Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

410. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika in meril o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Litija, stran 1321.

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06), je Občinski svet Občine Litija na 23. redni seji z dne 29. 1. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika in meril o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Litija
1. člen
V 6. členu Pravilnika in meril o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Litija (Uradni list RS, št. 53/05) se 2. točka spremeni tako, da glasi:
»2. župan za pripravo in izvedbo postopka javnega razpisa oziroma javnega poziva z odločbo imenuje strokovno komisijo, ki jo sestavljajo predstavniki strokovne službe občinske uprave, predstavniki strokovnih institucij, ki delujejo na področju ljubiteljske kulture in predstavniki uporabnikov kulturnih dejavnosti oziroma civilne javnosti iz Občine Litija.«
2. člen
11. člen se spremeni tako, da glasi:
»11. člen
Vrednotenje programov redne kulturne dejavnosti kulturnih društev, skupin in posameznikov:
– Vsebina:
Sofinancirajo se kulturne dejavnosti, ki potekajo redno, organizirano in ustrezno strokovno vodeno, vsaj 1-krat tedensko in vsaj 9 mesecev v letu (ali najmanj 80 ur letno), izvajalci pa so dolžni svojo dejavnost javno predstaviti.
– Pogoj za sofinanciranje:
Društvo, skupina ali posameznik mora v tekočem letu svoj program ustrezno predstaviti na javnih prireditvah, in sicer tako, da:
– najmanj 3 x letno nastopi na različnih javnih prireditvah v domačem kraju ali v občini,
– vsako leto nastopi na ustrezni pregledni območni ali medobmočni reviji oziroma srečanju, ki ga organizira JSKD ali druga tovrstna institucija,
– najmanj enkrat v koledarskem letu organizira svoj samostojni produkcijski nastop ali nastopi na javni prireditvi, ki jo organizira občinski javni zavod s področja kulture.
– Točkovanje:
Točkovanje kulturnih dejavnosti posameznih izvajalcev izhaja iz povprečnih izhodišč za posamezno vrsto dejavnosti, kakovosti izvedbe izvajalčevega programa, števila njegovih sekcij in aktivnih članov pri izvedbi programa ter od števila javnih nastopov. Pri naštetih elementih ocenjevanja od »a« do »d« se točke seštevajo.
a) osnovno vrednotenje glede na vrsto kulturne dejavnosti:
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|   |Vrsta kulturne dejavnosti       | Število točk  |
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|01  |instrumentalna skupina (godba,    |  500 točk   |
|   |orkester) – nad 20 članov       |         |
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|02  |odrasli pevski zbor – nad 30 članov  |  400 točk   |
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|03  |odrasli pevski zbor – manj kot 30   |  300 točk   |
|   |članov                |         |
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|04  |mladinski in otroški pevski zbori   |  300 točk   |
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|05  |odrasla plesna, folklorna skupina –  |  400 točk   |
|   |nad 16 članov             |         |
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|06  |odrasla plesna, folklorna skupina –  |  300 točk   |
|   |manj kot 16 članov          |         |
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|07  |mladinska in otroška plesna, folklorna|  300 točk   |
|   |skupina                |         |
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|08  |odrasla gledališka, lutkovna skupina –|  300 točk   |
|   |nad 8 članov             |         |
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|09  |mladinska in otroška gledališka,   |  200 točk   |
|   |lutkovna skupina           |         |
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|10  |mala pevska, glasbena, plesna skupina |  200 točk   |
|   |– do 8 članov             |         |
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|11  |video, filmska, fotografska,     |  150 točk   |
|   |intermedijska skupina – nad 10 članov |         |
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|12  |video, filmska, fotografska,     |  100 točk   |
|   |intermedijska skupina – manj kot 10  |         |
|   |članov                |         |
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|13  |likovna skupina – nad 30 članov    |  300 točk   |
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|14  |likovna skupina – nad 10 članov    |  200 točk   |
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|15  |likovna skupina – manj kot 10 članov |  100 točk   |
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|16  |literarna, recitatorska skupina – nad |  150 točk   |
|   |10 članov               |         |
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|17  |literarna, recitatorska skupina – manj|  100 točk   |
|   |kot 10 članov             |         |
+-----+--------------------------------------+-----------------+
|18  |posameznik – samostojni kulturni   |   50 točk   |
|   |umetnik                |         |
+-----+--------------------------------------+-----------------+
b) vrednotenje kakovosti izvedbe programa izvajalcev redne kulturne dejavnosti:
Predlagatelja oziroma izvajalca kulturne dejavnosti se na podlagi njegovih dosežkov uvrsti v eno izmed naslednjih kakovostnih skupin:
I. SKUPINA … (osnova programskih stroškov x 3)
– izvajalec je eden izmed nosilcev kulturne dejavnosti v občini in širšem okolju,
– nastopa na občinskih in območnih srečanjih skupin svoje vrste, kjer dosega najvišjo kakovost,
– redno nastopa na večjih občinskih in območnih prireditvah, udeležuje se državnih srečanj in revij ter nastopa na prireditvah višjega kakovostnega razreda na državni in mednarodni ravni,
– izvaja najzahtevnejša dela iz domačega in tujega repertoarja,
– ima stalno pripravljen program oziroma repertoar za takojšnjo izvedbo oziroma samostojni celovečerni nastop.
Izvajalcem uvrščenim v I. skupino se povečajo programsko-materialni stroški za 2-kratnik od predvidene osnove.
II. SKUPINA … (osnova programskih stroškov x 1,5)
– izvajalec redno nastopa na večjih občinskih kulturnih prireditvah in proslavah,
– redno nastopa na občinskih in območnih preglednih prireditvah, občasno tudi na medobmočnih, regijskih in državnih prireditvah, kjer dosega nadpovprečno kakovost,
– ima stalno pripravljen programski repertoar za takojšnjo izvedbo in nastop na javni prireditvi.
Izvajalcem uvrščenim v II. skupino se povečajo programsko-materialni stroški za 1,5-kratnik od predvidene osnove.
III. SKUPINA … (osnova programskih stroškov)
V to skupino uvrščamo vse ostale izvajalci kulturnih dejavnosti, ki se redno udeležujejo javnih prireditev v domačem kraju in v občini, redno sodelujejo na preglednih območnih revijah in srečanjih in tam dosegajo povprečno kakovost izvedbe svojih programov.
IV. SKUPINA … (osnova programskih stroškov x 0,50)
V to skupino uvrščamo vse tiste izvajalce, ki izpolnjuje osnovne pogoje za sofinanciranje, a v primerjavi z ostalimi izvajalci kulturnih dejavnosti ne dosegajo pričakovane povprečne kakovosti svojih programov.
V primeru, da za posamezne vrste dejavnosti ne potekajo pregledne revije in srečanja, lahko društvo ali skupina sama pridobi strokovno mnenje od druge ustrezne institucije s področja ljubiteljske kulture.
c) vrednotenje izvajalca kulturne dejavnosti glede na število aktivnih članov:
– vsak posameznik nad normativno mejo iz 2 točki (vendar max.
»točke a« (ki sodeluje kot aktivni član  50 točk iz tega
društva pri izvedbi programa na javnih  naslova)
prireditvah) in ima urejen status člana
društva s plačano članarino
d) vrednotenje izvajalca kulturne dejavnosti glede na število njegovih nastopov na javnih prireditvah:
– vsak nastop nad normativno mejo (3         1 točka
nastopov) na javni prireditvi v domačem
kraju ali v občini, pod pogojem, da je
ustrezno evidentiran
– vsak nastop nad normativno mejo (1          5 točk
nastop) na pregledni območni,
medobmočni, regijski ali državni reviji
oziroma srečanju
– vsak samostojni oziroma javni nastop        10 točk
na prireditvi javnega zavoda (koncert,
razstava, premiera ipd.) nad normativno
mejo (1 samostojni nastop)
– vsak nastop na uradnem mednarodnem         30 točk
srečanju (ali tekmovanju) kot
predstavnik slovenske kulture – se
dodatno vrednoti
e) vrednotenje izvajalca kulturne dejavnosti glede na izobraževanje mentorjev in članov kulturnih skupin:
– opravljeno izobraževanje mentorja ali        30 točk
vodje kulturne dejavnosti po programu
JSKD ali druge ustrezne institucije za
področje ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti v posameznem koledarskem
letu, ki se verificira s potrdilom ali
certifikatom
– opravljeno izobraževanje za vsakega        5 točk.«
člana kulturne skupine po programu JSKD
ali druge ustrezne institucije za
področje ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti v posameznem koledarskem
letu, ki se verificira s potrdilom ali
certifikatom
3. člen
12. člen se spremeni tako, da glasi:
»12. člen
Vrednotenje javnih kulturnih prireditev, ki jih organizirajo kulturna društva, skupine in posamezniki:
Predlagatelj prijavi, organizira in izvede javno kulturno prireditev v sodelovanju z JSKD ali občinsko zvezo kulturnih društev (priložiti programski list) in javnim zavodom v občini pristojnim za področje kulture (objaviti v Koledarju kulturnih prireditev). Javna sredstva se izvajalcem teh prireditev namenjajo za sofinanciranje materialnih stroškov izvedbe prireditve, kot so: za pripravo in uporabo prostora, za tehnično izvedbo, obveščanje in organizacijo prireditve. Pri naštetih elementih ocenjevanja se točke seštevajo.
Elementi točkovanja so:
a – kategorija oziroma raven prireditve: do 15 točk
(društveni – 1 točka, meddruštveni – 3 točki, medkrajevni – 4 točke, občinski – 6 točk, medobčinski – 9 točk, na državni ravni – 15 točk);
• (1) društvena raven pomeni, da so nastopajoči izvajalci na prireditvi samo člani in skupine iz enega kulturnega društva, da na prireditvi prevladuje pretežno ena kulturna zvrst in da je prireditev pretežno namenjena za ožji krog obiskovalcev iz kraja, kjer deluje društvo;
• (2) meddruštvena raven pomeni, da so nastopajoči izvajalci na prireditvi člani vsaj iz dveh kulturnih društev, nastopajoči na prireditvi izvajajo pretežno eno ali dve zvrsti programa in da je prireditev namenjena za sorazmerno ožji krog obiskovalcev;
• (3) medkrajevna raven pomeni, da nastopajoči izvajalci na prireditvi prihajajo iz najmanj dveh kulturnih društev iz dveh različnih krajev (območij KS), da izvajajo program različnih kulturnih zvrsti in da je prireditev namenjena za širši krog obiskovalcev;
• (4) občinska raven pomeni, da nastopajoči izvajalci na prireditvi prihajajo iz večih kulturnih društev in iz različnih krajev (območij KS), da izvajajo program različnih kulturnih zvrsti ali izvajajo program na kvalitetnejši ravni, ki je presega krajevno raven in je namenjen širšemu krogu obiskovalcev;
• (5) medobčinska raven pomeni, da nastopajoči izvajalci na prireditvi prihajajo iz večih kulturnih društev in iz različnih občin, da izvajajo program različnih kulturnih zvrsti ali izvajajo program na višji kakovostni ravni in je namenjen za širši krog obiskovalcev;
• (6) državna raven pomeni, da nastopajoči izvajalci izvajajo program na najvišji kakovostni ravni in da je prireditev namenjena najširšemu krogu obiskovalcev.
b – število nastopajočih izvajalcev oziroma število različnih skupin: max 10 točk
(po 1 točki na vsako različno skupino oziroma izvajalca programa na prireditvi);
c – tradicionalnost in pomen prireditve za širši kulturni prostor: max 10 točk
(po 1 točka za vsako zaporedno leto uspešno izvedbe prireditve v preteklosti);
d – organizacija javne prireditve: max 10 točk
(za prireditev je bil izdelan hišni letak oziroma vabilo – 1 točka, oglaševanje na internetu – 2 točki, izdelan javni plakat – 3 točke, izdelan letak in plakat – 4 točke, oglaševanje v javnem mediju – 5 točk).
V skladu s prvim odstavkom tega člena prireditev oziroma kulturni projekt predhodno objektivno oceni JSKD, občinski javni zavod pristojen za področje kulture in ZKD, če gre za izvajalca, ki je njen član.
