Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

411. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtce na območju Občine Litija, stran 1324.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2 in 25/08), na predlog Sveta Vrtca Litija z dne 23. 10. 2008, na predlog Sveta Osnovne šole Litija z dne 30. 9. 2008, na predlog Sveta Osnovne šole Gabrovka - Dole z dne 30. 9. 2008 in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) je Občinski svet Občine Litija na 23. redni seji dne 29. 1. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v vrtce na območju Občine Litija
1. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek sprejemanja otrok, sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v javne vzgojno izobraževalne zavode na območju Občine Litija (v nadaljevanju: vrtec), ki izvajajo programe predšolske vzgoje.
2. VPIS OTROKA V VRTEC
2. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Vrtec lahko vpiše v program otroka, ki je dopolnil starost enega leta, izjemoma tudi ko je dopolnil starost najmanj enajstih mesecev pod pogojem, da je staršem že potekel dopust za nego in varstvo otroka.
Starši oziroma skrbniki otroka (v nadaljevanju: starši) vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo na predpisanem obrazcu, ki ga določi vrtec.
Obrazec vloge za vpis otroka v vrtec starši dobijo na sedežu vrtca, v enoti vrtca in na spletnih straneh vrtca.
Izpolnjen obrazec vloge za vpis otroka v vrtec starši oddajo osebno na sedežu vrtca ali priporočeno po pošti, pri čemer se šteje kot datum oddaje datum poštnega žiga.
3. člen
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni razpis za vpis novincev za naslednje šolsko leto, ki ga predhodno uskladi s pristojno službo občine ustanoviteljice vrtca.
Javni razpis za vpis novincev v vrtec se objavi v sredstvih javnega obveščanja in na spletni strani vrtca.
4. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok v vrtec ravnatelj vrtca oziroma od njega pooblaščena oseba, zaposlena v vrtcu.
Če se za sprejem v vrtec prijavi več otrok kot je v vrtcu oziroma v posamezni enoti vrtca prostih mest, potem o njihovem sprejemu odloča komisija za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija).
3. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
5. člen
Komisijo imenuje ravnatelj vrtca s sklepom.
Komisija je sestavljena iz:
– enega predstavnika zaposlenih v vrtcu, ki ga predlaga ravnatelj,
– enega predstavnika staršev, ki ga predlaga svet staršev vrtca,
– enega predstavnika ustanovitelja, ki ga izmed zaposlenih v občinski upravi s področja predšolske vzgoje, predlaga župan.
Komisija se praviloma imenuje za obdobje enega šolskega leta.
6. člen
Komisija dela na sejah. Komisija na prvi seji izvoli predsednika komisije, ki vodi delo komisije.
Komisija je sklepčna, če so navzoči vsi člani. Na seje komisije se vabi tudi ravnatelja vrtca oziroma drugo zaposleno osebo v vrtcu, ki je sodelovala pri postopku vpisa otrok, vendar le-ta nima pravice glasovanja.
Komisija sprejema odločitve s sklepi, ki jih sprejema z večino glasov.
7. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok praviloma enkrat letno, po roku za oddajo prijav na javni razpis za vpis novincev v novo šolsko leto, in najkasneje do 30. aprila za naslednje šolsko leto.
Komisija na seji obravnava vse vloge v skladu z določili zakona, ki ureja splošni upravni postopek, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka.
Komisija obravnava vse prijave za vpis otrok, ki so prispele do dneva izteka razpisnega roka, in katerih starši so podali vlogo, da želijo otroka vključiti v vrtec s 1. septembrom tekočega leta.
8. člen
O vseh postopkih, dejanjih in odločitvah komisije na sejah se vodijo zapisniki. Administrativno pomoč pri delu komisije zagotavlja vrtec.
Zapisnik o poteku seje mora vsebovati predvsem naslednje podatke:
– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
– čas in kraj zasedanja komisije,
– prisotni udeleženci na seji,
– število prostih mest v vrtcu oziroma posamezni enoti vrtca in po posameznem programu ter starostnem obdobju in letnikih rojstva, upoštevaje normativ za oblikovanje oddelkov,
– število prijavljenih otrok v posamezni enoti,
– število odklonjenih otrok v tekočem šolskem letu,
– sprejeti sklepi komisije, ki vključujejo najmanj imenski seznam otrok s skupnim številom točk ter po posameznem kriteriju v vrtcu ali po posamezni enoti in po posameznem programu, po vrstnem redu zbranega števila točk od najvišjega do najnižjega z navedbo, kateri otroci so sprejeti in kateri ne.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije in predstavlja dokumentacijo vrtca, ki se hrani skladno z veljavnimi predpisi.
4. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROKA V VRTEC
9. člen
Komisija najprej pregleda vse prispele prijave staršev in izloči tiste, katerih otroci ne izpolnjujejo starostnega pogoja za vključitev v vrtec. Te prijave staršev ravnatelj vrtca zavrže s sklepom.
Komisija v nadaljevanju obravnava prijave staršev, kjer imata oba ali vsaj eden od staršev skupaj z otrokom, ki se vpisuje v vrtec, prijavljeno stalno prebivališče na območju Občine Litija. Med starše upravičence po kriteriju stalnega prebivališča se štejejo tudi tujci, ki so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji in imajo na območju Občine Litija prijavljeno začasno prebivališče.
Izmed prijav iz drugega odstavka tega člena ima prednost otrok s posebnimi potrebami na podlagi že izdane odločbe pristojnega organa.
Nadalje ima prednost pri sprejemu tudi otrok, za katerega starši predložijo mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti ali drugi problematiki zaradi socialnega položaja družine.
Po izločitvi prijav iz tretjega in četrtega odstavka tega člena pa komisija preostale prijave iz drugega odstavka tega člena točkuje po naslednjih kriterijih:
+----------------------------------------------+---------------+
|          Kriterij          | Število točk |
+------+---------------------------------------+---------------+
|1.  |Otrok, ki je bil uvrščen v prednostni |   12    |
|   |vrstni red v preteklem letu in v vrtec |        |
|   |še ni bil sprejet.           |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|2.  |Otrok obeh zaposlenih staršev ali enega|   10    |
|   |zaposlenega samohranilca.       |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|3.  |Oba starša sta redna študenta ali   |   10    |
|   |dijaka.                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|4.  |Otrok enega zaposlenega starša in   |   10    |
|   |drugega rednega študenta ali dijaka.  |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|5.  |Otrok, ki bo v naslednjem šolskem letu |    8    |
|   |šoloobvezen.              |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|6.  |Otrok ima ustrezno priporočilo     |    8    |
|   |zdravstvene službe in je v postopku  |        |
|   |usmerjanja v programe vzgoje in    |        |
|   |izobraževanja na podlagi Zakona o   |        |
|   |usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.|        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|7.  |Otrok, ki biva v šolskem okolišu vrtca |    5    |
|   |ali enote vrtca.            |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|8.  |Sprejem dvojčkov ali trojčkov.     |    5    |
+------+---------------------------------------+---------------+
|9.  |Število vzdrževanih otrok do 18. leta |        |
|   |starosti v družini:          |        |
|   |2 otroka                |    1    |
|   |3 otroci                |    2    |
|   |4 otroci ali več.           |    3    |
+------+---------------------------------------+---------------+
|10.  |V vrtcu ali v enoti vrtca je že    |        |
|   |vključen brat ali sestra otroka.    |        |
|   |* V primeru, da starši za že      |    3    |
|   |vključenega otroka v istem vrtcu nimajo|        |
|   |poravnanih vseh obveznosti, iz tega  |        |
|   |naslova ne prejmejo nobene točke.   |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|11.  |Otrok, ki ima enega zaposlenega starša |    2    |
|   |ali rednega dijaka oziroma študenta,  |        |
|   |drugi pa je brezposeln.        |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
10. člen
Komisija na podlagi kriterijev iz prejšnjega člena tega pravilnika določi prednostni vrstni red za sprejem otrok v vrtec iz petega odstavka 9. člena tega pravilnika.
Kolikor v vrtcu po sprejemu otrok iz drugega do četrtega odstavka 9. člena tega pravilnika še ostanejo prosta mesta, komisija obravnava in točkuje še prijave za sprejem otrok tistih staršev, za katere Občina Litija po veljavni zakonodaji ni zavezanka za doplačilo razlike v ceni.
Komisija tudi za otroke iz prejšnjega odstavka tega člena določi prednostni vrstni red za sprejem otrok (izdela se nova prednostna lista), pri čemer komisija ponovi postopek, naveden od vključno tretjega do petega odstavka 9. člena tega pravilnika.
11. člen
V kolikor dva ali več otrok dosežejo enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega reda upošteva kot dodatni kriterij:
– starost otroka. Prednost ima starejši otrok.
V primeru, da je potrebno odločiti o sprejemu otroka, za katerega se prijave ne točkujejo, ker ima prednost pri sprejemu že na podlagi veljavne zakonodaje in tega pravilnika, se pri določitvi kateri otrok bo prednostno sprejet, upošteva kriterij iz prejšnjega odstavka tega člena.
V primeru prekomernega vpisa otrok s posebnimi potrebami v razvojni oddelek vrtca, se otroke vpisuje prioritetno po datumu izdane odločbe o usmeritvi otroka.
12. člen
Na podlagi oblikovanega vrstnega reda komisija odloči o številu sprejetih otrok s sklepom, ki se ga navede v zapisniku. Vse ostale otroke ne glede na to, katera občina je zavezanka za doplačilo razlike k ceni programa, uvrsti na prednostno listo po vrstnem redu doseženega števila točk od najvišjega do najnižjega.
13. člen
Komisija najpozneje v osmih dneh po seji vsem staršem izda odločbo o sprejemu ali zavrnitvi sprejema otroka v vrtec, ki jo podpiše predsednik komisije.
Za otroke, ki so bili zavrnjeni, mora odločba vsebovati tudi obrazložitev, iz katere so razvidni podatki o številu razpoložljivih prostih mest v vrtcu ali enoti vrtca za naslednje šolsko leto, podatek o številu vseh vpisanih otrok, navedba kriterijev, podatek o številu vseh sprejetih otrok, vključno z najnižjim številom doseženih točk, ki je zadoščal za sprejem otroka v vrtec ali enoto vrtca, podatek o številu doseženih točk za zavrnjenega otroka ter informacijo o tem, na katero mesto je otrok uvrščen na prednostni listi. Obrazložitev obsega tudi navedbo, da ima prednost pri vključitvi v vrtec otrok, če gre za otroka s posebnimi potrebami ali za otroka, za katerega je bilo izdano potrdilo CSD o njegovi ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
V izreku odločbe o zavrnitvi sprejema otroka v vrtec se navede, da so starši dolžni vrtcu sporočiti vsako spremembo dejstev in okoliščin, ki so bile upoštevane pri točkovanju prijave za sprejem otroka v vrtec. Kolikor se dejstva in okoliščine spremenijo vsaj pri enem otroku iz prednostne liste, je komisija dolžna pred sprejemom kateregakoli otroka iz prednostne liste na novo obravnavati in točkovati vse prijave staršev otrok, ki so navedeni na prednostni listi in v primeru sprememb narediti novo prednostno listo.
Otroke se v vrtec sprejema po prioritetnem vrstnem redu nove prednostne liste.
Zoper odločbo komisije lahko starši v 15 dneh po vročitvi odločbe vložijo pritožbo na svet vrtca.
Vrtec mora staršem na njihovo zahtevo omogočiti vpogled v zapisnik komisije, ki je odločala o sprejemu otroka v vrtec in dokumentacijo, ki je bila podlaga za delo komisije.
Svet vrtca mora o pritožbi odločati v tridesetih dneh po prejemu pritožbe. O svoji odločitvi izda odločbo, na katero imajo starši možnost vložitve upravnega spora.
14. člen
Vsi starši, ki prijave za vpis otroka v vrtec oddajo po izvedenem javnem razpisu za vpis novincev v novo šolsko leto, so z njihovim strinjanjem uvrščeni na čakalno listo po kronološkem vrstnem redu prispele prijave.
15. člen
Če otrok do konca šolskega leta ni bil sprejet, ali v vrtec ne bo mogel biti sprejet zaradi pomanjkanja prostih mest, lahko starši vlogo za vpis v vrtec podaljšajo za naslednje šolsko leto, o čemer vrtec pisno obvestijo. Njihove vloge so v primeru prekomernega vpisa otrok ponovno točkovane v skladu s kriteriji iz 9. člena tega pravilnika.
5. VKLJUČITEV OTROKA IN IZPIS OTROKA
16. člen
Za otroke, ki so bili sprejeti v vrtec, se v odločbi določi datum sprejema otroka v vrtec in rok za sklenitev medsebojne pogodbe med vrtcem in starši. Vrtec, po pravnomočnosti odločbe o sprejemu otroka v vrtec, staršem posreduje v podpis pogodbo o medsebojnih obveznostih med vrtcem in starši, ki jo starši podpišejo in v roku 8 dni po prejemu pogodbe vrnejo na sedež vrtca.
Če starši v zgoraj določenem roku ne podpišejo pogodbe oziroma ne zaprosijo za razumno podaljšanje roka iz utemeljenih razlogov, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec.
V tem primeru vrtec izda sklep o ustavitvi postopka vpisa otroka v vrtec.
Izpisani otrok nima prednosti pri morebitnem ponovnem vpisu v vrtec.
Vrtec nato izda odločbo o sprejemu v vrtec za tistega otroka, ki je prvi na vrsti za sprejem na prednostni listi oziroma na čakalni listi, če so vsi otroci iz prednostne liste že vključeni v vrtec. Odločbo o sprejemu v tem primeru podpiše ravnatelj vrtca.
17. člen
V primeru, ko vrtec sprejema otroke komisijsko, morajo starši pripeljati otroka v vrtec z dnem, določenim v odločbi o sprejemu otroka v vrtec. Od datuma sprejema dalje, navedenega v odločbi, so starši dolžni plačevati določen delež od cene programa, v katerega je otrok vključen.
V primeru, da so starši upravičeni do podaljšanega dopusta za nego in varstvo otroka, za katerega pa ob prejemu odločbe o sprejemu otroka v vrtec še niso vedeli, a bi želeli imeti zagotovljeno mesto v vrtcu po preteku dopusta za nego in varstvo otroka, so vrtcu dolžni podpisati izjavo, da se strinjajo s plačilom rezervacije za mesto v vrtcu po ceni, ki jo določi pristojni organ občine ustanoviteljice vrtca. Kolikor občina zavezanka za plačilo razlike v ceni ni Občina Litija in le-ta nima določene cene rezervacije, potem so starši dolžni plačati določen odstotek cene programa, v katerega bo otrok vključen s tem, da se od cene odšteje samo sorazmeren del prehrane za manjkajoče dni otroka v vrtcu.
18. člen
Starši morajo ob sprejemu otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.
19. člen
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli na podlagi pisne odpovedi, ki jo oddajo osebno na sedežu vrtca, v enoti vrtca ali pa priporočeno po pošti (pri čemer se za datum oddaje šteje datum poštnega žiga) na naslov sedeža vrtca. Otrok bo izpisan s prvim dnem naslednjega meseca po prejemu pisne odpovedi, če starši pisno odpoved oddajo najkasneje do 20. dne v mesecu. Kolikor ima vrtec za izpis otroka iz vrtca pripravljen poseben obrazec, morajo starši izpisati otroka na tem obrazcu.
20. člen
Vrtec na izpraznjeno prosto mesto zaradi izpisanega otroka, kolikor se v vrtec ne želi vpisati otrok s posebnimi potrebami z že izdano odločbo pristojnega organa oziroma otrok s potrdilom o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine, sprejme najprej otroka s prednostne liste, če teh ni pa otroka iz čakalne liste, ki je prvi oddal vlogo. V tem primeru odločbo o sprejemu otroka v vrtec podpiše ravnatelj vrtca.
21. člen
Vrtec mora na svojih spletnih straneh objaviti informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so staršem na voljo in podatek o predvideni čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegovega sprejema v program vrtca.
6. KONČNE DOLOČBE
22. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok v VVZ Litija, ki ga je s soglasjem ustanoviteljice sprejel svet VVZ Litija dne 20. 5. 1998.
23. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-15/2008
Litija, dne 29. januarja 2009
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.