Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

406. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe opravljanja pokopaliških in pogrebnih storitev v Občini Slovenske Konjice, stran 1312.

Na podlagi 3. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 4., 7. in 9. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 53/95) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – UPB) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 22. seji dne 29. 1. 2009 sprejel
O D L O K
o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe opravljanja pokopaliških in pogrebnih storitev v Občini Slovenske Konjice
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom kot koncesijskim aktom se določajo pogoji, postopki in merila za podeljevanje koncesije na področju obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljanja pokopaliških in pogrebnih storitev v Občini Slovenske Konjice (v nadaljevanju: pokopališka in pogrebna dejavnost).
II. PREDMET KONCESIJE
2. člen
Predmet koncesije je:
– opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti.
Pokopališke dejavnosti se izvajajo na pokopališčih in obsegajo zlasti naslednje:
– zagotavljanje uporabe mrliške vežice,
– izvajanje pogrebnih svečanosti (obvestilo pogrebnikom, angažiranje pevcev, govornika, trobentača, postavitev ozvočenja, priprava cvetja v košaro, zagotovitev pogrebnega moštva vključno z zastavonošo, uskladitev in vodenje protokola),
– izkop in zasip jame oziroma ureditev prostora za žarni pokop,
– zaščita grobov pokopališča ob izvajanju pogrebnih svečanosti,
– osnovna ureditev groba (za žarni pokop – zalitje pokrova žarne niše s silikonom, prekritje z zemljo in s ploščo spomenika, odstranitev cvetja in čiščenje plošče; za klasični pokop – zasutje jame, položitev cvetja na gomilo oziroma na stojalo, odstranitev cvetja in kamenja, ureditev osnovne gomile, odstranitev presežka zemlje na deponijo),
– izvajanje pokopališke dežurne službe.
Pogrebna dejavnost se izvaja izven pokopališča in zajema:
– izvajanje pogrebne dežurne službe,
– prevoz, čuvanje in oskrbo pokojnika,
– urejanje dokumentacije,
– druga dela, ki so posebej dogovorjena z upravljavcem pokopališča.
Občina lahko podrobneje uredi postopke izvajanja pokopaliških storitev z izdajo tehničnega navodila.
III. KONCEDENT
3. člen
Koncedent po tem odloku je Občina Slovenske Konjice (v nadaljevanju: občina).
IV. UPORABNIKI STORITEV GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
4. člen
Uporabniki storitev gospodarske javne službe so prebivalci občine Slovenske Konjice in ostali, če tako želijo svojci ali je tako želel pokojnik, v skladu s prostorskimi možnostmi pokopališča.
Uporabniki storitev gospodarske javne službe iz tega člena odloka imajo poleg drugih še sledeče pravice in obveznosti:
– pravico uporabe storitev gospodarske javne službe pod pogoji, določenimi z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi;
– obveznost uporabe koncesionarjevih storitev iz 2. člena tega odloka;
– obveznost plačila storitev;
– obveznost spoštovanja pokopališkega reda in navodil, ter drugih uredb, izdanih v skladu s predpisi;
– pravico do pritožbe na pristojne organe, če so kršene pravice uporabnikov (občinska uprava, inšpekcijske službe).
V. OBMOČJE IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
5. člen
Pokopališka in pogrebna dejavnost se v skladu s tem odlokom izvaja na celotnem območju občine, na katerem so naslednja pokopališča Slovenske Konjice, Loče, Sveti Jernej, Žiče in Špitalič.
Javno službo izvaja en izvajalec (v nadaljevanju: koncesionar), ki ima na podlagi koncesijske pogodbe na celotnem območju občine:
1. izključno pravico opravljati javno službo, razen v primerih, ko je z zakonom ali s predpisi, sprejetimi na podlagi zakona, posamezno opravilo naloženo drugi osebi;
2. dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno izvajanje javne službe v skladu s predpisi.
VI. POGOJI ZA PODELITEV KONCESIJE
6. člen
Izvajalec storitev je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje, da:
– je registriran za dejavnost, ki je predmet koncesije, in ima za to potrebna soglasja in dovoljenja pristojnih organov,
– predloži dokazila, reference, ipd., ki potrjujejo, da ima potrebna znanja in izkušnje za izvajanje dejavnosti,
– poda izjavo, da bodo zagotovili potrebno število delavcev, usposobljenih za izvajanje prevzetih del,
– poda izjavo, da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo oziroma izkušnjami na področju javne službe,
– se obveže skleniti zavarovanje odgovornosti za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim in nevestnim opravljanjem javne službe in za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam,
– predloži program izvajanja dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne usposobljenosti in tehnične opremljenosti, finančno operativnega in razvojnega vidika,
– ima poravnane davke in prispevke,
– ima poravnane vse obveznosti do Občine Slovenske Konjice,
– poda izjavo, da bo izvajanje dejavnosti, ki se razpisuje, potekalo v skladu z določbami Zakona o pokopališki dejavnosti ter o urejanju pokopališč in drugih podzakonskih predpisih,
– proti njim ni uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave,
– izpolnjuje druge s predpisi določene pogoje.
7. člen
Koncesionar prevzema obveznost izvajanja gospodarske javne službe ter gospodarjenja z objekti in napravami v skladu s koncesijsko pogodbo.
Za izvajanje pogrebnih storitev občina ne zagotavlja posebnih objektov in naprav.
Občina mora zagotavljati normalno rabo objektov in naprav za izvajanje storitev v skladu z letnim načrtom razvojnih programov.
V primeru višje sile bo občina zagotavljala odpravljanje morebitnih posledic v okviru svojih obveznosti in pristojnosti.
VII. POSTOPEK ZA IZBIRO KONCESIONARJA
8. člen
Župan občine sprejme akt o izvedbi javnega razpisa za pridobitev koncesionarja.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani občine ter mora vsebovati:
– predmet koncesije,
– pogoje za podelitev koncesije,
– pogoje za izvajanje javne gospodarske službe,
– elemente, ki jih mora vsebovati prijava na razpis,
– pričetek in čas trajanja koncesije,
– rok za predložitev prijav,
– rok za izbor koncesionarja,
– merila in postopek za izbor koncesionarja,
– navedbo morebitnih prednostnih meril, ki bodo vplivala na izbor,
– rok, v katerem bodo prijavljeni obveščeni o izboru.
9. člen
Merila, ki bodo upoštevana pri ocenjevanju in izbiri najugodnejše ponudbe:
– reference ponudnika:
brez referenc: 0 točk,
z referencami: 20 točk,
– kvaliteta in realnost predloženega programa izvajanja dejavnosti: do 60 točk,
– ponujena izhodiščna cena za posamezno vrsto storitev do 20 točk.
Posamezna merila so ovrednotena v točkah. Seštevek vseh meril lahko znaša največ 100 točk. Izbran bo ponudnik, ki bo dosegel najvišje število točk. V primeru, da več ponudnikov doseže enako število točk, bo izbran tisti, ki bo dosegel višje število točk pri merilu kvaliteta in realnost predloženega programa izvajanja dejavnosti.
10. člen
Javni razpis je veljaven tudi, če se nanj prijavi samo en ponudnik.
Razpis je neuspešen, če do poteka razpisnega roka ni predložena nobena prijava.
Prijava je neveljavna, če ne vsebuje vseh v razpisu določenih sestavin in če ni prispela v razpisnem roku.
Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi takoj po izteku razpisnega roka neuspelega razpisa.
11. člen
Postopek javnega razpisa vodi tričlanska strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa in presojo ponudb, ki jo imenuje župan. Strokovna komisija o izbiri koncesionarja pripravi poročilo.
Komisija, pristojna za izbiro, lahko v postopku izbire odloči, da ne izbere nobenega od prijavljenih ponudnikov. Ob tem lahko odloči, da se razpis ponovi ali, da se s ponovnim razpisom počaka za določen ali nedoločen čas.
O izbiri koncesionarja gospodarske javne službe odloči občinska uprava z odločbo. O morebitnih pritožbah zoper odločbo, odloča župan. Pritožba na odločbo o podelitvi koncesije ne zadrži izvajanja s to odločbo podeljene koncesije. O eventualnih pritožbah prijavljenih ponudnikov odloča v upravnem postopku župan. Njegova odločitev je dokončna.
VIII. VRSTA IN OBSEG MONOPOLA TER NAČIN NJEGOVEGA PREPREČEVANJA
12. člen
Medsebojna razmerja med občino in koncesionarjem se uredijo s koncesijsko pogodbo, v kateri podrobneje uredita medsebojna razmerja, skladno z zakonom.
Koncesijsko pogodbo v imenu občine sklene župan.
IX. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
13. člen
Koncesijsko razmerje nastane z dnem sklenitve koncesijske pogodbe in traja 10 let.
X. FINANCIRANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
14. člen
Pokopališka in pogrebna dejavnost se financira iz:
– opravljenih pogrebnih in pokopaliških storitev;
– dotacij in donacij;
– drugih virov.
15. člen
Cene storitev za opravljanje dejavnosti iz 2. člena tega odloka morajo biti oblikovane v skladu s predpisi, ki veljajo za to področje.
16. člen
Vsakokratni dvig cen storitev gospodarske javne službe, določenih s tem odlokom, potrdi občinski svet na podlagi predhodnega utemeljenega predloga koncesionarja.
Cene pokopaliških storitev sestavljajo postavke, ki zagotavljajo pokritje stroškov pokopa in enostavno reprodukcijo na objektih in napravah, vezanih na to dejavnost.
Cene pogrebnih storitev morajo biti tržno primerljive in morajo pokrivati potrebne stroške izvajanja dejavnosti.
Cene storitev, ki ne sodijo v gospodarsko javno službo, določa koncesionar prosto.
XI. OBVEZNOSTI KONCESIONARJA
17. člen
Koncesionar mora v roku 30 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti:
– za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim in nevestnim opravljanjem javne službe in
– za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam.
Pogodba o zavarovanju mora vsebovati klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Občine Slovenske Konjice.
18. člen
Koncesionar, ki poleg gospodarske javne službe iz tega odloka opravlja še druge dejavnosti, mora za to javno službo voditi ločeno računovodstvo po določilih zakona, ki ureja gospodarske javne službe.
Koncesionar, ki opravlja javno službo tudi na območju drugih lokalnih skupnosti, mora v okviru ločenega računovodstva za potrebe gospodarske javne službe posebej evidentirati račune za storitve, opravljene na območju občine Slovenske Konjice.
19. člen
Koncesionar mora na zahtevo občine predložiti poročilo o stanju objektov in naprav, opravljenih in potrebnih delih ter potrebnih investicijskih in organizacijskih ukrepih. Samoiniciativno lahko predloži poročilo tudi v vseh drugih primerih.
Koncesionar je dolžan do 31. marca tekočega leta podati občini letno poročilo o opravljenih storitvah za preteklo leto.
20. člen
Koncesionar je za koriščenje koncesije za opravljanje dejavnosti občini dolžan plačati 3% od plačane vrednosti opravljenih storitev. Plačilo se opravi dvakrat na leto, prvič najkasneje do 30.06. in drugič najkasneje do 31.12. Koncesionar je dolžan ob vsakem plačilu podati občini poročilo o opravljenih storitvah.
XII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
21. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije oziroma koncesijske pogodbe izvajajo inšpekcijske službe in občinska uprava.
Občina lahko za posamezna strokovna in druga opravila v zvezi z nadzorom pooblasti ustrezno strokovno službo, zavod oziroma drugo ustrezno institucijo.
22. člen
Osebam, ki se izkažejo s pooblastilom župana, mora koncesionar omogočiti odrejeni nadzor, pregled naprav in vpogled v dokumentacijo ter nuditi zahtevane podatke in pojasnila.
Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan.
23. člen
Občina izvrši napovedan nadzor s poprejšnjo napovedjo praviloma 15 dni pred izvedbo. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v delovnem času koncesionarja.
Občina lahko iz utemeljenih razlogov izvrši tudi nenapovedan nadzor v smislu prejšnjega člena.
O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik koncesionarja in predstavnik oziroma pooblaščenec občine.
XIII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA – ODVZEM KONCESIJE
24. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe;
– z odkupom koncesije v soglasju z občino;
– z odvzemom koncesije;
– s prevzemom koncesionirane gospodarske javne službe v režijo.
Koncesijsko razmerje preneha tudi v primeru stečaja pravne osebe, ki je imela koncesijo oziroma izbrisom fizične osebe, ki je imela koncesijo, iz ustreznega vpisnika ali registra.
25. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– po poteku časa, za katerega je bila sklenjena;
– z razdrtjem.
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju se določijo v koncesijski pogodbi.
26. člen
Občina lahko koncesionarju odvzame ali razdre koncesijo v primeru hudih kršitev koncesijske pogodbe ali drugih ponavljajočih se ali neodpravljenih koncesijskih kršitev.
Koncesije ni mogoče odvzeti, če je do okoliščin, ki bi utemeljevale odvzem, prišlo zaradi višje sile.
27. člen
Hude kršitve koncesijske pogodbe so:
– nepravočasen začetek opravljanja gospodarske javne službe glede na rok, določen s koncesijsko pogodbo;
– ponavljajoče se neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti;
– ponavljajoče se neizpolnjevanje veljavnih tehničnih, strokovnih, organizacijskih, vzdrževalnih in drugih standardov in normativov za dejavnost;
– hudi in dokumentirani primeri neučinkovitega in nepopolnega ali nestrokovnega opravljanja gospodarske javne službe, zaradi katerih pride do večje ogroženosti varnosti ljudi in premoženja, ne glede na to ali so posledice nastopile ali ne;
– angažiranje podizvajalcev brez soglasja občine;
– uporaba drugačnih cen, kot so dogovorjene s koncesijsko pogodbo oziroma določene s sklepom pristojnega organa;
– opustitev sklenitve zavarovanja po 17. členu tega odloka;
– drugi primeri kršitev, določeni s tem odlokom ali koncesijsko pogodbo.
28. člen
Druge kršitve koncesijske pogodbe, na podlagi katerih je možen odvzem koncesije, so:
– občasno nespoštovanje veljavnih tehničnih, strokovnih, organizacijskih, vzdrževalnih in drugih standardov ter normativov za dejavnost;
– opuščanje opravljanja gospodarske javne službe na posameznih območjih ali na posameznih pomembnejših objektih;
– koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo, ne glede na določila pogodbe:
– če ne prične z opravljanjem koncesije v za to določenem roku,
– zaradi opravljenih in dokumentiranih primerov neučinkovitih uslug po izključni krivdi koncesionarja,
– zaradi bistvenih kršitev pogodbe,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot koncesija,
– v primeru stečaja koncesionarja ali smrti koncesionarja,
– drugi primeri, neposredno določeni s tem odlokom ali koncesijsko pogodbo.
Odvzem koncesije iz prejšnjega odstavka je možen, če je občina na konkretno kršitev koncesionarja predhodno pisno opozorila, mu postavila rok za odpravo morebitnih posledic kršitev ga pri tem opozorila na odvzem koncesije.
V teh primerih lahko koncedent odvzame koncesijo, koncesionarju pa mora povrniti vložena sredstva.
V primeru odvzema koncesije, zaradi bistvenih kršitev pogodbe, se pri odmeri odškodnine upošteva tudi škoda, ki nastane koncedentu zaradi predčasnega prenehanja.
29. člen
Odvzem koncesije se izvede z upravno odločbo, ki jo izda občina.
30. člen
Koncesionar je dolžan nemudoma obvestiti občino o spremembi okoliščin, ki so bile pomembne za sklenitev koncesijske pogodbe.
Koncesionar je dolžan obvestiti občino o vsaki statusni spremembi, vključno s spremembo kapitalske strukture. Če koncesionar tega v razumnem roku ne stori, če je zaradi sprememb prizadet interes občine ali so bistveno spremenjena razmerja iz koncesijske pogodbe, lahko občina odvzame koncesijo.
31. člen
Prenehanje koncesijske pogodbe, ne glede na razlog ali način, ne sme prizadeti pravic uporabnikov. Zato lahko občina opravljanje javne službe do ponovne ureditve razmer v skladu s tem odlokom prevzame v režijo s tem, da je dotedanji koncesionar do ponovne ureditve razmer dolžan občini na njeno zahtevo omogočiti uporabo svojih delovnih naprav in kadra.
XIV. IZVAJANJE KONCESIJE V PRIMERU VIŠJE SILE
32. člen
Kot višja sila se razumejo izredne nepredvidene okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje strank. Za višjo silo se štejejo zlasti potresi, poplave in druge elementarne nezgode, vojne ali ukrepi oblasti, pri katerih pride do spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja, in zaradi katerih izvajanje gospodarske javne službe na način, ki ga predpisuje koncesijska pogodba, ni možno na celotnem območju občine ali na njenem delu.
Koncesionar je dolžan v pogojih višje sile nadaljevati z opravljanjem gospodarske javne službe, občina pa je dolžna koncesionarju na ustrezen način povrniti morebitne povprečne stroške, ki nastajajo v teh pogojih.
O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju gospodarske javne službe v takih pogojih.
XV. KONČNA DOLOČBA
33. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0001/2009-2(126)
Slovenske Konjice, dne 29. januarja 2009
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.