Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

405. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec, stran 1311.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06 – UPB, 79/08), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05), 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB) in 20. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – UPB) sta Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 22. seji dne 15. 12. 2008 in Občinski svet Občine Mislinja na 21. seji dne 22. 1. 2009 sprejela
S K L E P
o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec
I.
Cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec so od 1. 2. 2009 dalje v oddelkih dnevnega varstva otrok.
V programu prvega starostnega obdobja
– starostna skupina od 1–3 let           459,95 EUR
V programu drugega starostnega obdobja
– starostna skupina 3–4 let            345,46 EUR
– starostna skupina 4–6 let            285,39 EUR
V kombiniranih oddelkih              345,46 EUR.
Cena prehrane v ceni programa znaša 37,00 EUR.
V cenah programov je zagotovljeno dnevno varstvo otroka za največ 9 ur bivanja v vrtcu z malico in kosilom.
II.
Plačilo staršev je odvisno od razvrstitve v plačilni razred, ki se določi na podlagi mesečnega dohodka in premoženja na družinskega člana v razmerju do povprečne plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu, kar starši uveljavljajo na podlagi vloge za znižano plačilo.
Če starši vloge za znižano plačilo vrtca ne vložijo, plačajo najvišje plačilo za starše, ki znaša 80% cene programov iz I. točke tega sklepa.
III.
V primeru začasne odsotnosti otroka v vrtcu zaradi bolezni ali drugih opravičljivih razlogov, ko starši predhodno najavijo otrokovo odsotnost, se mesečno plačilo staršev zmanjša:
– če je otrok odsoten do 10 delovnih dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na vrednost za posamezni plačilni razred);
– če je otrok neprekinjeno odsoten od 11 do 20 delovnih dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na plačilni razred) in še 10% od ostanka plačila;
– če je otrok neprekinjeno odsoten 21 ali več dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na plačilni razred) in še 30% od ostanka plačila.
IV.
Starši vpišejo otroka v vrtec praviloma za obdobje šolskega leta, ki traja od 1. septembra do 30. avgusta naslednje leto. O načinu plačevanja se starši pismeno dogovorijo z vrtcem ob vsakokratnem vpisu otroka v vrtec.
V.
Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic rezervirati mesto v izbrani enoti vrtca, plačajo v mesecu, ko je otrok v celoti odsoten, 25% višine njihovega plačilnega razreda kot rezervacijo.
V primeru, da otroka v času poletnih počitnic starši izpišejo iz vrtca, je otrok pri ponovnem vpisu razporejen v enoto in oddelek, kjer so še razpoložljiva prosta mesta.
VI.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 2. 2009 dalje.
Št. 602-541/2008
Slovenj Gradec, dne 17. decembra 2008
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.
Št. 600-4/2006
Mislinja, dne 22. januarja 2009
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.