegljaja in     |
|    |delovnega razmerja |prispevkov – povezava 3. in 5. |
|    |          |člen te uredbe         |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z421  |osnova za izračun |Z420 – prispevki od drugih   |
|    |davka od drugih  |dohodkov iz delovnega razmerja |
|    |dohodkov iz    |v skladu z zakonom       |
|    |delovnega razmerja |                |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z430  |indeks valorizacije|na podlagi Zakona o       |
|    |          |usklajevanju transferjev    |
|    |          |posameznikom in gospodinjstvom |
|    |          |v RS              |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z440  |indeks za     |indeks na podlagi ZPIZ-1    |
|    |usklajevanje    |(usklajujejo se enako kot    |
|    |nadomestil po   |pokojnine)           |
|    |rehabilitaciji   |                |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z450  |indeks življenjskih|preglednica indeksov      |
|    |stroškov      |življenjskih stroškov      |
|    |Organizacije    |Organizacije združenih narodov |
|    |združenih narodov |– Uredba o plačah in drugih   |
|    |          |prejemkih javnih uslužbencev za |
|    |          |delo v tujini – priloga 1    |
|    |          |(PJUDT)             |
+-------+-------------------+--------------------------------+
| Z460 |PORABLJENO – ČRTANO|                |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z470  |osnova za izračun |osnova za izračun plače za delo |
|    |plače za delo v  |v tujini je določena v skladu z |
|    |tujini       |Uredbo o plačah in drugih    |
|    |          |prejemkih javnih uslužbencev za |
|    |          |delo v tujini          |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z471  |osnova za izračun |osnova za izračun plače za delo |
|    |plače za delo v  |v tujini je določena v Uredbi o |
|    |tujini za     |plačah in drugih prejemkih   |
|    |pripadnike SV na  |pripadnikov Slovenske vojske za |
|    |operacijah kriznega|delo v tujini          |
|    |odzivanja (OKO) in |                |
|    |civilne zaščite  |                |
+-------+-------------------+--------------------------------+
| Z480 |PORABLJENO – ČRTANO|                |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z490  |izplačilo za delo v|osnova za izračun plače za delo |
|    |tujini       |v tujini x indeks življenjskih |
|    |          |stroškov OZN + tip izplačil R, |
|    |          |S – tip izplačil T, K v valuti |
|    |          |izplačila            |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z500  |premijski razred  |dodatek h kolektivni pogodbi za |
|    |          |negospodarske dejavnosti –   |
|    |          |priloga 1            |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z510  |stroškovno mesto  |stroškovno mesto je       |
|    |          |organizacijska enota, v kateri |
|    |          |je javni uslužbenec zaposlen  |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z520  |država       |država napotitve javnega    |
|    |          |uslužbenca           |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z530  |valuta       |valuta izplačila za delo v   |
|    |          |tujini za državo napotitve   |
|    |          |javnega uslužbenca (Z520)    |
+-------+-------------------+--------------------------------+
| Z540 |PORABLJENO – ČRTANO|                |
+-------+-------------------+--------------------------------+
| Z541 |PORABLJENO – ČRTANO|                |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z550  |delež zaposlitve na|pri zaposlitvi na več delovnih |
|    |delovnem mestu   |mestih se v pogodbi o delu   |
|    |          |določi delež zaposlitve za   |
|    |          |vsako delovno mesto, izražen v |
|    |          |odstotku            |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z551  |delež osnovne plače|izračunan delež osnovne plače  |
|    |          |(Z070 ali Z071) glede na    |
|    |          |odstotek deleža zaposlitve na  |
|    |          |delovnem mestu (Z550)      |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z560  |povečanje osnovne |povečanje osnovne plače do 30  |
|    |plače po drugem  |%; faktor določi Vlada RS    |
|    |stavku drugega   |                |
|    |odstavka 59. člena |                |
|    |Zakona o službi v |                |
|    |Slovenski vojski  |                |
|    |(ZSSloV)      |                |
+-------+-------------------+--------------------------------+
| Z570 |PORABLJENO – ČRTANO|                |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z571  |osnovna plača – za |osnovna plača, povečana za Z560 |
|    |obračun VI     |(Z070 + Z560)          |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z580  |osnovna plača za  |osnovna plača, zmanjšana za 6  |
|    |pripravnika    |plačnih razredov (Z070 – 6   |
|    |          |plačnih razredov)        |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z581  |osnovna plača za  |90 % osnovne plače Z070     |
|    |pripravnika MORS  |                |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z590  |povečanje osnovne |število plačnih razredov za   |
|    |plače po 19. členu |povečanje osnovne plače ob   |
|    |ZSPJS       |zaposlitvi, premestitvi na   |
|    |          |drugo delovno mesto oziroma   |
|    |          |imenovanju v naziv ali višji  |
|    |          |naziv (največ pet plačnih    |
|    |          |razredov)            |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z591  |osnovna plača – za |osnovna plača, povečana za Z590 |
|    |obračun VII    |(Z070 + Z590)          |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z600  |faktor za izračun |faktor za izračun        |
|    |povečane pedagoške |povečane/zmanjšane pedagoške  |
|    |oziroma učne    |oziroma učne obveznosti (od   |
|    |obveznosti     |1,00 do 1,30)          |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z601  |vrednost povečane /|bruto urna postavka za osnovno |
|    |zmanjšane pedagoške|plačo x faktor za izračun    |
|    |oziroma učne ure  |povečane pedagoške oziroma učne |
|    |          |obveznosti (Z150 x Z600)    |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z602  |faktor za izračun |faktor za izračun dodatne    |
|    |dodatne tedenske  |tedenske pedagoške obveznosti  |
|    |pedagoške     |visokošolskih učiteljev in   |
|    |obveznosti     |sodelavcev je 2,65 ali 3,00   |
|    |visokošolskih   |                |
|    |učiteljev in    |                |
|    |sodelavcev     |                |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z603  |mesečna vrednost  |osnovna plača za obračun/40 x  |
|    |dodatne tedenske  |število ur dodatne tedenske   |
|    |pedagoške     |pedagoške obveznosti      |
|    |obveznosti     |                |
+-------+-------------------+--------------------------------+
|Z604  |vrednost zmanjšane |mesečno število ur zmanjšanega |
|    |pedagoške oziroma |obsega dela pedagoške oziroma  |
|    |učne obveznosti  |učne obveznosti x Z601     |
+-------+-------------------+--------------------------------+
II. IZPLAČILA
3. člen
(vrste izplačil)
(1) Vrste izplačil so vrednosti, ki pripadajo funkcionarju in javnemu uslužbencu ob izplačilu plače.
(2) Vrste izplačil so združene v naslednje tipe izplačil:
A – bruto plača – redno delo
B – bruto plača – nadomestila
C – dodatki
D – delovna uspešnost
E – bruto plača – delo prek polnega delovnega časa
F – bonitete
G – nadomestila v breme delodajalca
H – nadomestila v breme ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in sodišča
I – povračilo stroškov
J – drugi dohodki iz delovnega razmerja
K – odtegljaji
L – nadomestila drugih izplačevalcev
M – kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje
N – neplačana odsotnost
O – dežurstvo
R – dodatki za delo v tujini
S – povračila/nadomestila v tujini
T – odtegljaji v tujini
III. PRISPEVKI IN DAVKI
4. člen
(vrste prispevkov in davkov)
(1) Prispevki in davki so zneski, ki jih zavarovanec oziroma delodajalec plačuje v skladu z zakoni, ki urejajo prispevke in davke.
(2) Vrste prispevkov in davkov so:
+------------+-------------------------+---------+------------+
|Tip     |Vrsta          |%    |Opomba   |
+------------+-------------------------+---------+------------+
|prispevki iz|prispevek za pokojninsko |15,50  |zavarovanec |
|plače    |in invalidsko zavarovanje|     |      |
+------------+-------------------------+---------+------------+
|prispevki iz|prispevek za zdravstveno |6,36   |zavarovanec |
|plače    |zavarovanje       |     |      |
+------------+-------------------------+---------+------------+
|prispevki iz|prispevek za zaposlovanje|0,14   |zavarovanec |
|plače    |             |     |      |
+------------+-------------------------+---------+------------+
|prispevki iz|prispevek za starševsko |0,10   |zavarovanec |
|plače    |varstvo         |     |      |
+------------+-------------------------+---------+------------+
|prispevki od|prispevek za pokojninsko |8,85   |delodajalec |
|plače    |in invalidsko zavarovanje|     |      |
+------------+-------------------------+---------+------------+
|prispevki od|prispevek za zdravstveno |6,56   |delodajalec |
|plače    |zavarovanje       |     |      |
+------------+-------------------------+---------+------------+
|prispevki od|prispevek za zaposlovanje|0,06   |delodajalec |
|plače    |             |     |      |
+------------+-------------------------+---------+------------+
|prispevki od|prispevek za starševsko |0,10   |delodajalec |
|plače    |varstvo         |     |      |
+------------+-------------------------+---------+------------+
|prispevki od|prispevek za poškodbe pri|0,53   |delodajalec |
|plače    |delu in poklicne bolezni |     |      |
+------------+-------------------------+---------+------------+
|prispevki od|prispevek za obvezno   |stopnja |delodajalec |
|plače    |dodatno pokojninsko   |     |      |
|      |zavarovanje in      |     |      |
|      |zavarovalna doba s    |     |      |
|      |povečanjem        |     |      |
+------------+-------------------------+---------+------------+

+------------+-------------------------+---------+------------+
|davčni   |davčni odtegljaj     | stopnja |osnova je  |
|odtegljaj  |             |     |dohodek iz |
|      |             |     |delovnega  |
|      |             |     |razmerja  |
|      |             |     |(37. člen  |
|      |             |     |ZDoh-2),  |
|      |             |     |zmanjšan za |
|      |             |     |obvezne   |
|      |             |     |prispevke  |
|      |             |     |za socialno |
|      |             |     |varnost in |
|      |             |     |olajšave z |
|      |             |     |upoštevanjem|
|      |             |     |določb   |
|      |             |     |(127. člen |
|      |             |     |ZDoh-2)   |
+------------+-------------------------+---------+------------+

+----------+---------------------+-----------------------------+
|     | Če znaša neto letna|   , znaša dohodnina   |
|     |    davčna osnova|               |
+----------+----------+----------+--------+-----+----+---------+
|stopnje  |    nad|    do|    |   |  |     |
|dohodnine +----------+----------+--------+-----+----+---------+
|od 1.   |     | 7.410,42|    | 16%|  |     |
|januarja +----------+----------+--------+-----+----+---------+
|2009 (v  | 7.410,42| 14.820,83|1.185,67|  +|nad | 7.410,42|
|eurih)  |     |     |    | 27%|  |     |
|     +----------+----------+--------+-----+----+---------+
|     | 14.820,83|     |3.186,48|  +|nad |14.820,83|
|     |     |     |    | 41%|  |     |
+----------+----------+----------+--------+-----+----+---------+

+--------------------------------+-------------+---------------+
|stopnje za obvezno dodatno   |12/14 – 4,20 | Z220, Z230  |
|pokojninsko zavarovanje za   |12/15 – 6,25 |        |
|zavarovalno dobo s povečanjem  |12/16 – 8,40 |        |
|                |12/17 –   |        |
|                |10,56    |        |
|                |12/18 –   |        |
|                |12,60    |        |
+--------------------------------+-------------+---------------+
5. člen
(prispevki in davki iz in od plače ter drugih dohodkov iz delovnega razmerja)
IV. IZRAČUN PLAČE
6. člen
(določitev povprečne mesečne delovne obveznosti)
(1) Z delovnim koledarjem so določeni delovni dnevi, prazniki in drugi dela prosti dnevi.
(2) Povprečna mesečna delovna obveznost se določi na podlagi 40 delovnih ur na teden in znaša 174 ur.
(3) Za delovna mesta, za katera je s posebnim zakonom določena drugačna osnova delovnih ur na teden, se upošteva povprečna mesečna delovna obveznost.
(4) Ure za redno delo, nadomestila in izračun stalnih dodatkov (C010, C020, C040, (C050 ali C051 ali C052) in C150) ter A040 se normirajo na povprečno mesečno delovno obveznost. Normiranje ur ne velja za obračun dela prek polnega delovnega časa, pa tudi ne za dodatke, ki so vezani na obračun dela prek polnega delovnega časa.
(5) Število normiranih ur se izračuna po formuli:
          dejanske ure     povprečna
           (Z060)       mesečna
normirane ure = ------------------ x   delovna
         mesečna delovna    obveznost
          obveznost      (Z050)
7. člen
(sprememba plačnega razreda)
(1) Plačni razred je določen z delovnim mestom, nazivom oziroma napredovanjem javnega uslužbenca ali funkcionarja. Povečanje ali zmanjšanje osnovne plače (Z070) je mogoče izključno s spremembo plačnega razreda.
(2) Za spremembe plačnih razredov javnega uslužbenca in funkcionarja se vodi evidenca.
(3) Če se spremeni plačni razred med mesecem, se evidentirajo vrste izplačil za število dni, ki so veljale za vsak posamezen plačni razred.
8. člen
(določitev bruto urne postavke za osnovno plačo)
Bruto urna postavka za osnovno plačo (Z150) se izračuna tako, da se osnovna plača deli s povprečno mesečno delovno obveznostjo.
9. člen
(bruto plača)
(1) Bruto plača se na prvi stopnji izračuna na podlagi ur, ki se nanašajo na posamezne vrste izplačila.
(2) BRUTO PLAČA 1. stopnja = (tip izplačil A, B, G in H).
(3) BRUTO PLAČA 2. stopnja = BRUTO PLAČA 1. stopnja + tip izplačil C, E in O.
(4) BRUTO PLAČA 3. stopnja = BRUTO PLAČA 2. stopnja + tip izplačila D – vrsta izplačila M011 – (mesečno število ur zmanjšanega obsega dela pedagoške oziroma učne obveznosti x Z601).
10. člen
(osnova za izračun prispevkov od dohodkov iz delovnega razmerja)
Osnova za izračun prispevkov (Z270) se določi tako, da se seštejejo bruto plača tipa izplačil F in N ter vrste izplačil I011, I021, I072, 080, I090, I110 in I901.
11. člen
(osnova za izračun davčnega odtegljaja od dohodkov iz delovnega razmerja)
Osnova za izračun davčnega odtegljaja od dohodkov iz delovnega razmerja (Z271) se določi tako, da se od osnove za izračun prispevkov odštejejo neplačana odsotnost, prispevki iz plače, bonitet in povračil stroškov ter olajšave v skladu z Zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, 90/07 in 10/08; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2).
12. člen
(osnova za izračun prispevkov od drugih dohodkov iz delovnega razmerja)
Osnova za izračun prispevkov od drugih dohodkov iz delovnega razmerja je enaka vsoti drugih dohodkov iz delovnega razmerja, od katerih se plačujejo prispevki, vključno s tistimi, ki so višji od zneska, določenega z uredbo vlade.
13. člen
(osnova za izračun davčnega odtegljaja od drugih dohodkov iz delovnega razmerja)
(1) Osnova za izračun davčnega odtegljaja od drugih dohodkov iz delovnega razmerja je enaka vsoti obdavčljivih drugih dohodkov iz delovnega razmerja, zmanjšani za prispevke (12. člen te uredbe).
(2) Merilo za izračun višine davčnega odtegljaja od drugih dohodkov iz delovnega razmerja se določi iz osnove za izračun davčnega odtegljaja od dohodkov iz delovnega razmerja (11. člen te uredbe), povečane za osnovo iz prvega odstavka tega člena, z upoštevanjem petega odstavka 127. člena ZDoh-2, kadar je potrebno.
14. člen
(bruto bruto plača)
Vrednost bruto bruto plače (Z280) se izračuna tako, da se seštejejo bruto plača in prispevki od plače.
15. člen
(neto plača I)
Neto plača I (Z290) se izračuna tako, da se od bruto plače odštejejo prispevki iz plače in davčni odtegljaj.
16. člen
(neto plača II)
Neto plača II (Z291) se izračuna tako, da se od osnove za izračun prispevkov od dohodkov iz delovnega razmerja odštejejo prispevki iz bruto plače, bonitet in povračil stroškov nad višino, določeno v uredbi, ter davčni odtegljaj iz plače, od bonitet in povračil stroškov nad višino, določeno v uredbi.
17. člen
(neto drugi dohodki iz delovnega razmerja)
Neto drugi dohodki iz delovnega razmerja se izračunajo tako, da se od drugih dohodkov iz delovnega razmerja odštejejo prispevki od dohodkov iz delovnega razmerja in davčni odtegljaj od drugih dohodkov iz delovnega razmerja.
18. člen
(neto izplačilo)
Neto izplačilo se izračuna tako, da se od neto plače II, neto drugih dohodkov iz delovnega razmerja in neto tipa izplačil l (razen vrste izplačil I011, I021, I072, 080, I090, I110 in I901) odšteje tip izplačil K.
19. člen
(posebnosti pri izračunavanju plače)
(1) Za zavarovanca:
– ki do začetka začasne zadržanosti od dela še ni imel plače oziroma osnove za plačilo prispevkov,
– ki se poškoduje na poti na delo, preden ga je nastopil,
se za izračun osnove upošteva plača, ki bi jo prejel, kakor če bi delal.
(2) Osnova za vrsto dela, ki v šifrantu izplačil ni posebej opredeljena, je osnovna plača za obračun.
(3) Če je javni uslužbenec pri istem proračunskem uporabniku razporejen na dve ali več delovnih mest, ki so v različnih plačnih razredih, ali če se mu med mesecem spremeni plačni razred, se izvedeta dva ali več ločenih obračunov plač. Ločeni obračuni so samo pri izračunih bruto plača 1. stopnja in bruto plača 2. stopnja ter morajo biti prikazani na eni plačilni listi. Plačilne liste so priloga 1 te uredbe in njen sestavni del.
(4) Na plačilni listi so pri neto znesku prikazane vrednosti za:
– tip izplačil F in vrste izplačil I011, I021, I072, 080, I090, I110, I901 zaradi plačila prispevkov in davčnega odtegljaja,
– vrste izplačil tipa I, katerih del se v skladu z uredbo vlade všteva v davčno osnovo, se na plačilni listi v delu, v katerem so prikazana povračila stroškov, prikažejo v celoti,
– vrsto izplačila A030 zaradi plačila prispevkov,
– vrsto izplačila M011, ker zmanjšuje bruto plačo in s tem neto plačo.
(5) V skladu z 49. členom ZSPJS izplačana plača (bruto plača 2. stopnje brez tipa izplačil od C060 do C140 in od C160 do C300 ter tipov izplačil E in O) ne sme biti nižja, kakor je bila pred prvim obračunom plač v skladu z ZSPJS. Izračunana razlika se obračuna z vrsto izplačila A040. Ko je razlika do plače v skladu z 49. členom ZSPJS (A040) glede na primerljivi znesek plače, določen po predpisih in kolektivnih pogodbah, ki se uporabljajo do začetka izplačila plač po ZSPJS (Z111), prvič negativna ali enaka nič, se preneha izračunavati. S tem na plačilni listi vrsti izplačil Z111 in A040 ni treba več prikazati.
(6) Kadar se izračunava plača za delo v skrajšanem delovnem času, se pri obračunu plače uporabi in na plačilni listi prikaže osnovna plača za skrajšani delovni čas (Z071). Pri izračunu števila normiranih ur (Z061) se upošteva: Z060/Z053 x Z052.
(7) Kadar je pri izračunavanju plače treba upoštevati odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah (49. č člen ZSPJS), se pri obračunu plače uporabi in na plačilni listi prikaže osnovna plača za obračun, ki se ji prištejejo dodatki C010, C020, C040 (C050 ali C051 ali C052) in C150. Ko se od nje odšteje primerljivi znesek plače, določen po predpisih in kolektivnih pogodbah, ki se uporabljajo do začetka izplačila plač po ZSPJS (Z111), se dobi razlika do plače glede na 49. člen ZSPJS (A040).
(8) Kadar je pri izračunavanju plače treba upoštevati zmanjšanje osnovne plače funkcionarja iz plačne podskupine A 5 zaradi odprave nesorazmerja (prvi odstavek 52. c člena ZSPJS), se pri obračunu plače in na plačilni listi prikažejo prevedena plača (Z105), osnovna plača – za obračun V (Z108) in po potrebi tudi korekcijska plača (Z106). A040 je pri obračunu plače za funkcionarja iz plačne podskupine A 5 enaka nič.
(9) Kadar je pri izračunavanju plače treba upoštevati zmanjšanje osnovne plače iz 12. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, se pri obračunu plače uporabi in na plačilni listi prikaže osnovna plača – za obračun II (Z114), ki se ugotovi in prikaže tako, da se od osnovne plače (Z070) odšteje zmanjšanje po uredbi (Z115). A040 je pri obračunu plače za direktorja enaka nič.
(10) Kadar je pri izračunavanju plače treba upoštevati zmanjšanje ali povečanje osnovne plače, se zaradi večje ali manjše obremenjenosti javnega uslužbenca od pričakovanega obsega dela (prvi odstavek 14. člena ZSPJS) pri obračunu plače in na plačilni listi prikaže osnovna plača – za obračun III (Z116).
(11) Če je javni uslužbenec zaposlen pri več uporabnikih proračuna, se mu pri vsakem izplača sorazmerni del plače v skladu s pogodbo o zaposlitvi, sklenjeno pri posameznem uporabniku proračuna.
(12) Ker pripada javnemu uslužbencu v skladu z zakonom minimalna plača za opravljeno delo v polnem delovnem času, se pri vrstah izplačil tipa C upoštevajo le tisti dodatki, ki se obračunajo in izplačajo za polni delovni čas, pri čemer se upoštevajo tudi spremenljivi dodatki (dodatki pod posebnimi pogoji dela v rednem delovnem času). Prav tako se upošteva tudi delovna uspešnost z upoštevanjem določila tridesetega odstavka tega člena. Če javni uslužbenec zaradi odsotnosti prejema nadomestila in zato ne dela polni delovni čas, se upošteva bruto urna postavka v razliki do minimalne plače le za ure dela. Tako ugotovljena razlika se prišteje k A010 in dodajo zneski nadomestil. Razlika med Z100 in prej ugotovljenim zneskom je A030.
(13) Če se odsotnosti evidentirajo in nadomestila obračunajo z enomesečno zamudo, se v postopku iz prejšnjega odstavka poračuna že izplačana razlika do minimalne plače za ure odsotnosti.
(14) Če javni uslužbenec prejema del plače pri enem in del plače pri drugem uporabniku proračuna, se A040 razdeli na uporabnika proračuna sorazmerno, in sicer: A040/174 se primerja na bruto urno postavko plače javnega uslužbenca iz drugega odstavka 49. člena ZSPJS pri posameznem uporabniku proračuna in se upošteva pri uporabniku proračuna, pri katerem ima javni uslužbenec nižjo bruto urno postavko.
(15) Pri izračunavanju plače po tej uredbi se morajo vse vrednosti zaokroževati na dve decimalki natančno.
(16) Vse vrste izplačil, ki so upoštevane v bruto osnovi za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z120) oziroma v bruto osnovi za izračun nadomestila plače v breme delodajalca – pretekli mesec (Z124), so med izplačili ponovno izračunane in prikazane samo od normiranih ur rednega dela. V prvem mesecu prehoda na nov obračun plač po ZSPJS velja, da je Z124 = Z120.
(17) Kadar je treba pri izračunavanju plače funkcionarja iz plačnih podskupin A 1, A 2 in A 4 (razen ustavnega sodnika, državnega tožilca in državnega pravobranilca) upoštevati odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah (49. č člen ZSPJS), se pri obračunu plače uporabi in na plačilni listi prikaže osnovna plača za obračun, ki se ji prištejejo dodatki C010, C020, C040 (C050 ali C051 ali C052) in C150. Ko se od nje odšteje primerljivi znesek plače, določen po predpisih in kolektivnih pogodbah, ki se uporabljajo do začetka izplačila plač po ZSPJS (Z111), zmanjšan za pet odstotkov, se dobi razlika do plače glede na 49. člen ZSPJS (A040).
(18) Sredstva, ki se namenjajo za izplačilo redne delovne uspešnosti, se zagotavljajo iz finančnih sredstev tekočega leta.
(19) Če je treba plače poračunati za preteklo obdobje pred prvim obračunom plače po ZSPJS, se poračunajo po izračunih, ki so se uporabljali pred prvim obračunom plače po ZSPJS.
(20) Pripravniku se določi osnovna plača na podlagi uvrstitve delovnega mesta oziroma naziva, na katerem lahko pripravnik delo opravlja neposredno po opravljenem pripravništvu oziroma izpitu, določenem po posebnih predpisih, in sicer tako da je njegova osnovna plača med pripravništvom za šest plačnih razredov nižja od osnovne plače tega delovnega mesta oziroma naziva, razen če področni zakon ne določa drugače.
(21) Delež razlike za odpravo nesorazmerja (Z113), ki je ugotovljen pri prehodu javnega uslužbenca v nov plačni sistem, pripada javnemu uslužbencu od maja 2008. Delež se poračuna za pripadajoče mesece (število pripadajočih mesecev x Z113) pri prvi plači, izračunani na podlagi ZSPJS. Če se javnemu uslužbencu upošteva korekcijska osnovna plača (Z106), se za pripadajoče mesece poračuna tudi ¼ razlike med korekcijsko osnovno plačo (Z106) in prevedeno osnovno plačo (Z105) v skladu z Dogovorom o izvedbi 50. člena KPJS (Uradni list RS, št. 86/08). Za mesece, ko je javni uslužbenec na porodniškem dopustu, ko je odsoten, zaradi česar ne prejema plačila, ko je neupravičeno odsoten, ko je odstranjen z dela, ko čaka na delo in ko prejema refundirano nadomestilo med bolniško odsotnostjo, se delež za odpravo nesorazmerja ne izračuna in ne izplača. Delež za odpravo nesorazmerja se pri bolniški odsotnosti v breme organizacije popravi s faktorjem bolniške odsotnosti.
(22) Osnovna plača se v skladu s 15. členom ZSPJS zaradi zaposlitve za določen čas lahko poveča le z določenim številom plačnih razredov. Pri tem se za osnovo vedno upošteva plačni razred, ki je določen za zaposlitev na takem delovnem mestu ali s takim nazivom za nedoločen čas.
(23) Pri premestitvi javnega uslužbenca na novo delovno mesto oziroma pri imenovanju v nov naziv v obdobju do 1. marca 2010 je treba pri izračunu skupne razlike za odpravo nesorazmerja (Z107) na eni strani upoštevati plačni razred prevedene plače novega delovnega mesta oziroma novega naziva in na tej podlagi določiti ustrezen plačni razred prevedene plače javnega uslužbenca na novem delovnem mestu oziroma v novem nazivu (Z105), na drugi strani pa plačni razred javnega uslužbenca, v katerega je uvrščen na novem delovnem mestu oziroma v novem nazivu v skladu z 19. in 20. členom ZSPJS. Če obstajajo primeri, ko je na delovnem mestu, na katerega je javni uslužbenec premeščen, primerljivi znesek plače (Z111) višji od primerljivega zneska plače (Z104), se za javnega uslužbenca ob premestitvi na to delovno mesto izračuna primerljivi znesek plače, določen po ZSPJS (Z104) in primerljivi znesek plače javnega uslužbenca, izračunan in določen po predpisih in kolektivnih pogodbah, ki so se uporabljali do začetka izplačila plač po ZSPJS (Z111).
(23 a) Pri napredovanju javnega uslužbenca v plačnih razredih na istem delovnem mestu ali v istem nazivu v obdobju do 1. marca 2010 se skupna razlika za odpravo nesorazmerja (Z107) ponovno izračuna tako, da se od nominalne vrednosti plačnega razreda osnovne plače javnega uslužbenca, povečanega za število plačnih razredov napredovanja, odšteje nominalna vrednost plačnega razreda prevedene plače javnega uslužbenca, povečanega za enako število plačnih razredov, kot je bila povečana osnovna plača javnega uslužbenca (Z105). Ponovno se izračuna tudi primerljivi znesek plače, določen po ZSPJS (Z104). Primerljivi znesek plače javnega uslužbenca, izračunan in določen po predpisih in kolektivnih pogodbah, ki so se uporabljale do začetka izplačila plač po ZSPJS (Z111), se ne spremeni.
(23 b) Pri novi zaposlitvi javnega uslužbenca v javnem sektorju je treba pri izračunu skupne razlike za odpravo nesorazmerja (Z107) na eni strani upoštevati plačni razred prevedene plače novega delovnega mesta oziroma novega naziva, na drugi strani pa plačni razred javnega uslužbenca, v katerega je uvrščen na novem delovnem mestu oziroma v novem nazivu. Primerljivi znesek plače javnega uslužbenca, izračunan in določen po predpisih in kolektivnih pogodbah, ki so se uporabljali do začetka izplačila plač po ZSPJS (Z111), se ne izračuna.
(24) Zaradi načina izračuna bruto osnove za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z120) in bruto osnove za izračun nadomestila plače v breme delodajalca – pretekli mesec (Z124), pri čemer se upoštevajo tudi spremenljivi dodatki (dodatki pod posebnimi pogoji dela v rednem delovnem času) in delovna uspešnost, se po izračunu Z104 in A040 izračunajo vse vrste izplačil, ki jih Z120 in Z124 zajemata.
(25) Če javnemu uslužbencu v skladu z drugim odstavkom 22. e člena ZSPJS pripada del plače za delovno uspešnost iz naslova dodatne tedenske učne obveznosti, se plačilo za povečano tedensko učno obveznost določi tako, da se mesečni obseg opravljenih ur, ki se štejejo kot povečana tedenska učna obveznost, pomnoži z bruto urno postavko osnovne plače (Z150), ki je povečana za faktor povečane učne obveznosti (nadobremenitve) (Z600).
(26) Če je javnemu uslužbencu v skladu s petim odstavkom 14. člena ZSPJS določena zmanjšana tedenska učna obveznost, se mu bruto plača ustrezno zniža. Znesek zmanjšanega plačila se določi tako, da se mesečno število ur zmanjšanega obsega dela (podobremenitve) pomnoži z bruto urno postavko osnovne plače (Z150), ki je povečana za ustrezni faktor zmanjšanega obsega dela (podobremenitve) (Z600).
(27) Faktor za izračun povečane pedagoške oziroma učne obveznosti (Z600) iz petindvajsetega in šestindvajsetega odstavka tega člena znaša od 1,00 do 1,30, in sicer:
– faktor 1,00 za učitelje ali druge strokovne delavce, za katere velja od 30- do 35-urna predpisana tedenska učna obveznost,
– faktor 1,05 za učitelje ali druge strokovne delavce, za katere velja od 23- do 29-urna predpisana tedenska učna obveznost,
– faktor 1,20 za učitelje ali druge strokovne delavce, za katere velja od 19- do 22-urna predpisana tedenska učna obveznost,
– faktor 1,30 za predavatelja na višji strokovni šoli in za učitelje ali druge strokovne delavce, za katere velja predpisana tedenska učna obveznost v obsegu manj kot 19 ur.
(28) Če javnemu uslužbencu v skladu z drugim odstavkom 22. e člena ZSPJS pripada del plače za delovno uspešnost iz naslova dodatne tedenske pedagoške obveznosti, se plačilo za dodatno tedensko pedagoško obveznost določi tako, da se število ur dejanske dodatne tedenske pedagoške obveznosti, določene v skladu s 63. členom Zakona o visokem šolstvu, pomnoži z vrednostjo mesečne osnovne plače za obračun in deli s 40. To se pomnoži s faktorjem za izračun dodatne tedenske pedagoške obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev (Z603).
(29) Faktor za izračun dodatne tedenske pedagoške obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev (Z602) iz osemindvajsetega odstavka tega člena znaša od 2,65 do 3,00, in sicer:
– faktor 2,65 za asistente,
– faktor 3,00 za visokošolske učitelje (lektorje, predavatelje, višje predavatelje, docente, izredne profesorje, redne profesorje),
– 3,00 za druge visokošolske sodelavce, za katere dodatno tedensko pedagoško obveznost določi rektor univerze oziroma dekan samostojnega visokošolskega zavoda s posebnim predpisom.
(30) V mesecu, ko se javnemu uslužbencu izplača delovna uspešnost za več mesecev skupaj, se pri osnovi za izračun nadomestila Z120 oziroma Z124 upošteva le delež delovne uspešnosti za ta mesec, izračunan na naslednji način:
– delež letne delovne uspešnosti = letna delovna uspešnost /12,
– delež polletne delovne uspešnosti = polletna delovna uspešnost / 6,
– delež trimesečne delovne uspešnosti = trimesečna delovna uspešnost / 3.
(31) Pri izračunu vrst izplačil tipov E in O se od vrst izplačil tipa C (C100, C120, C111, C112 in C110), ki nastopajo v formulah, upošteva zgolj njihov faktor, določen pri posamezni vrsti izplačila in izračunan na podlagi osnovne plače za obračun. Dodatek za delo prek polnega delovnega časa (C120) se ne izplačuje.
(32) Vrednost vrste izplačila, ki se poračunava za preteklo obdobje (oznake vrst izplačil 900 in 901), se ne upošteva v osnovah za nadomestili Z120 in Z124 oziroma se upošteva le ustrezen delež vrste izplačila za posamezen mesec.
(33) Direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije določi vrsto in vsebino podatkov o delovnem mestu oziroma nazivu zaposlenega in nazivu agencije, ki se prikažejo na plačilni listi zaposlenega.
(34) Ko ima javni uslužbenec ali funkcionar določeno osnovno plačo za krajši delovni čas (Z071) ali mu je, glede na delež zaposlitve, določen delež osnovne plače (Z551), je potrebno osnovno plačo te vrste upoštevati v nadaljnjem izračunu plače, kot tudi pri odpravi nesorazmerja v osnovni plači javnega uslužbenca.
V. PLAČA JAVNEGA USLUŽBENCA ZA DELO V TUJINI
20. člen
(sestava plače za delo v tujini)
(1) Javnemu uslužbencu, napotenemu na delo v tujino, se izračuna osnova za izračun plače za delo v tujini (Z470) v skladu z Uredbo o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini in Uredbo o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami, ter notranjim aktom Slovenske obveščevalno-varnostne agencije.
(2) Dodatki za delo v tujini (tip izplačil R), povračila in nadomestila javnih uslužbencev, napotenih na delo v tujino (tip izplačil S), so določeni v Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (v nadaljnjem besedilu: PJUDT), Uredbi o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami (v nadaljnjem besedilu: OKO), in notranjem aktu Slovenske obveščevalno-varnostne agencije.
21. člen
(dodatki, povračila, nadomestila in odtegljaji v tujini)
(1) Dodatki za delo v tujini
(2) Povračila v tujini in nadomestila v tujini
(3) Odtegljaji v tujini
VI. IZPLAČEVANJE PLAČ
22. člen
(izplačevanje plač)
(1) Plača se izplačuje mesečno. Druge vrste izplačil se dobijo skupaj s plačo.
(2) Plača se izplača najpozneje petnajsti dan v tekočem mesecu za pretekli mesec.
(3) Plača za delo v tujini se začne obračunavati s prvim in preneha z zadnjim delovnim dnem v tujini.
(4) Plača za delo v tujini se izračunava in izplačuje v valuti države, v kateri javni uslužbenec dela. Če ta valuta ni konvertibilna, se izračunava in izplačuje v konvertibilni valuti, ki jo za posamezno državo določi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
VII. KONČNI DOLOČBI
23. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem začetka veljavnosti te uredbe preneha veljati Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 93/08).
24. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 1. marca 2009.
Št. 00714-2/2009/7
Ljubljana, dne 19. februarja 2009
EVA 2008-3111-0072
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost