Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

413. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja, stran 1333.

Na podlagi 65. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 81/00 in 111/07) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja
1. člen
V Pravilniku o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 45/05, 121/05 – popr. in 75/08), se v navodilih za izpolnjevanje obrazcev M-1 in M-1/M-2 v rubriki 20 tabela šifer, ki pomeni podlago za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti, nadomesti s tabelo:
+--------------------------------------+----------------+
|    Podlaga za zavarovanje    |Vrste zavarovanj|
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
|šifra|       opis       |piz |zz|zpb|zstv|
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 001 |osebe, ki so v delovnem razmerju| x |x | x | x |
|   |v RS pri podjetju, zavodu, drugi|  | |  |  |
|   |organizaciji ali delodajalcu;  |  | |  |  |
|   |pri podružnicah tujih poslovnih |  | |  |  |
|   |subjektov; izvoljeni ali    |  | |  |  |
|   |imenovani nosilci javne ali   |  | |  |  |
|   |druge funkcije         |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 002 |detaširani delavci v delovnem  | x |x | x | x |
|   |razmerju pri delodajalcu s   |  | |  |  |
|   |sedežem v RS, poslani na delo  |  | |  |  |
|   |ali na strokovno izpopolnjevanje|  | |  |  |
|   |v tujino, če niso obvezno    |  | |  |  |
|   |zavarovani v državi, v katero so|  | |  |  |
|   |bili poslani          |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 003 |državljani RS, zaposleni pri  | x | |  |  |
|   |tujem delodajalcu, ki so oziroma|  | |  |  |
|   |niso zavarovani pri tujem    |  | |  |  |
|   |nosilcu zavarovanja       |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 005 |samostojni podjetniki      | x |x | x | x |
|   |posamezniki, ki na območju RS  |  | |  |  |
|   |samostojno opravljajo pridobitno|  | |  |  |
|   |ali gospodarsko dejavnost    |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 007 |prostovoljna vključitev v    | x | |  |  |
|   |obvezno pokojninsko in     |  | |  |  |
|   |invalidsko zavarovanje     |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 008 |osebe, zaposlene pri tujih in  | x |x | x | x |
|   |mednarodnih organizacijah in  |  | |  |  |
|   |ustanovah, tujih konzularnih in |  | |  |  |
|   |diplomatskih predstavništvih s |  | |  |  |
|   |sedežem v RS, če ni z mednarodno|  | |  |  |
|   |pogodbo drugače določeno    |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 011 |brezposelne osebe – prejemniki |  |x |  | x |
|   |denarne pomoči pri zavodu za  |  | |  |  |
|   |zaposlovanje          |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 012 |prejemniki bolniških ali    | x |x | x | x |
|   |starševskih nadomestil po    |  | |  |  |
|   |prekinitvi delovnega razmerja  |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 013 |osebe, ki so v delovnem razmerju| x |x | x | x |
|   |v RS pri osebah, ki samostojno |  | |  |  |
|   |opravljajo pridobitno ali    |  | |  |  |
|   |gospodarsko dejavnost      |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 016 |zaposleni pri fizičnih osebah – | x |x | x | x |
|   |osebe, ki so v delovnem razmerju|  | |  |  |
|   |v RS pri fizičnih osebah, ki so |  | |  |  |
|   |državljani RS ali tujci s    |  | |  |  |
|   |stalnim ali z začasnim     |  | |  |  |
|   |prebivališčem v RS in      |  | |  |  |
|   |uporabljajo dopolnilno delo   |  | |  |  |
|   |drugih oseb           |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 019 |samostojni poklici osebe, ki na | x |x | x | x |
|   |območju RS samostojno opravljajo|  | |  |  |
|   |poklicno dejavnost       |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 020 |osebe, zaposlene pri tujih in  |  |x |  |  |
|   |mednarodnih organizacijah,   |  | |  |  |
|   |ustanovah in tujih diplomatskih |  | |  |  |
|   |predstavništvih s sedežem v RS, |  | |  |  |
|   |če ni z mednarodno pogodbo   |  | |  |  |
|   |drugače določeno        |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 021 |osebe s stalnim prebivališčem v |  |x |  |  |
|   |RS, zaposlene pri tujem     |  | |  |  |
|   |delodajalcu, ki niso zavarovane |  | |  |  |
|   |pri tujem nosilcu zavarovanja  |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 022 |vlagatelj zahteve za pridobitev |  |x |  |  |
|   |pokojnine v tujini – zakonodaja |  | |  |  |
|   |EU               |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 027 |vrhunski športniki in vrhunski | x |x | x |  |
|   |šahisti – člani telesnokulturnih|  | |  |  |
|   |organizacij v RS, ki niso    |  | |  |  |
|   |zavarovani iz drugega naslova  |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 028 |brezposelne osebe – prejemniki | x |x | x | x |
|   |denarnega nadomestila pri zavodu|  | |  |  |
|   |za zaposlovanje         |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 029 |osebe, ki so v delovnem razmerju| x |x | x | x |
|   |na območju RS pri osebah, ki  |  | |  |  |
|   |opravljajo poklicno dejavnost  |  | |  |  |
|   |kot edini in glavni poklic   |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 031 |uživalci začasnih invalidskih  |  |x |  |  |
|   |nadomestil           |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 032 |osebe, ki jim je RS priznala  |  |x |  |  |
|   |status begunca ali subsidiarno |  | |  |  |
|   |zaščito v skladu s predpisi o  |  | |  |  |
|   |mednarodni zaščiti       |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 033 |otroci do 18. leta starosti, ki |  |x |  |  |
|   |se šolajo in niso zavarovani kot|  | |  |  |
|   |družinski člani, ker njihovi  |  | |  |  |
|   |starši ne skrbijo zanje oziroma |  | |  |  |
|   |ker starši ne izpolnjujejo   |  | |  |  |
|   |pogojev za vključitev v obvezno |  | |  |  |
|   |zavarovanje           |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 034 |udeleženci javnih del      | x |x | x | x |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 035 |osebe, ki jim je izrečen    |  |x |  |  |
|   |varnostni ukrep obveznega    |  | |  |  |
|   |psihiatričnega zdravljenja in  |  | |  |  |
|   |varstva v zdravstvenem zavodu  |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 036 |osebe, ki opravljajo dopolnilno | x |x | x | x |
|   |delo po 146. členu Zakona o   |  | |  |  |
|   |delovnih razmerjih       |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 040 |družbeniki zasebnih družb in  | x |x | x | x |
|   |zavodov v RS, ki so poslovodne |  | |  |  |
|   |osebe              |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 042 |osebe s stalnim prebivališčem v |  |x |  |  |
|   |RS, zavarovane pri tujem nosilcu|  | |  |  |
|   |zdrav. zavarovanja, ki med   |  | |  |  |
|   |bivanjem v RS ne morejo     |  | |  |  |
|   |uporabljati pravic iz tega   |  | |  |  |
|   |naslova             |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 043 |tujci, ki se izobražujejo ali  |  |x |  |  |
|   |izpopolnjujejo v RS       |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 044 |osebe s stalnim prebivališčem v |  |x |  |  |
|   |RS, ki prejemajo nadomestilo po |  | |  |  |
|   |Zakonu o družbenem varstvu   |  | |  |  |
|   |duševno in telesno prizadetih  |  | |  |  |
|   |odraslih oseb          |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 045 |osebe s stalnim prebivališčem v |  |x |  |  |
|   |RS, ki po predpisih o socialnem |  | |  |  |
|   |varstvu prejemajo trajno denarno|  | |  |  |
|   |socialno pomoč kot edini vir  |  | |  |  |
|   |preživljanja po ZSV-ju     |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 046 |osebe s stalnim prebivališčem v |  |x |  |  |
|   |RS, ki so uživalci priznavalnin |  | |  |  |
|   |po predpisih o varstvu     |  | |  |  |
|   |udeležencev vojn        |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 047 |vojaki naborniki na       | x |x |  |  |
|   |prostovoljnem služenju vojaškega|  | |  |  |
|   |roka              |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 048 |osebe s stalnim prebivališčem v |  |x |  |  |
|   |RS, ki ne izpolnjujejo pogojev |  | |  |  |
|   |za zavarovanje po drugih    |  | |  |  |
|   |podlagah in si same plačujejo  |  | |  |  |
|   |prispevek za zdravstveno    |  | |  |  |
|   |zavarovanje           |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 049 |učenci v učnem razmerju –    | x | |  |  |
|   |vajenci             |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 050 |osebe, zavarovane za primer   | x |x |  |  |
|   |poškodbe pri delu in poklicne  |  | |  |  |
|   |bolezni             |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 051 |kmetje (nosilci kmečkega    | x |x |  | x |
|   |gospodarstva), ki so      |  | |  |  |
|   |pokojninsko-invalidsko in    |  | |  |  |
|   |zdravstveno zavarovani in v RS |  | |  |  |
|   |opravljajo kmetijsko dejavnost |  | |  |  |
|   |kot edini ali glavni poklic   |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 052 |člani kmečkega gospodarstva, ki | x |x |  | x |
|   |so pokojninsko-invalidsko in  |  | |  |  |
|   |zdravstveno zavarovani in v RS |  | |  |  |
|   |opravljajo kmetijsko dejavnost |  | |  |  |
|   |kot edini ali glavni poklic   |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 053 |kmetje, ki so samo zdravstveno |  |x |  |  |
|   |zavarovani in v RS opravljajo  |  | |  |  |
|   |kmetijsko dejavnost kot edini  |  | |  |  |
|   |ali glavni poklic        |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 054 |člani kmečkega gospodarstva, ki |  |x |  |  |
|   |so samo zdravstveno zavarovani |  | |  |  |
|   |in v RS opravljajo kmetijsko  |  | |  |  |
|   |dejavnost kot edini ali glavni |  | |  |  |
|   |poklic             |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 056 |obsojenci na prestajanju kazni |  |x |  |  |
|   |zapora oziroma mladoletniškega |  | |  |  |
|   |zapora in osebe, ki jim je ob  |  | |  |  |
|   |izrečeni kazni, ki jo      |  | |  |  |
|   |prestajajo, izrečen tudi    |  | |  |  |
|   |varnostni ukrep obveznega    |  | |  |  |
|   |zdravljenja odvisnosti od    |  | |  |  |
|   |alkohola in drog        |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 057 |priporniki, ki niso zavarovanci |  |x |  |  |
|   |iz drugega naslova do trenutka |  | |  |  |
|   |pripora oziroma jim zavarovanje |  | |  |  |
|   |preneha v času pripora     |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 058 |mladoletniki na prestajanju   |  |x |  |  |
|   |vzgojnega ukrepa oddaje v    |  | |  |  |
|   |prevzgojni dom         |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 059 |prejemnik tuje pokojnine –   |  |x |  |  |
|   |zakonodaja EU, meddržavna    |  | |  |  |
|   |pogodba             |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 060 |osebe s stalnim prebivališčem v |  |x |  |  |
|   |RS, ki prejemajo pokojnino po  |  | |  |  |
|   |predpisih RS oziroma preživnino |  | |  |  |
|   |po predpisih o preživninskem  |  | |  |  |
|   |varstvu kmetov; starostni,   |  | |  |  |
|   |invalidski, vojaški, kmečki   |  | |  |  |
|   |upokojenci, prejemniki državne |  | |  |  |
|   |in vdovske pokojnine      |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 062 |osebe s stalnim prebivališčem v |  |x |  |  |
|   |RS, ki prejemajo pokojnino od  |  | |  |  |
|   |tujega nosilca pokojninskega  |  | |  |  |
|   |zavarovanja, če z mednarodno  |  | |  |  |
|   |pogodbo ni drugače določeno   |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 063 |osebe s stalnim prebivališčem v |  |x |  |  |
|   |RS, ki prejemajo družinsko   |  | |  |  |
|   |pokojnino po predpisih RS    |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 064 |kmetje ter člani njihovega   |  |x |  | x |
|   |gospodarstva in druge osebe, ki |  | |  |  |
|   |v RS opravljajo kmetijsko    |  | |  |  |
|   |dejavnost kot edini ali glavni |  | |  |  |
|   |poklic – za vse pravice     |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 065 |kmetje ter člani njihovega   |  |x |  | x |
|   |gospodarstva in druge osebe, ki |  | |  |  |
|   |v RS opravljajo kmetijsko    |  | |  |  |
|   |dejavnost kot edini ali glavni |  | |  |  |
|   |poklic – za pravico do     |  | |  |  |
|   |zdravstvenih storitev ter    |  | |  |  |
|   |povračilo potnih stroškov    |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 069 |upokojenec: prejemnik pokojnine |  |x |  |  |
|   |po predpisih RS, ki prebiva v  |  | |  |  |
|   |tujini -zakonodaja EU,     |  | |  |  |
|   |meddržavna pogodba       |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 070 |upokojenci – uživalci delne   |  |x |  |  |
|   |pokojnine            |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 071 |prejemniki starševskih     | x |x | x | x |
|   |nadomestil, ki nimajo pravice do|  | |  |  |
|   |starševskega dopusta      |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 072 |upravičenci do sorazmernega dela| x |x | x | x |
|   |plačila prispevkov za socialno |  | |  |  |
|   |varnost zaradi dela s krajšim  |  | |  |  |
|   |delovnim časom zaradi      |  | |  |  |
|   |starševstva           |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 074 |prejemniki delnega plačila za  | x |x | x | x |
|   |izgubljeni dohodek       |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 078 |družinski člani – osebe,    |  |x |  |  |
|   |zavarovane pri tujem nosilcu  |  | |  |  |
|   |zdravstvenega zavarovanja, ki  |  | |  |  |
|   |imajo stalno prebivališče v RS |  | |  |  |
|   |in niso zavarovani kot dr. člani|  | |  |  |
|   |te osebe pri tujem nosilcu   |  | |  |  |
|   |zdravstvenega zavarovanja    |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 079 |družinski člani s stalnim    |  |x |  |  |
|   |prebivališčem v RS, katerih   |  | |  |  |
|   |nosilec zavarovanja je slovenski|  | |  |  |
|   |upokojenec s stalnim      |  | |  |  |
|   |prebivališčem v državi, s katero|  | |  |  |
|   |je sklenjena konvencija     |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 080 |družinski član zaposlene ali  |  |x |  |  |
|   |samozaposlene osebe, zavarovane |  | |  |  |
|   |pri tujem nosilcu zavarovanja – |  | |  |  |
|   |zakonodaja EU, meddržavna    |  | |  |  |
|   |pogodba             |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 081 |družinski član upokojenca,   |  |x |  |  |
|   |zavarovanega pri tujem nosilcu |  | |  |  |
|   |zavarovanja –zakonodaja EU,   |  | |  |  |
|   |meddržavna pogodba       |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 082 |družinski član brezposelne osebe|  |x |  |  |
|   |zavarovane pri tujem nosilcu  |  | |  |  |
|   |zavarovanja – zakonodaja EU   |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 084 |zavarovane osebe na       | x |x | x |  |
|   |prekvalifikaciji oziroma    |  | |  |  |
|   |dokvalifikaciji med delovnim  |  | |  |  |
|   |razmerjem            |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 085 |mati z otrokom, ki dela po   | x |x | x | x |
|   |posebnih predpisih       |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 086 |invalidne osebe zunaj delovnega | x |x |  |  |
|   |razmerja na poklicni      |  | |  |  |
|   |rehabilitaciji in čakanju na  |  | |  |  |
|   |ustrezno delo          |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 090 |zaposlena ali samozaposlena   |  |x |  |  |
|   |oseba – obmejni delavec,    |  | |  |  |
|   |zavarovan pri tujem nosilcu   |  | |  |  |
|   |zavarovanja – zakonodaja EU   |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 091 |zaposlena ali samozaposlena   |  |x |  |  |
|   |oseba, zavarovana pri tujem   |  | |  |  |
|   |nosilcu zavarovanja – zakonodaja|  | |  |  |
|   |EU, meddržavna pogodba     |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 092 |napotitev na delo – zaposlena  |  |x |  |  |
|   |ali samozaposlena oseba     |  | |  |  |
|   |zavarovana pri tujem nosilcu  |  | |  |  |
|   |zavarovanja – meddržavna pogodba|  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 093 |družinski pomočniki, upravičenci| x |x | x | x |
|   |do delnega plačila za izgubljeni|  | |  |  |
|   |dohodek po predpisih o socialnem|  | |  |  |
|   |varstvu             |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 094 |osebe, ki v drugem pravnem   | x | |  |  |
|   |razmerju opravljajo delo za   |  | |  |  |
|   |plačilo             |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 095 |brezposelni, ki jim Zavod RS za | x | |  |  |
|   |zaposlovanje plačuje prispevek |  | |  |  |
|   |za pokojninsko-invalidsko    |  | |  |  |
|   |zavarovanje do izpolnitve    |  | |  |  |
|   |pogojev za priznanje pravice do |  | |  |  |
|   |pokojnine            |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 096 |prejemniki starševskega dodatka | x | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 097 |osebe s stalnim prebivališčem v |  |x |  |  |
|   |RS, ki so uživalci invalidnin po|  | |  |  |
|   |predpisih o vojaških invalidih |  | |  |  |
|   |in civilnih invalidih vojne,  |  | |  |  |
|   |pravic po predpisih o varstvu  |  | |  |  |
|   |udeležencev NOV in drugih vojn |  | |  |  |
|   |ter uživalci republiških    |  | |  |  |
|   |priznavalnin, če niso zavarovani|  | |  |  |
|   |iz drugega naslova       |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 099 |državljani RS s stalnim     |  |x |  |  |
|   |prebivališčem v RS, ki niso   |  | |  |  |
|   |zavarovani iz drugega naslova  |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 100 |zakonci oziroma zunajzakonski  |  | |  | x |
|   |partnerji uslužbencev MZZ in  |  | |  |  |
|   |MORS, napotenih na delo v tujino|  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 101 |osebe, ki na območju RS     | x | |  |  |
|   |opravljajo pridobitno ali    |  | |  |  |
|   |poklicno dejavnost po nastanku |  | |  |  |
|   |invalidnosti I. kategorije   |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
| 102 |družbeniki zasebnih družb in  | x | |  |  |
|   |zavodov, ki so poslovodne osebe |  | |  |  |
|   |po nastanku invalidnosti I.   |  | |  |  |
|   |kategorije           |  | |  |  |
+-----+--------------------------------+----+--+---+----+
Pomen oznak:
x – zavarovalno razmerje
2. člen
V navodilih za obrazca iz prejšnjega člena se v rubriki 24 tabela delovnih/zavarovalnih časov za podlage za zavarovanje nadomesti s tabelo:
+--------------------+--------------------+--------------------+
|   Podlaga    |    Polni    | Dovoljeni (možni) |
|          |delovni /zavarovalni|delovni /zavarovalni|
|          |    čas     |    čas     |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|001, 002, 008, 013, |    36–40    |    01–40    |
|016, 020, 021, 029, |          |          |
|084, 085      |          |          |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|005, 007, 019, 028, |    40     |    01–40    |
|040, 051, 052, 093 |          |          |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|064, 065, 095    |    40     |    20–40    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|003, 027, 032, 033, |    40     |     40     |
|035, 047, 056, 057, |          |          |
|058, 071, 086, 094, |          |          |
|096, 100, 101, 102 |          |          |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|074         |    40     |  01–20 ali 40  |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|072         |    40     |    01–20    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|034         |    30     |     30     |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|049         |    36–40    |    18–20    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|036         |  08 (12–14)   |    01–08    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|012         |  30 ali 36–40   |    01–40    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
3. člen
V navodilih za obrazca iz 1. člena tega pravilnika se v rubriki 26 v drugem odstavku besedilo spremeni tako, da se glasi: »Za državljane držav članic EU, EGP in Švicarske konfederacije, ki od 1. 5. 2004 dalje ne potrebujejo delovnega dovoljenja, se vpiše oznaka »EU«.«.
4. člen
V navodilih za izpolnjevanje obrazca M-DČ se v rubriki 12 tabela šifer o statusu družinskega člana – podlagi za zdravstveno zavarovanje, nadomesti s tabelo:
+------------------------------------------------------------+
|          Podlaga za zavarovanje          |
+--------+---------------------------------------------------+
| šifra |            opis            |
+--------+---------------------------------------------------+
| 077  |družinski član (ZZVZZ: člen 20)          |
+--------+---------------------------------------------------+
| 076  |družinski član zavarovanca tujega nosilca     |
|    |zavarovanja – zakonodaja EU, meddržavna pogodba  |
+--------+---------------------------------------------------+
| 075  |družinski član, ki biva v tujini z nosilcem    |
|    |zavarovanja, ki je poslan na delo v tujino (ZZVZZ: |
|    |člen 20)                      |
+--------+---------------------------------------------------+
| 098  |družinski član zavarovanca slovenskega nosilca   |
|    |zavarovanja, ki prebiva v tujini – zakonodaja EU, |
|    |meddržavna pogodba                 |
+--------+---------------------------------------------------+
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10600-9/2007
Ljubljana, dne 21. januarja 2009
EVA 2008-2611-0105
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost