Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

408. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti neprofitnih organizacij, društev in posameznikov, stran 1315.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in naslednji), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02 in naslednji), ob smiselni uporabi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06), Zakona o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 114/06 in naslednji – UPB-1) in na podlagi 7. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99 in naslednji) je občinski svet na 21. redni seji dne 27. 1. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju dejavnosti neprofitnih organizacij, društev in posameznikov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Škofljica (v nadaljevanju: naročnik) s tem pravilnikom določa upravičence, pogoje in merila za sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj, ljubiteljskih kulturnih in humanitarnih dejavnosti, in drugih institucij (v nadaljevanju: izvajalec) na območju Občine Škofljica.
2. člen
Upravičenci do finančnih sredstev po tem pravilniku so izvajalci, navedeni v prejšnjem členu, ki:
– so registrirani po Zakonu o društvih in imajo sedež v Občini Škofljica,
– so registrirani po Zakonu o društvih in imajo sedež enote delovanja društva v Občini Škofljica,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,
– imajo urejeno evidenco o plačani članarini oziroma podajo izjavo, da društvo nima članarine,
– imajo zagotovljene materialne, kadrovske in osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov,
– je njihova dejavnost neprofitna,
– pristojnim občinskim organom redno dostavljajo poročila o realizaciji programov,
– program izvajajo v Občini Škofljica oziroma izven v primeru gostovanja in za isti program niso sofinancirani iz proračuna Občine Škofljica,
– poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom.
3. člen
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje letnih programov in projektov z vsebinami, ki vzpodbujajo lokalno prebivalstvo k izvajanju aktivnosti lokalnega in širšega pomena, na najrazličnejših področjih dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj, ljubiteljskih kulturnih in humanitarnih društev in drugih institucij.
Do sredstev po tem pravilniku so upravičene tudi fizične osebe za samostojne projekte, ki pomenijo bistveno popestritev kulturne dejavnosti v občini. Sredstva za ta namen so v proračunu rezervirana na posebni postavki.
Do sorazmernega dela finančnih sredstev za delovanje, je upravičena tudi Območna izpostava JSLKD Ljubljana okolica, ki je koordinator medobčinskega delovanja društev, ki so aktivna na področju ljubiteljske kulture v Občini Škofljica. Sredstva za ta namen so v proračunu rezervirana na posebni postavki.
Sredstva za investicije niso predmet tega pravilnika.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
4. člen
Sredstva za sofinanciranje programov se zagotovijo v proračunu Občine Škofljica v višini, ki je določena z odlokom o proračunu za posamezno leto.
5. člen
Sredstva za sofinanciranje dejavnosti po tem pravilniku, se dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki ga pripravi občinska uprava. Razpisni rok ne sme biti krajši od 30 in ne daljši od 45 dni.
Razpis mora vsebovati:
– podatke o naročniku programa,
– pogoje za prijavo na razpis,
– programe, ki se bodo sofinancirali,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za izvedbo posameznih programov,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– dokumente, ki jih mora izvajalec priložiti,
– rok za prijavo na razpis,
– datum odpiranja ponudb,
– rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o rezultatu razpisa.
Javni razpis se objavi v uradnem glasilu Občine Škofljica, na spletni strani Občine Škofljica in oglasnih deskah.
Od dneva objave javnega razpisa do določitve o izboru predlogov izvajalcev, se pogoji in merila razpisa ne smejo spreminjati.
Razpisna dokumentacija je v času razpisa na voljo v vložišču, imetnikom elektronske pošte pa jo lahko delavec uprave pošlje po elektronski pošti s tem, da mora prejemnik upravi občine obvezno poslati povratno informacijo o prejemu razpisne dokumentacije.
Vloge izvajalcev programov, ki niso oddane v razpisnem roku, na predpisanih obrazcih oziroma niso izpolnjene po navodilih, se ne obravnavajo in se s sklepom kot brezpredmetne zavržejo.
6. člen
Na razpis prispele ponudbe, na osnovi pravilnika in točkovnika ovrednoti strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
Komisija v sestavi treh članov, od katerih je vsaj en delavec občinske uprave, pregleda popolnost prispelih ponudb, se seznani z višino sredstev, ki jih za izvedbo programov zagotavlja občinski proračun in programe točkuje po točkovniku, ki je priloga tega pravilnika.
Izvajalce se s sklepom obvesti o višini doseženih točk in vrednosti točke.
Pritožba na sklep komisije se poda v roku osmih dni od sprejema sklepa na župana Občine Škofljica. Župan odloči o pritožbi v osmih dneh od prejema pritožbe, županova odločitev je dokončna.
7. člen
Izvajalec lahko prijavi tudi prireditev, ki ne spada v osnovno dejavnost društva (npr. turistično društvo prijavi kulturno prireditev).
Za navedeni program društvo pridobi točke iz kulturnega programa oziroma iz programa, ki je po vsebini najbližji predstavljenemu programu.
8. člen
Iz občinskega proračuna se lahko financirajo tudi drugi projekti, če pomenijo bistveno popestritev društvene dejavnosti v občini z novostmi in kvaliteto, ki pripomore h obogatitvi družabnega in kulturnega življenja občanov.
Sredstva za sofinanciranje v prejšnjem odstavku navedenih projektov, so v proračunu rezervirana na posebni proračunski postavki in se dodelijo na podlagi sklepa župana.
9. člen
Z vsakim izbranim izvajalcem, sklene župan pogodbo o sofinanciranju, ki vsebuje:
– naziv in naslov naročnika programov,
– naziv in naslov izvajalca programov,
– izbrane programe financiranja,
– višino sredstev in način financiranja,
– način nadzora nad porabo sredstev,
– ostala podrobnejša določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programov.
III. MERILA IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE
10. člen
Za vse izvajalce je vrednost posameznih programov izražena v točkah.
Vrednost točke se določi za vsako proračunsko obdobje posebej, in sicer v sorazmernem deležu glede na skupno število točk, in glede na, s strani občinskega sveta, potrjeno višino namenskih sredstev proračuna za sofinanciranje programov.
Komisija prispele vloge ocenjuje po točkovniku.
Za vsako proračunsko leto lahko komisija določi še podrobnejša merila in kriterije za izbor programov in projektov sofinanciranja s pravilnikom z merili, ki jih potrdi občinski svet.
11. člen
Naročnik izbranim izvajalcem nakaže sredstva za izvedbo prijavljenih programov skladno s prilivom sredstev v proračun, načeloma pa v dveh delih.
Izvajalec mora predložiti naročniku poročila s priloženimi dokazili o porabi prejetih sredstev za izvedbo dogovorjenih programov, kot je navedeno v pogodbi.
IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
12. člen
Izvajalci programov so s pridobljenimi sredstvi s strani naročnika dolžni izvesti programe in projekte, s katerimi so se prijavili na razpis v letu, za katerega je bil objavljen razpis.
V primeru če izvajalec sredstev ne porabi namensko, če je navedel neresnične podatke, druge nepravilnosti ali ni podal poročil, kot jih določa pogodba, naročnik prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev z zakonsko predpisanimi obrestmi od dneva nakazila le-teh.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Porabniki proračunskih sredstev so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu s tem pravilnikom.
14. člen
Občinska uprava je dolžna spremljati izvajanje letnih programov, ki so jih izvajalci prijavili za sofinanciranje.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v občinskem glasilu.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj, humanitarnih organizacij, ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in drugih organizacij (Uradni list RS, št. 64/07).
Šifra: 007-01/2009
Škofljica, dne 27. januarja 2009
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.