Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

398. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2009, stran 1255.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 18. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01 in 61/02) je Občinski svet Občine Metlika na 17. redni seji dne 6. 2. 2009 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Metlika za leto 2009
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Metlika za leto 2009 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                            v EUR
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov        Proračun leta
                            2009
------------------------------------------------------------
   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     12.438.891,04
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)          6.524.246,49
70  DAVČNI PRIHODKI              5.144.055,45
   700 Davki na dohodek in dobiček      4.294.264,00
   703 Davki na premoženje           330.791,45
   704 Domači davki na blago in storitve    519.000,00
71  NEDAVČNI PRIHODKI             1.380.191,04
   710 Udeležba na dobičku in dohodki     135.191,04
   od premoženja
   711 Takse in pristojbine           12.000,00
   712 Denarne kazni               4.000,00
   714 Drugi nedavčni prihodki        1.229.000,00
72  KAPITALSKI PRIHODKI             720.600,00
   720 Prihodki od prodaje osnovnih       30.600,00
   sredstev
   722 Prihodki od prodaje zemljišč      690.000,00
   in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73  PREJETE DONACIJE               34.000,00
   730 Prejete donacije iz domačih virov    34.000,00
74  TRANSFERNI PRIHODKI            5.160.044,55
   740 Transferni prihodki iz drugih     2.431.347,01
   javnofinančnih institucij
   741 Prejeta sredstva iz drž. pror.    2.728.697,54
   iz sredstev prorač. EU
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       12.627.241,97
40  TEKOČI ODHODKI              1.989.101,21
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    375.400,00
   401 Prispevki delodajalcev za socialno    61.994,00
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve     1.447.607,21
   403 Plačila domačih obresti         44.100,00
   409 Rezerve                 60.000,00
41  TEKOČI TRANSFERI             2.270.317,36
   410 Subvencije               201.543,91
   411 Transferi posameznikom        1.316.031,00
   in gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim          300.075,31
   organizacijam in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi      452.667,14
   414 Tekoči transferi v tujino
42  INVESTICIJSKI ODHODKI           8.258.908,51
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  8.258.908,51
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI           408.914,89
   431 Investicijski transferi         135.375,00
   432 Investicijski transferi PU       273.539,89
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       –488.350,93
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
   (I. – II.)
   (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
III/1.PRIMARNI PRESEŽEK             –459.941,97
   (PRIMANJKLJAJ)
   (I. – 7102) – (II. 403 – 404)
   (Skupaj prihodki brez prihodkov
   od obresti minus skupaj odhodki brez
   plačil obresti)
III/2.TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)      2.264.827,92
   (70 + 71) – (40 + 41) (Tekoči prihodki
   minus tekoči odhodki in tekoči
   transferi)
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV
   IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL         4.800,00
   IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL         4.800,00
   IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   752 Kupnine iz naslova privatizacije     4.800,00
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442+443)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev
   in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije
   443 Povečanje namenskega premoženja v
   javnih skladih in drugih osebah
   javnega prava, ki imajo premoženje v
   svoji lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA          4.800,00
   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)             270.000,00
50  ZADOLŽEVANJE                270.000,00
   500 Domače zadolževanje           270.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)            117.035,08
55  ODPLAČILA DOLGA               117.035,08
   550 Odplačila domačega dolga        117.035,08
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         –330.586,01
   NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       152.964,92
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   488.350,93
------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.   330.586,01
   PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Metlika.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so, poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena zakona o javnih financah, tudi prihodki požarne takse, prihodki takse za obremenjevanje okolja in prihodki takse za obremenjevanje voda, prihodki ožjih delov krajevnih skupnosti in prihodki namenjeni krajevnim skupnostim.
5. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadale v prihodnjih letih za investicijske odhodke bo potekal skladno z dinamiko po načrtu razvojnih programov, za namene za katere je načrtovana pravica porabe na postavki proračuna v tekočem letu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
7. člen
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 45.000,00 EUR. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo v skladu z drugo točko 49. člena zakona o javnih financah.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 2.000 EUR odloča županja, o uporabi polletno obvešča občinski svet.
O uporabi sredstev nad višino, opredeljeno v drugem odstavku tega člena, odloča občinski svet.
8. člen
V proračunu občine se za leto 2009 zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 15.000,00 EUR.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča županja in o uporabi polletno obvešča občinski svet.
9. člen
Županja je pooblaščena, da odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve likvidnosti proračuna.
Županja je pooblaščena, da lahko v primeru, ko zaradi neusklajene dinamike prihodkov z dinamiko obveznosti proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, uporabi sredstva rezerv občine, ki morajo biti vrnjena do konca leta. Lahko tudi najame kratkoročni kredit do 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
10. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabiti le za namene, ki so določeni s proračunom.
Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvideni za posamezne namene. Javno podjetje in javni zavodi, katerih je ustanoviteljica občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
11. člen
O pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in premičnin do višine 4.000 EUR odloča županja.
12. člen
Pravni posli, ki jih sklepa krajevna skupnost nad vrednostjo, ki presega četrtino finančnega načrta krajevne skupnosti za tekoče leto, so veljavni le ob soglasju županje.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
13. člen
Občina se lahko zadolžuje za investicije, ki so v proračunu za leto 2009 do višine 270.000,00 EUR.
14. člen
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
V obdobju začasnega financiranja Občine Metlika v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep županje.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-212/08
Metlika, dne 6. februarja 2009
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.