Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20. 2. 2009

Kazalo

448. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike, stran 1828.

Na podlagi tretjega odstavka 15. člena ter prvega odstavka 31. člena in v zvezi z 58. ter 61. členom Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
1. V Sklepu o splošnih pravilih izvajanja denarne politike (Uradni list RS, št. 131/06, 103/07, 112/08 in 7/09) se v poglavju 5.1.1 pod naslovom »Vrsta finančnega premoženja« v tretjem odstavku točka (c) spremeni tako, da se glasi:
»(c) finančno premoženje ne sme vsebovati, v celoti ali delno, dejansko ali potencialno, kreditnih zapisov ali podobnih terjatev, ki bi izhajale iz prenosa kreditnega tveganja z izvedenimi kreditnimi finančnimi instrumenti oziroma tranšami drugih kolateraliziranih vrednostnih papirjev. Ta zahteva ne izključuje primernosti kolateraliziranih vrednostnih papirjev, kjer struktura izdaje vključuje dva nosilca s posebnim namenom in je v zvezi z njima izpolnjena zahteva o »pravi prodaji«, tako da so dolžniški instrumenti, izdani s strani drugega nosilca s posebnim namenom, zavarovani posredno ali neposredno s prvotnim finančnim premoženjem, ki je podlaga zavarovanju prvega kolateraliziranega vrednostnega papirja, ki ne sme biti razdeljen na tranše. Prepoved tranš v predhodnih fazah listinjena ne vključuje kritih obveznic, ki izpolnjujejo pogoje iz člena 22(4) UCITS direktive (Direktiva Sveta z dne 20. decembra 1985 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (Uradni list L 375, 31/12/1985 str. 3). Kolateralizirani vrednostni papirji, izdani pred 1. marcem 2009, so do 1. marca 2010 primerno finančno premoženje, kljub temu da finančno premoženje, ki je podlaga zavarovanju takih vrednostnih papirjev, vsebuje tranše drugih kolateraliziranih vrednostnih papirjev.«
2. V poglavju 5.1.2.1 se na koncu zadnjega odstavka doda besedilo, ki se glasi: »Ob vzpostavitvi zavarovanja mora posojilodajalec obvestiti dolžnika in garanta o vzpostavitvi zavarovanja na posojilu. Ob ukinitvi zavarovanja mora nacionalna centralna banka obvestiti dolžnika in garanta o ukinitvi zavarovanja.«
3. V poglavju 5.3. se v dosedanji peti odstavek za drugim stavkom doda besedilo, ki se glasi: »Za kolateralizirane vrednostne papirje, izdane od 1. marca 2009 dalje, se ob izdaji zahteva minimalna bonitetna ocena »AAA«. Bonitetna ocena »AAA« predstavlja dolgoročno bonitetno oceno »AAA« agencij Fitch, S&P's ter DBRS in oceno »Aaa« agencije Moody's. Ne glede na to zahtevana minimalna bonitetna ocena za kolateralizirane vrednostne papirje v času njihovega trajanja še vedno ostaja »enojni A«.«
4. V poglavju 5.4. se za drugo alinejo doda nova alineja, ki se glasi:
»– Omejitve v povezavi z uporabo nekritih bančnih obveznic
Eurosistem uporablja omejitve v zvezi z uporabo nekritih bančnih obveznic, ki so določene v poglavju 5.4.1.«
5. V poglavju 5.4.1. se za dosedanjo osmo alinejo doda nova alineja, ki se glasi:
»– Eurosistem omejuje uporabo nekritih bančnih obveznic izdanih s strani izdajatelja oziroma katerekoli druge pravne osebe, s katero ima izdajatelj tesno povezavo v skladu določbami poglavja 5.2. Nekrite bančne obveznice izdane s strani enega izdajatelja oziroma katerekoli pravne osebe, s katero ima izdajatelj tesno povezavo, se lahko uporabijo za zavarovanje terjatev Eurosistema samo do višine, ko njihova vrednost z upoštevanjem odbitkov v skladu finančnega premoženja pri Banki Slovenije ne preseže 10% skupne vrednosti sklada finančnega premoženja nasprotne stranke. Ta omejitev ne velja za nekrite bančne obveznice z jamstvom osebe javnega prava, ki je upravičena do pobiranja davkov, ali če vrednost nekritih bančnih obveznic iz prejšnjega stavka po upoštevanju odbitkov ne presega vrednosti 50 milijonov eurov. Nekrite bančne obveznice, ki so bile dane v zavarovanje do 20. januarja 2009, so izvzete iz te omejitve do 1. marca 2010. V primeru združitve dveh ali večih izdajateljev nekritih bančnih obveznic ali nastanka tesne povezave med takimi izdajatelji, ti izdajatelji niso takoj predmet te omejitve, temveč zanje velja prehodno obdobje enega leta od datuma združitve oziroma nastanka tesne povezave.«
KONČNA DOLOČBA
6. Ta sklep začne veljati 1. 3. 2009.
Ljubljana, dne 22. januarja 2009
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
dr. Marko Kranjec l.r.