Prireditve, ki po točkovanju ne dosežejo najmanj 1/3 vseh možnih točk, se ne sofinancirajo, ostale pa v sorazmernem deležu pridobljenih točk v skladu z razpoložljivimi sredstvi za ta namen.«
4. člen
13. člen se spremeni tako, da glasi:
»13. člen
Vrednotenje projektov založništva in izdajanja avtorskih edicij posameznikov, skupin in društev:
V to zvrst kulturne dejavnosti štejemo avtorske knjige, kronike, pesniške zbirke, video filme, fotografske, likovne in druge umetniške izdelke, kasete, CD idr. zapise zvoka in slike. Sredstva se namenjajo za sofinanciranje materialnih stroškov izdaje projekta. Upravičenci za sofinanciranje so avtorji projekta ali izdajatelji edicije, če je to društvo ali neprofitna organizacija. Če avtor posameznik nima statusa samostojni kulturni delavec, ni upravičen do sofinanciranja iz tega naslova.
Prednost pri izbiri imajo tisti projekti, ki dosežejo večje število točk po naslednjih elementih točkovanja:
a – umetniška in kakovostna vrednost edicije oziroma projekta – do 20 točk,
(komisija ima pristojnost, da pridobi objektivno oceno umetniške vrednosti projekta, če ni priložene recenzije ali druge ustrezne ocene projekta iz tega naslova);
b – izvirnost avtorskega dela – do 10 točk,
(če gre za novo in izvirno delo, kakršno še ni bilo izdano – 10 točk, če gre za priredbo – 5 točk, če gre za posodobljeno izdajo – 1 točka);
c – vsebina edicija – povezanost umet. dela z zgod. in kultur. dediščino kraja ali društva – do 10 točk,
(vsebina je povezana z zgodovino in tradicijo kraja – 10 točk, povezanost z zgodovino in tradicijo društva – 5 točk);
d – število izvodov, naklada projekta – max 20 točk,
(na vsakih 100 izvodov po 1 točka);
e – obseg edicije oziroma projekta – max 10 točk,
(za vsakih 20 strani knjige, kronike – 1 točka, za 10 pesmi – 1 točka, za vsake 3 min zvočnega zapisa – 1 točka, za vsake 2 min filma ali video zapisa – 1 točka, za vsakih 10 fotografij – 1 točka itd.);
f – delež zagotovljenih lastnih in drugih neproračunskih sredstev predlagatelja glede na zahtevana sredstva iz vloge predlagatelja: max 20 točk,
(po 2 točki za vsakih 5% lastnih sredstev glede na zahtevane stroške; pri čemer je treba vir lastnih sredstev navesti).
Projekti, ki po točkovanju ne dosežejo najmanj 1/3 vseh možnih točk, se ne sofinancirajo, ostali pa v sorazmernem deležu pridobljenih točk v skladu z razpoložljivimi sredstvi za ta namen.«
5. člen
14. člen se spremeni tako, da glasi:
»14. člen
Vrednotenje projektov za sofinanciranje nakupa nove opreme in osnovnih sredstev za delovanje kulturnih društev in izvajalcev na področju ljubiteljske kulture:
Upravičenci za sofinanciranje so kulturna društva, skupine in posamezniki, ki redno in trajno izvajajo javne kulturne programe ter v domačem kraju in občini redno organizirajo javne kulturne prireditve z nadpovprečno kakovostjo.
Prednost pri izbiri imajo tisti projekti, ki dosežejo večje število točk po naslednjih elementih točkovanja (podrobnejši notranji obseg točkovanja je v pristojnosti strokovna komisije):
a – število članov izvajalca oziroma predlagatelja – max 10 točk
(na vsakih 10 članov (z urejeno in plačano članarino društva) po 1 točko);
b – število različnih skupin, samostojnih sekcij izvajalca oziroma predlagatelja – max 10 točk
(za vsako skupino in sekcijo, ki se predstavi na območni reviji po 2 točki);
c – kvalitetni oziroma kakovostni nivo produkcije oziroma izvedbe programov predlagatelja – max 25 točk,
(glede na razvrstitev samostojnih skupin in sekcij društva v kakovostne skupine iz 2.b člena, pri čemer je I. skupina – 10 točk, II. skupina – 5 točk, III. skupina – 3 točke, IV. skupina − 1 točko; točke se po različnih sekcijah društva, ki so nastopile na območni reviji, seštevajo).
Projekti, ki po točkovanju ne dosežejo najmanj 1/3 vseh možnih točk, se ne sofinancirajo, ostali pa v sorazmernem deležu pridobljenih točk v skladu z razpoložljivimi sredstvi za ta namen.«
6. člen
15. člen se spremeni tako, da glasi:
»15. člen
Pogoji in elementi točkovanja za sofinanciranje izobraževanja vodij, mentorjev in organizatorjev kulturnih dejavnosti:
Obseg in predlog vsebin letnih izobraževalnih programov se oblikuje na podlagi izraženega interesa kulturnih društev ter predlogov ZKD in njihove uskladitve z JSKD ali drugim pristojnim zavodom za kulturo v občini. Program izobraževanja se objavi z javnim pozivom.
Pogoj za izvedbo projekta za sofinanciranje izobraževanja je dokazilo o obstoju javnega interesa s strani posameznega kulturnega društva ali zveze kulturnih društev za določeno izobraževanje posameznika ter predloženo dokazilo o tem, da posameznik aktivno deluje ali vodi predmetno kulturno dejavnost v kulturnem društvu z območja Občine Litije.
Prednostni izbor med kandidati, ki so se prijavili za isti program izobraževanja (kjer je omejeno število mest) se opravi po naslednjih elementih točkovanja (podrobnejši notranji obseg točkovanja je v pristojnosti strokovna komisije):
a – število članov kulturnega društva ali skupine, kjer kandidat deluje – do 20 točk,
(na vsakih 10 članov (z urejeno in plačano članarino društva) po 1 točko);
b – kakovostni nivo izvajanja kulturne dejavnosti društva – do 20 točk,
(glede na razvrstitev v kakovostne skupine iz 2.b člena, pri čemer je I. skupina – 20 točk, II. skupina – 10 točk, III. skupina – 5 točke, IV. skupina – 2 točki);
c – dosedanje strokovno izobraževanje kandidata – do 10 točk,
(kandidat se je v minulem obdobju že udeleževal podobnih izobraževanj in jih uspešno zaključil – 0 točk, kandidat se je v preteklosti že prijavil na podobno izobraževanja, a ni prišel iz liste do deležbe – 5 točk, kandidat se prvič prijavlja na izobraževanje – 1 točka);
d – položaj in vloga posameznika – kandidata za izobraževanje – do 10 točk,
(kandidat je vodja oziroma mentor večih skupin ali sekcij v društvu – 10 točk, vodja ene sekcije – 5 točk, aktiven član skupine – 1 točka).
Financiranje projektov izobraževanja poteka v skladu z izvedenim javnim pozivom in razpoložljivimi proračunskimi sredstvi do porabe sredstev za ta namen.«
7. člen
16. člen se spremeni tako, da glasi:
»16. člen
Pogoji in elementi točkovanja za sofinanciranje preglednih območnih, medobmočnih, regijskih in državnih srečanj oziroma revij, ki jih organizira JSKD:
Upravičenost projekta za sofinanciranje in višina sofinanciranja v posamezni kulturni zvrsti je odvisna od kategorije prireditve (ali je to območna, medobmočna, regijska, državna), od udeležbe oziroma števila nastopajočih kulturnih društev oziroma kulturnih skupin iz Občine Litija na taki prireditvi.
JSKD lahko predlaga v sofinanciranje revijo oziroma srečanje v tistih kulturnih zvrsteh, ki jih je predhodno uskladil z reprezentativno zvezo kulturnih društev in s kulturnimi društvi v občini.
Sofinancirajo se materialni stroški za uporabo prostora pri izvedbi take prireditve, če je bila revija oziroma srečanje izvedeno v javnem objektu na območju Občine Litije.
Financiranje teh projektov poteka na podlagi meril in kriterijev JSKD in v skladu z izvedenim neposrednim pozivom in razpoložljivimi proračunskimi sredstvi do porabe sredstev za ta namen.«
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne pri ocenjevanju in vrednotenju programov, projektov in prireditev ljubiteljskih kulturnih dejavnosti od 1. 1. 2010 dalje.
Št. 430-164/2008
Litija, dne 29. januarja 2009
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.