Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008

Kazalo

Ob-6962/08 , Stran 2899
1. Prodajalec: Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče. 2. Predmet prodaje je: – 6 prednostnih delnic Banke Celje d.d., – 137 rednih delnic Banke Celje d.d. (v paketu), – 74 rednih delnic Gorenje d.d., – 1.489 rednih delnic NFD 1 delniški investicijski sklad d.d., – 325 rednih delnic NFD Holding d.d., – 8 rednih delnic Petrol d.d. Ljubljana, – 4 redne delnice Sava d.d., – 30 rednih delnic Volksbank d.d., – 196 rednih delnic Zvon Dva Holding d.d., – 154 rednih delnic Zvon Ena Holding d.d., – 30 rednih delnic Zvon Ena ID d.d., skupno 2.453 delnic (v paketu). Ponudba se mora nanašati na odkup vseh ponujenih delnic. 3. Pri javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo samostojni podjetniki, posamezniki in pravne osebe. 4. Ponudniki morajo posredovati zavezujočo ponudbo, katere rok veljavnosti ne sme biti krajši od 60 dni od dneva poteka roka za vložitev ponudb. 5. Ponudba mora vsebovati ponudbeno ceno ter rok in način plačila kupnine. Rok plačila kupnine ne sme biti daljši od 8 dni od dneva sklenitve pogodbe, ponudnik pa lahko ponudi tudi krajši rok. 6. Ponudbi je potrebno priložiti: – za samostojne podjetnike izpis iz evidence samostojnih podjetnikov oziroma izpis iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje dejansko stanje, – za fizične osebe potrdilo o državljanstvu, – za pravne osebe izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni, – dokazilo o vplačani varščini. 7. Kolikor je ponudnik tuja pravna oziroma fizična oseba mora vse zahtevane listine predložiti v slovenskem jeziku, katerih prevod listin mora biti opravljen po sodno zapriseženem prevajalcu. 8. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni vplačati varščino v višini 10.000,00 €, na transakcijski račun Občine Braslovče, št. 01351-0100004434, s pripisom »Varščina za ponudbo nakupa delnic«. 9. Izbranemu ponudniku se varščina brezobrestno všteje v kupnino, ostalim ponudnikom pa se brez obresti vrne v roku 10 dni po končanem izboru. 10. Kriterij za izbor ponudnika je najvišja ponujena cena, pri čemer si prodajalec z namenom dosega najvišje ponudbene cene, dopušča možnost pogajanja z vsemi ponudniki. 11. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji delnic s ponudnikom oziroma lahko začeti postopek, na predlog komisije ali drugega pristojnega organa do sklenitve pravnega posla, ustavi. 12. Pisne ponudbe z dokazili in prilogami zainteresirani ponudniki dostavijo na naslov: Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče, v zaprti kuverti s pripisom »Ponudba za nakup delnic – Ne odpiraj«, najpozneje do 28. 8. 2008 do 12. ure. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen polni naslov pošiljatelja. 13. Odpiranje ponudb bo javno, dne 28. 8. 2008 ob 13. uri, na naslovu: Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče, sejna soba. 14. Komisija bo obravnavala samo pravočasno prispele, pravilno označene in popolne ponudbe. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe bo komisija neodprte vrnila pošiljatelju. 15. O izbiri najugodnejšega ponudnika, oziroma o odločitvi komisije, bodo ponudniki obveščeni s sklepom o izbiri, najkasneje v roku 10 dni po končanem izboru. 16. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo o prodaji delnic najkasneje v roku 10 dni od prejema sklepa o izbiri. V primeru, da izbrani ponudnik v roku ne pristopi k podpisu pogodbe, prodajalec vplačano varščino zadrži. 17. Vsi stroški povezani s prodajo finančnega premoženja bremenijo izbranega ponudnika. 18. Natančnejša pojasnila lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri prodajalcu na tel. 03/703-84-00.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti