Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009

Kazalo

251. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov, stran 704.

Na podlagi drugega odstavka 19. člena, petega odstavka 20. člena ter za izvrševanje 36. in 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov
1. člen
V Uredbi o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov (Uradni list RS, št. 34/08) se v 2. členu za prvim odstavkom doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ta uredba se uporablja tudi za stavbe, v katere so vgrajeni gradbeni materiali, ki vsebujejo PCB, in za drugo opremo, ki ni naprava iz prejšnjega odstavka in vsebuje PCB.«.
2. člen
V 3. členu se na koncu besedila 7. točke pika nadomesti s podpičjem in se doda nova 8. točka, ki se glasi:
»8. druga oprema, ki vsebuje PCB (v nadaljnjem besedilu: oprema, ki vsebuje PCB), je oprema, ki ni naprava iz 2. točke tega člena in vsebuje ali je vsebovala PCB in ni bila dekontaminirana. Za opremo, ki vsebuje PCB, šteje tudi:
– električna in elektronska oprema, ki je bistvenega pomena za državno varnost, in oprema, ki je vgrajena v orožje, strelivo in vojaško opremo, če vsebuje PCB, in
– nepremično industrijsko orodje ali oprema, ki vsebuje PCB ali je onesnažena s PCB, razen opreme, ki je vključena v električno ali elektronsko opremo v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo.«.
3. člen
V 12. členu se za petim odstavkom dodajo novi šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
»(6) Če načrt odstranjevanja odpadnih PCB izpolnjuje zahteve iz prvega do četrtega odstavka tega člena, ga ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh.
(7) Če ministrstvo ugotovi, da načrt odstranjevanja odpadnih PCB ne izpolnjuje zahtev iz prvega do četrtega odstavka tega člena, imetnika PCB pisno pozove na njegovo dopolnitev.
(8) Če za posamezno napravo načrt odstranjevanja odpadnih PCB ni objavljen na spletnih straneh ministrstva, se šteje, da imetnik PCB za to napravo nima načrta odstranjevanja odpadnih PCB.«.
4. člen
Za VI. poglavjem se dodata novi poglavji VI.a in VI.b, ki se glasita:
»VI.a DEKONTAMINACIJA STAVB
17.a člen
(popis gradbenih materialov, ki vsebujejo PCB)
(1) Pri rekonstrukciji ali odstranitvi stavbe, ki je bila zgrajena v obdobju 1950–1980 ali je bila v tem obdobju rekonstruirana, mora oseba, ki naroči gradbena dela ali jih sama izvaja (v nadaljnjem besedilu: investitor), pred začetkom gradbenih del zagotoviti izdelavo popisa v stavbo vgrajenih gradbenih materialov, ki vsebujejo PCB.
(2) Če je za rekonstrukcijo objekta ali odstranitev objekta predpisana pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, mora investitor zagotoviti, da je popis vgrajenih gradbenih materialov, ki vsebujejo PCB, priložen k načrtu gospodarjenja z gradbenimi odpadki, izdelanem v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, in ga skupaj s tem načrtom priložiti k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Popis vgrajenih gradbenih materialov, ki vsebujejo PCB, mora za vsak gradbeni material, ki vsebuje ali bi lahko vseboval PCB, vsebovati oceno količine tega gradbenega materiala, izražene v kg.
(4) Gradbeni materiali, ki vsebujejo PCB, so gradbeni materiali, ki so vgrajeni v stavbo iz prvega odstavka tega člena pred njeno rekonstrukcijo ali odstranitvijo, in sicer:
– dilatacijske tesnilne mase med betonskimi elementi, tesnilne mase pri oknih, okenskih in drugih steklih in podbojih ter tesnilne mase v fugah v sanitarnih prostorih,
– stenski in stropni opleski,
– lepila,
– stropne plošče, v katerih so PCB mehčala ali protipožarna sredstva,
– gradbeni elementi iz plastične mase in
– izolacija ter ovoji električne napeljave.
(5) Investitor mora zagotoviti, da se popis vgrajenih gradbenih materialov, ki vsebujejo PCB, izdela na obrazcu, ki je objavljen na spletnih straneh ministrstva.
17.b člen
(elaborat dekontaminacije stavbe)
(1) Če je iz popisa vgrajenih gradbenih materialov, ki vsebujejo PCB, razvidno, da je v stavbi pred njeno rekonstrukcijo ali odstranitvijo več kot 50 kg gradbenih materialov, ki vsebujejo PCB, mora investitor zagotoviti, da je k načrtu gospodarjenja z gradbenimi odpadki iz drugega odstavka prejšnjega člena priložen opis postopkov:
– izločitve teh gradbenih materialov od drugih odpadkov,
– ločenega zbiranja teh gradbenih materialov na gradbišču,
– oddaje teh gradbenih materialov zbiralcu gradbenih odpadkov in
– predvidenih načinih obdelave teh gradbenih materialov in izvajalcih njihove obdelave.
(2) Če je iz popisa vgrajenih gradbenih materialov, ki vsebujejo PCB, razvidno, da je v stavbi pred njeno rekonstrukcijo ali odstranitvijo več kot 1.000 kg gradbenih materialov, ki vsebujejo PCB, mora investitor zagotoviti izdelavo elaborata dekontaminacije stavbe in izvedbo dekontaminacije stavbe v skladu z elaboratom dekontaminacije stavbe pred začetkom gradbenih del zaradi njene rekonstrukcije ali odstranitve.
(3) Pri izdelavi elaborata dekontaminacije stavbe mora investitor zagotoviti, da se upoštevajo usmeritve za izdelavo elaborata dekontaminacije stavbe iz operativnega programa ravnanja s PCB in odpadnimi PCB iz 18. člena te uredbe in da so v elaborat dekontaminacije stavbe vključeni podatki o:
– ukrepih varstva delavcev pred PCB, ki izvajajo dekontaminacijo stavbe,
– ukrepih varstva ljudi pred PCB, ki med dekontaminacijo stavbe uporabljajo prostore stavbe,
– ukrepih za preprečevanje emisije prahu v okolje,
– postopkih odstranjevanja gradbenih materialov, ki vsebujejo PCB, in
– izvajalcih dekontaminacije stavbe, ki so lahko samo osebe iz 15. člena te uredbe.
(4) Če je za rekonstrukcijo objekta ali odstranitev objekta predpisana pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, mora investitor elaborat dekontaminacije stavbe priložiti k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(5) Investitor mora elaborat dekontaminacije stavbe pokazati pristojnemu inšpektorju, če ta to zahteva.
(6) Elaborat dekontaminacije stavbe je treba izdelati na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva.
VI.b DEKONTAMINACIJA OPREME, KI VSEBUJE PCB
17.c člen
(prijava opreme)
(1) Lastnik opreme, ki vsebuje PCB, mora tako opremo prijaviti ministrstvu.
(2) Prijava iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke o:
1. firmi, sedežu in matični številki lastnika opreme, ki vsebuje PCB, oziroma imenu in naslovu, če je lastnik opreme fizična oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
2. vrsti in lokaciji opreme, vključno s parcelno številko ali številko stavbe iz registra stavb, v kateri je ta oprema,
3. datumu postavitve opreme, ki vsebuje PCB, oziroma datumu nabave te opreme,
4. materialih v opremi, ki vsebujejo ali bi lahko vsebovali PCB.
(3) Lastnik opreme, ki vsebuje PCB, prijavi opremo na obrazcu, ki je objavljen na spletnih straneh ministrstva.
(4) Lastnik opreme, ki vsebuje PCB, mora opremo prijaviti ministrstvu tudi, če oprema ni v uporabi.
17.d člen
(načrt in izvedba dekontaminacije opreme)
(1) Lastnik opreme, ki vsebuje PCB, mora najpozneje 6 mesecev po prijavi opreme zagotoviti izdelavo načrta dekontaminacije opreme, ki vsebuje PCB, in ga poslati ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju na njegovo zahtevo.
(2) Pri izdelavi načrta dekontaminacije opreme, ki vsebuje PCB, mora lastnik opreme upoštevati, da so v načrt dekontaminacije opreme, ki vsebuje PCB, vključeni:
– ukrepi varstva delavcev pred PCB, ki izvajajo dekontaminacijo opreme,
– ukrepi za preprečevanje emisije PCB v okolje,
– vsi postopki odstranjevanja materialov, ki vsebujejo PCB, in
– izvajalci dekontaminacije stavbe, ki so lahko samo osebe iz 15. člena te uredbe.
(3) Če lastnik opreme, ki vsebuje PCB, namerava odstraniti opremo, za katero mora v skladu s to uredbo izdelati načrt dekontaminacije opreme, mora pred njeno odstranitvijo zagotoviti njeno dekontaminacijo v skladu z načrtom dekontaminacije opreme, ki vsebuje PCB.«.
5. člen
V 18. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) V operativnem programu se določijo tudi usmeritve za izdelavo elaborata dekontaminacije stavbe iz 17.b člena te uredbe in izhodišča za izdelavo popisa stavb družbene infrastrukture za vzgojo, izobraževanje, šport, zdravstvo, kulturo in javno upravo, za katere je verjetno, da imajo vgrajenih več kot 1.000 kg gradbenih materialov, ki vsebujejo PCB.«.
6. člen
V 23. členu se v drugem odstavku za četrto alineo doda nova peta alinea, ki se glasi:
»– nima objavljenega načrta na spletnih straneh ministrstva v skladu z osmim odstavkom 12. člena te uredbe,«.
Dosedanji peta in šesta alinea postaneta šesta in sedma alinea.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Z globo od 10.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje investitor, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– v skladu s prvim odstavkom 17.a člena te uredbe pri rekonstrukciji ali odstranitvi stavbe, ki je bila zgrajena v obdobju 1950–1980 ali je bila v tem obdobju rekonstruirana, pred začetkom gradbenih del ne zagotovi izdelave popisa v stavbo vgrajenih gradbenih materialov, ki vsebujejo PCB,
– v skladu z drugim odstavkom 17.a člena te uredbe ne zagotovi, da je popis vgrajenih gradbenih materialov, ki vsebujejo PCB, priložen k načrtu gospodarjenja z gradbenimi odpadki, izdelanem v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, in ga skupaj s tem načrtom ne priloži k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– v skladu s tretjim odstavkom 17.a člena te uredbe ne zagotovi, da v popisu vgrajenih gradbenih materialov, ki vsebujejo PCB, ni za vsak gradbeni material, ki vsebuje ali bi lahko vseboval PCB, ocene količine tega gradbenega materiala, izražene v kg,
– v skladu s petim odstavkom 17.a člena te uredbe ne zagotovi, da se popis vgrajenih gradbenih materialov, ki vsebujejo PCB, izdela na obrazcu, ki je objavljen na spletnih straneh ministrstva,
– v skladu s prvim odstavkom 17.b člena te uredbe ne zagotovi, da je k načrtu gospodarjenja z gradbenimi odpadki priložen opis postopkov ravnanja z gradbenimi materiali, ki vsebujejo PCB, če je iz obrazca popisa vgrajenih gradbenih materialov, ki vsebujejo PCB, razvidno, da je v stavbi pred njeno rekonstrukcijo ali odstranitvijo več kot 50 kg gradbenih materialov, ki vsebujejo PCB,
– v skladu z drugim odstavkom 17.b člena te uredbe ne zagotovi izdelave elaborata dekontaminacije stavbe in izvedbo dekontaminacije stavbe v skladu z elaboratom dekontaminacije stavbe pred začetkom gradbenih del zaradi njene rekonstrukcije ali odstranitve, če je iz obrazca popisa vgrajenih gradbenih materialov, ki vsebujejo PCB, razvidno, da je v stavbi pred njeno rekonstrukcijo ali odstranitvijo več kot 1.000 kg gradbenih materialov, ki vsebujejo PCB,
– v skladu s tretjim odstavkom 17.b člena te uredbe ne zagotovi, da se pri izdelavi elaborata dekontaminacije stavbe upoštevajo usmeritve za izdelavo elaborata dekontaminacije stavbe iz operativnega programa ravnanja s PCB in odpadnimi PCB iz 18. člena te uredbe in da so v elaborat dekontaminacije stavbe vključeni podatki iz tretjega odstavka 17.b člena te uredbe,
– v skladu s četrtim odstavkom 17.b člena te uredbe ne priloži elaborata dekontaminacije stavbe k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, če je za rekonstrukcijo objekta ali odstranitev objekta predpisana pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov,
– v skladu s petim odstavkom 17.b člena te uredbe elaborata dekontaminacije stavbe ne pokaže pristojnemu inšpektorju, če ta to zahteva,
– v skladu s šestim odstavkom 17.b člena elaborata dekontaminacije stavbe ne izdela na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva.«.
Za četrtim odstavkom se dodajo novi peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
»(5) Z globo od 10.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje lastnik opreme, ki vsebuje PCB, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– v skladu s prvim odstavkom 17.c člena te uredbe ne prijavi opreme, ki vsebuje PCB,
– v skladu s četrtim odstavkom 17.c člena te uredbe ne prijavi opreme, ki vsebuje PCB in ni v uporabi,
– v skladu s prvim odstavkom 17.d člena te uredbe ne zagotovi izdelave načrta dekontaminacije opreme, ki vsebuje PCB, ali ga ne pošlje ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju na njegovo zahtevo,
– v skladu s tretjim odstavkom 17.d člena te uredbe pred odstranitvijo opreme ne zagotovi izvedbe njene dekontaminacije v skladu z načrtom dekontaminacije opreme, ki vsebuje PCB.
(6) Z globo od 1.000 eurov do 4.000 eurov se za prekršek iz četrtega odstavka tega člena kaznuje investitor, ki je fizična oseba.
(7) Z globo od 1.200 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega, drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba imetnika PCB, osebe, ki izvaja dekontaminacijo naprav, investitorja oziroma lastnika opreme, ki vsebuje PCB.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
(1) Določba osmega odstavka 12. člena uredbe se začne uporabljati 1. januarja 2010.
(2) Lastnik obstoječe opreme, ki vsebuje PCB iz 17.c člena te uredbe, mora tako opremo prijaviti ministrstvu najpozneje do 31. decembra 2010.
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-1/2009/5
Ljubljana, dne 29. januarja 2009
EVA 2008-2511-0179
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti