Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008

Kazalo

Št. 2008196 Ob-6982/08 , Stran 2900
1. Navedba prodajalca: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje. 2. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine: a) Lokacija v k.o. Trnovlje Predmet prodaje je stavbno zemljišče označeno s parc. št. 365/76 – dvorišče v izmeri 306 m2, vpisano v vl. št. 897, k.o. Trnovlje. Zemljišče leži v območju ZN Trnovlje jug (Ur. l. SRS, št. 23/86 – proj. št. 7/84 RC Planiranje) na katerem je predvidena gradnja za proizvodne, servisne in gospodarske dejavnosti. Izklicna cena zemljišča znaša 120,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 306 m2 36.720,00 EUR. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%. b) Lokacija v k.o. Trnovlje Predmet prodaje je stavbno zemljišče označeno s parc. št. 382/1 – njiva v izmeri 2.146 m2, vpisano v vl. št. 1975 k.o. Trnovlje. Zemljišče leži v območju ZN Trnovlje jug (Ur. l. SRS, št. 23/86 – proj. št. 7/84 RC Planiranje) na katerem je predvidena gradnja za proizvodne, servisne in gospodarske dejavnosti. Izklicna cena zemljišča znaša 120,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 2.146 m2 257.520,00 EUR. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%. Zemljišče je obremenjeno z zakupnikom, ki ima pri nakupu prednostno pravico. c) Lokacija v k.o. Škofja vas Predmet prodaje sta stavbni zemljišči označeni s parc. št. 1186/5 – travnik v izmeri 886 m2 in parc. št. 1186/7 – travnik v izmeri 895 m2, obe vpisani v vl. št. 1321, k.o. Škofja vas. Zemljišče se prodaja kot celota, na njem je v skladu z ZN Šmarjeta (Ur. l. SRS, št. 29/87 – proj. št. 14/85 RC Planiranje ter Ur. l. RS, št. 85/99) predvidena stanovanjska gradnja in spremljajoče dejavnosti. Izklicna cena zemljišča znaša 100,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 1.781 m2 178.100,00 EUR. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%. Zemljišče je obremenjeno z zakupnikom, ki ima pri nakupu prednostno pravico. d) Lokacija v k.o. Spodnja Hudinja Predmet prodaje sta stavbni zemljišči označeni s parc. št. 877/8 – parkirišče v izmeri 1462 m2 in parc. št. 877/10 – parkirišče v izmeri 291 m2, obe vpisani v vl. št. 398 k.o. Spodnja Hudinja. Zemljišče se prodaja kot celota, na njem je v skladu z ZN Hudinja XII – XIII (Ur. l. SRS, št. 22/77 - proj. št. 216/70 ZNG ter Ur. l. RS, št. 63/93) predvidena stanovanjska gradnja in spremljajoče dejavnosti. Izklicna cena zemljišča znaša 300,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 1.753 m2 525.900,00 EUR. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%. Zemljišče je obremenjeno z zakupnikom, ki ima pri nakupu prednostno pravico. e) Lokacija v k.o. Trnovlje Predmet prodaje je poslovni prostor – dve pisarni, ki se nahajata v poslovni stavbi na Trnoveljski 2, Celje, ki leži na parc. št. 365/13, 365/18, 365/51, 365/52 in 365/53, vpisano k.o. Trnovlje. Poslovni prostor leži v območju ZN Trnovlje jug (Ur. l. SRS, št. 23/86 – proj. št. 7/84 RC Planiranje) na katerem je predvidena gradnja za proizvodne, servisne in gospodarske dejavnosti. Izklicna cena poslovnih prostorov znaša 1.092,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 33,52 m2 36.603,84 EUR. V ceno ni vštet davek na promet z nepremičninami 2%, ki ga plača kupec. Predkupna pravica se priznava skladno z določili 124. člena SPZ (Ur. l. RS, št. 87/02). Za vsa stavbna zemljišča, ki so predmet prodaje velja, da v ceni ni zajet komunalni prispevek, in se bo obračunal glede na predložen projekt investitorja v upravnem postopku z odmerno odločbo. Izbrani ponudnik je dolžan sam poskrbeti za ureditev terena, skladno z veljavnim zazidalnim načrtom. 3. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. 4. Oblika in pogoji, pod katerimi morajo interesenti predložiti ponudbo: a) Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno. b) Ponudniki morajo pisne ponudbe z dokazili in prilogami poslati ali predložiti v zaprti ovojnici najkasneje do 27. 8. 2008 do 12. ure, na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje, z oznako: »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb – prodaja nepremičnin«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. c) V ponudbi morajo ponudniki navesti: – naziv ponudnika, in sicer fizične osebe: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, EMŠO, davčno številko, transakcijski račun in fotokopijo osebnega dokumenta, pravne osebe: naziv in sedež, telefonsko številko, davčno številko, transakcijski račun, podpisnika pogodbe oziroma zakonitega zastopnika; – predmet ponudbe, kjer mora biti jasno razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene; – pravne osebe predložijo izpis iz registra, ki ni starejši od 30 dni, iz katerega mora biti razvidno, da imajo sedež v RS; – samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS); – fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS; – dokazilo o plačilu varščine v višini 10% od izklicne cene na transakcijski račun Mestne občine Celje, št. 01211-0100002855, z obveznim sklicem pri nepremičninah pod a), b), c) in d) na št. 28 75108-7221002-7000008, pri nepremičninah pod e) na št. 28 75108-7200005-10000008. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, bo prodajalec varščino vrnil brezobrestno v 30 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika, izbranemu ponudniku pa vračunal v ceno stavbnega zemljišča. Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu. d) Način in rok plačila kupnine: celotno kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 8 dni po podpisu pogodbe. e) Izbrani ponudnik nosi vse stroške v zvezi s prodajo zemljišča (plačilo davka, stroški notarskih storitev). f) Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji zemljišča z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla (pogodbe) ustavi. g) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od pravnomočnosti sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika posameznika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati. h) Če ponudnik predloži nepopolno ponudbo, komisija le-to s sklepom zavrže in o tem obvesti ponudnika. 5. Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi MOC-Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje (II. nadstropje), 27. 8. 2008 ob 13. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega in finančnega premoženja MOC in vse ponudnike o izboru najugodnejšega ponudnika obvestila v 8 dneh po javnem odpiranju ponudb. Če bo več ponudb enakih, se pri izbiri najugodnejšega ponudnika upošteva načelo proste presoje. 6. Vsa dodatna pojasnila v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Celje, tel 03/42-65-668, 03/42-65-620 in 03/42-65-604.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti