Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008

Kazalo

Ob-6954/08 , Stran 2898
počitniškega apartmaja G-89 na Rogli (23 m2 – dnevni prostor s kuhinjsko nišo, toaleta s tušem in WC), v 1. nadstropju apartmajskega bloka v naselju Gaber. Izklicna cena 63.000,00 €. Stanovanje bo prodano najugodnejšemu ponudniku z javnim zbiranjem ponudb, pri čemer prodajalec ni dolžan sprejeti nobene od prispelih ponudb. Za veljavne bodo štele pravočasno prispele, pravilne in popolne pisne ponudbe z vsemi zahtevanimi prilogami in pravočasno vplačano varščino. Ponudniki morajo oddati pisno ponudbo, ki mora vsebovati: Naziv kupca, njegov natančen naslov, davčno številko, ponujeni znesek, ki ne sme biti nižji od izklicne prodajne cene (brez davka na promet nepremičnin, ki bo obračunan na končno prodajno ceno). Ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba za zastopanje družbe, oziroma ponudnik. Ponudbi mora biti priložen veljavni sklep o registraciji podjetja, ki ne sme biti starejši od 30 dni, če je ponudnik družba, oziroma kopija osebne izkaznice, če je ponudnik fizična oseba in dokazilo o pravočasnem plačilu varščine, potrjeno s strani poslovne banke, ki je izvedla plačilo. Ponudnik mora pravočasno vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene (6.300,00 €) na transakcijski račun prodajalca št. 07000-0000168385, pri Gorenjski banki d.d. Kranj. Za pravočasno plačano varščino štejejo plačila, prispela na TRR prodajalca vključno do 2. 9. 2008. Ponudba mora prispeti na naslov: Rudnik Žirovski vrh, Todraž 1, 4224 Gorenja vas. Na zaprti ovojnici mora biti oznaka Ponudba za nakup stanovanja – ne odpiraj. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo prispele na naslov vključno do 4. 9. 2008 do 14. ure, ne glede na način in rok oddaje na pošto. Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh zahtevanih sestavin, oziroma prilog in podatkov, ali bodo prispele nepravočasno, ne bodo upoštevane, morebitna vplačana varščina pa bo ponudniku vrnjena v 5 dneh po odpiranju ponudb. Plačana varščina bo uspešnemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim ponudnikom pa vrnjena v 5 dneh po odpiranju ponudb. Varščina se ne obrestuje. Stanovanje se prodaja po načelu »Videno – kupljeno«. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake na premoženju. Davek na prodajo nepremičnin ni vključen v ceno. Obračunan bo na končno prodajno ceno in ga plača kupec. Vsi stroški povezani s spremembo lastništva bremenijo kupca. Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno pogodbo v 15 dneh po prejemu obvestila o izbiri, kupnino in druge stroške pa mora v celoti plačati v 30 dneh po sklenitvi prodajne pogodbe. Kupljeno stanovanje bo kupcu izročeno v last v 8 dneh po plačilu celotne kupnine in davka na promet nepremičnin. Kupec od tega dne prevzame tudi vse stroške in druge obveznosti v zvezi z lastništvom. Če uspešni ponudnik ne sklene pisne pogodbe ali ne plača celotne kupnine v dogovorjenem roku, šteje, da je od nakupa odstopil in je prodaja razdrta. V tem primeru plačano varščino zadrži prodajalec. Prednostno pravico odkupa pod enakimi pogoji ima upravljavec RTC Rogla, ki jo lahko uveljavi tako, da v 10 dneh po obvestilu RŽV sklene prodajno pogodbo pod enakimi pogoji, kot veljajo po tem razpisu za ostale ponudnike. Informacije: od 19. 8. 2008 do 29. 8. 2008 med 8. in 9. uro, Dolenc, tel. 04/51-59-300. Za ogled je potreben predhodni dogovor.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti