Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008

Kazalo

Ob-6956/08 , Stran 2898
1. Prodajalec: Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče. 2. Predmet prodaje je nepremičnina parc. št. 621/4, travnik v izmeri 763 m2, vpisan v vl. št. 1107, k.o. Letuš. Nepremičnina se nahaja v poselitvenem območju in je namenjena stanovanjski gradnji. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 35.100 € (brez DDV). 3. Ponudbo za nakup nepremičnine lahko dajo fizične osebe, pravne osebe s sedežem v državah, ki so članice Evropske unije in tujci, kot jih opredeljuje Zakon o zagotavljanju vzajemnosti in ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za pridobivanje lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS. 4. Ponudniki za nakup nepremičnine pošljejo svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti do 12. 9. 2008, do 12. ure, na naslov: Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče, z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine«. 5. Ponudbi je potrebno priložiti: – za samostojne podjetnike izpis iz evidence samostojnih podjetnikov oziroma izpis iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje dejansko stanje, – za fizične osebe potrdilo o državljanstvu, – za pravne osebe izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni, – dokazilo o vplačani varščini, ki znaša 10% ponujene cene nepremičnine, ki se prodaja in mora biti nakazana na transakcijski račun Občine Braslovče, številka 01351-0100004434, – pisno izjavo, da se s pogoji javnega razpisa strinjajo. 6. Neuspelemu ponudniku se varščina brezobrestno vrne v osmih dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb, uspelemu pa poračuna pri plačilu kupnine. Če uspeli ponudnik brez opravičenega vzroka odstopi od nakupa, varščina zapade v korist Občine Braslovče. 7. Kriterij za izbor ponudnika je najvišja ponujena cena, pri čemer si prodajalec z namenom dosega najvišje ponudbene cene, dopušča možnost pogajanja z vsemi ponudniki. 8. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine s ponudnikom, oziroma lahko začeti postopek, na predlog komisije ali drugega pristojnega organa do sklenitve pravnega posla, ustavi. 9. Odpiranje ponudb bo javno, dne 12. 9. 2008 ob 13. uri, na naslovu: Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče, sejna soba. 10. Komisija bo obravnavala samo pravočasno prispele, pravilno označene in popolne ponudbe. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe bo komisija neodprte vrnila pošiljatelju. 11. O izbiri najugodnejšega ponudnika, oziroma o odločitvi komisije, bodo ponudniki obveščeni s sklepom o izbiri, najkasneje v roku 10 dni po končanem izboru. 12. Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Plačilo kupnine se opravi najkasneje v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe, oziroma od izstavitve računa. To določilo je bistvena sestavina prodajne pogodbe. V primeru, da izbrani ponudnik v roku ne plača kupnine, se mu obračunajo zakonite zamudne obresti ali pa se pogodba razveljavi. 13. Kupec nepremičnine, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, mora plačati vse pripadajoče stroške, DDV, in stroške zemljiškoknjižnega prenosa. 14. Nepremičnina se prodaja po načelu »videno – kupljeno«. 15. Natančnejša pojasnila lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri prodajalcu na tel. 03/703-84-00.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti