Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2009 z dne 9. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2009 z dne 9. 2. 2009

Kazalo

313. Pravilnik o vodenju razvida izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, stran 841.

Na podlagi 34. in 38. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o vodenju razvida izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa postopek vpisa in izbrisa iz razvida izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: razvid) ter oblika razvida.
2. člen
V razvid se vpisujejo izvajalci javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja iz 6. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: zakon), ki se organizirajo v skladu s 7. členom zakona.
3. člen
Razvid vodi ministrstvo, pristojno za vzgojo in izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Razvid je javna knjiga.
II. POSTOPEK VPISA IN IZBRISA IZ RAZVIDA
4. člen
Postopek vpisa in izbrisa iz razvida se vodi po določbah zakona, ki ureja upravni postopek.
Ministrstvo po uradni dolžnosti v skladu s šestim odstavkom 34. člena zakona vpiše izvajalca v razvid na podlagi sklepa o dodelitvi programa iz drugega odstavka 16. člena zakona.
1. Postopek vpisa v razvid
5. člen
Če je ustanoviteljica izvajalca lokalna skupnost, pravna oseba zasebnega prava ali fizična oseba, se vpis v razvid začne na podlagi predloga za vpis, ki ga vloži ustanoviteljica izvajalca ali izvajalec pri ministrstvu. Predlog za vpis v razvid se lahko vloži tudi v elektronski obliki, če je vloga podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom.
6. člen
Če je ustanoviteljica šole država, se postopek vpisa v razvid začne po uradni dolžnosti.
V primeru iz prejšnjega odstavka ministrstvo vpiše izvajalca v razvid na podlagi sklepa o dodelitvi programa.
7. člen
Vrtci oziroma šole, katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost, pravna oseba zasebnega prava ali fizična oseba, vložijo predlog za vpis v razvid na obrazcu, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika, in priložijo akt o ustanovitvi.
Registrske podatke o izvajalcu, podatke o javni veljavnosti programa, sklep o dodelitvi programa iz 16. člena zakona in druge morebitne podatke iz petega odstavka 34. člena zakona, ministrstvo pridobi po uradni dolžnosti.
8. člen
Zasebni učitelj ali vzgojitelj vloži predlog za vpis v razvid na obrazcu, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika, in priloži fotokopijo diplome.
9. člen
Če predlog za vpis v razvid ni popoln, ministrstvo pozove vlagatelja, da ga najkasneje v roku 30 dni dopolni.
10. člen
V primeru dvoma o zagotovljenosti pogojev lahko ministrstvo pred vpisom v razvid zahteva predložitev dodatnih dokazil o zagotavljanju predpisanih pogojev za strokovne delavce, prostor in opremo za prvo leto izvajanja dejavnosti.
Če je potrebno za ugotovitev ali presojo kakšnega dejstva posebno znanje, s katerim uradna oseba ne razpolaga, imenuje minister izvedenca ali komisijo, ki ugotovi, če izvajalec izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja.
Izvedenec ali komisija mora opraviti svoje delo v roku 30 dni po imenovanju.
11. člen
Izvedenec ali komisija na podlagi dokumentacije in ogleda prostorov ugotavlja, če izvajalec izpolnjuje predpisane pogoje in o tem sestavi zapisnik.
Zapisnik mora vsebovati:
– datum in številko,
– podatke o komisiji ali izvedencu,
– podatke o izvajalcu,
– podatke o javno veljavnem programu,
– ugotovitve o dejanskem stanju,
– rok za odpravo morebitnih pomanjkljivosti,
– v primeru zasebnega učitelja ali vzgojitelja se določi največje število otrok, učencev, vajencev, dijakov ali odraslih, ki jih zasebni učitelj ali vzgojitelj lahko sočasno vključi glede na predpisane normative, ki jih določajo zakon in podzakonski predpisi.
Izvedenec ali komisija zaključi postopek ugotavljanja z izdajo mnenja ter predloži zapisnik in dokumentacijo uradni osebi, ki vodi postopek.
12. člen
Če izvajalec izpolnjuje pogoje za vpis v razvid, izda minister odločbo o vpisu v razvid.
Minister po uradni dolžnosti izda odločbo o vpisu izvajalca v razvid v primerih iz šestega odstavka 34. člena zakona.
2. Postopek izbrisa iz razvida
13. člen
Izvajalec se v skladu z določbami 35. ali 39. člena zakona izbriše iz razvida po uradni dolžnosti, na predlog inšpekcije ali na predlog izvajalca.
III. OBLIKA RAZVIDA
14. člen
Razvid se vodi v:
– glavni knjigi razvida vrtcev, osnovnih šol, glasbenih šol, srednjih šol, domov za učence, dijaških domov, zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in organizacij za izobraževanje odraslih,
– glavni knjigi razvida zasebnih učiteljev in vzgojiteljev.
Glavni knjigi se vodita kot centralna informatizirana baza ministrstva, ki je sestavljena iz centralne baze izvajalcev in centralne baze vzgojnih in izobraževalnih programov tako, da se vanju vpisujejo in v njej vzdržujejo vsi podatki, ki se vpisujejo v razvid.
15. člen
Pri glavni knjigi razvida se vodi zbirka listin za izvajalce, ki so vpisani v razvid.
16. člen
V razvid se vpisujejo tudi spremembe podatkov. Izvajalec mora sporočiti spremembe podatkov, vpisanih v razvid, najkasneje v roku 30 dni od njihovega nastanka.
1. Oblika razvida izvajalcev
17. člen
Glavna knjiga razvida izvajalcev ima razdelke za:
– vrtce,
– osnovne šole,
– glasbene šole,
– poklicne, srednje tehniške, srednje strokovne šole in gimnazije,
– domove za učence in dijaške domove,
– zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in
– organizacije za izobraževanje odraslih.
Podatki po razdelkih iz prejšnjega odstavka se vpišejo v naslednje rubrike:
– ustanovitelj,
– izvajalec,
– vzgojni oziroma izobraževalni program in
– razno.
18. člen
V rubriko o ustanovitelju se vpišejo naslednji podatki:
– ime ali firma, sedež in matična številka ustanovitelja ali ime in priimek, rojstni podatki, bivališče in EMŠO, če je ustanovitelj fizična oseba.
V rubriko o izvajalcih se vpišejo naslednji podatki:
– ime in sedež vrtca ali šole (izvajalca dejavnosti vzgoje in izobraževanja),
– ime pravne osebe, če je izvajalec organizacijska enota,
– matična številka subjekta vpisa,
– zaporedna številka vpisa v razvid,
– številka in datum akta o ustanovitvi,
– številka odločbe in datum vpisa v razvid,
– številka odločbe in datum izbrisa iz razvida,
– sklep o dodelitvi programa iz 16. člena zakona za javne šole in
– razlogi za izbris iz razvida.
V rubriko o vzgojnem oziroma izobraževalnem programu se vpišejo naslednji podatki:
– ime programa, ki ga subjekt izvaja in enolični identifikator programa (ENID) in
– javna veljavnost programa (številka Uradnega lista RS objave programa).
2. Oblika razvida zasebnih učiteljev in vzgojiteljev
19. člen
V glavni knjigi razvida zasebnih učiteljev in vzgojiteljev se podatki vpišejo v naslednje rubrike:
– zasebni učitelj ali vzgojitelj in
– vzgojni oziroma izobraževalni program.
20. člen
V rubriko o zasebnem učitelju ali vzgojitelju se vpišejo naslednji podatki:
– ime in priimek, rojstni podatki, bivališče in EMŠO,
– izobrazba učitelja ali vzgojitelja,
– številka in datum vpisa ali izbrisa iz razvida in
– razlogi za izbris iz razvida.
V rubriko o vzgojnem oziroma izobraževalnem programu se vpišejo naslednji podatki:
– ime programa, ki ga zasebni učitelj ali vzgojitelj izvaja in enolični identifikator programa (ENID),
– javna veljavnost programa (številka Uradnega lista RS objave programa),
– sedež opravljanja dejavnosti in
– največje število otrok, dijakov, študentov višjih šol ali odraslih, ki jih lahko zasebni učitelj ali vzgojitelj sočasno vključi.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vodenju razvida izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 75/96, 97/00 in 29/04).
22. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-112/2008
Ljubljana, dne 28. januarja 2009
EVA 2008-3311-0080
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina