Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

409. Odlok o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2009, stran 1320.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99 in 351/08) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 13. redni sej dne 4. 2. 2009 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Dobrova - Polhov Gradec za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
                           v eurih
------------------------------------------------------------
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto    Proračun leta
                            2009
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      7.362.421
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           5.100.169
70   DAVČNI PRIHODKI               4.633.027
    700 Davki na dohodek in dobiček       4.102.288
    703 Davki na premoženje            360.329
    704 Domači davki na blago in storitve     170.410
71   NEDAVČNI PRIHODKI               467.142
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od     137.042
    premoženja
    711 Takse in pristojbine            1.200
    712 Denarne kazni               13.700
    713 Prihodki od prodaje blaga in        97.900
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki          217.30
72   KAPITALSKI PRIHODKI              74.000
    720 Prihodki od prodaje osnovnih        74.000
    sredstev
73   PREJETE DONACIJE                1.000
    730 Prejete donacije iz domačih virov      1.000
74   TRANSFERNI PRIHODKI             2.187.252
    740 Transferni prihodki iz drugih      2187.252
    javnofinančnih institucij
    II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      8.894.121
40   TEKOČI ODHODKI               1.749.582
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     266.500
    401 Prispevki delodajalcev za socialno     37.713
    varnost
    402 Izdatki za blago in storitve      1.424.504
    403 Plačila domačih obresti             0
    409 Rezerve                  20.865
41   TEKOČI TRANSFERI              1.585.009
    410 Subvencije                 48.000
    411 Transferi posameznikom in        1.039.874
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim organizacijam    202.058
    in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi       298.577
42   INVESTICIJSKI ODHODKI            5.381.425
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   5.381.425
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            174.605
    431 Investicijski transferi          174.605
    III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)     –1.531.700
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
    IV. PREJETA VRAČILA                 0
    DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
    DELEŽEV (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            0
    750 Prejeta vračila danih posojil
    751 Prodaja kapitalskih deležev
    752 Kupnine iz naslova privatizacije
    V. DANA POSOJILA                  0
    IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442+443)
    VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
    SPREMEMBE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)            0
------------------------------------------------------------
C)   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
    VII. ZADOLŽEVANJE (500)               0
50   ZADOLŽEVANJE
    500 Domače zadolževanje
    VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)             0
55   ODPLAČILA DOLGA
    550 Odplačila domačega dolga
    IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
    RAČUNIH
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         –1.531.700
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
    X. NETO ZADOLŽEVANJE                0
    (VII.-VIII.)
    XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-   1.531.700
    IX.)
------------------------------------------------------------
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
PRETEKLEGA LETA
9009  Splošni sklad za drugo           1.531.700
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01),
2. taksa za obremenjevanje vode v skladu z odločbo pristojnega ministrstva,
3. taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v skladu z odločbo pristojnega ministrstva,
4. prispevki občanov,
5. prejeta sredstva drugih lokalnih skupnosti,
6. prejeta sredstva pristojnih ministrstev za investicije.
Sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Med izvrševanjem proračuna lahko župan s sklepom o prerazporeditvi odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke ali se odpre nova proračunska postavka, če pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov in v primeru pridobitve namenskih prejemkov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke ali pa se odpre nova proračunska postavka v okviru sredstev posameznega področja proračunske porabe.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in njegovi realizaciji.
6. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
7. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje največ do višine 1,5% prejemkov proračuna.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 1,5% prejemkov proračuna župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2009-1
Dobrova, dne 4. februarja 2008
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.