Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

412. Pravilnik o podrobnejših merilih za ocenjevanje škode v gozdovih, stran 1327.

Na podlagi 4. člena Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 – UPB1, 90/07 in 102/07) in tretjega odstavka 22. člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 81/06 in 68/08) izdaja minister pristojen za gozdarstvo v soglasju z ministrom pristojnim za finance
P R A V I L N I K
o podrobnejših merilih za ocenjevanje škode v gozdovih
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik določa merila za ocenjevanje škode zaradi naravnih in drugih nesreč ter množičnega izbruha rastlinskih bolezni in škodljivcev v gozdovih.
2. člen
(1) Škodo v gozdovih predstavljajo stroški za povrnitev gozda v stanje pred nesrečo v mlajših razvojnih fazah gozda, izpad čistega donosa v starejših razvojnih fazah gozda in stroški potrebni za povrnitev gozdnih cest in gozdnih vlak v stanje pred nastankom nesreče.
(2) Obseg škode se ugotavlja po razvojnih fazah gozda, ločeno za gozdne sestoje, gozdne ceste in gozdne vlake, na podlagi predhodne ocene za gozdni kompleks ali na podlagi končne ocene za trajno ali najnižjo načrtovalno enoto oziroma posamezno gozdno parcelo.
II. IZHODIŠČA ZA OCENJEVANJE ŠKODE
3. člen
(1) Predhodna ocena škode se izdela po potrebi in za nesreče velikega obsega na podlagi odločitve Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje ali ministra pristojnega za gozdarstvo.
(2) Predhodna ocena škode se izdela na podlagi ogleda, letalskih, satelitskih ali drugih posnetkov in na njihovi podlagi izvedene presoje deleža razvojnih faz, ki sestavljajo poškodovani kompleks gozda ter ocene njihove poškodovanosti in poškodovanosti gozdnih cest in gozdnih vlak s pomočjo matrike, ki jo za tekoče leto izdela Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod).
4. člen
(1) Končna ocena škode se po uradni dolžnosti izdela za gozdove, gozdne ceste in gozdne vlake na ravni občine in trajne ali najnižje načrtovalne enote, za raven gozdne parcele pa na zahtevo lastnika gozda.
(2) Končna ocena škode za različne razvojne faze gozda se praviloma ugotavlja z vzorčenjem tako, da se zagotovi 90 odstotna mera zanesljivosti.
(3) Končna ocena škode na gozdnih cestah in gozdnih vlakah se ugotavlja s popisom del, ki so potrebna za povrnitev njihovega stanja v stanje, ki je bilo pred njenim nastankom, brez upoštevanja stroškov izboljšav.
(4) Končno oceno škode za gozdove in gozdne vlake se izdela na obrazcu št. 1 in št. 2, ki sta kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika in sta osnova za oceno škode na obrazcih št. 1 in št. 5 iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 81/04 in 68/08; v nadaljnjem besedilu: uredba).
(5) Končno oceno škode za gozdne ceste se izdela na obrazcu št. 5 iz uredbe.
5. člen
Škoda v mlajših razvojnih fazah (mladje, gošča, letvenjak) se ocenjuje po naslednjih stopnjah poškodovanosti:
– 1. stopnja: poškodbe so take, da se iz preostalega mladovja lahko vzgoji gozd, za kar so potrebni dodatni negovalni ukrepi;
– 2. stopnja: poškodbe so take, da so za sanacijo gozda potrebne spopolnitve mladovja in dodatni negovalni ukrepi;
– 3. stopnja: poškodbe so take, da je potrebna popolna obnova gozda.
6. člen
Škoda v starejših razvojnih fazah gozda (drogovnjak, debeljak, i.p.d.) se ocenjuje po naslednjih stopnjah poškodovanosti:
– 1. stopnja: poškodbe so take, da poškodovanega drevja ni treba posekati, vendar bodo povzročile zmanjšan količinski in vrednostni prirastek;
– 2. stopnja: poškodbe so take, da je treba poškodovano drevje posekati;
– 3. stopnja: poškodbe so take, da je potrebno posekati vse drevje in gozd obnoviti.
III. IZRAČUN ŠKODE IN IZPADA ČISTEGA DONOSA
7. člen
Škoda na gozdnih cestah ali gozdnih vlakah je enaka stroškom za izvedbo del, ki so potrebna za njihovo povrnitev v stanje, ki je bilo pred nastankom nesreče.
8. člen
(1) Škodo v mlajših razvojnih fazah gozda predstavljajo stroški, ki so potrebni za povrnitev gozda v prvotno stanje in sicer pri:
– 1. stopnji poškodovanosti so to stroški za dodatno nego;
– 2. stopnji poškodovanosti so to stroški nastali zaradi odstranjevanja poškodovanega mladovja, stroški za spopolnjevanje povečani za obresti za dobo starosti uničenega mladega gozda in stroški dodatne nege in varstva sadik za dobo starosti uničenega mladovja;
– 3. stopnji poškodovanosti so to stroški nastali zaradi odstranjevanja uničenega mladovja in stroški, ki so potrebni za obnovo gozda, povečani za obresti za dobo starosti uničenega mladega gozda ter stroški dodatne nege in varstva sadik za dobo starosti uničenega mladovja.
(2) Izpad čistega donosa v mlajših razvojnih fazah gozda je škoda preračunana na leto proizvodne dobe gozda.
9. člen
Škoda v starejših razvojnih fazah gozda je enaka izpadu čistega donosa, ki glede na stopnjo poškodovanosti pomeni pri:
– 1. stopnji poškodovanosti enoletni izpad čistega donosa, izračunan na podlagi izpada prirastka na poškodovanem drevju v letu škode;
– 2. stopnji poškodovanosti izpad čistega donosa, izračunan na podlagi razlike med pričakovanim čistim donosom poškodovanega drevja v dobi zrelosti, preračunanim na sedanjo vrednost in dejanskim čistim donosom posekanega drevja;
– 3. stopnji poškodovanosti izpad čistega donosa, izračunan na podlagi razlike med pričakovanim čistim donosom gozda v dobi zrelosti, preračunanim na sedanjo vrednost, in dejanskim čistim donosom posekanega gozda.
10. člen
(1) Čisti donos je razlika med prodajno vrednostjo (prihodkom) letnega neto prirastka lesa izraženega v gozdnih lesnih sortimentih na kamionski cesti in stroški njegovega pridobivanja, sečnje, spravila (vključuje tudi stroške za odpravo škode na gozdnih vlakah) in manipulacije na kamionski cesti ter letnimi stroški gojenja in varstva gozdov.
(2) Izpad čistega donosa je ocena zmanjšanja čistega donosa kot posledice višjih stroškov ali nižjih prihodkov zaradi škode v gozdovih.
(3) Za izračun stroškov potrebnih za oceno škode in izračun izpada čistega donosa, se upoštevajo normativi, ki veljajo za gozdarstvo, in stroški, ki so priznani s predpisi, ki določajo financiranje in sofinanciranje vlaganj v gozdove ter stroški izračunanimi v Katalogu gozdarske mehanizacije.
(4) Za izračun stroškov, ki so potrebni za povrnitev stanja gozdnih cest v stanje pred nesrečo, se uporabljajo cene določene z uredbo oziroma stroški, ki so priznani s predpisi, ki določajo financiranje in sofinanciranje vlaganj v gozdove.
IV. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-401/2008
Ljubljana, dne 6. januarja 2009
EVA 2008-2311-0167
dr. Milan Pogačnik
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 
Soglašam!
 
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance