Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2009 z dne 12. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2009 z dne 12. 1. 2009

Kazalo

58. Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, stran 145.

Na podlagi prvega odstavka 64.s člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) je Vlada Republike Slovenije izdala
U R E D B O
o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije
1. člen
S to uredbo se določa način izračunavanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.
2. člen
Vsak končni odjemalec električne energije mora za vsako prevzemno-predajno mesto plačevati prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije ter v soproizvodnji z visokim izkoristkom.
Višina mesečnega prispevka iz prejšnjega odstavka je odvisna od razvrstitve končnega odjemalca glede na moč, napetostno raven, kategorijo odjema in namen porabe električne energije v odjemne skupine po tej uredbi.
3. člen
Za določitev prispevka se za končne odjemalce električne energije, ki so razvrščeni v odjemne skupine glede na kriterije iz drugega odstavka prejšnjega člena, določijo naslednji ponderji odjemnih skupin:
Ponderji odjemnih skupin končnih odjemalcev odražajo težo obremenitve posamezne odjemne skupine s stroški prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnje električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.
Ponderji odjemnih skupin in razmerja med njimi se spremenijo, če se spremeni kvocient med porabo električne energije in močjo odjemne skupine in zaradi te spremembe nastane potreba po dodatnih kapacitetah za proizvodnjo električne energije.
4. člen
Višino povprečnega mesečnega prispevka na kW obračunske moči (brez DDV), višino ponderja odjemne skupine ter prispevek na kW obračunske moči (brez DDV) zaokrožen na 5 (pet) decimalk za vsako odjemno skupino končnih odjemalcev za prihajajoče leto določi Vlada Republike Slovenije s sklepom najkasneje do 1. decembra v tekočem letu na predlog Javne agencije Republike Slovenije za energijo in Centra za podpore glede na potrebna sredstva za izvajanje programov podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom.
5. člen
Oceno potrebnih letnih sredstev za izvajanje programov podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom za naslednje koledarsko leto pripravita v obliki poročila in načrta Javna Agencija Republike Slovenije za energijo in Center za podpore ter ga do 31. oktobra posredujeta ministrstvu, pristojnemu za energijo.
V poročilu morajo biti izkazani rezultati poslovanja Centra za podpore v predhodnem letu in stanje poslovanja v prvih devetih mesecih tekočega leta. Sestavni del poročila je tudi pregled izdanih deklaracij za proizvodne naprave.
Načrt za izvajanje podpor mora vsebovati pregled potrebnih sredstev za izvajanje podpor za proizvodnjo elektrike v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Razdelan mora biti po posameznih tehnologijah ter vsebovati oceno trendov za prihajajoče leto. Vsebovati mora tudi oceno potrebnih sredstev Centra za podpore za ureditev izravnave razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo električne energijo, ki jo na podlagi pogodb o zagotovljenem odkupu odkupuje Center za podpore.
Sestavni del načrta za izvajanje podpor je izračun mesečnih prispevkov na kW obračunske moči za posamezne odjemne skupine, izveden na podlagi ocene potrebnega letnega obsega sredstev za podpore in podatkov glede prevzemno-predajnih mest, ki jih Centru za podpore in Javni agenciji Republike Slovenije za energijo do 30. septembra posredujeta sistemski operater distribucijskega omrežja (v nadaljnjem besedilu: SODO) in sistemski operater prenosnega omrežja (v nadaljnjem besedilu: SOPO).
6. člen
Mesečni prispevek na kW obračunske moči je določen tako, da se zagotovi potrebna količina sredstev za izvajanje podpor in delovanje Centra za podpore.
Povprečni mesečni prispevek na kW obračunske moči se določi na osnovi ocene potrebnih sredstev za naslednje koledarsko leto ter ocene letne obračunske moči po naslednji enačbi:
7. člen
Pri določanju višine mesečnega prispevka za posamezno odjemno skupino končnih odjemalcev na kW obračunske moči se upošteva ponder odjemne skupine za to skupino končnih odjemalcev tako, da se mesečni prispevek določi po naslednji enačbi:
Mesečni prispevek za posameznega končnega odjemalca električne energije se glede na njegovo razvrstitev v odjemno skupino izračuna po naslednji enačbi:
Osnova za izračun mesečnega prispevka posameznega končnega odjemalca so podatki o obračunski moči.
Za ugotavljanje obračunske moči in plačevanje mesečnega prispevka iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo metodologije za obračunavanje omrežnine ter metodologije za določitev omrežnine in kriteriji za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja.
Mesečni prispevek končnega odjemalca je prikazan kot posebna postavka na računu za uporabo omrežja.
8. člen
Center za podpore izstavlja SODO in SOPO akontativne račune za prispevek za podpore na podlagi podatkov o planskih mesečnih količinah. SODO in SOPO posredujeta Centru za podpore prve ocene do 30. septembra, dokončne planske podatke, ki so podlaga za izdajo akontativnih računov za naslednje leto, pa do 15. decembra. Center za podpore akontativne račune izdaja zadnji delovni dan v mesecu, z rokom plačila 18 dni od izdaje računa.
Podatki o obračunani obračunski moči po posameznih kategorijah prevzemno-predajnih mest se pripravijo iz podatkovnih baz SODO in SOPO. SODO in SOPO zagotovita podatke Centru za podpore o obračunani obračunski moči po posamezni kategoriji do 10. (desetega) delovnega dne v tekočem mesecu za pretekli mesec po elektronski pošti, original pa po pošti. Na osnovi prejetih podatkov o obračunani obračunski moči SODO in SOPO Center za podpore 10. delovnega dne oziroma po prejemu podatkov izstavi obračunski bremepis ali dobropis z rokom plačila 18 dni od izdaje.
Če tekom leta akontativne količine odstopajo od dejanskih za več kot 10%, lahko Center za podpore od SODO in SOPO zahteva popravek akontativnih količin.
9. člen
Ne glede na 5. člen te uredbe oceno potrebnih sredstev za izvajanje programov podpor v letu 2009 pripravi Ministrstvo za gospodarstvo in jo posreduje Javni Agenciji Republike Slovenije za energijo in Centru za podpore. Pri pripravi ocene se kot odbitna postavka upoštevajo vsa zbrana presežna namenska sredstva iz dodatka za obvezni odkup električne energije iz obdobja 2002 do konca leta 2008.
Analizo presežnih namenskih sredstev iz prejšnjega odstavka izdela Ministrstvo za gospodarstvo na podlagi podatkov sistemskih operaterjev prenosnega in distribucijskega omrežja ter elektrodistribucijskih podjetij. Vlada Republike Slovenije s sklepom ugotovi višino presežnih namenskih sredstev, ki se upošteva kot odbitek pri določitvi višine mesečnega prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije ter v soproizvodnji z visokim izkoristkom za leto 2009.
Sistemska operaterja prenosnega in distribucijskega omrežja ter elektrondistribucijska podjetja so dolžna ugotovljena presežna namenska sredstva prenesti na Center za podpore.
10. člen
Mesečni prispevek se začne končnim odjemalcem obračunavati na računih za uporabo omrežja za januar 2009.
11. člen
V načrtu za izvajanje podpor je do 31. decembra 2011 potrebno ločeno prikazovati izvajanje podpor za proizvodne naprave, ki bodo podpore prejemale po stari shemi, in naprave, ki prejemajo podpore po novi ureditvi.
12. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-28/2008/4
Ljubljana, dne 7. januarja 2009
EVA 2008-2111-0017
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost