Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2009 z dne 9. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2009 z dne 9. 2. 2009

Kazalo

328. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, stran 889.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 8/96, 31/00, 36/00 in 127/06 ZJZP), prvega odstavka 26. člena in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 UPB1 in 56/08), 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07), 16. člena Statuta Občine Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 11/99, 7/01, 19/05 in 12/06), 15. člena Statuta Občine Središče ob Dravi (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 8/07) in 23. člena Statuta Občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 7/07) so Mestni svet Mestne občine Ptuj na 24. seji dne 15. 12. 2008, Občinski svet Občine Ormož na 5. izredni seji dne 12. 1. 2009, Občinski svet Občine Središče ob Dravi na 19. seji dne 29. 12. 2008, Občinski svet Občine Sveti Tomaž na 19. seji dne 22. 12. 2008, sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož
1. člen
Spremeni se 21. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož (Uradni list RS, št. 89/08) tako, da glasi:
(1) »Svet sestavlja osem članov, in sicer:
– trije predstavniki, ki jih imenujejo občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, vsaka po enega,
– štirje predstavniki, ki jih imenuje Mestna občina Ptuj ter
– en predstavnik zaposlenih.
(2) Predstavnike soustanoviteljic v svet imenujejo soustanoviteljice izmed strokovnjakov s področja dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev, predstavnika zaposlenih pa izvolijo zaposleni v javnem zavodu na neposrednih in tajnih volitvah.«
2. člen
Za 21. členom se vstavijo trije novi členi od 21.a člena, do 21.c člena, ki se glasijo:
»21. a člen
(1) Predstavnika delavcev izvolijo zaposleni v zavodu na neposrednih in tajnih volitvah.
(2) Pravico voliti in biti izvoljen imajo vsi zaposleni, ki delajo v zavodu nepretrgoma najmanj šest mesecev, razen direktorja in njegovih pomočnikov. Družinski člani vodilnega osebja nimajo pravice voliti predstavnikov v svet zavoda.
(3) Svet s sklepom razpiše volitve največ devetdeset in najmanj šestdeset dni pred potekom mandata sveta. S sklepom o razpisu volitev se določita dan volitev in vsebina predlogov kandidatur ter imenuje volilna komisija. Sklep o razpisu se javno objavi v zavodu.
21. b člen
(1) Postopek volitev predstavnika zaposlenih v svet vodi volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik ter dva člana. Predsednik ter člani volilne komisije ne morejo biti kandidati za člana sveta.
(2) Volilna komisija skrbi za zakonitost volitev, ugotavlja popolnost predlogov kandidatov, določi seznam volivcev, ugotavlja izide glasovanja in objavi, kateri kandidat je izvoljen v svet ter vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami.
(3) Pravico do vložitve predloga za kandidaturo imajo vsi zaposleni v zavodu, ki pridobijo najmanj deset odstotno podporo zaposlenih. Predlog mora biti predložen volilni komisiji v petnajstih dneh od objave sklepa o razpisu volitev. Predlog mora vsebovati osebna imena in podpise predlagateljev ter osebne podatke kandidata s priloženim soglasjem.
21. c člen
(1) Voli se z glasovnicami. Vsak zaposleni ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu njihovih priimkov, z navedbo, da se voli en kandidat. Voli se tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati. Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec izbral več kot enega kandidata.
(2) Za člana sveta je izbran tisti kandidat, ki je zbral največje število glasov. Če sta dva kandidata prejela isto število glasov, se izbere tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.«.
3. člen
Spremeni se 2. odstavek 22. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož tako, da se glasi:
»Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh članov sveta. V primeru enakega števila glasov pri odločanju, odloča glas predsednika.«
4. člen
Spremeni se 25. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož tako, da se glasi:
»(1) Član sveta zavoda, ki ga imenujejo soustanoviteljice, je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je bil imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno,
– če s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu zavoda.
(2) O predčasni razrešitvi člana sveta zavoda, imenovanega s strani soustanoviteljic, odločajo, na predlog sveta zavoda ali direktorja, soustanoviteljice.
(3) V primeru predčasne razrešitve člana se, za čas do izteka mandata, imenuje nov član, po istem postopku, kot je bil imenovan razrešeni član.«.
5. člen
Za 25. členom se vstavi nov, 25.a člen, ki se glasi:
»25.a člen
(1) Predstavniku zaposlenih v svetu predčasno preneha mandat s prenehanjem delovnega razmerja v zavodu ter z odpoklicem.
(2) Postopek odpoklica predstavnika zaposlenih v svetu se začne na predlog najmanj desetih odstotkov zaposlenih v zavodu. Zahteva mora vsebovati razloge za odpoklic in priložene podpise zaposlenih, ki predlagajo odpoklic. Predloži se volilni komisiji, ki je vodila postopek volitev. Volilna komisija preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic. Če se zahteva ne zavrne, volilna komisija razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika zaposlenih v svetu in določi dan glasovanja. Predstavnik zaposlenih je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina zaposlenih v zavodu.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
Svet zavoda do prenehanja mandata opravlja svoje naloge v dosedanji sestavi.
7. člen
Ta odlok začne veljati, ko ga v enakem besedilu sprejmejo Mestni svet Mestne občine Ptuj, Občinski svet Občine Ormož, Občinski svet Občine Središče ob Dravi in Občinski svet Občine Sveti Tomaž ter naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-38/2008
Ptuj, dne 15. decembra 2008
Župan
Mestne Občine Ptuj
dr. Štefan Čelan l.r.
Št. 007-31/08 7 9
Ormož, dne 12. januarja 2009
Župan
Občine Ormož
Alojz Sok l.r.
Št. 03230-9/08-13
Središče ob Dravi, dne 29. decembra 2008
Župan
Občine Središče ob Dravi
Jurij Borko l.r.
Št. 007-24/08
Sveti Tomaž, dne 22. decembra 2008
Župan
Občine Sveti Tomaž
Mirko Cvetko l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti