Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2009 z dne 9. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2009 z dne 9. 1. 2009

Kazalo

50. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Turnišče, stran 106.

Na podlagi 39. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), sklepa ministra o potrditvi plana, številka 35016-33/2007/102 z dne 16. 12. 2008 ter 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07) je Občinski svet Občine Turnišče dne 17. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o občinskem prostorskem načrtu Občine Turnišče
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(podlaga za prostorski načrt)
S tem odlokom se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) in Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) sprejme Občinski prostorski načrt Občine Turnišče (v nadaljevanju prostorski načrt).
2. člen
(vsebina prostorskega načrta)
(1) Prostorski načrt je sestavljen iz strateškega in izvedbenega dela.
(2) V strateškem delu občinskega prostorskega načrta se za celotno območje Občine Turnišče določijo:
– izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine;
– zasnova prostorskega razvoja občine;
– zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena;
– usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo;
– usmeritve za razvoj v krajini;
– usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč;
– usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev.
(3) V izvedbenem delu prostorskega načrta se po posameznih enotah urejanja prostora določijo:
– enote urejanja prostora;
– območja namenske rabe prostora;
– prostorski izvedbeni pogoji;
– območja, za katere se pripravi občinski podrobnejši prostorski načrt.
(4) Sestavni deli prostorskega načrta so:
– besedilo prostorskega načrta: uvodne določbe, strateški del, izvedbeni del, končne določbe;
– grafični del prostorskega načrta: grafični prikazi strateškega dela, grafični prikazi izvedbenega dela in grafični prikazi posebnega dela;
– priloge prostorskega načrta: izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta, prikaz stanja prostora, strokovne podlage, smernice in mnenja, obrazložitev in utemeljitev prostorskega načrta in povzetek za javnost.
II. STRATEŠKI DEL PROSTORSKEGA NAČRTA
3. člen
(izhodišča in cilji prostorskega razvoja)
(1) Občinski prostorski načrt Občine Turnišče temelji na usmeritvah iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije in Prostorskega razvoja Slovenije, in sicer se dejavnosti v prostoru občine usmerjajo na način, da ustvarjajo največje pozitivne učinke za prostorsko uravnotežen in gospodarsko učinkovit razvoj, socialno povezanost in kakovost naravnega in bivalnega okolja. Zagotavlja se racionalna raba prostora in varnost prebivalstva z ustreznim načrtovanjem, večnamensko rabo in povezovanjem sektorjev. Negativna stanja v prostoru se izboljšujejo s prostorskimi in okoljskimi ukrepi. V Občini Turnišče, predvsem pa v občinskem središču Turnišču, se vzpodbuja razvoj delovnih mest in s tem zmanjšuje vsakodnevne delovne migracije. Zagotavlja se kvaliteta bivalnega okolja z ustrezno in racionalno infrastrukturno opremljenostjo, z razvito mrežo gospodarskih in storitvenih dejavnosti, dostopnostjo do družbene javne infrastrukture, z zagotavljanjem ustrezne vodooskrbe in z zagotavljanjem varstva ljudi, premoženja, kulturne dediščine in okolja ter z ustreznim varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami. Prostorski razvoj se usmerja izven območij, ki jih lahko ogrožajo naravne in druge nesreče.
(2) Območje Občine Turnišče je izrazito kmetijsko, kljub temu kmetijstvo ni več vodilna gospodarska panoga. saj se z njim ukvarja le 9% prebivalstva. Prebivalstvo v občini upada, indeks staranja se povečuje. V občini je prisotno pomanjkanje delovnih mest, ki jih želijo zagotoviti v naseljih bivanja. Območje Občine Turnišče je zaradi odsotnosti večjih urbanih središč in industrije ter zaradi komunalno opremljenih naselij, kvalitetno bivalno okolje. Občina Turnišče je neposredno povezana z drugimi lokalnimi in regijskimi centri (M. Soboto in Lendavo). K boljši povezanosti s širšim zaledjem in tujino pa bo prispevala tudi avtocesta, ki poteka preko občine v neposredni bližini občinskega središča.
(3) Vsa naselja v Občini Turnišče so nižinska obcestna naselja, glede na morfologijo imajo vsa še pretežno kmečki značaj. Po funkciji so naselja bivalna območja, s še ohranjeno kmetijsko dejavnostjo. Večje kmetije so ohranjene v manjšem številu. Območja družbene infrastrukture so le v Turnišču na različnih lokacijah. Javne površine so omejene na rekreacijske in športne površine. Naselje Turnišče je lokalni center, kjer je prebivalstvu zagotovljena osnovna družbena infrastruktura. Družbene funkcije so razporejene po celotnem naselju, naselje nima izrazitega centralnega dela.
(4) Celotno ozemlje Občine Turnišče sodi v območje raziskovalnega prostora za geotermični energetski vir, del ozemlja sodi tudi v območje raziskovalnega prostora za ogljikovodike.
(5) Med cilje prostorskega razvoja Občina Turnišče uvršča predvsem naslednje cilje:
– izkoristiti lego občine ob priključku na avtocesto z razvojem gospodarskih dejavnosti, za katere se zagotovi stavbna zemljišča za obrtne, servisne, trgovske in druge dejavnosti,
– izkoristiti razvojne potenciale občine, med katerimi so najboljša kmetijska zemljišča, kjer se omogoči intenzivno pridelavo pod rastlinjaki z uporabo geotermalne vode za ogrevanje;
– izkoristiti kakovosti okolja v območjih varstva narave,
– razvijati alternativne energetske vire, izkoristiti geotermalne vode in biomaso ter razvijati ostale obnovljive vire energije;
– razvijati turistično dejavnost;
– zagotoviti delovna mesta v občini;
– ustvariti kvalitetne pogoje bivanja z zagotovitvijo dodatnih bivalnih površin in dodatnih rekreacijskih površin;
– zagotoviti opremljenost vseh naselij z gospodarsko javno infrastrukturo;
– zagotoviti osnovno trgovsko oskrbo za prebivalce občine in prebivalce sosednjih občin;
– utrditi vlogo vodilne občine v osrednjem delu območja upravne enote Lendava;
– ohraniti prostorsko identiteto naselij;
– naselje Turnišče razviti v lokalno središče širšega pomena;
– celostno ohranjati in varovati objekte in območja kulturne dediščine.
4. člen
(zasnova prostorskega razvoja občine)
(1) Poselitev se prioritetno usmerja v proste površine znotraj vseh naselij, predvsem v občinsko središče Turnišče, zaradi racionalne izrabe javne gospodarske infrastrukture pa tudi v nova območja. Uredijo in razširijo se rekreacijska območja v vseh naseljih.
(2) Občinsko središče Turnišče je lokalno središče, ki zagotavlja prebivalcem naselja in njegovega zaledja možnosti za vsakodnevno oskrbo, osnovno izobraževanje, informiranje in druženje. Z odprtjem gospodarske in trgovske cone ob avtocesti postaja naselje Turnišče tudi širši lokalni center. Ostala naselja v občini so funkcijsko manj pomembna. So bivalna strnjena naselja, z ohranjenimi manjšimi kmečkimi gospodarstvi in zadovoljujejo osnovno preskrbo, servise in rekreacijo.
(3) Za razvoj gospodarskih dejavnosti v naseljih ni prostorskih možnosti, zato se odprejo nova območja ob priključku na avtocesto. Širi se obstoječi kmetijski center, zagotovi se zemljišče za gradnjo trgovskega centra in zemljišča za industrijske in obrtne dejavnosti.
(4) Za razvoj športnih in rekreacijskih dejavnosti se nameni površine ob naselju Renkovci, kjer se uredi osrednji občinski rekreacijsko-športni center.
(5) Na področju kmetijstva se vzpodbuja pridelava pod rastlinjaki z uporabo geotermalne vode. Za postavitev rastlinjakov so primerna predvsem zemljišča južno od naselij Renkovci in Turnišče do avtoceste, ter zemljišča južno od avtoceste. Zaradi preusmeritve kmetijske pridelave od sladkorne pese na koruzo se vzpodbuja izkoriščanje koruzne biomase kot alternativni vir energije na bioplinarnah. Za razvoj živinoreje se v občini zagotovijo ustrezne lokacije za gradnjo večjih proizvodnih objektov (hlevov) na robovih naselij. Širitev kmetij v naseljih je možna le, če so zagotovljeni prostorski in okoljski pogoji.
5. člen
(zasnova javne gospodarske infrastrukture)
(1) V zasnovi gospodarske javne infrastrukture je poudarek na ureditvi lokalnih cest za izboljšanje prometne varnosti, na ureditvi dodatnih turističnih kolesarskih in pešpoti ter vzpostavitvi lokalnega javnega prometa.
(2) Vzpodbuja se razvoj telekomunikacijskega omrežja za vključitev najširšega kroga prebivalcev v informacijsko družbo. Vzpodbuja se tudi povezovanje in združevanje obstoječih tk omrežij
(3) Občina bo pri načrtovanju v prostoru upoštevala vse možnosti uporabe obnovljivih virov energije, predvsem geotermalno energijo in energijo biomase. Energija iz biomase temelji predvsem na uporabi kmetijskih pridelkov in odpadkov iz kmetijstva. Vzpodbuja se dodatno priključevanje na plinovodno omrežje.
(4) Vzpodbuja se povezovanje vodooskrbnih sistemov v bolj racionalne, učinkovite in strokovno nadzorovane sisteme. V ta namen tudi Občina Turnišče sodeluje pri pripravi regionalne zasnove vodooskrbe Pomurja. Zaradi povečanih potreb po čiščenju komunalnih odplak se ustrezno poveča obstoječa čistilna naprava.
(5) Padavinska voda se zbira ločeno in se čim dalj zadrži na mestu, kamor je padla. Odvaja se ločeno in se prioritetno spelje v tla na ožji lokaciji ali se spelje v površinske odvodnike (Ledavo).
(6) Občina zagotavlja ločeno zbiraje odpadkov na izvoru ter recikliranje in ponovno uporabo nekaterih ločeno zbranih snovi. Predvsem so to odpadki, ki se lahko uporabijo kot biomasa za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov.
6. člen
(usmeritve za razvoj poselitve)
(1) Območja naselij so definirana z mejami, povzetimi iz prostorskih sestavin planov Občine Turnišče, ki so korigirane glede na dejansko in predvideno rabo. Naselja Turnišče, Renkovci in Gomilica so strnjena naselja, naselje Nedelica pa sestavljajo trije zaselki: Gajič, Sredina in Farkašovci, ki se prav tako opredelijo kot strnjena naselja. Kot naselji se opredelita tudi zaselek Gajič in romski zaselek v Gomilicah.
(2) Notranji razvoj naselij je usmerjen v zapolnitev nezazidanih zemljišč v vrzelih ob krajevnih cestah in ulicah. Proste vrzeli so pretežno namenjene za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš, razen v Turnišču ob glavni ulici in v območju Pasike, kjer je možna tudi gradnja centralnih in večstanovanjskih objektov.
(3) Prenova v naseljih je omejena le na prenovo gospodarske javne infrastrukture, saj v naseljih ni degradiranih površin.
(4) Širitev naselij za stanovanjsko gradnjo je omejena na posamične parcele v zasebni lasti ob pogoju, da je do parcele urejena komunalna infrastruktura in da ima parcela urejen dostop z javne ceste in da gre za prostorsko zaokrožitev meje naselja. V območja naselij so vključena vsa zemljišča na robovih naselij, ki so pozidana s kmetijskimi pomožnimi objekti.
(5) Razvoj dejavnosti je vezan na interes posameznih investitorjev, zato občina načrtuje večjo poslovno cono v naselju Turnišče ob avtocesti, v kateri bo možen razvoj različnih dejavnosti. V območjih naselij je predvidena le stanovanjska gradnja in servisne ter poslovne dejavnosti, ki dopolnjujejo stanovanjsko funkcijo. V razširjeni kmetijski coni je predviden razvoj dejavnosti, ki dopolnjuje kmetijsko proizvodnjo.
(6) Gradnja izven poselitvenih območij je v Občini Turnišče možna za gradnjo objektov, ki služijo za potrebe kmetijske dejavnosti in za športno-rekreacijske dejavnosti. Načrtovana je selitev večjih kmetijskih gospodarstev iz naselij, kjer se zaradi okoljskih in prostorskih problemov kmetije ne morejo širiti. V bližini naselja Renkovci je načrtovana osrednja občinska športno-rekreacijska cona. Pri načrtovanju objektov in površin izven poselitvenih območij se upošteva izhodišča iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije in Prostorskega reda Slovenije.
(7) Razvoj centralnih in gospodarskih dejavnosti je usmerjen pretežno v občinsko središče Turnišče, kjer se ohranja temeljne strukture naselja ter vzpostavi novi urbani center. Ohranja se obulična pozidava ob glavni ulici v naselju, ohranja se zaporednost zazidave v območjih kmečkega naselja. Nove stanovanjske površine se nameni za individualno stanovanjsko gradnjo, blokovska gradnja se usmerja v centralni del naselja. V konceptu zelenega sistema naselja se sanira obstoječe zelene površine ob potokih, v novi gospodarski coni se predvidi ozelenitev v obliki drevoredov ob cestah in ob parkiriščih.
(8) Zaradi spremenjenih prometnih razmer, ki jih bo v naselju Turnišče povzročila avtocesta, predvsem je to povečan promet po regionalnih cestah, ki potekajo tudi znotraj naselja, se v občinskem središču načrtuje gradnja pločnikov in kolesarskih poti na najbolj obremenjenih odsekih.
7. člen
(usmeritve za razvoj v krajini)
(1) Razvoj v krajini se usmerja v razvoj naravnih potencialov. V Občini Turnišče so to predvsem kmetijska zemljišča, manjše razvojne pobude pa so predvidene tudi na področju gozdarstva, turizma, rekreacijskih območij in izkoriščanju mineralnih surovin.
(2) Na kmetijskih zemljiščih se vzpodbuja intenzivna pridelava vrtnin in poljščin z uporabo geotermalne vode za ogrevanje in namakanje. Na celotnem območju občine, je predvidena zložba kmetijskih zemljišč.
(3) Na področju gozdarstva se ohranja gospodarska in ekološka funkcija gozda ter mešana kmetijsko-gozdarska funkcija na območjih severno od Renkovec in Turnišča in vzhodno od Gomilice.
(4) Posebnih pogojev za razvoj turizma v občini ni. Turistična območja so območja varstva narave, ki pa jih občina ne namenja za turistični razvoj. Geotermalna voda se bo v turistične namene uporabljala v športno-rekreacijskem centru. Sanirane gramoznice, ki so urejene v ribnike se bodo z izgradnjo pripadajočih turističnih in gostinskih objektov razvijale v lokalna turistična območja.
(5) V vseh naseljih so že urejena lokalna rekreacijska območja. Načrtovana je dodatna komunalna oprema.
(6) V bližini naselja Nedelica je obstoječa gramoznica, predvidena za nadaljnjo izkoriščanje. Območje je bilo definirano že v prostorskih sestavinah obstoječega občinskega plana. Nove širitve niso načrtovane.
8. člen
(usmeritve za razvoj območij za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, območij zaščite in reševanja ter območij za obrambo)
(1) Poplavna območja so v Občini Turnišče v severnem delu občine ob Ledavi in njenih pritokih. Območja so po namenski rabi kmetijska ali gozdna zemljišča in na njih ni predvidena sprememba rabe. Torej v območju niso predvideni gradbeni posegi, za katere bi območje predstavljalo nevarnost. Na poplavnih območjih se prepove vse dejavnosti in vse posege, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustni so le posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda in posegi, ki izhajajo iz osnovne kmetijske in gozdne rabe zemljišč.
(2) V Občini Turnišče ni posebnih požarno ogroženih območij. V vseh naseljih delujejo prostovoljna gasilska društva z običajno opremo za interventno gašenje lokalnih požarov.
(3) V izvedbenem delu prostorskega načrta se upoštevajo ukrepi varstva pred požarom, ki jih določajo predpisi o varstvu pred požarom. Zagotovljeni morajo biti pogoji za varen umik ljudi, živali in premoženja, določeni odmiki med objekti ter prometne in delovne površine za intervencijska vozila in zagotovljeni tudi viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje. Upoštevajo se tudi požarna tveganja.
(4) V Občini Turnišče ni območij za potrebe obrambe. Občina nima občinskega načrta za obrambo.
9. člen
(usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč)
(1) Osnovna namenska raba zemljišč je povzeta iz prostorskih sestavin planov Občine Turnišče, dopolnjena z novimi spremembami namenske rabe. Deli se na stavna zemljišča, kmetijska zemljišča, gozdna zemljišča, vodna zemljišča, zemljišča za izrabo mineralnih surovin in zemljišča prometne infrastrukture.
(2) V izvedbenem delu prostorskega načrta se območja osnovne namenske rabe delijo na podrobnejšo namensko rabo glede na pretežnost rabe. Pri tem se upoštevajo naslednje usmeritve:
– naselja se opredelijo kot stanovanjska naselja z možnostjo ohranitve kmetijske dejavnosti;
– območja s pretežno individualnimi stanovanjskimi objekti v naselju Turnišče se opredelijo kot stanovanjska območja s servisnimi in obrtnimi dejavnostmi;
– v naselju Turnišče se podrobnejša namenska raba določi z upoštevanjem obstoječe namembnosti površin, pri tem se upošteva možnost razvoja urbanega centra naselja;
– proizvodne, obrtne, poslovne in druge dejavnosti se usmerjajo v gospodarsko cono ob avtocesti.
(3) Kmetijska zemljišča z visokim in dobrim pridelovalnim potencialom pokrivajo v Občini Turnišče kar 60% celotnega območja občine. Občina na kmetijskih zemljiščih načrtuje intenzivnejšo izrabo z namakanjem in ogrevanjem pod rastlinjaki. Vzpodbuja se tudi selitev posameznih kmetijskih gospodarstev iz območij naselij.
(4) Gozdna zemljišča se povzamejo po prostorskih sestavinah planov Občine Turnišče. Večjih strnjenih gozdnih površin v Občini Turnišče ni, razen na skrajnem vzhodnem delu, kjer sega v občino del Črnega loga. Gozdne površine so pretežno ostanki gozdov v kmetijski krajini, zato je značilna prepletajoča dejavnost. V gozdovih se ohranjajo ekološka, socialna in proizvodna funkcija, ohranjajo se vse gozdne površine: zaplate, obmejki, biokoridorji v kmetijski krajini.
(5) Območja voda so območja površinskih voda in priobalna zemljišča ob njih, ter zemljišča ostalih vodnih površin (opuščene gramoznice, spremenjene v ribnike), ki so namenjena za izvajanje dejavnosti s področja rabe voda.
(6) Zemljišče za izrabo mineralnih surovin je gramoznica v Nedelici, ki je raziskovalni in pridobivalni prostor. Po končanem izkoriščanju se gramoznica sanira v rekreacijsko površino (ribnik).
(7) Zemljišča prometne infrastrukture so zemljišča državnih cest, to je avtocesta in regionalne ceste ter zemljišča občinskih cest, ki so lokalne ceste in javne poti.
10. člen
(usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev)
(1) Prostorski izvedbeni pogoji določajo dopustne posege in pogoje za njihovo izvedbo po posameznih enotah urejanja glede na osnovno ali podrobnejšo namensko rabo. Enote urejanja se določijo glede na značilnosti prostora.
(2) Pri določanju pogojev za oblikovanje objektov se upoštevajo značilnosti prekmurske arhitekturne tipike. Pri razporeditvi individualnih stanovanjskih objektov se upošteva značilna zaporednost zazidave na stavbnih zemljiščih – stanovanjski del ob cesti, gospodarski del in pritikline v notranjosti parcele.
(3) Pri določanju pogojev za posege v prostor s upoštevajo objekti in območja kulturne dediščine in naravovarstvena območja.
III. IZVEDBENI DEL PROSTORSKEGA NAČRTA
1.0. Določitev enot urejanja prostora in podrobne namenske rabe zemljišč
11. člen
(enote urejanja prostora)
(1) Enote urejanja so določene na podlagi naravnih in ustvarjenih značilnosti prostora in pretežne namenske rabe. Enote urejanja so naselja, zaselki in deli naselij Renkovci, Turnišče, Gomilica in Nedelica in ostala območja stavbnih zemljišč ter območja krajine. V prostorski enoti je za posamezne površine določena osnovna in podrobnejša namenska raba prostora in prostorski izvedbeni pogoji.
(2) Pregled enot urejanja prostora v Občini Turnišče:
+--------+------------+-----+--------------+----------+--------+
| Naselje| Ime enote | Ozn.| Šifra in opis| Območja | Način |
|    |      |enote| podrobnejše | režimov v|urejanja|
|    |      |   | namenske rabe|  enoti |    |
+--------+------------+-----+--------------+----------+--------+
|Renkovci|rastlinjak |RE1 |IK – kmetijska|     |OPPN kot|
|    |      |   |proizvodnja  |     |del OPN |
+--------+------------+-----+--------------+----------+--------+
|Renkovci|Geotermalna |RE2 |E – energetska|     |OPN   |
|    |vrtina   |   |infrastruktura|     |    |
+--------+------------+-----+--------------+----------+--------+
|Renkovci|Del naselja |RE3 |SK –     |Objekti  |OPN   |
|    |      |   |podeželsko  |KD,    |    |
|    |      |   |naselje    |območje  |    |
|    |      |   |PC – površine |varstva  |    |
|    |      |   |cest     |narave  |    |
|    |      |   |K2 – druga  |     |    |
|    |      |   |kmet.     |     |    |
|    |      |   |zemljišča   |     |    |
|    |      |   |G – gozdna  |     |    |
|    |      |   |zemljišča   |     |    |
+--------+------------+-----+--------------+----------+--------+
|Renkovci|Del naselja |RE4 |SS –     |     |OPN   |
|    |      |   |stanovanjske |     |    |
|    |      |   |površine   |     |    |
|    |      |   |K2 – druga  |     |    |
|    |      |   |kmetijska   |     |    |
|    |      |   |zemljišča   |     |    |
+--------+------------+-----+--------------+----------+--------+
|Renkovci|Del naselja |RE5 |SK –     |     |OPN   |
|    |      |   |podeželsko  |     |    |
|    |      |   |naselje    |     |    |
|    |      |   |K2 – druga  |     |    |
|    |      |   |kmetijska   |     |    |
|    |      |   |zemljišča   |     |    |
+--------+------------+-----+--------------+----------+--------+
|Renkovci|Del naselja |RE6 |SK –     |     |OPN   |
|    |      |   |podeželsko  |     |    |
|    |      |   |naselje    |     |    |
|    |      |   |G – gozdna  |     |    |
|    |      |   |zemljišča   |     |    |
+--------+------------+-----+--------------+----------+--------+
|Renkovci|Pokopališče |RE7 |ZK –     |     |OPN   |
|    |Renkovci  |   |pokopališča  |     |    |
|    |      |   |CD – druga  |     |    |
|    |      |   |območja    |     |    |
|    |      |   |centralnih  |     |    |
|    |      |   |dejavnosti  |     |    |
+--------+------------+-----+--------------+----------+--------+
|Renkovci|trgovina  |RE8 |CD – druga  |     |OPN   |
|    |      |   |območja    |     |    |
|    |      |   |centralnih  |     |    |
|    |      |   |dejavnosti  |     |    |
+--------+------------+-----+--------------+----------+--------+
|Renkovci|igrišče   |RE9 |ZS – športne |     |OPN   |
|    |      |   |površine   |     |    |
|    |      |   |BC – športni |     |    |
|    |      |   |objekti    |     |    |
+--------+------------+-----+--------------+----------+--------+
|Renkovci|Opuščena  |RE10 |ZS – površine |poplavno |OPN   |
|    |gramoznica |   |za rekreacijo |območje  |    |
|    |      |   |in šport   |     |    |
|    |      |   |VC – celinske |     |    |
|    |      |   |vode     |     |    |
+--------+------------+-----+--------------+----------+--------+
|Turnišče|Opuščena  |TU1 |ZS – površine |     |OPN   |
|    |gramoznica |   |za rekreacijo |     |    |
|    |      |   |in šport   |     |    |
|    |      |   |VC – celinske |     |    |
|    |      |   |vode     |     |    |
|    |      |   |BT – objekt za|     |    |
|    |      |   |turistično  |     |    |
|    |      |   |ponudbo    |     |    |
+--------+------------+-----+--------------+----------+--------+
|Turnišče|Opuščena  |TU2 |ZS – površine |območje  |OPN   |
|    |gramoznica |   |za rekreacijo |varstva  |    |
|    |      |   |in šport   |narave,  |    |
|    |      |   |VC – celinske |poplavno |    |
|    |      |   |vode     |območje  |    |
|    |      |   |BT – objekt za|     |    |
|    |      |   |turistično  |     |    |
|    |      |   |ponudbo    |     |    |
+--------+------------+-----+--------------+----------+--------+
|Turnišče|Del naselja |TU3 |SK –     |Objekti KD|OPN   |
|    |      |   |podeželsko  |     |    |
|    |      |   |naselje    |     |    |
+--------+------------+-----+--------------+----------+--------+
|Turnišče|Del naselja |TU4 |SS –     |     |OPN   |
|    |      |   |stanovanjske |     |    |
|    |      |   |površine   |     |    |
+--------+------------+-----+--------------+----------+--------+
|Turnišče|Blokovska  |TU5 |SS –     |     |OPN   |
|    |gradnja   |   |stanovanjske |     |    |
|    |      |   |površine   |     |    |
+--------+------------+-----+--------------+----------+--------+
|Turnišče|Mešano   |TU6 |SS –     |Objekti KD|OPN   |
|    |območje   |   |stanovanjske |     |    |
|    |      |   |površine   |     |    |
|    |      |   |CD – druga  |     |    |
|    |      |   |območja    |     |    |
|    |      |   |centralnih  |     |    |
|    |      |   |dejavnosti  |     |    |
|    |      |   |ZS – športne |     |    |
|    |      |   |površine   |     |    |
|    |      |   |PC – površine |     |    |
|    |      |   |cest     |     |    |
+--------+------------+-----+--------------+----------+--------+
|Turnišče|Tovarna   |TU7 |IP – površine |Območje KD|OPN   |
|    |Planika   |   |za industrijo |     |    |
+--------+------------+-----+--------------+----------+--------+
|Turnišče|Pasike   |TU8 |SS –     |     |OPPN  |
|    |      |   |stanovanjske |     |    |
|    |      |   |površine   |     |    |
+--------+------------+-----+--------------+----------+--------+
|Turnišče|Monting   |TU9 |IG – poslovna |     |OPN   |
|    |      |   |cona     |     |    |
+--------+------------+-----+--------------+----------+--------+
|Turnišče|Del naselja |TU10 |SS –     |Območje KD|OPN   |
|    |      |   |stanovanjske |     |    |
|    |      |   |površine   |     |    |
+--------+------------+-----+--------------+----------+--------+
|Turnišče|Del naselja |TU11 |SK –     |Območje  |OPN   |
|    |      |   |podeželsko  |KD,    |    |
|    |      |   |naselje    |območje  |    |
|    |      |   |CD – druga  |varstva  |    |
|    |      |   |območja    |narave  |    |
|    |      |   |centralnih  |     |    |
|    |      |   |dejavnosti  |     |    |
|    |      |   |VC – celinske |     |    |
|    |      |   |vode     |     |    |
|    |      |   |PC – površine |     |    |
|    |      |   |cest     |     |    |
|    |      |   |K2 – druga  |     |    |
|    |      |   |kmetijska   |     |    |
|    |      |   |zemljišča   |     |    |
|    |      |   |G – gozdna  |     |    |
|    |      |   |zemljišča   |     |    |
+--------+------------+-----+--------------+----------+--------+
|Turnišče|Del naselja |TU12 |SS –     |     |OPN   |
|    |      |   |stanovanjske |     |    |
|    |      |   |površine   |     |    |
|    |      |   |VC – celinske |     |    |
|    |      |   |vode     |     |    |
|    |      |   |K2 – druga  |     |    |
|    |      |   |kmet.     |     |    |
|    |      |   |zemljišča   |     |    |
+--------+------------+-----+--------------+----------+--------+
|Turnišče|Del naselja |TU13 |SK –     |območje  |OPN   |
|    |      |   |podeželsko  |varstva  |    |
|    |      |   |naselje    |narave  |    |
|    |      |   |VC – celinske |     |    |
|    |      |   |vode     |     |    |
|    |      |   |G – gozdna  |     |    |
|    |      |   |zemljišča   |     |    |
+--------+------------+-----+--------------+----------+--------+
|Turnišče|Strelišče  |TU14 |ZS – športne |     |OPN   |
|    |      |   |površine   |     |    |
|    |      |   |BC – športni |     |    |
|    |      |   |objekti    |     |    |
+--------+------------+-----+--------------+----------+--------+
|Turnišče|ČN     |TU27 |O – območje  |     |OPN   |
|    |      |   |okoljske   |     |    |
|    |      |   |infrastrukture|     |    |
+--------+------------+-----+--------------+----------+--------+
|Turnišče|cerkev   |TU15 |CD – druga  |Območje KD|OPN   |
|    |      |   |območja    |     |    |
|    |      |   |centralnih  |     |    |
|    |      |   |dejavnosti  |     |    |
+--------+------------+-----+--------------+----------+--------+
|Turnišče|pokopališče |TU16 |ZK –     |Območje KD|OPN   |
|    |      |   |pokopališče  |     |    |
|    |      |   |CD – druga  |     |    |
|    |      |   |območja    |     |    |
|    |      |   |centralnih  |     |    |
|    |      |   |dejavnosti  |     |    |
+--------+------------+-----+--------------+----------+--------+
|Turnišče|del naselja |TU18 |CD – druga  |Območje KD|OPN   |
|    |      |   |območja    |     |    |
|    |      |   |centralnih  |     |    |
|    |      |   |dejavnosti  |     |    |
|    |      |   |ZD – druge  |     |    |
|    |      |   |zelene    |     |    |
|    |      |   |površine   |     |    |
+--------+------------+-----+--------------+----------+--------+
|Turnišče|obrtna cona |TU19 |IG –     |     |OPPN  |
|    |      |   |gospodarska  |     |    |
|    |      |   |cona     |     |    |
|    |      |   |ZD – druge  |     |    |
|    |      |   |zelene    |     |    |
|    |      |   |površine   |     |    |
+--------+------------+-----+--------------+----------+--------+
|Turnišče|Kmetijski  |TU20 |IG –     |     |OPN   |
|    |center   |   |gospodarska  |     |    |
|    |      |   |cona     |     |    |
|    |      |   |ZD – druge  |     |    |
|    |      |   |zelene    |     |    |
|    |      |   |površine   |     |    |
+--------+------------+-----+--------------+----------+--------+
|Turnišče|Širitev   |TU21 |IG –     |     |OPN v  |
|    |kmetijskega |   |gospodarska  |     |vsebini |
|    |centra   |   |cona     |     |OPPN  |
+--------+------------+-----+--------------+----------+--------+
|Nedelica|Del naselja |NE1 |SK –     |     |OPN   |
|    |(Gajič)   |   |podeželsko  |     |    |
|    |      |   |naselje    |     |    |
+--------+------------+-----+--------------+----------+--------+
|Nedelica|pokopališče |NE2 |ZK –     |     |OPN   |
|    |      |   |pokopališče  |     |    |
|    |      |   |CD – druga  |     |    |
|    |      |   |območja    |     |    |
|    |      |   |centralnih  |     |    |
|    |      |   |dejavnosti  |     |    |
+--------+------------+-----+--------------+----------+--------+
|Nedelica|Del naselja |NE 3 |SK –     |Območje  |OPN   |
|    |(Sredina)  |   |podeželsko  |KD,    |    |
|    |      |   |naselje    |območje  |    |
|    |      |   |VC – celinske |varstva  |    |
|    |      |   |vode     |narave  |    |
|    |      |   |K2 – druga  |     |    |
|    |      |   |kmetijska   |     |    |
|    |      |   |zemljišča   |     |    |
|    |      |   |G – gozdne  |     |    |
|    |      |   |površine   |     |    |
|    |      |   |O – območje  |     |    |
|    |      |   |okoljske   |     |    |
|    |      |   |infrastrukture|     |    |
+--------+------------+-----+--------------+----------+--------+
|Nedelica|gramoznica |NE4 |LN – nadzemni |območje  |OPPN  |
|    |      |   |pridobivalni |varstva  |    |
|    |      |   |prostor    |narave  |    |
+--------+------------+-----+--------------+----------+--------+
|Nedelica|igrišče   |NE5 |ZS – športne |območje  |OPN   |
|    |      |   |površine   |varstva  |    |
|    |      |   |BC – športni |narave  |    |
|    |      |   |objekti    |     |    |
+--------+------------+-----+--------------+----------+--------+
|Nedelica|parkirišče |NE6 |PO – ostale  |območje  |OPN   |
|    |      |   |prometne   |varstva  |    |
|    |      |   |površine   |narave  |    |
+--------+------------+-----+--------------+----------+--------+
|Nedelica|Del naselja |NE7 |SK –     |območje  |OPN   |
|    |      |   |podeželsko  |varstva  |    |
|    |      |   |naselje    |narave,  |    |
|    |      |   |       |poplavno |    |
|    |      |   |       |območje  |    |
+--------+------------+-----+--------------+----------+--------+
|Nedelica|Del naselja |NE8 |SK –     |Območje  |OPN   |
|    |(Farkašovci)|   |podeželsko  |KD,    |    |
|    |      |   |naselje    |območje  |    |
|    |      |   |PC – površine |varstva  |    |
|    |      |   |cest     |narave  |    |
+--------+------------+-----+--------------+----------+--------+
|Gomilica|Del naselja |GO1 |SK –     |območje  |OPN   |
|    |      |   |podeželsko  |varstva  |    |
|    |      |   |naselje    |narave  |    |
|    |      |   |K1 – najboljša|     |    |
|    |      |   |kmet.     |     |    |
|    |      |   |zemljišča   |     |    |
|    |      |   |K2 – druga  |     |    |
|    |      |   |kmetijska   |     |    |
|    |      |   |zemljišča   |     |    |
+--------+------------+-----+--------------+----------+--------+
|Gomilica|pokopališče |GO 2 |ZK –     |Območje KD|OPN   |
|    |      |   |pokopališče  |     |    |
|    |      |   |CD – druga  |     |    |
|    |      |   |območja    |     |    |
|    |      |   |centralnih  |     |    |
|    |      |   |dejavnosti  |     |    |
+--------+------------+-----+--------------+----------+--------+
|Gomilica|igrišče   |GO3 |ZS – športne |     |OPN   |
|    |      |   |površine   |     |    |
|    |      |   |BC – športni |     |    |
|    |      |   |objekti    |     |    |
+--------+------------+-----+--------------+----------+--------+
|Gomilica|Romski   |GO4 |SS –     |     |OPPN  |
|    |zaselek   |   |stanovanjske |     |    |
|    |      |   |površine   |     |    |
+--------+------------+-----+--------------+----------+--------+
|Gomilica|Opuščena  |GO5 |K1 – najboljša|     |OPN   |
|    |gramoznica |   |kmet.     |     |    |
|    |      |   |zemljišča   |     |    |
+--------+------------+-----+--------------+----------+--------+
|občina |krajina   |TU22 |K1 – najboljša|Območje  |OPN   |
|    |      |   |kmet.     |KD,    |    |
|    |      |   |zemljišča   |območje  |    |
|    |      |   |K2 – druga  |varstva  |    |
|    |      |   |kmetijska   |narave,  |    |
|    |      |   |zemljišča   |popl.   |    |
|    |      |   |G – gozdne  |območje, |    |
|    |      |   |površine   |obm.   |    |
|    |      |   |VC – celinske |varstvenih|    |
|    |      |   |vode     |pasov   |    |
|    |      |   |PC – površine |vodnega  |    |
|    |      |   |cest     |zajetja  |    |
+--------+------------+-----+--------------+----------+--------+
|občina |krajina   |TU23 |K1 – najboljša|Območje  |OPN   |
|    |      |   |kmet.     |KD,    |    |
|    |      |   |zemljišča   |     |    |
|    |      |   |K2 – druga  |     |    |
|    |      |   |kmetijska   |     |    |
|    |      |   |zemljišča   |     |    |
|    |      |   |G – gozdna  |     |    |
|    |      |   |zemljišča   |     |    |
|    |      |   |VC – celinske |     |    |
|    |      |   |vode     |     |    |
|    |      |   |PC – površine |     |    |
|    |      |   |cest     |     |    |
+--------+------------+-----+--------------+----------+--------+
|občina |krajina   |TU24 |K1 – najboljša|     |OPN   |
|    |      |   |kmet.     |     |    |
|    |      |   |zemljišča   |     |    |
|    |      |   |K2 – druga  |     |    |
|    |      |   |kmetijska   |     |    |
|    |      |   |zemljišča   |     |    |
|    |      |   |G – gozdna  |     |    |
|    |      |   |zemljišča   |     |    |
|    |      |   |VC – celinske |     |    |
|    |      |   |vode     |     |    |
|    |      |   |PC – površine |     |    |
|    |      |   |cest     |     |    |
+--------+------------+-----+--------------+----------+--------+
|občina |krajina   |TU25 |K1 – najboljša|Območje  |OPN   |
|    |      |   |kmet.     |KD,    |    |
|    |      |   |zemljišča   |območje  |    |
|    |      |   |K2 – druga  |varstva  |    |
|    |      |   |kmetijska   |narave  |    |
|    |      |   |zemljišča   |     |    |
|    |      |   |G – gozdna  |     |    |
|    |      |   |zemljišča   |     |    |
|    |      |   |VC – celinske |     |    |
|    |      |   |vode     |     |    |
|    |      |   |PC – površine |     |    |
|    |      |   |cest     |     |    |
+--------+------------+-----+--------------+----------+--------+
|občina |avtocesta  |TU26 |PC – površine |območje  |Izdelan |
|    |      |   |cest     |varstva  |DLN   |
|    |      |   |       |narave  |    |
+--------+------------+-----+--------------+----------+--------+
2.0. Prostorski izvedbeni pogoji za načrtovanje prostorskih ureditev in graditev objektov na območju posameznih enot urejanja v naseljih
12. člen
(prostorski izvedbeni pogoji)
(1) Prostorski izvedbeni pogoji so pogoji za načrtovanje posegov v prostor. Podani so za enote urejanja v območjih naselij (stavbna zemljišča) in za enote urejanja v območju krajine ter kot skupni prostorski izvedbeni pogoji za vse enote.
(2) Pogoji za načrtovanje posegov v prostor na stavbnih zemljiščih določajo:
– namembnost in vrsto posegov v prostor,
– lego, velikost in oblikovanje objektov,
– parcelacijo,
– priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– celostno ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb,
– varovanje zdravja ljudi,
– drugo.
13. člen
(prostorski izvedbeni pogoji na območjih naselij)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) Na območjih stavbnih zemljišč naselij ali delov naselij Renkovci, Turnišče, Nedelica in Gomilica so v enotah urejanja RE3, RE4, RE5, RE6, TU3, TU4, TU10, TU11, TU12, TU13, NE1, NE3, NE7, NE8 in GO1, ki so namenjena stanovanjskim površinam za bivanje s spremljajočimi dejavnostmi (SS) in površinam kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi (SK), so dopustne gradnje novih objektov, rekonstrukcije, vzdrževanje objektov, sprememba namembnosti in odstranitve naslednjih vrst objektov:
• enostanovanjske stavbe,
• upravne in pisarniške stavbe,
• trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti,
• gostinske stavbe v enotah urejanja TU10 in TU12,
• gradbeno inženirski objekti:
– regionalne ceste, lokalne ceste in javne poti, ter nekategorizirane ceste, cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
• pomožni objekti:
– objekti za lastne potrebe (drvarnica, garaža, nadstrešek, steklenjak, uta oziroma senčnica, bazen, enoetažna pritlična lopa, utrjene dovozne poti in utrjena dvorišča, enoetažni pritlični objekt, rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto, vrtina ali vodnjak, zbiralnik za kapnico),
– ograje,
– škarpe in podporni zidovi,
– pomožni infrastrukturni objekti (pločnik in kolesarska steza, postajališče, bazne postaje, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja do velikosti 30 m2, pomožni cestni objekti, pomožni energetski objekti, telekomunikacijske antene in oddajniki, pomožni komunalni objekti, vrtina ali vodnjak za raziskave,
– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam (kiosk oziroma tipski zabojnik velikosti do 30 m2, odprti sezonski gostinski vrt, pokriti prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru, oder z nadstreškom, pokriti prireditveni prostor, cirkus, začasna tribuna za gledalce na prostem, skladišče nenevarnih snovi),
– spominska obeležja,
– objekt za oglaševanje,
– objekt za telekomunikacijsko opremo,
– vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem (igrišče, kolesarska steza, sprehajalna pot, trimska steza),
– urbana oprema (nadkrita čakalnica, javna kolesarnica z nadstreškom, javna telefonska govorilnica, transparent, skulptura in druga prostorska inštalacija, večnamenski kiosk oziroma tipski zabojnik, montažna sanitarna enota, vodnjak oziroma okrasni bazen, otroško igrišče, obešanka na drogu javne razsvetljave).
(2) V enotah urejanja RE3, RE5, RE6, TU3, TU11, TU13, NE1, NE3, NE7, NE8 in GO1 so poleg objektov, navedenih v 1. točki tega člena, dopustni še:
• kmetijski objekti za rejo živali, rastlinsko pridelavo in spravilo objektov,
• pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (kozolec velikosti do 150 m2, kmečka lopa, rastlinjak, silos, skedenj, senik velikosti do 150 m2, gnojišče, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, vodni zbiralnik, betonsko korito, čebelnjak, ribnik kot vodno zajetje, vrtina ali vodnjak za namakanje, krmišče, molzišče, hlevski izpust, ograje za pašo živine, rastlinjak, namenjen gojenju rastlin, kašča),
• gostinske stavbe v enotah urejanja RE5, RE6, TU3, TU11, NE1, NE3, NE8 in GO1.
(3) Na območjih kmetijskih zemljišč (K1 in K2), ki so v enotah urejanja naselij, je dopustna gradnja:
• gradbeno inženirskih objektov:
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
• pomožni objekti:
– infrastrukturni objekti (objekt za odvodnjavanje ceste, nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje, priključni plinovod, vodovodni priključek, kanalizacijski priključek, vrtina ali vodnjak za raziskave),
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (kozolec do dolžine 30 m, rastlinjak, namenjen gojenju rastlin neposredno na kmetijskem zemljišču, senik do velikosti 30 m2, čebelnjak, poljska pot, vrtina ali vodnjak za namakanje, krmišče, molzišče ograje za pašo živine.
(4) Na območjih prometne infrastrukture v naseljih (PC) in pripadajočih varovalnih pasovih so dopustni naslednji posegi:
– tekoča vzdrževalna dela in rekonstrukcije,
– gradnja oziroma postavitev avtobusnih postajališč,
– gradnja kolesarskih in peš površin,
– gradnja in rekonstrukcija podzemnih in nadzemnih komunalnih in energetskih objektov in omrežij.
Na območju varovalnih pasov infrastrukturnih objektov so dopustni posegi, če niso v nasprotju z veljavnimi predpisi za posamezen objekt oziroma, če s posegom soglaša upravljavec tega objekta.
(5) Na območjih gozdnih zemljišč (G), ki so v enotah urejanja naselij, je dopustna postavitev:
• enostavnih pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov (čebelnjak, gozdna učna pot, grajena gozdna vlaka, gozdna cesta),
• pomožnih infrastrukturnih objektov (cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi),
• ureditve začasnih delovišč za izvajanje raziskovalnih gradbenih in drugih del.
Posegi so dopustni ob pogoju, da se ohranja gozdno drevje in grmičevje, da poteka infrastruktura v skupnih koridorjih in v čim krajšem poteku ter po možnosti izven pomembnih območij varstva narave in pod pogojem, da se zemljišče po končanem posegu vzpostavi v prvotno stanje.
(6) Na območjih vodnih zemljišč (VC), ki so v območjih naselja in na priobalnih zemljiščih, ki jim pripadajo, so poleg osnovne rabe dopustni še vsi posegi, ki pomenijo izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda in posegi, ki se nanašajo na ohranjanje voda. Dopustna je še gradnja:
– objektov javne infrastrukture in objektov potrebnih za rabo in varstvo voda,
– objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem,
– objektov, namenjenih obrambi države ter zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije.
Na vodnih in priobalnih zemljiščih so prepovedani posegi, ki bi lahko:
– ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč,
– zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda,
– ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja,
– onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov.
Prepovedano je pranje vozil, gnojenje in uporaba sredstev za varstvo rastlin, izlivati, odlagati in pretovarjati nevarne snovi in druge odpadke, odlagati ali pretovarjati odkopane ali odpadne materiale ali druge podobne snovi ter odlaganje odpadkov.
(7) Na območju vodnega črpališča v enoti urejanja NE3, ki je namenjeno za izvajanje dejavnosti gospodarske službe s področja oskrbe z vodo in označena s šifro podrobne namenske rabe O, so dopustni le posegi, ki so določeni v občinskem odloku o odjemu in preskrbi s pitno vodo.
b) Pogoji glede lege objektov
(1) Najmanjši odmik zunanje stene objekta na zemljišču od sosednje parcelne meje je 1,0 m, od javne občinske ceste ali poti 4,0 m, od zunanjega roba brežine potoka Ledave 15,0 m, od zunanjega roba brežine ostalih potokov in vodnih površin 5,0 m. Odmiki od javne občinske ceste je lahko manjši, če je gradbena linija obstoječih objektov ob cesti bliže od navedenih odmikov in če s tem soglaša upravljavec ceste. Odmiki med objekti na sosednjih parcelah morajo biti najmanj tolikšni, kolikor znaša največja višina katerega od sosednjih objektov, merjeno od terena do najvišje točke objekta.
(2) Pri gradnji objektov se upošteva obstoječi zaporedni odmik od sosednje parcelne meje. Na nasprotno parcelno mejo se lahko locirajo le manjši pomožni objekti, pri čemer se glede na višino obeh sosednjih objektov zagotovi požarna varnost in osončenost bivalnih prostorov.
(3) Ob ulici se upoštevata gradbena linija in gradbena črta, ki sta določeni z linijami obstoječih objektov. Ob cestah, kjer ni obstoječih objektov, se nove objekte locira ob gradbeno linijo, ki je razvidna iz grafičnih prikazov.
(4) Pri umeščanju objektov se upošteva tradicionalna zasnova razporeditve objektov na parceli. Stanovanjske in javne objekte (trgovske, gostinske in ostale poslovne stavbe) se gradi ob cesti, pri tem se upošteva ulična gradbena linija in odmik od kategoriziranih in lokalnih cest. Objekte za kmetijsko proizvodnjo, pomožne objekte se gradi v notranjosti parcele. V notranjosti parcele se lahko gradi tudi objekte za spremljajoče in dopolnilne dejavnosti.
c) Pogoji glede velikosti
(1) Velikost objektov na posamezni parceli se določa glede na velikost parcele in glede na obvezne odmike od javnih cest. Velikost objektov na posamezni parceli ne sme presegati polovične velikosti pripadajoče parcele. Optimalni faktor zazidanosti gradbene parcele (to je razmerje med zazidano površino in celotno površino gradbene parcele) znaša od 0,2 pri domačijah do 0,4 pri parcelah s stanovanjskimi in javnimi objekti.
(2) Zmogljivost obstoječih kmetijskih objektov se lahko poveča le, če to dopušča velikost parcele in odmiki med objekti.
(3) Višina stanovanjskih in ostalih objektov je dve stanovanjski etaži nad urejenim terenom. Kota pritličja mora biti do 0,30 m nad urejenim terenom.
(4) Pri določanju velikosti pomožnih objektov se upošteva veljavne predpise, ki določajo pogoje za gradnjo teh objektov.
č) Pogoji glede oblikovanja
(1) Tlorisna oblika stanovanjskih in javnih objektov (trgovski, gostinski in drugi javni objekti) mora biti podolgovata v razmerju stranic 1:1,5 do 1:2, lahko je lomljena v L ali U. S prizidavo objektov se mora ohraniti navedeno razmerje. Tlorisna oblika kmetijskih objektov se lahko prilagaja namenu.
(2) Strehe na vseh objektih morajo biti enakostranične dvokapnice v naklonu od 30–45 stopinj, s smerjo slemena po daljši stranici objekta in z opečno kritino ali kritino, podobno opeki. Strehe z manjšim naklonom, enokapne in ravne strehe so možne le na nezahtevnih in enostavnih objektih.
(3) Fasade se opleska v svetlih barvah, lahko so delno obdelane v lesu. Talni zidec se opleska s temno barvo (tradicionalno sivo-rjavo).
(4) Okolico objektov se uredi glede na funkcijo objekta. Del parcele na zunanjem robu naselja, ki meji na kmetijska zemljišča, se ozeleni. Možno je delno nasutje terena na parceli ob pogoju, da višina objekta ne presega dveh etaž nad osnovnim terenom in da je na taki parceli urejen odvod padavinske vode, s čimer se prepreči zamakanje sosednjih zemljišč.
(5) Gradbeno inženirske objekte (cevovode, komunikacijska omrežja in elektroenergetske vode) se izvede podzemno.
(6) Posamezna parcela se lahko ogradi. Ograja se postavi znotraj parcele ali na meji, če se tako sporazumeta oba soseda. Višina ograje ne sme presegati višine 1,20 m. Ograje ob cestnih uvozih, priključkih in ob drugih prometnih površinah se postavi tako, da je omogočena preglednost in ni oviran prometa po javni cesti.
(7) Spominska obeležja in urbano opremo se postavi tako, da ne ovira prometa in da ne zastira značilnih pogledov na objekte ali območja. Višina reklamnih tabel in neprometnih znakov na prometnih površinah mora biti 2,5 m nad pločnikom oziroma pohodno površino. Namestitev velikih reklamnih panojev na fasade ni dopustna. Pri oblikovanju pomožnih objektov se upošteva oblika in obdelava obstoječih objektov na parceli.
d) Pogoji in merila za parcelacijo
(1) Velikost in oblika novih gradbenih parcel je odvisna od namena, velikosti in zmogljivosti načrtovanih objektov in tlorisne zasnove ter tipologije zazidave. V stanovanjskih območjih je velikost parcele praviloma od 4 do 10 arov, najmanjša širina parcele ob ulici je 14,0 m.
(2) Vsaka samostojna gradbena parcela mora imeti dostop in dovoz z javne ceste. Priključek na javno cesto mora biti varen in urejen v skladu s predpisi o javnih cestah.
(3) Vsaka parcela mora imeti zagotovljeno predpisano število parkirnih mest glede na funkcijo in kapaciteto objektov, in sicer:
+---------------------------+---------------------------------+
|Dejavnost         |Število parkirnih mest (PM)   |
|              |na enoto             |
+---------------------------+---------------------------------+
|Večstanovanjski objekti  |1,5 PM na stanovanje       |
+---------------------------+---------------------------------+
|Poslovni prostori (pisarne)|1 PM na 30m2 neto površine    |
+---------------------------+---------------------------------+
|Prodajni prostori     |1 PM na 30 m2 koristne površine |
+---------------------------+---------------------------------+
|Obrt, servisi       |1 PM na 2 zaposlena       |
+---------------------------+---------------------------------+
|Gostinski objekti     |1 PM na 10 sedežev        |
+---------------------------+---------------------------------+
|Gostišča s prenočišči   |1 PM na 5 sob in 1 PM na 4 sedeže|
+---------------------------+---------------------------------+
(4) Najmanj 1 parkirno mesto oziroma 5% vseh parkirnih mest pri posameznem javnem objektu ali objektu, ki je namenjen javnosti se nameni za parkiranje vozil invalidnih oseb.
e) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
(1) Gradbeni posegi v vseh prostorskih enotah naselij so dopustni le na opremljenih zemljiščih z zgrajeno gospodarsko javno infrastrukturo oziroma na zemljiščih, kjer je gradnja infrastrukture predvidena. Opremljeno zemljišče je zemljišče, ki ima zagotovljen dovoz na javno cesto in priključke za kanalizacijo, vodovod in elektriko. Priključke se izvede zemeljsko.
(2) Pri gradnji večjih objektov in večjih posegih na parcelah se uredi ločen odvod padavinskih odpadnih vod. Padavinske vode se prioritetno ponikajo ali odvajajo v površinske odvodnike. Odvajanje se predvidi z zadrževanjem.
(3) Dovoljeno je zbiranje manjših količin organskih odpadkov na vrtovih in njivah za predelavo v kompost.
(4) Priključevanje objektov na električno omrežje, plinovodno omrežje in telekomunikacijsko omrežje se izvede pod pogoji, ki jih določi posamezen upravljavec.
(5) Odvajanje in zbiranje gnojnice in drugih odpadkov s kmetijskih gospodarstev v enotah urejanja RE6, TU3, TU11, NE1, NE3, NE8 in GO1 se ureja individualno (gnojnične jame in gnojišča). Objekti za zbiranje gnojnice in gnoja morajo biti nepropustni in brez odtoka. Razredčena vsebina gnojničnih jam se odvaža na kmetijska zemljišča v skladu s predpisi.
(6) Pri novih objektih se predvidijo zbirna mesta za odpadke tako, da niso vidno izpostavljena in da so dostopna vozilom za odvoz. Zbiranje posebnih odpadkov mora biti ločeno od ostalih komunalnih odpadkov in urejeno na način, kot ga določa zakonodaja.
f) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
(1) Za vsak poseg v enoto kulturne dediščine in njegovo vplivno območje v enotah urejanja RE3, TU3, TU10, TU11, NE3 in NE8 se pridobijo kulturno-varstveni pogoji in kulturno-varstveno soglasje. V območju enote kulturne dediščine in njegovem vplivnem območju ni dopustna postavitev pomožnih objektov.
(2) V enotah urejanja RE3, TU11, TU13, NE3, NE7, NE8 in GO1 se pri načrtovanju posegov v prostor upošteva usmeritve, izhodišča in pogoje za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki so navedeni v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za pripravo Strategije prostorskega razvoja in Prostorski red Občine Turnišče« (ZRSVN, OE Maribor, marec 2007), ki se hranijo na sedežu občine.
(3) Pri gradnji večjih objektov in pri drugih večjih posegih se v projektni dokumentaciji preveri požarno ogroženost posameznega območja in po potrebi izdela ocena požarne ogroženosti ter predvidijo ukrepi za preprečitev požara.
g) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Objekti morajo biti zasnovani tako, da bo za bivalne objekte in objekte, v katerih se dalj časa zadržujejo ljudje, zagotovljena celoletna osončenost bivalnih prostorov vsaj 2 uri dnevno. Z vgradnjo sodobnih materialov mora biti zagotovljeno varstvo pred prekomernim hrupom, z orientacijo stavb pa omogočena zasebnost na posamezni parceli in v stanovanjski enoti.
(2) Za vsak samostojen bivalni in javni objekt se zagotovi dostop z javne ceste ali poti. Pri objektih, ki so istočasno namenjeni bivanju in poslovni ali proizvodni funkciji, so vhodi ločeni. Vhodi v javne objekte, prometne površine in dovozi do objektov s poslovnimi funkcijami se omogoči dostop invalidnim osebam, zagotovi se tudi parkiranje.
(3) Na podlagi predpisov o hrupu v naravnem in življenjskem okolju in predpisov o ocenjevanju hrupa v okolju so območja enot iz točke 1 tega člena uvrščene v območje III. stopnje varstva pred hrupom, kjer se upošteva mejne vrednosti 50dBA ponoči in 60dBA podnevi.
14. člen
(enota urejanja RE1 – rastlinjaki)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) Na območju, ki je namenjeno za intenzivno obdelavo kmetijskih zemljišč pod rastlinjaki, so dopustne gradnje naslednjih vrst objektov:
• rastlinjaki za hidroponsko pridelavo vrtnin (paradižnik, paprika, kumare, jajčevec), v sklopu katerega so upravni in pisarniški prostori, skladišča (ločeno za strojno in delovno opremo ter sredstva za varstvo rastlin), prostor za mešanje gnojil in namakanje, kotlovnica, prostor za pakiranje in prodajo ter hladilnica,
• pakirni center,
• lagune za zbiranje meteorne vode in hladilni bazeni,
• gradbeno inženirski objekti,
– ceste in poti, cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
• pomožni objekti:
– ograja,
– objekti za lastne potrebe (nadstrešek, rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto, zajetje, vrtina ali vodnjak, zbiralnik za kapnico, enoetažni pritlični objekt, utrjeno dvorišče),
– pomožni infrastrukturni objekti (pločnik in kolesarska steza, objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, varovalne in protihrupne ograje, nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje, priključek na distribucijsko plinovodno omrežje, tipski zabojnik za skladiščenje jeklenk za utekočinjeni naftni plin, vodovodni priključek na javno vodovodno omrežje, kanalizacijski priključek na javno kanalizacijsko omrežje, ekološki otok, cestni priključek na javno občinsko cesto, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, vrtina ali vodnjak za raziskave).
– začasni objekti (kiosk do velikosti 20 m2, skladišče nenevarnih snovi),
– urbana oprema (transparent, skulptura in druga prostorska inštalacija, vodnjak oziroma okrasni bazen, obešanka na drogu javne razsvetljave).
(2) Predvidena je zasaditev drevja in grmičevja ter ureditev prometnih in utrjenih površin za manipulacijo in parkiranje.
(3) Predvidena je tudi prestavitev obstoječega 20 kV daljnovoda.
b) Tehnološki pogoji in potrebe
(1) Vzgoja rastlin temelji na hidroponski pridelavi. Rastline se posadijo v kameno volno, položeno na gojitvene kanale, ki so na višini 30 cm. Rastline se vzpenjajo ob vrvici. Načrtovana letna pridelava paradižnika je 500 ton po hektarju. Čas obiranja je od marca do decembra.
(2) Voda za namakanje se zajema iz lagun (bazenov za meteorno vodo), kamor priteka s strehe rastlinjaka. Kapaciteta lagun zadostuje za 9-mesečne potrebe po namakalni vodi. Za morebitne dodatne potrebe se voda za namakanje zajame iz krajevnega vodovoda. Odvečna voda se iz zbirnih lagun spelje v peskolove.
(3) Za ogrevanje rastlinjakov v zimskem času (avgust–maj) se lahko uporabi geotermalna voda iz obstoječe geotermalne vrtine FI-5 Renkovci. Temperatura geotermalne vode na ustju vrtine je 55 °C, ob izpustu iz rastlinjakov pa 30 °C. Odpadna geotermalna voda se spelje v hladilni bazen na severni stani rastlinjaka, kjer se ohladi na temperaturo 5 °C, nato se spelje v obcestni jarek ob regionalni cesti. Geotermalna voda je nizkomineralna in brez žvepla.
(4) Za dodatno ogrevanje ali v primeru, da rastlinjaki ne bodo ogrevani z geotermalno vodo, se uporabijo ogrevalni kotli na plin. V ta namen se zgradi toplarna na severni strani rastlinjaka. Kurilni medij je lahko plin, elektrika, olje ali sončna energija. Za zagotovitev energije se lahko uporabijo vsi znani sistemi ogrevanja (toplotne črpalke, izmenjevalci).
(5) Pakiranje in prodaja pridelka se v prvi fazi ureditev izvaja direktno iz rastlinjaka. Skupni distribucijski center se zgradi v poznejši fazi.
c) Pogoji glede lege in velikosti objektov
(1) Določena je gradbena meja, ki je razvidna iz kartografskih podlag. Na južni strani je gradbena meja odmaknjena za 40 m od avtoceste.
Gradbena linija na severni strani objektov je vzporedna s cesto.
(2) Velikost rastlinjakov je določena z gradbeno mejo. V 1. fazi ureditev se zgradi rastlinjak v dveh etapah velikosti 96 x 220 m (skupaj 4 ha). Velikost toplarne je 40 x 20 m, velikost transformatorske postaje je 5 x 5 m.
(3) Višina rastlinjaka je 6–8 m.
(4) Velikost lagune (bazen za deževnico) je 180 x 30 m, globina je 2,0 m. Prostornina lagune zadostuje za 9 mesecev namakanja.
č) Pogoji glede oblikovanja objektov in območja
(1) Tlorisna oblika rastlinjakov je pogojena s tehnološkimi zahtevami in parcelnimi mejami ter določena z gradbeno mejo.
(2) Strehe rastlinjaka so enakostranične dvokapnice v rahlem naklonu, sleme v smeri S–J. Strehe na pomožnih objektih (toplarna, TP) so ravne.
(3) Fasade rastlinjaka so steklena polnila, ki morajo prepuščati svetlobo. Vmesna kovinska konstrukcija je lahko opleskana v različnih barvah.
(4) Okolica objektov se uredi delno kot utrjena površina, delno se zatravi. Del parcele severno in južno od objektov mora biti ozelenjen. Zasadi se listnato drevje in grmičevje z odmikom od objektov, ki omogoča osončenost. Pri tem je treba upoštevati dolžino sence v času najmanjše osončenosti (december, januar), ki znaša dvakratno višino drevja ali druge ovire.
(5) Gradbeno inženirski objekti (cevovodi, komunikacijska omrežja, elektroenergetski in drugi vodi) se izvedejo podzemno.
(6) Laguna za zbiranje meteorne vode se izvede v nepropustni izvedbi. Ob robu lagune se uredi brežina, ki se zatravi. Laguna za hlajenje odpadne geotermalne vode se izvede kot naravni bazen nepravilne oblike.
(7) Območje bo ograjeno na zunanjih parcelnih mejah območja. Ograja mora biti postavljena znotraj parcele z odmikom najmanj 4 m od cestnega sveta ob regionalni cesti. Višina ograje ne sme presegati 2,0 m. Ograja ob cestnih uvozih, priključkih in ob drugih prometnih površinah mora biti postavljena tako, da omogoča preglednost in ne ovira prometa po javni cesti. Ograje so kovinske z žičnim ali kovinskim polnilom. Ograja na severni strani kompleksa se obsadi.
(8) Pri zasaditvi okolice je treba uporabiti avtohtone vrste drevja in grmičevja. Pri zasaditvi je treba uporabiti predvsem grmovnice.
(9) Pri določanju velikosti pomožnih objektov se upošteva veljavne predpise, ki določajo pogoje za gradnjo objektov glede na zahtevnost. Oblika in obdelava pomožnih objektov in urbane opreme se podredi namenu.
d) Pogoji in merila za parcelacijo
(1) V območju enote urejanja je predvidena združitev parcel. Nova parcelacija ali delitev parcel ni predvidena.
(2) Vplivno območje predvidenih ureditev so koridorji priključnih vodov gospodarske javne infrastrukture, ki potekajo v javnih prometnih površinah.
(3) Dostop in dovoz do rastlinjakov se uredi z javne ceste na severni strani. Priključek se uredi na zahodni strani rastlinjaka. Priključki na javno cesto morajo biti varni in urejeni v skladu s predpisi o javnih cestah.
(4) Ob rastlinjaku mora biti glede na število zaposlenih zagotovljeno najmanj 6 parkirnih mest. Najmanj 1 parkirno mesto mora biti namenjeno za parkiranje vozil invalidnih oseb.
e) Pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
(1) Vse priključke na gospodarsko javno infrastrukturo se izvede zemeljsko. Priključka elektrike in plina se izvede v zaščitnih ceveh. Odmiki elektrike in plina od ostalih zemeljskih vodov morajo znašati najmanj 60 cm, odmik med kanalizacijo in vodovodom pa najmanj 1 m. Vertikalni odmiki med posameznimi vodi morajo znašati najmanj 50 cm.
(2) Za oskrbo rastlinjaka z električno energijo je predvidena izgradnje transformatorske postaje moči 300 kW in priključnega daljnovoda. Priključek se izvede zemeljsko od obstoječega zračnega voda, ki poteka ob cesti. Ob rastlinjakih se lahko uredi tudi zunanja razsvetljava.
(3) Predvidena je prestavitev obstoječega 20 kV daljnovoda v dolžini cca 430 m. Prestavljen vod se izvede delno zračno, delno zemeljsko.
(4) Predviden je priključek na plinovodno omrežje, ki je izgrajeno v naselju Turnišče. Plin se bo uporabljal v toplarni za potrebe dodatnega ogrevanja v primeru izpada geotermalne vode. Priključni vod se izvede v cestnem svetu v zaščitni cevi.
(5) Geotermalna voda se bo črpala iz obstoječe vrtine severno od obravnavanega območja. Priključni vod poteka na severni strani ceste in jo prečka v višini priključnega mesta v rastlinjaku. Za uporabo geotermalne vode je pred izdajo dovoljenja za gradnjo treba pridobiti vodno dovoljenje.
(6) Voda se bo uporabljala za sanitarne potrebe, v skrajnem primeru pa tudi za namakanje v rastlinjakih. Izvede se priključek na krajevno vodovodno omrežje iz naselja Renkovci. Variantno se voda za sanitarne potrebe in dodatno namakalno vodo lahko zajame iz obstoječega vodnjaka na severni strani regionalne ceste. Za uporabo vode iz vodnjaka je treba pridobiti vodno dovoljenje. Priključni vod se izvede v cestnem svetu z upoštevanjem odmikov od kanalizacijskega voda, ki znaša najmanj 1,0 m.
(7) Sistemi zvez se izvedejo zemeljsko ob regionalni cesti s priključkom od obstoječega omrežja v naselju Renkovci.
(8) Odpadne sanitarne vode se odvajajo v krajevno kanalizacijo. Priključni vod se izvede v cestnem svetu na južni strani ceste. Pri dimenzioniranju kanala je treba upoštevati dodatne širitve v sosednjih enotah urejanja.
(9) Meteorne vode s streh se speljejo v laguno (bazen meteorne vode) in se uporabijo za namakanje v rastlinjaku ter hlajenje geotermalne vode. Meteorne vode z utrjenih površin (parkirišča) se speljejo v peskolove ob objektih in po ločeni kanalizaciji v obcestni jarek.
(10) Odpadna tehnološka voda je ohlajena geotermalna voda, ki bo do izvedbe reinjecijske vrtine speljana v lagune na severni strani rastlinjaka, kjer se bo ohladila in delno poniknila, odvečna količina pa bo speljana v obcestni jarek ob regionalni cesti.
(11) Kamena volna se menja vsako sezono. Ker ne vsebuje škodljivih snovi, se transportira na kmetijska zemljišča, kjer se podorje.
f) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
(1) V obravnavanem območju ni objektov ali površin kulturne dediščine. Območje leži izven območij varstva narave in izven drugih območij iz varstvenih režimov. Zato posebni ukrepi za ohranjanje kulturne dediščine, varstva narave in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki izhajajo iz varstvenih režimov, niso predvideni.
(2) V rastlinjakih se izvaja gojenje rastlin z uporabo vode za namakanje, zato rastlinjak ni požarno ogrožen. Požar lahko nastane zaradi splošnih izjemnih vzrokov (neustrezne električne instalacije, neustrezno ravnanje z instalacijami, uporaba iskrečega orodja ali plamena, kjer to ni dovoljeno ipd). Vnetljive, gorljive in druge nevarne snovi se v rastlinjaku ne uporabljajo.
g) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Tehnološki postopek pridelave je omejen na notranjost objekta, kjer povzročajo hrup delovni stroji in energetske naprave. Izven rastlinjaka lahko povzroča povečan hrup le transport pridelka. Rastlinjak je cca 400 m oddaljen od najbližjih stanovanjskih objektov, ob rastlinjaku je avtocesta kot obstoječi izvor povečanega hrupa. Dodatni ukrepi za zmanjšanje hrupa so predvideni le v času gradnje in sicer se gradnja omeji na dnevni čas, transporti materiala s usmerijo izven naselja.
(2) Vplivi na površinske vode in podtalnico so omejeni le na izpust geotermalne odpadne vode v obcestni jarek pod pogojem, da se odpadna voda ohladi na zahtevano temperaturo. Odpadna geotermalna voda nima škodljivih primesi.
(3) Vplivi na zrak so omejeni na čas gradnje zaradi delovanja strojev ob zemeljskih delih. V primeru prašenja se delovno območje vlaži.
h) Vplivi in povezave s sosednjimi območji
Gradnja rastlinjakov je začetek nadaljnjih ureditev na območju severno od avtoceste. Na širšem območju je predvidena gradnja dodatnih rastlinjakov za gojenje vrtnin, ki pa niso predmet tega načrta. Zato je pri predvidenih priključkih gospodarske javne infrastrukture treba upoštevati potrebe končnih ureditev.
i) Odstopanja
(1) Odstopanja v namembnosti območja niso dopustna.
(2) Dopustna so odstopanja v tlorisni velikosti rastlinjakov, in sicer za 4,5 m v vse smeri. Odstopanja v velikosti lagune so dopustna za 3,0 m v vse smeri, v velikosti toplarne in transformatorske postaje pa za 2,0 m v vse smeri.
(3) Dopustna je premestitev transformatorske postaje na lokacijo ob dovozni cesti, v primeru ugodnejše izvedbe priključka.
j) Etapnost
Izgradnja rastlinjaka bo potekala fazno in v etapah. V letu 2008 je predvidena gradnja 1. etape, to je enega rastlinjaka v velikosti 2 ha, lagune v velikosti 0,5 ha, transformatorske postaje, toplarne ter gradnja gospodarske javne infrastrukture, vključno s prestavitvijo obstoječega daljnovoda in ureditvijo okolice. V drugi etapi (predvidoma leta 2010) je predvidena gradnja dodatnega rastlinjaka v velikosti 2 ha. Območje ureditev je v kartografskih prilogah označeno kot enota urejanja RE1.
k) Posebni pogoji
Prostorski izvedbeni pogoji za ureditev v enoti urejanja RE1 so podlaga za pridobitev dovoljenja za izvedbo posegov.
15. člen
(enota urejanja TU 21 – razširjeni kmetijski center)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) Na območju, ki je gospodarska cona (IG), namenjena za obrtne, skladiščne, prometne, trgovske in poslovne dejavnosti za področje kmetijstva, je dopustna gradnja:
• upravnih in pisarniških stavb,
• trgovskih stavb in stavb za storitvene dejavnosti,
• stavb za skladišča,
• utrjenih površin za deponije,
• gradbeno inženirskih objektov (lokalne ceste in poti, cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi),
• pomožnih objektov:
– objekti za lastne potrebe (nadstrešek, rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto, zajetje, vrtina ali vodnjak, zbiralnik za kapnico, enoetažni pritlični objekt, utrjeno dvorišča),
– pomožni infrastrukturni objekti (pločnik in kolesarska steza, objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, varovalne in protihrupne ograje, nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje, priključek na distribucijsko plinovodno omrežje, tipski zabojnik za skladiščenje jeklenk za utekočinjeni naftni plin, vodovodni priključek na javno vodovodno omrežje, kanalizacijski priključek na javno kanalizacijsko omrežje, ekološki otok, cestni priključek na javno občinsko cesto, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, vrtina ali vodnjak za raziskave),
– začasni objekti (kiosk do velikosti 20 m2, skladišče nenevarnih snovi),
– urbana oprema (transparent, skulptura in druga prostorska inštalacija, večnamenski kiosk oziroma tipski zabojnik, obešanka na drogu javne razsvetljave).
(2) Predvidena je zasaditev drevja in grmičevja ter ureditev prometnih in utrjenih površin za manipulacijo in parkiranje.
b) Pogoji glede lege in velikosti objektov
(1) Določena je gradbena meja, ki je razvidna iz grafičnih prilog. Gradbena linija predvidenih objektov je vzporedna z linijo obstoječih objektov, gradbena linija na vzhodni strani je vzporedna s parcelno mejo.
(2) Velikost objektov je določena z gradbeno mejo. V 1. fazi ureditev se zgradi skladiščni objekt velikosti 60 m x 22 m, 4 kovinski silosi premera 13 m, prostor za sušilnico v velikosti 10 m x 18 m ter kovinska nadstrešnica velikosti 17 m x 45 m. Velikost objektov, ki bodo grajeni v drugi fazi se določi glede na tehnološke potrebe znotraj gradbene meje. Pri razporeditvi objektov druge faze se upoštevajo dostopne in manipulativne površine.
(3) Višina skladišča je 7 m do kapne lege, višina silosov je 23 m, višina nadstrešnice je 10 m. Višina objektov, ki bodo grajeni v drugi fazi naj ne presega navedenih višin za posamezno vrsto objekta.
(4) Pri določanju velikosti pomožnih objektov se upošteva veljavne predpise, ki določajo pogoje za gradnjo objektov glede na zahtevnost. Oblika in obdelava pomožnih objektov in urbane opreme se podredi namenu.
c) Pogoji glede oblikovanja objektov in območja
(1) Tlorisna oblika objektov je pogojena s tehnološkimi zahtevami. Zaradi mehanskega transporta se obe skladiščni hali povežeta preko skupnega prostora pod nadstrešnico. Objekti so podolžne oblike. Skladiščni silosi so kovinski valji.
(2) Strehe na skladiščih so enakostranične dvokapnice v rahlem naklonu, sleme v smeri daljše stranice. Strehe na pomožnih objektih so ravne. Kritina je v kovinski izvedbi, rdeče barve.
(3) Skladišča so betonski objekti s svetlimi fasadami, silose se opleska v svetlih barvah.
(4) Okolica objektov se uredi delno kot utrjena površina, delno se zatravi. Ob celotni južni in vzhodni parcelni meji se zasadi listnato drevje in grmičevje že v prvi fazi ureditev.
(5) Gradbeno inženirski objekti (cevovodi, komunikacijska omrežja, elektroenergetski in drugi vodi) se izvedejo podzemno z navezavo na obstoječe vode.
(6) Območje bo ograjeno na zunanjih parcelnih mejah območja. Ograja se postavi znotraj parcele z odmikom najmanj 4 m od cestnega sveta ob regionalni cesti na severni strani, sicer pa 1 m od zunanjega roba parcelne meje, s čimer se omogoči strojna obdelava sosednjih kmetijskih zemljišč. Višina ograje ne sme presegati 2,0 m. Ograja ob cestnih uvozih, priključkih in ob drugih prometnih površinah se postavi tako, da omogoča preglednost in ne ovira prometa po javni cesti. Ograje so kovinske z žičnim ali kovinskim polnilom. Ograja se v celoti obsadi.
(7) Pri zasaditvi okolice objektov in ob ograji se uporabi avtohtone vrste drevja in grmičevja. Pri zasaditvi ob ograji se uporabi predvsem grmovnice.
č) Pogoji in merila za parcelacijo
(1) V območju enote urejanja je predvidena združitev parcel. Nova parcelacija ali delitev parcel ni predvidena. Javnih površin v območju ni.
(2) Vplivno območje predvidenih ureditev je ureditveno območje, definirano z mejo enote urejanja in izven tega območja ne sega.
(3) Dostop in dovoz do kmetijskega centra je že urejen s priključka na regionalni cesti. Za načrtovane ureditve niso potrebni dodatni priključki.
(4) Ob skladiščih mora biti glede na število zaposlenih zagotovljeno najmanj 6 parkirnih mest. Najmanj 1 parkirno mesto mora biti namenjeno za parkiranje vozil invalidnih oseb.
d) Pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
(1) Vsi priključki na gospodarsko javno infrastrukturo se izvedejo zemeljsko. Priključka elektrike in plina se izvedeta v zaščitnih ceveh. Odmiki elektrike in plina od ostalih zemeljskih vodov morajo znašati najmanj 60 cm, odmik med kanalizacijo in vodovodom pa najmanj 1 m. Vertikalni odmiki med posameznimi vodi morajo znašati najmanj 50 cm. Vsi priključki se izvedejo znotraj enote urejanja.
(2) Za oskrbo skladišč z električno energijo se v drugi fazi zgradi transformatorska postaja in priključni daljnovod. Za potrebe sušilnice se začasno namesti agregat. Ob objektih se uredi tudi zunanja razsvetljava.
(3) Voda se uporablja le za sanitarne potrebe. Priključek je že izveden.
(4) Odpadne sanitarne vode se odvajajo v krajevno kanalizacijo. Meteorne vode s streh in z utrjenih površin (parkirišča) se speljejo v peskolove ob objektih in po ločeni kanalizaciji v obcestni jarek.
e) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
(1) V obravnavanem območju ni objektov ali površin kulturne dediščine. Območje leži izven območij varstva narave in izven drugih območij iz varstvenih režimov. Posebni ukrepi za ohranjanje kulturne dediščine, varstva narave in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki izhajajo iz varstvenih režimov, niso predvideni.
(2) Požar lahko nastane zaradi splošnih izjemnih vzrokov (neustrezne električne instalacije, neustrezno ravnanje z instalacijami, uporaba iskrečega orodja ali plamena, kjer to ni dovoljeno ipd). Vnetljive, gorljive in druge nevarne snovi se v skladiščih ne uporabljajo. V skladiščih (predvsem v silosih) lahko pride do samovžiga žitaric, zato se namestijo tipala in v študiji požarne ogroženosti predvidijo ustrezni ukrepi za preprečitev požara.
f) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Skladiščenje se izvaja strojno, kar povzroča prekomerni hrup. Hrup povzroča tudi sušilnica in transport. Območje je cca 200 m oddaljeno od najbližjih stanovanjskih objektov. Vmes je obrtna cona, ob kmetijskem centru je regionalna cesta, v oddaljenosti 500 m je avtocesta kot obstoječi izvori povečanega hrupa. Dodatni ukrepi za zmanjšanje hrupa so predvideni le v času gradnje, in sicer se gradnja omeji na dnevni čas, transport pa se usmeri izven naselja.
(2) Vplivi na površinske vode in podtalnico so omejeni le na izpust meteorne odpadne vode v površinske odvodnike pod pogojem, da se odpadne vode predhodno očisti do predpisane stopnje (lovilci olj).
(3) Vplivi na zrak so možni v času transporta zaradi prašenja žitaric, vendar je to omejeno na krajši čas (2 meseca).
g) Odstopanja
Odstopanja od namembnosti območja so dopustna le s spremembo občinskega prostorskega načrta. Dopustna so odstopanja od navedenih velikosti objektov za 2 m v vse smeri. Odstopanje v gradbeni meji je dopustno le navznoter.
h) Etapnost
Načrtovane ureditve se bodo izvajale v dveh fazah. V prvi fazi se zgradi talno skladišče, povezovalna nadstrešnica, sušilnica in štirje silosi, v drugi fazi pa dodatna skladišča in silosi ter transformatorska postaja. Do gradnje druge faze se zemljišče vzdržuje s košnjo trave.
16. člen
(enota urejanja RE2 – geotermalna vrtina)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
V območju geotermalne vrtine s podrobnejšo namensko rabo E (energetska infrastruktura) je dopustna naprava objektov za odvzem geotermalne vode ter gradnja pomožnih objektov:
– pritlični objekt, nadstrešek, utrjeno dvorišče,
– pomožni infrastrukturni objekti za potrebe črpanja in distribucije geotermalne vode.
b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov ter ureditev parcele
(1) Objekte se umesti v okviru parcele glede na lego vrtine in vzporedno z javno cesto. Velikost pritličnega objekta ne sme presegati velikosti 15 m2, velikost nadstreška pa 30 m2.
(2) Območje vrtine se lahko ogradi z žično ograjo, višine do 2 m.
17. člen
(enote urejanja RE7, TU16, NE2 in GO2 – pokopališča)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) Na območju pokopališč s oznako podrobnejše namenske rabe ZK, ki so namenjena površinam za pokop in spominu za umrle je možna postavitev spomenikov in spominskih obeležij ter pomožnih infrastrukturnih objektov;
(2) Na območjih pokopališč je na zemljiščih s podrobnejšo namensko rabo CD dopustna gradnja, rekonstrukcija in odstranitev:
• mrliške vežice,
• gradbeno inženirskih objektov (cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi),
• pomožnih objektov:
– nadstrešek, utrjeno dvorišče, ograja, pomožni infrastrukturni objekti (energetski in komunalni),
spomeniki in spominska obeležja, urbana oprema (transparent, skulptura, obešanka).
b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov ter ureditev parcele
(1) Nove mrliške vežice se locira na mesto obstoječih oziroma na ustrezni prosti površini, v velikosti do 150 m2. Oblika objekta je poljubna, streha v naklonu, kritina je opečna.
(2) Spomenike, spominska obeležja in urbano opremo se postavi tako, da ne ovirajo prometa in da ne zastirajo značilnih pogledov na objekte ali območja.
(3) Dopustna je dopolnilna zasaditev drevja in grmičevja in hortikulturna ureditev skupnih površin, ureditev utrjenih poti in utrjenih parkirišč. Utrjene površine se izvedejo s tlakovanci, parkirišča s travnimi kockami. Pri zasaditvi se uporabi za pokopališča značilne vrste drevja in grmičevja (ciprese, pušpan).
(4) Pomožne infrastrukturne objekte (cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi) se izvede podzemno.
(5) Nadomestna ograja mora biti ozelenjena, zasaditev se izvede znotraj parcele. Višina ograje ne sme presegati višine 2,0 m.
c) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
(1) Vse nove in nadomestne priključke na gospodarsko javno infrastrukturo se izvede zemeljsko in pod pogoji, ki jih določi posamezen upravljavec.
(2) Z utrjenih površin se uredi odvod padavinskih odpadnih vod. Padavinske vode se prioritetno ponikajo ali odvajajo v površinski odvodnik.
(3) Zbirna mesta za odpadke se uredi tako, da niso vidno izpostavljena in da so dostopna vozilom za odvoz. Zbiranje posebnih odpadkov mora biti ločeno od ostalih komunalnih odpadkov in urejeno na način, kot ga predpisuje zakonodaja.
č) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
Za vsak poseg v enoto kulturne dediščine in njegovo vplivno območje v enotah urejanja TU16 in GO2 se pridobijo kulturno-varstveni pogoji in kulturno-varstveno soglasje.
d) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Na podlagi predpisov o hrupu v naravnem in življenjskem okolju in predpisov o ocenjevanju hrupa v okolju se na območju pokopališč upošteva omejitve za območje II. stopnje varstva pred hrupom, kjer se upošteva mejne vrednosti 45dBA ponoči in 55dBA podnevi.
(2) Vhodi v objekt, prometne površine in dovozi morajo omogočati dostop invalidnim osebam, zagotovi se tudi parkiranje.
18. člen
(enota urejanja RE8 – trgovina Renkovci)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
Na območju trgovine z oznako podrobne namenske rabe CD je dopustna dograditev, rekonstrukcija in odstranitev obstoječega objekta ter nova gradnja:
• trgovine osnovne ali specializirane preskrbe,
• gostinske stavbe,
• upravne in pisarniške stavbe,
• pomožnih objektov:
– objekti za lastne potrebe (garaža, enoetažna pritlična lopa, nadstrešek, enoetažni pritlični objekt, utrjena dvorišča),
– ograje,
– pomožni infrastrukturni objekti (pločnik in kolesarska steza, postajališče, pomožni cestni objekti za odvodnjavanje ceste, nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje, priključek na distribucijsko plinovodno omrežje, etažni plinski priključek za etažno ogrevanje, telekomunikacijske antene in oddajniki, vodovodni priključek na javno vodovodno omrežje, kanalizacijski priključek na javno kanalizacijsko omrežje, cestni priključek na javno občinsko cesto), – začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam (kiosk do velikosti 20 m2, odprt sezonski gostinski vrt, oder z nadstreškom, pokrit prireditveni prostor),
– spominska obeležja,
– objekt za oglaševanje,
– urbana oprema (nadkrita čakalnica, javna kolesarnica z nadstreškom, javna telefonska govorilnica, transparent, skulptura in druga prostorska inštalacija, večnamenski kiosk oziroma tipski zabojnik, vodnjak oziroma okrasni bazen, otroško igrišče, obešanka na drogu javne razsvetljave).
b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objekta
(1) Novi objekt se locira na mestu obstoječega oziroma na ustrezni prosti površini, v velikosti, ki jo dopušča faktor zazidanosti parcele, ki znaša 0,6. Oblika objekta je poljubna, streha v naklonu ali ravna, kritina poljubna. Etažnost objekta ne sme presegati dveh stanovanjskih etaž nad urejenim terenom. Kota tal pritličja je na višini 0,30 m nad urejenim dvoriščem.
(2) Oblika in obdelava pomožnih objektov se podredi osnovnemu objektu.
(3) Pri določanju velikosti pomožnih objektov se upošteva veljavne predpise, ki določajo pogoje za gradnjo teh objektov.
c) Ureditev parcele
(1) Površina zazidanih površin v območju, vključno s površinami pomožnih objektov ne sme presegati polovice površine celotnega območja enote urejanja. Nepozidane površine se nameni za ureditev parkirišč in zelenih površin.
(2) Dopustna je dopolnilna zasaditev drevja in grmičevja in hortikulturna ureditev skupnih površin, ureditev utrjenih poti in utrjenih parkirišč. Utrjene površine se izvede s tlakovci, parkirišča s travnimi kockami. Pri zasaditvi se uporabi listavce.
(3) Ob objektu mora biti zagotovljeno ustrezno število parkirnih mest, in sicer 1 parkirno mesto na 30m2 neto površine prodajnega prostora, 1 parkirno mesto na 30m2 neto površine poslovnega prostora in 1 parkirno mesto na 4 sedeže v gostinskem lokalu.
(4) Gradbeno inženirske objekte (cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi) se izvede podzemno.
(5) Ograja se postavi znotraj parcele ali na meji, če se tako sporazumeta oba soseda. Višina ograje ne sme presegati višine 1,20 m. Ograja ob priključku na javno prometno površino se postavi tako, da omogoča preglednost in ne ovira prometa po javni cesti.
(6) Spominska obeležja in urbano opremo se postavi tako, da ne ovira prometa in da ne zastira značilnih pogledov na objekte ali območja. Višina reklamnih tabel in neprometnih znakov na prometnih površinah mora biti 2,5 m nad pločnikom oziroma pohodno površino. Namestitev velikih reklamnih panojev na fasade ni dopustna.
č) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
(1) Vse nove in nadomestne priključke na gospodarsko javno infrastrukturo se izvede zemeljsko in pod pogoji, ki jih določi posamezen upravljavec.
(2) Z utrjenih površin se uredi odvod padavinskih odpadnih vod. Padavinske vode se prioritetno ponikajo ali odvajajo v površinski odvodnik.
(3) Zbirna mesta za odpadke se uredi tako, da niso vidno izpostavljena in da so dostopna vozilom za odvoz. Zbiranje posebnih odpadkov mora biti ločeno od ostalih komunalnih odpadkov in urejeno na način, kot ga predpisuje zakonodaja.
d) Posebni pogoji
Vhodi v objekt, prometne površine in dovozi ob njih morajo omogočati dostope in prehode invalidnim osebam v skladu s predpisi o zahtevah o projektiranju brez grajenih ovir. Zagotovi se tudi parkiranje.
19. člen
(enote urejanja RE9, NE5 in GO3 – travnata igrišča)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) V enotah urejanja RE9, NE5 in GO3 je na območjih zelenih površin, ki so namenjene rekreaciji (ZS), dopustna gradnja ograje ob igrišču, gradnja pomožnih energetskih in komunalnih infrastrukturnih objektov ter postavitev začasnih objektov (šotor, oder z nadstreškom, cirkus, začasna tribuna).
(2) Na območjih podrobnejše namenske rabe BC je dopustna gradnja novih objektov ter rekonstrukcija in odstranitev naslednjih vrst objektov:
• klubski objekti s sanitarijami, garderobami in skupnimi prostori,
• gradbeno inženirski objekti:
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
• pomožni objekti:
– objekt za oglaševanje, ograja, začasni objekt (kiosk) za prireditve,
– pomožni energetski in komunalni infrastrukturni objekti,
– urbana oprema (transparent, večnamenski kiosk, montažna sanitarna enota, obešanka na drogu javne razsvetljave).
b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov
(1) Objekt se locira ob igrišču v velikosti do 100 m2. Oblika objekta je poljubna, streha v naklonu ali ravna s poljubno kritino. Objekt mora biti pritličen in je lahko tudi v montažni ali tipski izvedbi.
(2) Pri določanju velikosti pomožnih objektov se upošteva veljavne predpise, ki določajo pogoje za gradnjo teh objektov. Oblika in obdelava objektov in urbane opreme se podredi namenu.
c) Ureditev parcele
(1) Ob objektu se uredi utrjeno parkirišče. Ostali del območja izven travnatega igrišča se zatravi, lahko se zasadi z drevjem in grmičevjem.
(2) Gradbeno inženirske objekte in pomožne infrastrukturne objekte(cevovodi, energetski vodi) se izvede zemeljsko.
(3) Ograja na čelnih straneh igrišča je višine do 4 m, ob parcelni meji do 1,2 m.
(4) Spominska obeležja in urbano opremo se postavi tako, da ne ovira prometa in da ne zastira značilnih pogledov na objekte ali območja. Višina reklamnih tabel in neprometnih znakov na prometnih površinah mora biti 2,5 m nad pločnikom oziroma pohodno površino. Namestitev velikih reklamnih panojev v območju ni dopustna.
č) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
(1) Vse nove in nadomestne priključke na gospodarsko javno infrastrukturo se izvede zemeljsko in pod pogoji, ki jih določi posamezen upravljavec.
(2) Z utrjenih površin se uredi odvod padavinskih odpadnih vod. Padavinske vode se prioritetno ponikajo ali odvajajo v površinski odvodnik.
(3) Priključevanje objektov na električno omrežje, plinovodno omrežje in telekomunikacijsko omrežje se izvede pod pogoji, ki jih določi posamezen upravljavec.
d) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
V enoti urejanja NE5 se pri načrtovanju posegov v prostor upošteva usmeritve, izhodišča in pogoje za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki so navedeni v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za pripravo Strategije prostorskega razvoja in Prostorski red Občine Turnišče« (ZRSVN, OE Maribor, marec 2007), ki se hranijo na sedežu občine.
e) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
Vhodi v objekt, prometne površine in dovozi ob njih morajo omogočati dostope in prehode invalidnim osebam v skladu s predpisi o zahtevah o projektiranju brez grajenih ovir. Zagotovi se tudi parkiranje.
20. člen
(enota urejanja RE10, TU1 in TU2 – opuščene gramoznice-rekreacijska območja)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) V enotah urejanja RE10, TU1 in TU2, ki so rekreacijska območja na opuščenih gramoznicah z rekreacijsko površino ZS, vodno površino (VC) in površino za gradnjo objektov (BT) so dopustne gradnje novih objektov, rekonstrukcije in odstranitve naslednjih vrst objektov:
• gradbeno inženirski objekti:
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
• pomožni objekti:
– pomožni infrastrukturni objekti (objekt javne razsvetljave, nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje, vodovodni priključek, priključek na kanalizacijo),
– začasni objekti (odprt sezonski gostinski vrt, šotor, oder z nadstreškom).
(2) V enoti urejanja TU2 je v območju podrobnejše namenske rabe z oznako BT dopustna še rekonstrukcija obstoječega mlina, ureditev gramoznega parkirišča v okviru gradbene parcele ob mlinu ter dopolnilna zasaditev drevja.
(3) Na območjih vodnih površin (VC), ki so znotraj enot urejanja, je dopustna naprava lesenih pomolov. Na območjih vodnih površin veljajo še pogoji iz 35. člena tega odloka.
b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov
(1) Oblika objektov je poljubna, streha v naklonu ali ravna s poljubno kritino. Objekt morajo biti pritlični in so lahko tudi v montažni ali tipski izvedbi. Odmik objektov od vodne površine znaša 5,0 m.
(2) Velikost, oblika in obdelava enostavnih objektov se podredi namenu. Pri določanju velikosti pomožnih objektov se upošteva veljavne predpise, ki določajo pogoje za gradnjo teh objektov.
c) Ureditev parcele
(1) Ob vodni površini se lahko uredi utrjeno gramozirano parkirišče. Ostali del območja izven vodne površine se zatravi, lahko se zasadi z drevjem in grmičevjem.
(2) Gradbeno inženirske objekte in pomožne infrastrukturne objekte (cevovodi, energetski vodi) se izvede zemeljsko.
(3) Postavitev ograje ni dopustna.
č) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
(1) Vse priključke na gospodarsko javno infrastrukturo se izvede zemeljsko.
(2) Z utrjenih površin ob objektih se uredi ločen odvod padavinskih odpadnih vod. Padavinske vode se prioritetno ponikajo ali odvajajo v površinske odvodnike.
(3) Priključevanje objektov na električno omrežje se izvede pod pogoji, ki jih določi upravljavec.
d) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
(1) V enoti urejanja TU2 se pri načrtovanju posegov v prostor upošteva usmeritve, izhodišča in pogoje za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki so navedeni v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za pripravo Strategije prostorskega razvoja in Prostorski red Občine Turnišče« (ZRSVN, OE Maribor, marec 2007), ki se hranijo na sedežu občine.
(2) Območji enot urejanja TU2 in RE10 sta v poplavnem območju, zato se za vsak večji poseg preveri poplavno varnost območja in po potrebi predvidi ustrezne ukrepe. Pri tem se ne sme poslabšati stanje voda ali povečati poplavna ogroženost sosednjih območij. Na poplavnih območjih so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda.
e) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
Vhodi v objekt, prometne površine in dovozi ob njih morajo omogočati dostope in prehode invalidnim osebam v skladu s predpisi o zahtevah o projektiranju brez grajenih ovir. Zagotovi se tudi parkiranje.
21. člen
(enota urejanja TU5 – blokovsko naselje Turnišče)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) Na območju stavbnih zemljišč v naselju Turnišče, ki je namenjeno bivanju in spremljajočim dejavnostmi (SS) so dopustne gradnje novih objektov, rekonstrukcije, vzdrževanje objektov, sprememba namembnosti in odstranitve naslednjih vrst objektov:
• večstanovanjske stavbe,
• gostinske in nastanitvene stavbe,
• upravne in pisarniške stavbe ali prostori,
• trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti,
• gradbeno inženirski objekti:
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
• pomožni objekti:
– za lastne potrebe (garaža, uta – senčnica),
– ograje,
– pomožni energetski in komunalni infrastrukturni objekti, pločniki,
– urbana oprema (vodnjak oziroma okrasni bazen, otroško igrišče, obešanka na drogu javne razsvetljave).
(2) Na območjih prometne infrastrukture z oznako PC in pripadajočih varovalnih pasovih so dopustni naslednji posegi:
– redna vzdrževalna dela in rekonstrukcije,
– gradnja oziroma postavitev avtobusnih postajališč,
– gradnja kolesarskih in peš površin,
– gradnja in rekonstrukcija podzemnih in nadzemnih komunalnih in energetskih objektov in omrežij.
Na območju varovalnih pasov infrastrukturnih objektov so dopustni posegi, če niso v nasprotju z veljavnimi predpisi za posamezen objekt oziroma, če s posegom soglaša upravljavec tega objekta.
b) Pogoji glede lege objektov
(1) Najmanjši odmik objektov od sosednje parcelne meje je 1,0 m, od javne občinske ceste ali poti 4,0 m. Odmiki od javnih cest so lahko manjši, če je gradbena linija obstoječih objektov ob cesti bliže od navedenih odmikov in če s tem soglaša upravljavec ceste.
(2) Odmiki med objekti na sosednjih parcelah morajo biti najmanj tolikšni, kolikor znaša največja višina katerega od sosednjih objektov.
(3) Ob ulici se upoštevata gradbena linija in gradbena črta, ki sta določeni z linijami obstoječih objektov.
c) Pogoji glede velikosti
(1) Velikost objektov na posamezni parceli se določa glede na velikost parcele in glede na obvezne odmike od javnih cest in sicer tako, da faktor zazidanosti gradbene parcele (to je razmerje med zazidano površino in celotno površino gradbene parcele) znaša 0,6.
(2) Višina objektov je največ tri stanovanjske etaže nad urejenim terenom. Kota tal pritličja je na višini 0,30 m nad urejenim dvoriščem.
(3) Pri določanju velikosti nezahtevnih in enostavnih objektov se upošteva veljavne predpise, ki določajo pogoje za gradnjo teh objektov.
č) Pogoji glede oblikovanja
(1) Tlorisna oblika objektov je poljubna. Objekti so lahko kvadratne, podolgovate ali lomljene oblike. V primeru, da se v enoti urejanja postavi več nezahtevnih in enostavnih objektov se upošteva pogoj, da se ti oblikujejo enotno.
(2) Strehe na vseh objektih so enakostranične dvokapnice v naklonu od 30–45 stopinj, s smerjo slemena po daljši stranici objekta in z opečno kritino. Enokapne in ravne strehe so možne le na nezahtevnih in enostavnih objektih.
(3) Fasade se opleska v svetlih barvah, lahko so delno obdelane v lesu. Talni zidec se opleska s temno barvo (tradicionalno sivo-rjavo).
(4) Okolica objektov se uredi glede na funkcijo objekta. Del parcele na zunanjem robu naselja mora biti ozelenjen. Gradbeno inženirske objekte (cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi) se izvede podzemno.
(5) Ograjo se postavi znotraj parcele ali na meji, če se tako sporazumeta oba soseda. Ograja mora biti v kovinski izvedbi, višina ne sme presegati 1,20 m. Ograja ob priključku na javno prometno površino se postavi tako, da omogoča preglednost in ne ovira prometa po javni cesti.
(6) Urbano opremo se postavi tako, da ne ovira prometa in da ne zastira značilnih pogledov na objekte ali območja.
d) Pogoji in merila za parcelacijo
(1) Vsaka samostojna gradbena parcela mora imeti dostop in dovoz z javne ceste. Priključek na javno cesto mora biti varen in urejen v skladu s predpisi o javnih cestah.
(2) Pri nadaljnjih gradnjah je treba upoštevati faktor izkoriščenosti posamezne parcele (razmerje med bruto etažno površino vseh objektov na parceli in celotno površino parcele), ki znaša 1,2.
(3) Območje mora imeti zagotovljeno predpisano število parkirnih mest glede na funkcijo in kapaciteto objektov, in sicer:
+-----------------------+------------------------------------+
|Dejavnost       |Število parkirnih mest (PM) na enoto|
+-----------------------+------------------------------------+
|Večstanovanjski objekti|1,5 PM na stanovanje        |
+-----------------------+------------------------------------+
|Poslovni prostori   |1 PM na 30m2 neto površine     |
|(pisarne)       |                  |
+-----------------------+------------------------------------+
|Prodajni prostori   |1 PM na 30 m2 koristne površine   |
+-----------------------+------------------------------------+
|Gostišča s prenočišči |1 PM na 5 sob in 1 PM na 4 sedeže  |
+-----------------------+------------------------------------+
|Obrt, servisi     |1 PM na 2 zaposlena         |
+-----------------------+------------------------------------+
(4) Najmanj 1 parkirno mesto oziroma 5% vseh parkirnih mest pri posameznem javnem objektu ali objektu, ki je namenjen javnosti mora biti namenjeno za parkiranje vozil invalidnih oseb.
e) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
(1) Pri gradnji objektov in večjih posegih na parcelah se uredi ločen odvod padavinskih odpadnih vod. Padavinske vode se prioritetno ponikajo ali odvajajo v površinske odvodnike. Odvajanje se predvidi z zadrževanjem.
(2) Priključevanje objektov na električno omrežje, plinovodno omrežje in telekomunikacijsko omrežje se izvede pod pogoji, ki jih določi posamezen upravljavec.
(3) Zbirna mesta za odpadke se uredi tako, da niso vidno izpostavljena in da so dostopna vozilom za odvoz.
f) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
Pri gradnji objektov in pri drugih večjih posegih se v projektni dokumentaciji preveri požarno ogroženost območja in po potrebi izdela ocena požarne ogroženosti ter predvidijo ukrepi za preprečitev požara.
g) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Objekti morajo biti zasnovani tako, da bo za bivalne objekte in objekte, v katerih se dalj časa zadržujejo ljudje, zagotovljena celoletna osončenost bivalnih prostorov vsaj 2 uri dnevno. Z vgradnjo sodobnih materialov mora biti zagotovljeno varstvo pred prekomernim hrupom, z orientacijo stavb pa omogočena zasebnost na posamezni parceli in v stanovanjski enoti.
(2) Za vsak samostojen bivalni in javni objekt se zagotovi dostop z javne ceste ali poti. Pri objektih, ki so istočasno namenjeni bivanju in poslovni ali proizvodni funkciji, so vhodi ločeni. Vhodi v javne objekte, prometne površine in dovozi do objektov s poslovnimi funkcijami se omogoči dostop invalidnim osebam, zagotovi se tudi parkiranje.
(3) Na podlagi predpisov o hrupu v naravnem in življenjskem okolju in predpisov o ocenjevanju hrupa v okolju je območje enote uvrščeno v območje III. stopnje varstva pred hrupom, kjer se upošteva mejne vrednosti 50dBA ponoči in 60dBA podnevi.
22. člen
(enota urejanja TU6 – centralni del naselja Turnišče)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) Na območju stavbnih zemljišč v centralnem delu naselja Turnišče, ki je namenjeno oskrbnim, storitvenim in družbenim dejavnostim (CD) ter bivanju (SS), so dopustne gradnje novih objektov, rekonstrukcije, vzdrževanje objektov, sprememba namembnosti in odstranitve naslednjih vrst objektov:
• eno- in večstanovanjske stavbe,
• gostinske in nastanitvene stavbe,
• upravne in pisarniške stavbe,
• trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti,
• stavbe splošnega družbenega pomena (za kulturo, razvedrilo in šport, zdravstvo, znanost, varstvo starejših, knjižnica, muzej ipd.),
• gradbeno inženirski objekti:
– lokalne ceste in poti, cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi
• pomožni objekti:
– objekti za lastne potrebe (garaža, steklenjak, uta oziroma senčnica, bazen, enoetažna pritlična lopa, enoetažni pritlični objekt, utrjene dovozne poti in dvorišča, nadstrešek, rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto, zajetje, vrtina ali vodnjak, zbiralnik za kapnico),
– ograje,
– škarpe in podporni zidovi,
– pomožni infrastrukturni objekti (pločnik in kolesarska steza, postajališče, bazne postaje, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, varovalne in protihrupne ograje, nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje, ločilno oziroma krmilno mesto na elektroenergetskih omrežjih, signalno-zaščitni vod v elektroenergetskih omrežjih, relejna hišica, priključni plinovod za male kurilne naprave v enostanovanjskih stavbah, priključek na distribucijsko plinovodno omrežje, etažni plinski priključek za etažno ogrevanje, tipski zabojnik za skladiščenje jeklenk za utekočinjeni naftni plin, vodovodni priključek na javno vodovodno omrežje, kanalizacijski priključek na javno kanalizacijsko omrežje, ekološki otok, cestni priključek na javno občinsko cesto, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, vrtina ali vodnjak, potrebna za raziskave),
– začasni objekti (odprti sezonski gostinski vrt, pokriti prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru, oder z nadstreškom, pokriti prireditveni prostor, cirkus, začasna tribuna za gledalce na prostem, skladišče nenevarnih snovi),
– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam (kiosk do velikosti 20 m2, odprt sezonski gostinski vrt),
– spominska obeležja,
– objekt za oglaševanje,
– urbana oprema (nadkrita čakalnica, javna kolesarnica z nadstreškom, javna telefonska govorilnica, transparent, skulptura in druga prostorska inštalacija, večnamenski kiosk oziroma tipski zabojnik, vodnjak oziroma okrasni bazen, otroško igrišče, obešanka na drogu javne razsvetljave).
Gradnja eno- ali večstanovanjskih stavb je možna ob pogoju, da je del objekta v pritličju namenjen za javno funkcijo.
(2) Na območjih zelenih površin, ki so namenjene rekreaciji (ZS) so dopustne gradnje novih objektov, rekonstrukcije in odstranitve naslednjih vrst objektov:
• gradbeno inženirski objekti: cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
• pomožni objekti: objekt za oglaševanje, ograja, začasni objekt (kiosk) za prireditve,
pomožni infrastrukturni objekti, začasni objekti (šotor, oder z nadstreškom, cirkus, začasna tribuna), urbana oprema (transparent, večnamenski kiosk, montažna sanitarna enota, obešanka na drogu javne razsvetljave).
(3) Na območjih prometne infrastrukture z oznako PC in pripadajočih varovalnih pasovih so dopustni naslednji posegi:
– redna vzdrževalna dela in rekonstrukcije,
– gradnja oziroma postavitev avtobusnih postajališč,
– gradnja kolesarskih in peš površin,
– gradnja in rekonstrukcija podzemnih in nadzemnih komunalnih in energetskih objektov in omrežij.
Na območju varovalnih pasov infrastrukturnih objektov so dopustni posegi, če niso v nasprotju z veljavnimi predpisi za posamezen objekt oziroma, če s posegom soglaša upravljavec tega objekta.
b) Pogoji glede lege objektov
(1) Najmanjši odmik objektov od sosednje parcelne meje je 1,0 m, od javne občinske ceste ali poti 4,0 m. Odmiki od javnih cest so lahko manjši, če je gradbena linija obstoječih objektov ob cesti bliže od navedenih odmikov in če s tem soglaša upravljavec ceste.
(2) Odmiki med objekti na sosednjih parcelah morajo biti najmanj tolikšni, kolikor znaša največja višina katerega od sosednjih objektov.
(3) Ob ulicah se upoštevata gradbena linija in gradbena črta, ki sta določeni z linijami obstoječih objektov.
c) Pogoji glede velikosti
(1) Velikost objektov na posamezni parceli se določa glede na velikost parcele in glede na obvezne odmike od javnih cest. Objekti so lahko kvadratne, podolgovate ali lomljene oblike z daljšo stranico vzporedno s cesto. Velikost objektov na posamezni parceli ne sme presegati velikosti, ki jo določa faktor zazidanosti gradbene parcele (to je razmerje med zazidano površino in celotno površino gradbene parcele), ki znaša od 0,4 pri stanovanjskih objektih in 0,6 pri družbenih objektih. Možna so odstopanja od velikosti objektov (zmanjšanje faktorja zazidanosti do 0,8), če je zagotovljena normalna uporaba in vzdrževanje objekta.
(2) Višina objektov je največ tri stanovanjske etaže nad urejenim terenom. Kota tal pritličja je na višini 0,30 m nad urejenim terenom.
(3) Pri določanju velikosti pomožnih objektov se upošteva veljavne predpise, ki določajo pogoje za gradnjo teh objektov.
č) Pogoji glede oblikovanja
(1) Tlorisna oblika objektov je poljubna. Strehe na vseh objektih so enakostranične dvokapnice v naklonu od 30–45 stopinj, s smerjo slemena po daljši stranici objekta in z opečno kritino. Enokapne in ravne strehe so možne le na pomožnih objektih. Fasade so opleskane v svetlih barvah, lahko so delno obdelane v lesu. Talni zidec je opleskan s temno barvo (tradicionalno sivo-rjavo).
(2) Okolica objektov se uredi glede na funkcijo objekta. Del parcele mora biti ozelenjen. Gradbeno inženirske objekte (cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi) se izvede podzemno.
(3) Posamezna parcela je lahko ograjena. Ograja mora biti postavljena znotraj parcele ali na meji, če se tako sporazumeta oba soseda. Višina ograje ne sme presegati višine 1,20 m. Ograje ob cestnih uvozih, priključkih in ob drugih prometnih površinah se postavi tako, da omogočajo preglednost in ne ovirajo prometa po javni cesti.
(4) Spominska obeležja in urbano opremo se postavi tako, da ne ovira prometa in da ne zastira značilnih pogledov na objekte ali območja. Višina reklamnih tabel in neprometnih znakov na prometnih površinah mora biti 2,5 m nad pločnikom oziroma pohodno površino. Namestitev velikih reklamnih panojev na fasade ni dopustna.
d) Pogoji in merila za parcelacijo
(1) Vsaka samostojna gradbena parcela mora imeti dostop in dovoz z javne ceste. Priključek na javno cesto mora biti varen in urejen v skladu s predpisi o javnih cestah.
(2) Pri nadaljnjih gradnjah je treba upoštevati faktor izkoriščenosti posamezne parcele (razmerje med bruto etažno površino vseh objektov na parceli in celotno površino parcele), ki znaša 1,2.
(3) Območje mora imeti zagotovljeno predpisano število parkirnih mest glede na funkcijo in kapaciteto objektov in sicer:
+--------------------------+-----------------------------------+
|Dejavnost         |Število parkirnih mest (PM) na   |
|             |enoto               |
+--------------------------+-----------------------------------+
|Večstanovanjski objekti  |1,5 PM na stanovanje        |
+--------------------------+-----------------------------------+
|Poslovni in javni     |                  |
|prostori         |1 PM na 30m2 neto površine     |
+--------------------------+-----------------------------------+
|Prodajni prostori     |1 PM na 30 m2 koristne površine  |
+--------------------------+-----------------------------------+
|Gostišča s prenočišči   |1 PM na 5 sob in 1 PM na      |
|             |4 sedeže              |
+--------------------------+-----------------------------------+
|Obrt, servisi       |1 PM na 2 zaposlena        |
+--------------------------+-----------------------------------+
(4) Najmanj 1 parkirno mesto oziroma 5% vseh parkirnih mest pri posameznem javnem objektu ali objektu, ki je namenjen javnosti mora biti namenjeno za parkiranje vozil invalidnih oseb.
e) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
(1) Gradbeni posegi v vseh prostorskih enotah naselij so dopustni le na opremljenih zemljiščih z zgrajeno gospodarsko javno infrastrukturo oziroma na zemljiščih, kjer je gradnja infrastrukture predvidena. Opremljeno zemljišče je zemljišče, ki ima zagotovljen dovoz na javno cesto in priključke za kanalizacijo, vodovod in elektriko. Priključke se izvede zemeljsko.
(2) Pri gradnji večjih objektov in večjih posegih na parcelah se uredi ločen odvod padavinskih odpadnih vod. Padavinske vode se prioritetno ponikajo ali odvajajo v površinske odvodnike. Odvajanje se predvidi z zadrževanjem.
(3) Dovoljeno je zbiranje manjših količin organskih odpadkov na vrtovih in njivah za predelavo v kompost.
(4) Priključevanje objektov na električno omrežje, plinovodno omrežje in telekomunikacijsko omrežje se izvede pod pogoji, ki jih določi posamezen upravljavec.
(5) Zbirna mesta za odpadke se uredi tako, da niso vidno izpostavljena in da so dostopna vozilom za odvoz.
f) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
(1) Za vsak poseg v enoto kulturne dediščine in njegovo vplivno območje v enoti urejanja se pridobijo kulturno-varstveni pogoji in kulturno-varstveno soglasje.
(2) Pri gradnji večjih objektov in pri drugih večjih posegih se v projektni dokumentaciji preveri požarno ogroženost posameznega območja in po potrebi izdela ocena požarne ogroženosti ter predvidijo ukrepi za preprečitev požara.
g) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Objekti morajo biti zasnovani tako, da bo za bivalne objekte in objekte, v katerih se dalj časa zadržujejo ljudje, zagotovljena celoletna osončenost bivalnih prostorov vsaj 2 uri dnevno. Z vgradnjo sodobnih materialov mora biti zagotovljeno varstvo pred prekomernim hrupom, z orientacijo stavb pa omogočena zasebnost na posamezni parceli in v stanovanjski enoti.
(2) Za vsak samostojen bivalni in javni objekt se zagotovi dostop z javne ceste ali poti. Pri objektih, ki so istočasno namenjeni bivanju in poslovni ali proizvodni funkciji, so vhodi ločeni. Vhodi v javne objekte, prometne površine in dovozi do objektov s poslovnimi funkcijami se omogoči dostop invalidnim osebam, zagotovi se tudi parkiranje.
(3) Na podlagi predpisov o hrupu v naravnem in življenjskem okolju in predpisov o ocenjevanju hrupa v okolju je območje enote uvrščeno v območje III. stopnje varstva pred hrupom, kjer se upošteva mejne vrednosti 50dBA ponoči in 60dBA podnevi.
23. člen
(enota urejanja TU7 – tovarna Planika v Turnišču)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
Na območju obstoječe tovarne Planika, ki je gospodarska cona namenjena obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in industrijskim dejavnostim (IP), je dopustna gradnja, rekonstrukcija, vzdrževanje objektov, sprememba namembnosti ter odstranitev obstoječih objektov:
• trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti,
• gostinske stavbe,
• upravne in pisarniške stavbe,
• stavbe za promet (garaže),
• industrijske stavbe in skladišča,
• gradbeno inženirski objekti,
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
• pomožni objekti,
– objekti za lastne potrebe (garaže, lope, nadstrešek, razervoar, enoetažni pritlični objekt, utrjena dvorišča),
– ograje,
– pomožni infrastrukturni objekti (pločniki, odvodni jarki, pomožni objekti za spremljanje stanja prostora, objekt za odvodnjavanje ceste, objekt javne razsvetljave, varovalne in protihrupne ograje, nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje, ločilno oziroma krmilno mesto na elektroenergetskih omrežjih, signalno-zaščitni vod v elektroenergetskih omrežjih, relejna hišica, priključek na distribucijsko plinovodno omrežje, tipski zabojnik za skladiščenje jeklenk za utekočinjeni naftni plin, telekomunikacijske antene in oddajniki, vodovodni priključek na javno vodovodno omrežje, kanalizacijski priključek na javno kanalizacijsko omrežje, ekološki otok, cestni priključek na javno občinsko cesto, vodno zajetje, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, vrtina ali vodnjak, potrebna za raziskave).
– začasni objekti (skladišče nenevarnih snovi),
– urbana oprema (transparent, skulptura in druga prostorska inštalacija, večnamenski kiosk oziroma tipski zabojnik, vodnjak oziroma okrasni bazen, obešanka na drogu javne razsvetljave).
b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objekta
(1) Nadomestne ali nove objekte se locira na mestu obstoječe zgradbe oziroma na ustrezni prosti površini, v velikosti, ki jo dopušča parcela. Oblika objektov je poljubna, streha v naklonu ali ravna, kritina poljubna. Etažnost objekta ne sme presegati dveh stanovanjskih etaž nad urejenim terenom.
(2) Velikost, oblika in obdelava pomožnih objektov in urbane opreme se podredi osnovnemu objektu. Pri določanju velikosti pomožnih objektov se upošteva veljavne predpise, ki določajo pogoje za gradnjo teh objektov.
(3) Urbano opremo se postavi tako, da ne ovira prometa in da ne zastira značilnih pogledov na objekte ali območja. Višina reklamnih tabel in neprometnih znakov na prometnih površinah mora biti 2,5 m nad pločnikom oziroma pohodno površino. Namestitev velikih reklamnih panojev na fasade ni dopustna.
c) Ureditev parcele
(1) Površina zazidanih površin, vključno z nezahtevnimi in enostavnimi objekti v območju ne sme presegati polovice površine celotnega območja enote urejanja. Nepozidane površine so namenjene za ureditev parkirišč in zelenih površin.
(2) Dopustna je dopolnilna zasaditev drevja in grmičevja in hortikulturna ureditev skupnih površin, ureditev utrjenih poti in utrjenih parkirišč. Utrjene površine se izvedejo s tlakovci, parkirišča s travnimi kockami. Pri zasaditvi se uporabi listavce.
(3) Ob objektih mora biti zagotovljeno ustrezno število parkirnih mest in sicer 1 parkirno mesto na 30m2 neto površine prodajnega prostora, 1 parkirno mesto na 30m2 neto površine poslovnega prostora, 1 parkirno mesto na 4 sedeže v gostinskem lokalu in 1 parkirno mesto na dva zaposlena v industrijskih objektih.
(4) Gradbeno inženirske objekte (cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi) se izvede podzemno.
(5) Območje se lahko ogradi. Ograja se postavi znotraj parcele ali na meji, če se tako sporazumeta oba soseda. Višina ograje ne sme presegati višine 1,20 m. Ograja ob priključku na javno prometno površino se postavi tako, da omogoča preglednost in ne ovira prometa po javni cesti.
č) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
(1) Gradbeni posegi v vseh prostorskih enotah naselij so dopustni le na opremljenih zemljiščih z zgrajeno gospodarsko javno infrastrukturo oziroma na zemljiščih, kjer je gradnja infrastrukture predvidena. Opremljeno zemljišče je zemljišče, ki ima zagotovljen dovoz na javno cesto in priključke za kanalizacijo, vodovod in elektriko. Priključke se izvede zemeljsko.
(2) Pri gradnji večjih objektov in večjih posegih na parcelah se uredi ločen odvod padavinskih odpadnih vod. Padavinske vode se prioritetno ponikajo ali odvajajo v površinske odvodnike. Odvajanje se predvidi z zadrževanjem.
(3) Dovoljeno je zbiranje manjših količin organskih odpadkov na vrtovih in njivah za predelavo v kompost.
(4) Priključevanje objektov na električno omrežje, plinovodno omrežje in telekomunikacijsko omrežje se izvede pod pogoji, ki jih določi posamezen upravljavec.
(5) Priključitev objektov, kjer se pričakuje povečana poraba vode ali poraba vode v tehnološke namene, se lahko izvede le po predhodni proučitvi zadostnih količin vode iz javnega vodnega vira.
(6) Pri novih objektih se predvidijo zbirna mesta za odpadke tako, da niso vidno izpostavljena in da so dostopna vozilom za odvoz. Zbiranje posebnih odpadkov mora biti ločeno od ostalih komunalnih odpadkov in urejeno na način, kot ga predpisuje zakonodaja.
d) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
(1) Za vsak poseg v enoto kulturne dediščine in njegovo vplivno območje v enoti urejanja se pridobijo kulturno-varstveni pogoji in kulturno-varstveno soglasje.
(2) Pri gradnji večjih objektov in pri drugih večjih posegih se v projektni dokumentaciji preveri požarno ogroženost posameznega območja in po potrebi izdela ocena požarne ogroženosti ter predvidijo ukrepi za preprečitev požara.
e) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
Na podlagi predpisov o hrupu v naravnem in življenjskem okolju in predpisov o ocenjevanju hrupa v okolju je območje enote uvrščeno v območje IV. stopnje varstva pred hrupom, kjer se upošteva mejne vrednosti 65dBA ponoči in 75dBA podnevi.
24. člen
(enota urejanja TU9 – Monting Turnišče)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
V območju obstoječe delavnice, ki je kot gospodarska cona namenjeno obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in industrijskim dejavnostim (IG), je dopustna gradnja, rekonstrukcija, vzdrževanje objektov, sprememba namembnosti in odstranitev obstoječih objektov:
• industrijske stavbe in skladišča,
• stavbe za storitvene dejavnosti,
• upravne in pisarniške stavbe,
• gradbeno inženirski objekti:
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
• pomožni objekti:
– objekti za lastne potrebe (garaža, lopa, nadstrešek, rezervoarji),
– ograja,
– urbana oprema (transparent, večnamenski kiosk oziroma tipski zabojnik).
b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objekta
(1) Novi objekt se locira na mestu obstoječega oziroma na ustrezni prosti površini, v velikosti, ki jo dopušča parcela. Oblika objekta je poljubna, streha v naklonu, kritina opečna ali pločevinasta. Etažnost objekta ne sme presegati dveh stanovanjskih etaž nad urejenim terenom.
(2) Velikost, oblika in obdelava pomožnih objektov in urbane opreme se podredi osnovnemu objektu. Pri določanju velikosti se upošteva veljavne predpise, ki določajo pogoje za gradnjo teh objektov.
c) Ureditev parcele
(1) Površina zazidanih površin v območju ne sme presegati polovice površine celotnega območja enote urejanja. Nepozidane površine so namenjene za ureditev parkirišč in zelenih površin.
(2) Dopustna je dopolnilna zasaditev drevja in grmičevja in hortikulturna ureditev skupnih površin, ureditev utrjenih poti in utrjenih parkirišč. Utrjene površine se izvede s tlakovanci, parkirišča s travnimi kockami. Pri zasaditvi se uporabi listavce.
(3) Ob objektu mora biti zagotovljeno ustrezno število parkirnih mest in sicer 1 parkirno mesto na 30m2 neto površine poslovnega prostora.
(4) Gradbeno inženirske objekte (cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi) se izvede podzemno.
(5) Območje se lahko ogradi. Ograja se postavi znotraj parcele ali na meji, če se tako sporazumeta oba soseda. Višina ograje ne sme presegati višine 1,20 m. Ograja ob priključku na javno prometno površino se postavi tako, da omogoča preglednost in ne ovira prometa po javni cesti.
č) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
(1) Vse priključke na gospodarsko javno infrastrukturo se izvede zemeljsko.
(2) Pri gradnji večjih objektov in večjih posegih na parcelah se uredi ločen odvod padavinskih odpadnih vod. Padavinske vode se prioritetno ponikajo ali odvajajo v površinske odvodnike. Odvajanje se predvidi z zadrževanjem.
(3) Priključevanje objektov na električno omrežje, plinovodno omrežje in telekomunikacijsko omrežje se izvede pod pogoji, ki jih določi posamezen upravljavec.
(4) Priključitev objektov, kjer se pričakuje povečana poraba vode ali poraba vode v tehnološke namene, se lahko izvede le po predhodni proučitvi zadostnih količin vode iz javnega vodnega vira.
(5) Pri novih objektih se predvidijo zbirna mesta za odpadke tako, da niso vidno izpostavljena in da so dostopna vozilom za odvoz. Zbiranje posebnih odpadkov mora biti ločeno od ostalih komunalnih odpadkov in urejeno na način, kot ga predpisuje zakonodaja.
d) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
Pri gradnji večjih objektov in pri drugih večjih posegih se v projektni dokumentaciji preveri požarno ogroženost območja in po potrebi izdela ocena požarne ogroženosti ter predvidijo ukrepi za preprečitev požara.
e) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
Na podlagi predpisov o hrupu v naravnem in življenjskem okolju in predpisov o ocenjevanju hrupa v okolju so območja enot iz točke 1 tega člena uvrščene v območje IV. stopnje varstva pred hrupom, kjer se upošteva mejne vrednosti 65dBA ponoči in 75dBA podnevi.
25. člen
((enota urejanja TU14 – strelišče)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) Na območju strelišča, ki je rekreacijska površina (ZS) in površina za gradnjo objektov (BC) je dopustna postavitev:
• pomožnih objektov:
– za lastne potrebe (nadstrešek, enoetažni pritlični objekt, utrjeno dvorišče),
– ograje,
– pomožnih infrastrukturnih objektov (objekt javne razsvetljave, nizkonapetostno elektroenergetsko omrežje, vodovodni in kanalizacijski priključek, cestni priključek na javno cesto),
– vadbeni objekti (športno strelišče).
b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov
(1) Objekti v območju strelišča (nadstrešnica, pritlični objekt) vsak zase ne smeta presegati velikosti 20 m2. Strehe so dvokapnice v naklonu 30°, z opečno kritino. Objekti so lahko v leseni izvedbi.
(2) Pri določanju velikosti pomožnih objektov se upošteva veljavne predpise, ki določajo pogoje za gradnjo teh objektov.
c) Ureditev parcele
(1) Dopustna je dopolnilna zasaditev drevja in grmičevja in hortikulturna ureditev skupnih površin, ureditev utrjenih poti in utrjenih parkirišč. Utrjene površine se izvedejo s tlakovci, parkirišča s travnimi kockami. Pri zasaditvi se uporabi listavce.
(2) Gradbeno inženirske objekte (cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi) se izvede podzemno.
(3) Ograja se postavi znotraj parcele ali na meji, če se tako sporazumeta oba soseda. Višina ograje ob strelišču ne sme presegati višine 1,20 m.
č) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
(1) Pri gradnji objektov in pri večjih posegih na parceli se uredi ločen odvod padavinskih odpadnih vod. Padavinske vode se prioritetno ponikajo ali odvajajo v površinske odvodnike. Odvajanje se predvidi z zadrževanjem.
(2) Priključevanje objekta na električno omrežje, plinovodno omrežje in telekomunikacijsko omrežje se izvede pod pogoji, ki jih določi posamezen upravljavec.
d) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
Pri gradnji večjih objektov in pri drugih večjih posegih se v projektni dokumentaciji preveri požarno ogroženost območja in po potrebi izdela ocena požarne ogroženosti ter predvidijo ukrepi za preprečitev požara.
e) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
Na podlagi predpisov o hrupu v naravnem in življenjskem okolju in predpisov o ocenjevanju hrupa v okolju so območja enot iz točke 1 tega člena uvrščene v območje III. stopnje varstva pred hrupom, kjer se upošteva mejne vrednosti 50dBA ponoči in 60dBA podnevi.
26. člen
(enota urejanja TU27 – čistilna naprava)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(2) Na območju čistilne naprave, ki je površina okoljske infrastrukture (O), namenjena za izvajanje gospodarske službe s področja čiščenja odpadnih voda, so dopustne gradnje novih objektov, rekonstrukcije, nadomestne gradnje in odstranitve:
• komunalne čistilne naprave, vključno z vsemi tehničnimi objekti in napravami, s katerimi se poveča kapaciteta naprave,
• gradbeno inženirski objekti (cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi),
• pomožnih objektov:
– ograja,
– škarpe in podporni zidovi,
– objekti za lastne potrebe (nadstrešek, enoetažni pritlični objekt, utrjeno dvorišče).
b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov
(1) Objekte v območju čistilne naprave se prilagodi namenu.
(2) Pri določanju velikosti pomožnih objektov se upošteva veljavne predpise, ki določajo pogoje za gradnjo teh objektov.
c) Ureditev parcele
(1) Dopustna je dopolnilna zasaditev drevja in grmičevja in hortikulturna ureditev skupnih površin in ureditev utrjenih poti. Pri zasaditvi se uporabi listavce.
(2) Gradbeno inženirske objekte (cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi) se izvede podzemno.
(3) Območje se lahko ogradi. Ograja ne sme presegati višine 2,0 m.
č) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
(1) Pri gradnji objektov in pri večjih posegih na parceli se uredi ločen odvod padavinskih odpadnih vod. Padavinske vode se prioritetno ponikajo ali odvajajo v površinske odvodnike. Odvajanje se predvidi z zadrževanjem.
(2) Priključevanje objekta na električno omrežje, plinovodno omrežje in telekomunikacijsko omrežje se izvede pod pogoji, ki jih določi posamezen upravljavec.
d) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
Pri gradnji dodatnih objektov in pri drugih večjih posegih se v projektni dokumentaciji preveri požarno ogroženost območja in po potrebi izdela ocena požarne ogroženosti ter predvidijo ukrepi za preprečitev požara.
e) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
Na podlagi predpisov o hrupu v naravnem in življenjskem okolju in predpisov o ocenjevanju hrupa v okolju so območja enot iz točke 1 tega člena uvrščene v območje III. stopnje varstva pred hrupom, kjer se upošteva mejne vrednosti 50dBA ponoči in 60dBA podnevi.
27. člen
(enota urejanja TU15 – cerkev Turnišče)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) Na območju enote urejanja s cerkveno stavbo (CD) je dopustna rekonstrukcija obstoječih objektov ter gradnja:
• gradbeno inženirskih objektov:
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
• pomožnih objektov:
– objekti za lastne potrebe (garaža, uta ali senčnica, nadstrešek, utrjena dovozna pot),
– ograja,
– pomožni infrastrukturni objekti (objekt za odvodnjavanje ceste, objekt javne razsvetljave, nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje, priključek na distribucijsko plinovodno omrežje, vodovodni priključek na javno vodovodno omrežje, kanalizacijski priključek na javno kanalizacijsko omrežje, cestni priključek na javno občinsko cesto),
– urbana oprema (transparent, skulptura in druga prostorska inštalacija, vodnjak oziroma okrasni bazen, obešanka na drogu javne razsvetljave).
b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objekta
(1) Pomožne objekte se locira na ustrezni prosti površini, v velikosti, ki jo dopuščata parceli na severni in južni strani cerkvenega objekta in v skladu s predpisi o velikosti teh objektov. Oblika objektov je poljubna, streha v naklonu, kritina mora biti opečna. Objekti ne smejo presegati višine ene stanovanjske etaže nad urejenim terenom.
(2) Velikost, oblika in obdelava pomožnih objektov in urbane opreme se podredi osnovnim objektom na parcelah. Pri določanju velikosti pomožnih objektov se upošteva veljavne predpise, ki določajo pogoje za gradnjo teh objektov.
(3) Spominska obeležja in urbano opremo se postavi tako, da ne ovirajo prometa in da ne zastirajo značilnih pogledov na cerkveni objekt. Višina reklamnih tabel in neprometnih znakov na prometnih površinah mora biti 2,5 m nad pločnikom oziroma pohodno površino. Namestitev velikih reklamnih panojev na fasade ni dopustna.
c) Ureditev parcele
(1) Dopustna je dopolnilna zasaditev drevja in grmičevja in hortikulturna ureditev površin, ureditev utrjenih poti in utrjenih parkirišč. Utrjene poti in se izvede s tlakovci, parkirišča s travnimi kockami. Pri zasaditvi se uporabi listavce.
(2) Gradbeno inženirske objekte (cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi) se izvede podzemno.
č) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
(1) Pri gradnji objektov in večjih posegih na parcelah se uredi ločen odvod padavinskih odpadnih vod. Padavinske vode se prioritetno ponikajo ali odvajajo v površinske odvodnike. Odvajanje se predvidi z zadrževanjem.
(2) Priključevanje objektov na električno omrežje, plinovodno omrežje in telekomunikacijsko omrežje se izvede pod pogoji, ki jih določi posamezen upravljavec.
d) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
(1) Za vsak poseg v enoto kulturne dediščine in njegovo vplivno območje v enoti urejanja se pridobijo kulturno-varstveni pogoji in kulturno-varstveno soglasje. Gradnjo in postavitev objektov in naprav v enoti urejanja ter zunanje ureditve se lahko izvede le ob predhodnem soglasju pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.
(2) Pri gradnji in pri drugih večjih posegih se v projektni dokumentaciji preveri požarno ogroženost območja in po potrebi izdela ocena požarne ogroženosti ter predvidijo ukrepi za preprečitev požara.
e) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
Na podlagi predpisov o hrupu v naravnem in življenjskem okolju in predpisov o ocenjevanju hrupa v okolju so območja enot iz točke 1 tega člena uvrščene v območje II. stopnje varstva pred hrupom, kjer se upošteva mejne vrednosti 45dBA ponoči in 55dBA podnevi.
28. člen
(enota urejanja TU18 – območje centralnih dejavnosti)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) V območju centralnih dejavnosti (CD), ki je namenjeno za oskrbne, storitvene in družbene dejavnosti ter bivanje je dopustna gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje objektov ter sprememba namembnosti:
• gostinskih stavb,
• upravnih in pisarniških stavb,
• stavb za storitvene dejavnosti,
• benzinska črpalka (dva točilna aparata za gorivo z nadstrešnico),
• gradbeno inženirskih objektov (cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi),
• pomožnih objektov:
– objekti za lastne potrebe (garaže, lope, nadstreški, rezervoarji, enoetažni pritlični objekt, utrjeno dvorišče),
– ograje,
– pomožni infrastrukturni objekti (pločniki, odvodni jarki, objekt za odvodnjavanje ceste, objekt javne razsvetljave, varovalne in protihrupne ograje, nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje, ločilno oziroma krmilno mesto na elektroenergetskih omrežjih, signalno-zaščitni vod v elektroenergetskih omrežjih, relejna hišica, priključek na distribucijsko plinovodno omrežje, vodovodni priključek na javno vodovodno omrežje, kanalizacijski priključek na javno kanalizacijsko omrežje, ekološki otok, cestni priključek na javno občinsko cesto, vrtina ali vodnjak, potrebna za raziskave),
– začasni objekti (odprt sezonski gostinski vrt, skladišče nenevarnih snovi),
– urbana oprema (transparent, skulptura in druga prostorska inštalacija, večnamenski kiosk oziroma tipski zabojnik, vodnjak oziroma okrasni bazen, obešanka na drogu javne razsvetljave).
(2) Na območju zelenih površin z oznako ZD je obvezna zasaditev drevja in grmičevja. Drevje se zasadi kot drevored vzporedno z obema cestama. Pri zasaditvi se uporabi avtohtone vrste listavcev in grmičevja. Možna je tudi postavitev in gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov in urbane opreme iz 1. točke tega člena.
(3) Na območjih prometne infrastrukture z oznako PC in pripadajočih varovalnih pasovih so dopustni naslednji posegi:
– redna vzdrževalna dela in rekonstrukcije,
– gradnja oziroma postavitev avtobusnih postajališč,
– gradnja kolesarskih in peš površin,
– gradnja in rekonstrukcija podzemnih in nadzemnih komunalnih in energetskih objektov in omrežij.
Na območju varovalnih pasov infrastrukturnih objektov so dopustni posegi, če niso v nasprotju z veljavnimi predpisi za posamezen objekt oziroma, če s posegom soglaša upravljavec tega objekta.
b) Pogoji glede lege objektov
(1) Nove objekte se locira ob cesti v linijo obstoječih objektov na severni strani območja. Najmanjši odmik objektov od sosednje parcelne meje je 1,0 m, od javne občinske ceste ali poti 4,0 m, pri tem se upošteva obcestna zasaditev. Objekt na parcelah št. 1671/1 in 1671/7 se lahko poruši, na tej parceli je možna le postavitev pomožnih objektov in ureditev utrjenih površin.
(2) Objekti ob cesti so lahko grajeni v nizu. V primeru samostojnih objektov so odmiki med objekti na sosednjih parcelah najmanj tolikšni, kolikor znaša največja višina katerega od sosednjih objektov.
(3) Benzinska črpalka z dvema točilnima aparatoma in podzemno cisterno se locira na južni strani območja z dvostranskim uvozom in izvozom. Povečanje črpalke ni dopustno.
c Pogoji glede velikosti
(1) Širina objektov v cestnem nizu je od 8 do 12 m. Velikost posameznih objektov ne sme presegati velikosti 150 m2. Velikost nadstrešnice nad točilnim aparatom ne sme presegati velikosti 100 m2. Objekti so lahko kvadratne, podolgovate ali lomljene oblike z daljšo stranico vzporedno s cesto. Višina objektov je dve etaži nad terenom.
(2) Pri določanju velikosti pomožnih objektov se upošteva veljavne predpise, ki določajo pogoje za gradnjo teh objektov.
č) Pogoji glede oblikovanja
(1) Strehe so enakostranične dvokapnice v naklonu od 25–45 stopinj, s smerjo slemena vzporedno z ulico oziroma po daljši stranici objekta in z opečno ali pločevinasto kritino v rdeči barvi. Enokapne in ravne strehe so možne le na manjših pomožnih objektih. Nadstrešnica nad črpalko je lahko ravna, kovinske izvedbe. Fasade so opleskane v svetlih barvah, obdelava je glede na namembnost objektov poljubna.
(2) Okolica objektov se uredi glede na funkcijo objekta. Del parcele mora biti ozelenjen, ozelenijo se tudi vsa parkirišča. Ozelenjen pas ob cesti se zasadi v celotni širini.
(3) Gradbeno inženirske objekte (cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi) se izvede podzemno.
(4) Posamezna parcela je lahko ograjena. Ograja se postavi znotraj zelenega pasu ob cesti. Višina ograje ne sme presegati višine 1,20 m. Ograja ob cestnih uvozih, priključkih in ob drugih prometnih površinah mora biti postavljene tako, da omogočajo preglednost in ne ovirajo prometa po javni cesti.
(5) Spominska obeležja in urbano opremo se postavi tako, da ne ovirajo prometa in da ne zastirajo značilnih pogledov na objekte ali območje kulturne dediščine severno od enote. Višina reklamnih tabel in neprometnih znakov na prometnih površinah mora biti 2,5 m nad pločnikom oziroma pohodno površino. Namestitev velikih reklamnih panojev ob cesti in na fasade ni dopustna.
d) Pogoji in merila za parcelacijo
(1) Območje mora imeti zagotovljeno predpisano število parkirnih mest glede na funkcijo in kapaciteto objektov, in sicer:
+---------------------------+---------------------------+
|Dejavnost         |Število parkirnih mest (PM)|
|              |na enoto          |
+---------------------------+---------------------------+
|Večstanovanjski objekti  |              |
+---------------------------+---------------------------+
|Poslovni prostori (pisarne)|1,5 PM na stanovanje    |
+---------------------------+---------------------------+
|1 PM na 30m2 neto površine |              |
+---------------------------+---------------------------+
|Prodajni prostori     |1 PM na 30 m2 koristne   |
|              |površine          |
+---------------------------+---------------------------+
|Gostinski objekti     |1 PM na 10 sedežev     |
+---------------------------+---------------------------+
(2) Najmanj 1 parkirno mesto oziroma 5% vseh parkirnih mest pri posameznem javnem objektu ali objektu, ki je namenjen javnosti mora biti namenjeno za parkiranje vozil invalidnih oseb.
e) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
(1) Pri ureditvah na parcelah se uredi ločen odvod padavinskih odpadnih vod. Padavinske vode se prioritetno ponikajo ali odvajajo v površinske odvodnike. Odvajanje se predvidi z zadrževanjem.
(2) Priključevanje objektov na električno omrežje, plinovodno omrežje in telekomunikacijsko omrežje se izvede pod pogoji, ki jih določi posamezen upravljavec.
(3) Zbirna mesta za odpadke se predvidi tako, da niso vidno izpostavljena in da so dostopna vozilom za odvoz. Zbiranje posebnih odpadkov mora biti ločeno od ostalih komunalnih odpadkov in urejeno na način, kot ga predpisuje zakonodaja.
f) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
(1) Za vsak poseg v enoto kulturne dediščine in njegovo vplivno območje v enoti urejanja se pridobijo kulturno-varstveni pogoji in kulturno-varstveno soglasje.
(2) Pri gradnji objektov in pri drugih posegih se po potrebi v projektni dokumentaciji preveri požarno ogroženost posameznega območja in izdela ocena požarne ogroženosti ter predvidijo ukrepi za preprečitev požara.
g) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Za vsak samostojen objekt ali ureditev se zagotovi dostop z javne ceste ali poti.
(2) Na podlagi predpisov o hrupu v naravnem in življenjskem okolju in predpisov o ocenjevanju hrupa v okolju so območja enot iz točke 1 tega člena uvrščene v območje III. stopnje varstva pred hrupom, kjer se upošteva mejne vrednosti 50dBA ponoči in 60dBA podnevi.
29. člen
(enota urejanja TU20 – kmetijski center Turnišče)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) V območju obstoječega kmetijskega centra, ki je gospodarska cona (IG), namenjena za obrtne, skladiščne, prometne, trgovske in poslovne dejavnosti za področje kmetijstva, je dopustna gradnja:
• utrjenih površin za deponije,
• gradbeno inženirskih objektov (cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi),
• pomožnih objektov:
– objekti za lastne potrebe (garaže, lope, nadstreški, rezervoar, enoetažni pritlični objekt, utrjena dvorišča),
– ograje,
– pomožni infrastrukturni objekti (pločniki, odvodni jarki, pomožni objekti za spremljanje stanja prostora, objekt za odvodnjavanje ceste, objekt javne razsvetljave, varovalne in protihrupne ograje, nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje, ločilno oziroma krmilno mesto na elektroenergetskih omrežjih, signalno-zaščitni vod v elektroenergetskih omrežjih, priključek na distribucijsko plinovodno omrežje, tipski zabojnik za skladiščenje jeklenk za utekočinjeni naftni plin, vodovodni priključek na javno vodovodno omrežje, kanalizacijski priključek na javno kanalizacijsko omrežje, ekološki otok, cestni priključek na javno občinsko cesto, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, vrtina ali vodnjak, potrebna za raziskave),
– urbana oprema (transparent, skulptura in druga prostorska inštalacija, večnamenski kiosk oziroma tipski zabojnik, vodnjak oziroma okrasni bazen, obešanka na drogu javne razsvetljave).
(2) Na območju zelenih površin z oznako ZD je obvezna zasaditev drevja in grmičevja. Drevje se zasadi kot drevored vzporedno z obema cestama. Pri zasaditvi se uporabi avtohtone vrste listavcev in grmičevja. Možna je tudi postavitev in gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov in urbane opreme iz 1. točke tega člena.
b) Pogoji glede lege objektov, velikosti in oblikovanja
(1) Najmanjši odmik objektov od sosednje parcelne meje je 1,0 m, od javne občinske ceste ali poti 4,0 m. Pri določanju velikosti pomožnih objektov se upošteva veljavne predpise, ki določajo pogoje za gradnjo teh objektov. Fasade so opleskane v svetlih barvah, obdelava je glede na namembnost objektov poljubna.
(2) Okolica objektov se uredi glede na funkcijo objekta. Del parcele mora biti ozelenjen. Gradbeno inženirske objekte (cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi) se izvede podzemno.
(3) Parcela je lahko ograjena. Ograja mora biti postavljena znotraj parcele ob zelenem pasu. Ograje ob cestnih uvozih, priključkih in ob drugih prometnih površinah morajo biti postavljene tako, da omogočajo preglednost in ne ovirajo prometa po javni cesti.
(4) Spominska obeležja in urbana oprema se postavijo tako, da ne ovirajo prometa in da ne zastirajo značilnih pogledov na objekte ali območja kulturne dediščine v enoti urejanja TU15. Višina reklamnih tabel in neprometnih znakov na prometnih površinah mora biti 2,5 m nad pločnikom oziroma pohodno površino. Namestitev velikih reklamnih panojev v enoti ni dopustna.
c) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
(1) Pri posegih na parcelah se uredi ločen odvod padavinskih odpadnih vod. Padavinske vode se prioritetno ponikajo ali odvajajo v površinske odvodnike. Odvajanje se predvidi z zadrževanjem.
(2) Priključitev objektov, kjer se pričakuje povečana poraba vode ali poraba vode v tehnološke namene, se lahko izvede le po predhodni proučitvi zadostnih količin vode iz javnega vodnega vira.
č) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
Pri gradnji večjih objektov in pri drugih večjih posegih se v projektni dokumentaciji preveri požarno ogroženost posameznega območja in po potrebi izdela ocena požarne ogroženosti ter predvidijo ukrepi za preprečitev požara.
d) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
Na podlagi predpisov o hrupu v naravnem in življenjskem okolju in predpisov o ocenjevanju hrupa v okolju so območja enot iz točke 1 tega člena uvrščene v območje IV. stopnje varstva pred hrupom, kjer se upošteva mejne vrednosti 65A ponoči in 75A podnevi.
30. člen
(enota urejanja NE6 – parkirišče za tovornjake)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
Na območju parkirišča za tovorna vozila (PO) je dopustna ureditev utrjenega parkirnega prostora.
b) Pogoji glede lege objektov, velikosti in oblikovanja ter ureditev parcele
(1) Velikosti parkirišča ne sme presegati 400 m2. Parkirišče mora biti utrjeno v nepropustni izvedbi. Meteorne vode s parkirišča lahko odtekajo v tla ali površinski odvodnik le preko lovilca olj.
(2) Parkirišče se lahko ogradi. Ograja mora biti postavljena znotraj parcele ali na meji, če se tako sporazumeta oba soseda. Višina ograje ne sme presegati višine 1,20 m. Ograja ob cestnih uvozih, priključkih in ob drugih prometnih površinah mora biti postavljena tako, da omogoča preglednost in ne ovira prometa po javni cesti.
c) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
(1) Pri posegih na parceli se uredi ločen odvod padavinskih odpadnih vod. Padavinske vode se prioritetno ponikajo ali odvajajo v površinske odvodnike. Odvajanje se predvidi z zadrževanjem.
(2) Priključevanje objektov na električno omrežje, plinovodno omrežje in telekomunikacijsko omrežje se izvede pod pogoji, ki jih določi posamezen upravljavec.
(3) Zbirna mesta za odpadke se predvidi tako, da niso vidno izpostavljena in da so dostopna vozilom za odvoz. Zbiranje posebnih odpadkov mora biti ločeno od ostalih komunalnih odpadkov in urejeno na način, kot ga predpisuje zakonodaja.
č) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
(1) V enotah urejanja se pri načrtovanju posegov v prostor upošteva usmeritve, izhodišča in pogoje za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki so navedeni v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za pripravo Strategije prostorskega razvoja in Prostorski red Občine Turnišče« (ZRSVN, OE Maribor, marec 2007), ki se hranijo na sedežu občine.
(2) Pri večjih posegih se v projektni dokumentaciji preveri požarno ogroženost območja in po potrebi izdela ocena požarne ogroženosti ter predvidijo ukrepi za preprečitev požara.
d) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
Na podlagi predpisov o hrupu v naravnem in življenjskem okolju in predpisov o ocenjevanju hrupa v okolju so območja enot iz točke 1 tega člena uvrščene v območje III. stopnje varstva pred hrupom, kjer se upošteva mejne vrednosti 65dBA ponoči in 75dBA podnevi.
31. člen
(enota urejanja GO5 – gramoznica v Gomilicah)
Na območju opuščene gramoznice, ki je namenjena kmetijski rabi je načrtovana odstranitev drevja in grmičevja in zasutje s plodno zemljo do nivoja obstoječega terena ter sprememba območja v kmetijsko obdelovalno površino.
3.7. Prostorski izvedbeni pogoji na območjih predvidenih občinskih podrobnih prostorskih načrtov
32. člen
(pogoji na območjih predvidenih podrobnih prostorskih načrtov)
(1) Na območjih predvidenih občinskih podrobnih prostorskih načrtov do izdelave le-teh niso dopustni nobeni posegi, razen postavitev začasnih objektov za prireditve (pokrit prireditveni prostor, cirkus).
(2) Pri izdelavi občinskih podrobnih prostorskih načrtov se po posameznih enotah urejanja upošteva naslednje pogoje:
a) Pogoji glede namembnosti območja:
(1) V enoti urejanja NE4 – gramoznica Nedelica, je dopusten površinski izkop gramoza s sprotno sanacijo območja v rekreacijsko območje. V območju je možna postavitev začasnega tipskega zabojnika in ureditev pomožnih infrastrukturnih objektov;
(2) V enoti urejanja TU8 – stanovanjsko območje Pasike, namenjeno za stanovanja in spremljajoče dejavnosti so na območjih stavbnih zemljišč v delu naselja Turnišče, ki je namenjeno bivanju in spremljajočim dejavnostmi (SS) dopustne gradnje novih objektov, rekonstrukcije in odstranitve naslednjih vrst objektov:
• eno- in večstanovanjske stavbe,
• upravne in pisarniške stavbe,
• stavbe za storitvene dejavnosti,
• gradbeno inženirski objekti,
• pomožni objekti: za lastne potrebe, pomožni infrastrukturni objekti, začasni objekti, urbana oprema.
(3) V enoti urejanja GO4 – romski zaselek v Gomilici, namenjen za stanovanja in spremljajoče dejavnosti (SS), so na območjih stavbnih zemljišč dopustne gradnje novih objektov, rekonstrukcije in odstranitve naslednjih vrst objektov:
• eno- ali večstanovanjske stavbe,
• stavbe za obrtne in storitvene dejavnosti,
• gradbeno inženirski objekti,
• pomožni objekti: objekti za lastne potrebe, ograje, pomožni infrastrukturni objekti, začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, spominska obeležja, objekti za oglaševanje, objekti za telekomunikacijsko opremo, spominska obeležja, urbana oprema.
(4) V enoti urejanja TU19, v območju gospodarske cone (IG), ki je namenjena za obrtne, skladiščne, prometne, trgovske in poslovne dejavnosti, je dopustna gradnja:
• obrtnih in proizvodnih stavb,
• trgovskih stavb in stavb za storitvene dejavnosti,
• stavb za skladišča,
• gradbeno inženirskih objektov,
• nezahtevnih objektov: za lastne potrebe, pomožnih infrastrukturni objekti, začasni objekti, objekti za oglaševanje,
• enostavnih objektov: za lastne potrebe, pomožni infrastrukturni objekti, začasni objekti, urbana oprema.
b) Pogoji glede velikosti in oblikovanja
(1) V vseh enotah urejanja, za katere je predvidena izdelava podrobnega prostorskega načrta se velikost objektov in ostalih ureditev prilagodi namenu območja. Pri določanju velikosti pomožnih objektov se upošteva velikosti, kot jih določajo predpisi o razvrščanju objektov glede zahtevnosti. Pri oblikovanju teh objektov se upošteva tudi pogoj, da se oblikovanje podredi osnovnim objektom v posameznem območju.
(2) V enoti urejanja TU19 se v objekte locira v cestno gradbeno linijo. Oblika objektov je podolgovata, gradbena linija vzporedna s cesto, višina objektov ob cesti ne sme presegati dveh stanovanjskih etaž nad terenom.
33. člen
(območja, ki se že urejajo z podrobnimi prostorskimi načrti)
V območju enote urejanja TU26 (območje avtoceste) so prostorski izvedbeni pogoji določeni v državnem prostorskem načrtu.
4.0. Prostorski izvedbeni pogoji na območjih krajine
34. člen
(območja kmetijskih in gozdnih zemljišč)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) V enotah urejanja GO5, TU22, TU23, TU24 in TU25 je na območjih kmetijskih zemljišč (K1 in K2), poleg primarne rabe dopustna še gradnja, dograditev in nadomestna gradnja:
• gradbeno inženirskih objektov (cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi),
• pomožnih objektov:
– pomožni infrastrukturni objekti (objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, varovalne in protihrupne ograje, nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje, priključni plinovod, vodovodni priključek, kanalizacijski priključek, vrtina ali vodnjak za raziskave,
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (čebelnjak, poljska pot, vrtina ali vodnjak za namakanje, ograje za pašo živine, rastlinjak, namenjen gojenju rastlin neposredno na kmetijskem zemljišču,, kozolec do dolžine 30 m, senik do velikosti 30 m2).
(2) Navedene infrastrukturne objekte se izvede v zemeljski izvedbi ob pogoju, da se ohranja proizvodni potencial kmetijskih zemljišč, da poteka infrastruktura v skupnih koridorjih in v čim krajšem poteku ter po možnosti izven sklenjenih kmetijskih površin in da se po izvedeni gradnji zemljišče vzpostavi v prvotno stanje. Pomožne kmetijske objekte se lahko postavi le za določen čas, po preteku določenega časa se zemljišča vzpostavi v prvotno stanje.
(3) Poleg navedenega je na kmetijskih zemljiščih dopustno še:
– izvajati lokalne kmetijske operacije za izboljšanje zemljišč za kmetijsko rabo,
– urediti rekreacijskih in turističnih poti po obstoječih poteh,
– izvajati vodnogospodarske ureditve za vzdrževanje vodnih površin in vodnega režima,
– urediti začasna delovišča za izvajanje raziskovalnih gradbenih in drugih del pod pogojem, da se območje po izvedbi posega primerno sanira in vzpostavi v prvotno stanje,
– ureditev športnih in rekreacijskih površin s primarno kmetijsko rabo.
(4) V enotah urejanja TU22, TU23, TU24 in TU25 so na območjih gozdnih površin (G) poleg gozdarske dejavnosti in pod pogoji Zavoda za gozdarstvo dopustni še naslednji posegi:
• postavitev enostavnih pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov (čebelnjak, gozdna učna pot, grajena gozdna vlaka, gozdna cesta),
• pomožni energetski, komunalni in telekomunikacijski infrastrukturni objekti,
• ureditve začasnih delovišč za izvajanje raziskovalnih gradbenih in drugih del,
• vodnogospodarske ureditve za vzdrževanje vodnih površin in vodnega režima.
Posegi so dopustni ob pogoju, da se ohranja gozdno drevje in grmičevje, da poteka infrastruktura v skupnih koridorjih in v čim krajšem poteku ter po možnosti izven pomembnih območij varstva narave in pod pogojem, da se zemljišče po končanem posegu vzpostavi v prvotno stanje.
(5) odstranitev skupin dreves, posamičnih dreves in živih meja, ki imajo varovalno ali krajinsko značilno funkcijo, ni dopustna. Gozdnih površin ni dopustno ograjevati.
b) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
(1) Nova in nadomestna komunalna in energetska omrežja in omrežja zvez se izvaja v skupnih koridorjih, če to dopuščajo odmiki med posameznimi infrastrukturnimi vodi.
(2) Pri načrtovanju gospodarske javne infrastrukture se predvidi čim manjše število prečkanj vodotokov.
c) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
(1) Za vsak poseg v enoto kulturne dediščine in njegovo vplivno območje v enotah urejanja TU22, TU23 in TU25 se pridobijo kulturno-varstveni pogoji in kulturno-varstveno soglasje.
(2) V enotah urejanja TU22 in TU25 se pri načrtovanju posegov v prostor upošteva usmeritve, izhodišča in pogoje za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki so navedeni v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za pripravo Strategije prostorskega razvoja in Prostorski red Občine Turnišče« (ZRSVN, OE Maribor, marec 2007), ki se hranijo na sedežu občine.
(3) Območje enote urejanja TU22 je delno v poplavnem območju, zato se za vsak večji poseg preveri poplavno varnost območja in po potrebi predvidi ustrezne ukrepe. Pri tem se ne sme poslabšati stanje voda ali povečati poplavna ogroženost sosednjih območij. Na poplavnih območjih so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda.
(4) Na območju vodnega črpališča v enoti urejanja TU22, ki je namenjeno za izvajanje dejavnosti gospodarske službe s področja oskrbe z vodo in označena s šifro podrobne namenske rabe (O) ter na pripadajočih varstvenih pasovih, ki so del osnovne namenske rabe, so dopustni le posegi, ki so določeni v občinskem odloku o odjemu in preskrbi s pitno vodo. Prepovedan je razvoz gnojevke na kmetijska zemljišča, ki so v območju vodovarstvenih pasovih vodnega zajetja.
d) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
Na podlagi predpisov o hrupu v naravnem in življenjskem okolju in predpisov o ocenjevanju hrupa v okolju so območja kmetijskih in gozdnih zemljišč v enotah iz točke 1 tega člena uvrščene v območje III. stopnje varstva pred hrupom, kjer se upošteva mejne vrednosti 50dBA ponoči in 60dBA podnevi.
35. člen
(vodna in obvodna zemljišča)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) Na območjih celinskih vodnih zemljišč z oznako VC in na območjih vodne infrastrukture z oznako VI in na priobalnih zemljiščih, ki jim pripadajo, so poleg osnovne rabe dopustni še vsi posegi, ki pomenijo izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda in posegi, ki se nanašajo na ohranjanje voda. Dopustna je še gradnja:
– objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov potrebnih za rabo in varstvo voda,
– objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem,
– objektov, namenjenih obrambi države ter zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije.
(2) Na vodnih in priobalnih zemljiščih so prepovedani posegi, ki bi lahko:
– ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč,
– zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda,
– ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja,
– onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov.
Prepovedano je:
– pranje vozil,
– gnojenje in uporaba sredstev za varstvo rastlin,
– izlivati, odlagati in pretovarjati nevarne snovi in druge odpadke,
– odlaganje ali pretovarjanje odkopanih ali odpadnih materialov ali drugih podobnih snovi ter odlaganje odpadkov.
b) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
(1) Nova in nadomestna komunalna in energetska omrežja in omrežja zvez se izvaja v skupnih koridorjih, če to dopuščajo odmiki med posameznimi infrastrukturnimi vodi.
(2) Pri načrtovanju gospodarske javne infrastrukture se predvidi čim manjše število prečkanj vodotokov.
36. člen
(območja razpršene gradnje)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
Na območjih razpršene gradnje so dopustne rekonstrukcije, ponovne gradnje in odstranitve naslednjih vrst objektov:
• enostanovanjske stavbe,
• kmetijske stavbe za rastlinsko pridelavo, rejo živali, spravilo pridelkov,
• gradbeno inženirski objekti (cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi),
• pomožni kmetijski objekti (kozolec do dolžine 30 m, rastlinjak, namenjen gojenju rastlin neposredno na kmetijskem zemljišču, silos, skedenj, senik do velikosti 30 m2, gnojišče, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, vodni zbiralnik, betonsko korito, čebelnjak, hlevski izpust, ograje za pašo živine).
b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov
(1) Najmanjši odmik objektov od sosednje parcelne meje je 1,0 m, od javne občinske ceste ali poti 4,0 m, od potoka Ledave 15,0 m od ostalih potokov in vodnih površin 5,0 m. Odmiki od javnih cest so lahko manjši, če s tem soglaša upravljavec ceste.
(2) Pomožne objekte se locira v okviru funkcionalnega zemljišča, ki je bilo določeno v gradbenem dovoljenju za obstoječe objekte.
(3) Velikost objektov na stavbnih parcelah se pri ponovni gradnji lahko poveča največ za 20% obstoječe tlorisne velikosti. Višina se ne spreminja. Pri določanju velikosti pomožnih objektov se upošteva predpise, ki določajo pogoje za gradnjo teh objektov.
(4) Zmogljivost obstoječih kmetijskih objektov se lahko poveča le, če to dopušča velikost obstoječih objektov.
(5) Strehe na vseh objektih so enakostranične dvokapnice v naklonu od 30–45 stopinj, s smerjo slemena po daljši stranici objekta in z opečno kritino. Enokapne in ravne strehe so možne le na pomožnih objektih.
(7) Fasade se opleska v svetlih barvah, lahko so delno obdelane v lesu. Talni zidec se opleska s temno barvo (tradicionalno sivo- rjavo).
(8) Okolico objektov se uredi glede na funkcijo objekta. Del parcele na zunanjem robu parcel mora biti ozelenjen.
(9) Gradbeno inženirske objekte (cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi) se izvede podzemno.
c) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
(1) Gradbeni posegi v območjih razpršene gradnje so dopustni le na opremljenih zemljiščih z zgrajeno gospodarsko javno infrastrukturo (dovoz na javno cesto, priključke za kanalizacijo, vodovod in elektriko). Priključke se izvede zemeljsko in pod pogoji, ki jih določi posamezen upravljavec.
(2) Dovoljeno je zbiranje manjših količin organskih odpadkov na vrtovih in njivah za predelavo v kompost.
37. člen
(območja prometne infrastrukture)
(1) Na območjih prometne infrastrukture z oznako PC in pripadajočih varovalnih pasovih so dopustni naslednji posegi:
– redna vzdrževalna dela in rekonstrukcije,
– gradnja oziroma postavitev avtobusnih postajališč,
– gradnja kolesarskih in peš površin,
– gradnja in rekonstrukcija podzemnih in nadzemnih komunalnih in energetskih objektov in omrežij.
(2) Na območju varovalnih pasov infrastrukturnih objektov so dopustni posegi, če niso v nasprotju z veljavnimi predpisi za posamezen objekt oziroma, če s posegom soglaša upravljavec tega objekta.
5.0. Skupni in splošni prostorski izvedbeni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
38. člen
(pogoji priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo)
(1) Vse objekte, kjer je treba zagotoviti pitno ali sanitarno vodo, se priključi na javno vodovodno omrežje. Pogoje priključitve urejajo občinski predpisi o preskrbi in odjemu pitne vode. Vse objekte, ki bodo priključeni na vodovodno omrežje, se priključi tudi na kanalizacijsko omrežje.
(2) Objekte se priključi na električno omrežje pod pogoji, ki jih določi upravljavec v svojem soglasju. Nove in nadomestne električne vode in priključke se v odprtem prostoru izvede zračno, v naseljih pa tudi zemeljsko. Za vsako natančnejšo obdelavo se pridobi podatke o poteku tras elektroenergetskih vodov ter lokacije elektroenergetskih objektov.
(3) Pri lociranju objektov in naprav, ki povzročajo obremenitve okolja z elektromagnetnim sevanjem se glede na občutljivost posameznega območja preveri morebitne prekoračitve mejnih vrednosti v skladu s predpisi.
(4) Nove transformatorske postaje se bo gradilo kot samostojne objekte ali v sklopu drugih objektov, pri čemer se upošteva zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa iz področnih predpisov. Za vsako novo priključitev ali povečanje priključne moči se pridobi soglasje od upravljavca elektroenergetskih naprav. Ob pomembnejših posameznih objektih v celotnem naselju, obvezno pa v novih prostorskih enotah se uredi javna razsvetljava.
(5) Pri načrtovanju v prostoru se upošteva vse možnosti uporabe obnovljivih virov energije, predvsem geotermalno energijo in energijo biomase. Energija iz biomase temelji predvsem na uporabi kmetijskih pridelkov in odpadkov iz kmetijstva.
(6) Pri prostorskem urejanju se upošteva trase obstoječega tk omrežja. V primeru premestitve tk naprav je treba obvestiti operaterja najmanj 30 dni pred posegom. Za območja novih con ali večjih objektov se načrtuje novo tk omrežje. Pred izgradnjo komunalne infrastrukture na posameznem območju se obvesti upravljavec tk omrežja. K posameznim gradnjam se pridobi projektne pogoje in soglasja upravljavca tk naprav.
(7) Plinovodno omrežje se bo izgrajevalo na podlagi izvedbenih načrtov ali posebnih strokovnih podlag.
6.0. Skupni prostorski izvedbeni pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
39. člen
(celostno ohranjanje KD)
(1) V Občini Turnišče je kulturna dediščina zavarovana z Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Lendava (Uradni list RS, št. 20/93) ter evidentirana v registru kulturne dediščina na območju Občine Turnišče. Območja in objekti kulturne dediščine so razvidna iz javnih evidenc. Vse objekte in območja kulturne dediščine se ohranja v celoti. V območjih enot kulturne dediščine in njihovem vplivnem območju so dovoljeni posegi in prostorske rešitve, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine in zvišanju njene kakovosti, pri čemer se upošteva varstveni režim skladno s predpisi o varstvu kulturne dediščine.
(2) Za vsak poseg v enoto kulturne dediščine in njegovo vplivno območje se pridobi kulturno-varstvene pogoje in kulturno-varstveno soglasje.
40. člen
(ohranjanje narave)
(1) Na območju Občine Turnišče je več območij varstva narave in sicer:območja naravnih vrednot, ekološko pomembno območje, posebna varstvena območja (območja NATURA 2000) in območja habitatnih tipov. Vsa območja varstva narave, razen območij habitatnih tipov so razvidna iz javnih
evidenc.
(2) Pri načrtovanju posegov v prostor se upošteva usmeritve, izhodišča in pogoje za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki so navedeni v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za pripravo Strategije prostorskega razvoja in Prostorski red Občine Turnišče« (ZRSVN, OE Maribor, marec 2007), ki se hranijo na sedežu občine.
41. člen
(varstvo okolja in naravnih dobrin)
(1) Za vse posege, ki bodo domnevno povzročali prekomerne obremenitve okolja se v skladu s predpisi o varstvu okolja, izdela poročilo o vplivih na okolje in pridobi okoljevarstveno soglasje.
(2) Voda se prvenstveno uporablja za oskrbo s pitno vodo. Varuje se obstoječe in potencialno pomembne vire in spodbuja varčno in smotrno rabo pitne vode.
(3) Gozdove v Občini Turnišče varujemo v obstoječi velikosti, obliki in funkciji. Za vse posege v gozdna zemljišča se predhodno pridobi soglasje Zavoda za gozdove.
(4) Kmetijska zemljišča varujemo pred spreminjanjem osnovne namenske rabe. Sprememba namenske rabe kmetijskih zemljišč je možna le s spremembo občinskega prostorskega načrta.
42. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Pri gradnji objektov in pri drugih posegih v prostor se upošteva ukrepe za zagotavljanje varnosti na poplavno, erozijsko in požarno ogroženih območjih ter ukrepe za zaklanjanje v skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(2) Za zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se pri vseh posegih v prostor upoštevajo predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(3) Pri vseh posegih se upoštevajo pogoji za vzpodbujanje razvoja požarno nenevarnih tehnologij in posegov v prostor, ki zmanjšujejo ali preprečujejo nastanek požarov, uporabo požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov ter preprečevanje širjenja požarov, vplive obstoječih in novih industrijskih objektov na načrtovanje novih naselij ter pogoje za prevoz ljudi in živali ter transport v cestnem, železniškem, cevnem, ladijskem in letalskem prometu.
7.0. Skupni prostorski izvedbeni pogoji glede varovanja zdravja
43. člen
(varstvo zraka)
Pri vseh posegih v prostor, predvsem pri lociranju objektov in naprav z agresivnejšimi dejavnostmi, ki povzročajo prekomerne emisije v zrak, se upošteva vse predpise, ki urejajo varstvo zraka.
44. člen
(tehnični pogoji gradnje objektov)
(1) Pri gradnji in prenovi objektov in naprav in pri razmestitvi objektov na posamezni parceli se upošteva tehnične zahteve sodobne gradnje. S smotrno razporeditvijo stavb je treba zmanjšati stroške delovanja javne gospodarske infrastrukture, z vgradnjo sodobnih materialov in energetsko sanacijo stavb pa zmanjšati stroške ogrevanja in hlajenja ter zmanjšati izgube energije. Pri tem se uporablja obnovljive vire energije (zbiralniki sončne energije, izraba padavinske vode, izraba geotermalne vode, skupni energetsko varčni sistemi). Priporoča se izraba padavinske vode za sanitarne namene.
(2) Pri projektiranju objektov in visokih naprav se upošteva, da je območje občine v območju VII. stopnje potresne varnosti po MCS lestvici oziroma v območju z najnižjim projektnim pospeškom tal, ki znaša 0,100 [g]. V objektih, ki so določeni v predpisih o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike, se predvidi ojačano plošča nad pritličjem.
(3) Razporeditev objektov na parceli, odmiki med njimi in izvedba objektov morajo zagotavljati požarno varnost objektov.
8.0. Omejitve za uporabo zemljišča na podlagi predpisov posameznih nosilcev prostora
45. člen
(pogoji nosilcev urejanja prostora)
(1) Varovalni pas državne ceste je 25 m na vsako stran ceste. V tem pasu je gradnja ali postavitev objektov in naprav možna le ob soglasju Direkcije za ceste. Pri posegih v državno cesto (cestno telo, cestni svet, varovalni pas, zračni prostor) se upoštevajo naslednji odmiki:
– globina podvrtanih komunalnih vodov znaša 1,20 m pod nivojem vozišča,
– višina zračno vodenih komunalnih, energetskih in drugih vodov znaša 7,0 m nad cestiščem ob največjem povesu,
– odmik droga katerekoli naprave od vozišča mora biti enak njegovi višini, če to ni možno, mora biti drog zaščiten z varnostno ograjo.
(2) Varovalni pas pri občinskih cestah je 6,0 m na vsako stran od cestnega sveta, pri javnih poteh pa 4,0 m. Posegi v cestni svet in varovalni pas občinskih cest in javnih poti so možni ob predhodnem soglasju pristojne službe občinske uprave za ceste.
(3) Vodovarstveno območje vodnega vira v Turnišču je zavarovano z občinskim Odlokom o zaščiti vodnih virov na območju Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 55/96). Območje obsega najožji varstveni pas z osnovno namensko rabo oskrbe z vodo in je ograjen, ožji varstveni pas s sanitarnim režimom varstva in širši varstveni pas, ki določa prispevno območje. Pri izvajanju osnovne namenske rabe in vseh posegih na tem območju se upoštevajo določila navedenega odloka.
(4) Zunanja meja priobalnega zemljišča sega ob potoku Ledava, ki je voda 1. reda, 15,0 m od meje vodnega zemljišča, pri ostalih potokih (Mala Ledava, Črni potok) pa 5,0 m. Na vodnem in priobalnem zemljišču so posegi dovoljeni izjemoma v primerih, ki jih določa Zakon o vodah.
(5) Dars, d.d. oziroma upravljavec avtoceste ne zagotavlja dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za obravnavano območje spremenjene rabe prostora, kot tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so ali bodo posledica obratovanja avtoceste, glede na že izvedene oziroma načrtovane ukrepe zaščite v sklopu izgradnje avtoceste. Pri načrtovanju ureditev ob avtocesti je potrebno upoštevati Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/04) in Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08).
IV. KONČNE DOLOČBE
46. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati:
1. Družbeni plan razvoja občine Lendava za obdobje 1986–1990 (Uradne objave pomurskih občin št. 21/87) v delu, ki se nanaša na določitev namenske rabe zemljišč na območju Občine Turnišče ter vse njegove spremembe in dopolnitve, ki se nanašajo na Občino Turnišče:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 61/97),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 38/99),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 131/03),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 89/04),
2. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Turnišče in njegove spremembe in dopolnitve (Uradni list RS, št. 68/97, 41/99 in 65/02).
47. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
48. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 120/12-2008
Turnišče, dne 24. decembra 2008
Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti