Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20. 2. 2009

Kazalo

442. Pravilnik o pogojih za opravljanje pregledov vkrcanega tovora nevarnega blaga na ladjah in za izdajo potrdil, stran 1821.

Na podlagi 51. člena Zakona o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o pogojih za opravljanje pregledov vkrcanega tovora nevarnega blaga na ladjah in za izdajo potrdil
1. člen
(1) Ta pravilnik določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati pravna ali fizična oseba za pridobitev pooblastila za opravljanje pregledov vkrcanega tovora nevarnega blaga na ladjah in za izdajo potrdil, da je nevarno blago zavarovano pred premikanjem oziroma pravilno naloženo in ločeno, preden ladja izpluje iz pristanišča Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: izdaja potrdil), v skladu s predpisi, ki urejajo nadzor pomorskega prometa, in mednarodnimi predpisi.
(2) Ta pravilnik določa tudi pogoje za odvzem pooblastila za opravljanje pregledov vkrcanega tovora nevarnega blaga in za izdajo potrdil (v nadaljnjem besedilu: pooblastilo).
2. člen
Pravna ali fizična oseba, ki opravlja preglede vkrcanega tovora nevarnega blaga in izdaja potrdila, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– za opravljanje pregledov mora imenovati vsaj eno osebo, ki izpolnjuje pogoje, določene v 3. členu tega pravilnika,
– obveznosti, izhajajoče iz tega pravilnika, mora opravljati samostojno, v skladu s predpisi iz prvega odstavka 1. člena tega pravilnika ter tako, da je zagotovljena zaupnost pridobljenih informacij,
– razpolagati mora z veljavnimi besedili predpisov iz prejšnje alineje na način, da so v vsakem trenutku dostopni predvsem osebi, ki opravlja preglede vkrcanega tovora nevarnega blaga na ladjah in izdaja potrdila.
3. člen
(1) Oseba, ki opravlja preglede vkrcanega tovora nevarnega blaga na ladjah in izdaja potrdila, mora v skladu s predpisi, ki urejajo nazive in pooblastila pomorščakov, imeti najmanj naziv “prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več”, pet let plovbe in pooblastilo o usposobljenosti za ravnanje z nevarnim tovorom v trdem, razsutem ali pakiranem stanju.
(2) Za osebo iz prejšnjega odstavka se lahko imenuje osebo, ki opravlja v pravni osebi iz prejšnjega člena tudi druge zadolžitve, ali osebo, ki v tej pravni osebi ni zaposlena.
4. člen
(1) Pravne ali fizične osebe, ki želijo opravljati preglede vkrcanega tovora nevarnega blaga in izdajati potrdila, vložijo na Ministrstvo za promet vlogo za izdajo pooblastila in ji priložijo listine, ki dokazujejo, da izpolnjujejo pogoje iz 2. in 3. člena tega pravilnika, razen tistih, ki jih državni organ pridobi po uradni dolžnosti.
(2) Minister, pristojen za promet, izda odločbo, s katero pravno ali fizično osebo pooblasti, da opravlja preglede vkrcanega tovora nevarnega blaga in izdaja potrdila.
(3) Pooblastilo iz prejšnjega odstavka se izda za dobo petih let. Veljavnost pooblastila se lahko podaljša na podlagi vloge pravne ali fizične osebe, ki jo je potrebno vložiti najmanj 30 dni pred iztekom roka veljavnosti pooblastila.
(4) Seznam pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo preglede vkrcanega tovora nevarnega blaga in izdajajo potrdila na podlagi pooblastila iz drugega odstavka tega člena, Ministrstvo za promet objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
5. člen
Minister, pristojen za promet, odvzame pooblastilo, če:
– pravna ali fizična oseba preneha izpolnjevati pogoje iz 2. in 3. člena tega pravilnika;
– pravna ali fizična oseba ne obvesti Ministrstva za promet o spremembah v skladu s 6. členom tega pravilnika;
– pravna ali fizična oseba krši predpise, ki urejajo prevoz nevarnega blaga po morju.
6. člen
Pravna ali fizična oseba mora v 30 dneh od njihovega nastanka obvestiti Ministrstvo za promet o vseh spremembah v zvezi z izpolnjevanjem pogojev, na podlagi katerih je bilo izdano pooblastilo iz 4. člena tega pravilnika.
7. člen
(1) Pooblastila pravnim ali fizičnim osebam, ki jih je izdal minister, pristojen za promet, pred uveljavitvijo tega pravilnika z Odredbo o določitvi pooblaščenih podjetij za opravljanje pregledov vkrcanega tovora nevarnih snovi ter izdajo potrdil (Uradni list RS, št. 50/95), Odredbo o dodatni določitvi pooblaščenega podjetja za opravljanje pregledov vkrcanega tovora nevarnih snovi ter izdajo potrdil (Uradni list RS, št. 51/96), Odredbo o dodatni določitvi pooblaščenega podjetja za opravljanje pregledov vkrcanega tovora nevarnih snovi ter izdajo potrdil (Uradni list RS, št. 53/96) in Odredbo o dodatni določitvi pooblaščenega podjetja za opravljanje pregledov vkrcanega tovora nevarnih snovi ter izdajo potrdil (Uradni list RS, št. 59/99), ostanejo v veljavi še eno leto po uveljavitvi tega pravilnika.
(2) Pravne ali fizične osebe, ki želijo podaljšati pooblastilo iz prejšnjega odstavka, morajo izpolnjevati pogoje, določene s tem pravilnikom.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-66/2008/47
Ljubljana, dne 11. februarja 2009
EVA 2008-2411-0091
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost