Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2009 z dne 23. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2009 z dne 23. 1. 2009

Kazalo

170. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, stran 420.

Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 23/07 – pop., 41/07 – popr., 5/98 – ZUTPG in 73/08 ZUTPG) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
1. člen
V Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/09, 127/06, 8/07 in 51/08) se prvi odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Stroški dela vključujejo plače s prispevki delodajalca za socialno varnost, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, in druge stroške dela, kot so regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom, povračila stroškov prevoza na delo in iz dela, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči v skladu z zakoni, kolektivno pogodbo in drugimi predpisi ter normativi in standardi za opravljanje socialno varstvenih storitev.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V primerih, ko socialno varstvene storitve iz prvega odstavka 1. člena tega pravilnika izvajajo izvajalci izven mreže javne službe, se med stroške dela ne vključujejo premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Prispevki delodajalca za socialno varnost se upoštevajo kot strošek po stopnjah, ki jih določa zakon ali predpis, izdan na njegovi podlagi.«.
2. člen
V 12. členu se druga alinea drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»– drugih stroškov dela socialnih oskrbovalcev na domu, uvrščenih v III., IV. ali V. tarifni razred kolektivne pogodbe, pri čemer se upošteva, da pri izvajanju standardne storitve en socialni oskrbovalec na domu pri uporabnikih opravi mesečno 120 ur efektivnega dela. Zaradi posebnosti naselja ali posebnosti obravnave uporabnikov lahko občina dovoli odstopanje od normativa števila efektivnih ur. Kot korekcija plač ter prispevkov zaposlenih se za plačane nepredvidene odsotnosti z dela upošteva povečanje za 3,83% na znesek plač ter prispevkov in na plače socialnih oskrbovalcev na domu;«.
Druga alinea četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»– dela drugih stroškov dela vodje in koordinatorja, uvrščenega v VII/2 tarifnem razredu kolektivne pogodbe, za poln delovni čas, pri čemer se pri izvajanju standardne storitve upošteva 0,5 vodje na 100 uporabnikov (letno poprečje (op. 1)) in 0,5 koordinatorja na 20 socialnih oskrbovalcev na domu, ter stroškov dela drugih zaposlenih, ki opravljajo poslovodna, računovodska, knjigovodska, računalniška in druga dela (v nadaljnjem besedilu: upravno administrativna dela), pri čemer se upošteva, da ti stroški lahko znašajo največ 75% stroškov dela vodje in koordinatorja;«.
3. člen
V 20. členu se v prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Stroški storitve socialnega servisa se določijo ob smiselnem upoštevanju določb 12. člena tega pravilnika, s tem da se pri stroških dela upoštevajo plače delavcev glede na tarifna razreda, ki ju izvajalec določi za opravljanje posameznih storitev socialnega servisa.«.
4. člen
Prvi odstavek 43. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Stroški amortizacije zgradb iz 6. člena tega pravilnika se uvajajo postopoma in sicer iz 1,8% do 3% tako, da se razkorak v višini 1,2 odstotne točke uvede na naslednji način:
– od 1. 2. 2009 v višini 0,4 odstotne točke,
– od 1. 2. 2010 v višini 0,4 odstotne točke,
– od 1. 2. 2011 v višini 0,4 odstotne točke.«.
5. člen
V 44. členu se v petem odstavku črta zadnji stavek.
6. člen
Obrazci št. 1, 2, 3, 4.1/I, 4.1/IV, 4.2/I, 4.2/II, 4.2/III, 4.2/IV, 4.2/V in 4.2/VI se nadomestijo z novimi obrazci št. 1, 1/1, 2, 2/1, 2/2, 3, 3/1, 4.1/I, 4.1/IV, 4.2/I, 4.2/II, 4.2/III, 4.2/IV, 4.2/V in 4.2/VI, ki so priloga tega pravilnika.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 07101-18/2004
Ljubljana, dne 20. januarja 2009
EVA 2009-2611-0034
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti