Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008

Kazalo

Št. 430-56/2008/8-0082320 Ob-7001/08 , Stran 2895
I. Povabilo k oddaji ponudbe Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega naročila, ki je objavljena na spletni strani Ministrstva za promet http://www.mzp.gov.si/. 1. Predložitev ponudbe Ponudba se šteje za pravočasno, če je naročniku predložena do dne 29. 8. 2008. Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za promet, Langusova 4, 1535 Ljubljana. Ponudnik predloži ponudbo v zaprti ovojnici, naslovljeni skladno s priloženim obrazcem oziroma etiketo, ki je priloga 6 razpisne dokumentacije. Vse nepravočasno predložene ali nepravilno označene ponudbe bo strokovna komisija izločila iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnila ponudnikom. 2. Odpiranje ponudb: odpiranje, pregled in ocenjevanje ponudb izvede strokovna komisija, ki jo je imenoval minister za promet in sicer brez prisotnosti javnosti. 3. Rok za dokončanje naloge: rok za dokončanje naloge je dne 10. 10. 2008. II. Navodila ponudnikom V navodilih ponudnikom so opredeljena pravila poslovanja naročnika in ponudnikov v postopku oddaje javnega naročila po postopku zbiranja ponudb ter napotki glede priprave in predložitve ponudbe. 1. Splošno 1.1 Pravna podlaga za oddajo naročila: – Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2; Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07-popr.) – Pravilnik o vsebini, načinu in postopku pridobitve temeljne kvalifikacije za voznike motornih vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 26/07 in 33/08) – Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08) – Navodilo o oddaji javnih naročil blaga, storitev in gradenj v Ministrstvu za promet (OP-043), 9. izdaja; velja od 1. 10. 2007 1.2 Financiranje naročila Javno naročilo se financira skladno z določili veljavnega zakona o izvrševanju proračuna RS. Za investicijske odhodke in investicijske transfere, ki se plačujejo po posameznih situacijah je plačilni rok 60. dan, za vse druge obveznosti pa 30. dan po prejemu računa. Predplačil ni. 1.3 Komunikacija med naročnikom in ponudniki Komunikacija med naročnikom in ponudniki v zvezi z javnim naročilom je pisna (pošta, telefaks, elektronska pošta) in je sestavni del dokumentacije o oddaji naročila. Na sestankih ali pogajanjih se vodi zapisnik. 1.4 Pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije Pojasnila razpisne dokumentacije se lahko zahteva do šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni. O tem bo seznanil vse, ki jim je poslal povabilo k oddaji ponudbe ter po potrebi podaljšal rok za pojasnila razpisne dokumentacije in oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije. 1.5 Zaupnost podatkov Naročnik bo kot zaupne varoval le tiste podatke v ponudbi, ki so označeni kot zaupni in ki jih kot zaupne določa predpis o gospodarskih družbah ali drug predpis. Podatki, na podlagi katerih se ponudbe vrednotijo ali s katerimi se dokazuje izpolnjevanje pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije, ne morejo biti označeni kot zaupni ali kot poslovna skrivnost. 2. Priprava ponudbene dokumentacije in predložitev ponudbe 2.1 Predmet naloge in pričakovani rezultati Predmet naloge je izdelava kataloga vprašanj in odgovorov ter izpitnih pol za preizkuse znanja za pridobitev temeljnih kvalifikacij za voznike motornih vozil v cestnem prometu. Program preizkusa znanja je oblikovan na naslednji način. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izdelovalec mora izdelati katalog vprašanj posebej za vsakega od naslednjih modulov: A.) modul 1 skupna vprašanja za C in D kategorijo: – 400 vprašanj izbirnega tipa, ki vključujejo štiri možne odgovore, – 150 vprašanj, ki zahtevajo neposredni odgovor, – 50 vprašanj iz študija primerov, B.) modul 2 vprašanja za D kategorijo: – 100 vprašanj izbirnega tipa, ki vključuje štiri možne odgovore, – 35 vprašanj, ki zahtevajo neposredni odgovor, – 15 vprašanj iz študija primerov. C.) modul 3 vprašanja za C kategorijo: – 100 vprašanj iz izbirnega tipa, ki vključuje štiri možne odgovore, – 35 vprašanj, ki zahtevajo neposredni odgovor, – 15 vprašanj iz študija primerov. D.) Priprave standardov za praktični preizkus znanja: – 20 primerov za področje C kategorije in – 10 primerov za področje D kategorije. 2.2 Priprava ponudbene dokumentacije Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednje listine: – Obrazec »Izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti« (priloga 1) – Obrazec »Izjava o sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije« (priloga 2); – Obrazec »Ponudba« (priloga 3) – Obrazec »Predračun« (priloga 4) – Vzorec pogodbe (priloga 5) Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v slovenskem jeziku skladno z navodili in obrazci iz razpisne dokumentacije. Listine morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane, kjer je to zahtevano, zložene po gornjem zaporedju ter spete tako, da listov ni mogoče dodajati ali odvzemati. 2.2.1 Pogoji in dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje: – ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, če gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94 s spremembami in dopolnitvami): a) hudodelsko združevanje, b) sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, c) goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, d.) pranje denarja; – ponudnik mora imeti veljavno registracijo in potrebna dovoljenja pristojnih organov za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila; – ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku; – ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve; – ponudnik je finančno in poslovno sposoben in v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa; – ponudnik razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za izpolnitev naročila. Izpolnjevanje teh pogojev ponudnik dokazuje s priloženo izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo za resničnost navedb. 2.2.2 Dokazilo o sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije Kot dokazilo o sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije je ponudnik dolžan v ponudbi predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo o sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije. 2.2.3 Ponudba V obrazcu »Ponudba« morajo biti navedeni vsi zahtevanimi podatki, pri čemer morajo biti izpolnjene naslednje zahteve: – Ponudbena cena mora biti navedena v (EUR), brez in skupaj z davkom na dodano vrednost (DDV); – Ponudbena cena mora vključevati vse stroške in dajatve povezane z izvedbo naročila; – Z izpolnitvijo obrazca »Ponudba« se izvajalec zavezuje, da bo prenesel na naročnika izključno in prenosljivo pravico uporabe tega avtorskega dela in bo ob predaji aplikacije naročniku izročil celotno tehnično in uporabniško dokumentacijo ter izvorno kodo. – Ponudba mora veljati za celotno naročilo; – Veljavnost ponudbe ne sme biti krajša od razpisane. 2.2.4 Predračun Ponudba mora vsebovati predračun, iz katerega mora biti razvidna cena posamezne postavke in skupen seštevek vseh postavk skupaj. Na koncu mora biti posebej opredeljena cena brez DDV v EUR, znesek DDV v EUR in skupna cena z DDV v EUR, ki je ponudbena cena. Pri oblikovanju cene naj ponudnik natančno upošteva zahteve, navedene v poglavju 2.1 Predmet naloge in pričakovani rezultati te razpisne dokumentacije. 2.2.5 Vzorec pogodbe Predloženi vzorec pogodbe mora biti izpolnjen, podpisan, žigosan in parafiran s strani ponudnika. 2.3 Predložitev ponudbe Ponudbo se predloži v zaprti ovojnici, naslovljeni skladno s priloženim obrazcem (etiketo), ki je priloga 6 te razpisne dokumentacije. Naročniku mora biti vročena (osebno ali po pošti) do roka (datum in ura) določenega v povabilu k oddaji ponudbe, sicer šteje za nepravočasno. Vložišče naročnika na ovojnici označi datum in točen čas prevzema ponudbe. Spremembe ponudbe so možne le do poteka roka za oddajo ponudb. Spremembo ponudbe se naročniku izroči na enak način kot ponudbo s tem, da se na etiketi za naslavljanje ponudbe v spodnjo vrstico napiše »Ne odpiraj – Sprememba ponudbe«. Ponudnik lahko predloži le eno ponudbo v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije. Variantna ponudba ni dopustna. 2.4 Veljavnost ponudbe Ponudba mora biti veljavna najmanj 90 dni od skrajnega roka za predložitev ponudb. 3. Izbor ponudb 3.1 Odpiranje ponudb Ponudbe odprejo pooblaščeni predstavniki naročnika brez prisotnosti javnosti. Nepravočasne ponudbe se neodprte vrnejo pošiljateljem z oznako, da so prepozne. 3.2 Pregled in ocenjevanje ponudb Pri pregledu ponudb se presojajo le listine in navedbe, ki so predložene skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Enakovredno veljajo kopije zahtevanih listin razen, če izvirnik ni posebej zahtevan. Listine in navedbe morajo izkazovati dejanska stanja in dejstva v času oddaje ponudbe. Naročnik mora zahtevati, da ponudniki formalno nepopolne ponudbe v določenem roku dopolnijo ali pojasnijo dokumente, ki so jih predložili v ponudbi, pri čemer so kakršnekoli spremembe ali dopolnitve vsebine, ki bi vplivale na njeno razvrstitev, izključene. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik ponudbe ustrezno ne dopolni, mora naročnik tako ponudbo izločiti. Na podlagi meril se oceni, katera izmed popolnih ponudb je za naročnika najugodnejša. 3.3 Merila za izbiro najugodnejše ponudbe Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so: 1. ponudbena cena (od 0 do 80 točk) 2. rok izvedbe del (od 0 do 20 točk) Ad.1) Naročnik bo točkoval ponudbe od 0 do 80 točk in sicer tako, da bo najcenejši ponudnik dobil najvišje število točk, ostale ponudbe pa bodo točkovane na podlagi naslednje formule: T = Cm / C * Y T…… .število točk, Cm…. minimalna cena, C……. cena posameznega ponudnika, Y …… maksimalno število točk. Ad.2) Naročnik bo točkoval ponudbe od 0 do 20 točk, in sicer tako, da bo ponudnik, ki bo ponudil najkrajši rok izdelave naloge dobil najvišje število točk, ostale ponudbe pa bodo točkovane na podlagi naslednje formule: T = Rm / R * Y T……. število točk, Rm…. minimalna rok, R……. rok posameznega ponudnika, Y ……. maksimalno število točk. Maksimalno skupno število možnih točk je 100. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki doseže najvišje število točk. 4. Oddaja javnega naročila 4.1 Odločitev o oddaji naročila Naročnik o svoji odločitvi glede oddaje javnega naročila obvesti vse, ki so na podlagi povabila oddali pravočasne ponudbe. Naročnik si pridržuje pravico odločitve o sprejemu ponudbe in ni dolžan sprejeti nobene ponudbe. Ponudniki se udeležujejo razpisa na lastne stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi kateremukoli ponudniku nastala zaradi nesklenitve pogodbe. 4.2 Podpis pogodbe Izbranega ponudnika bo naročnik po zaključenem javnem naročilu pozval k podpisu pogodbe. Ponudnik je dolžan pogodbo podpisati najkasneje v osmih (8) dneh po prejemu pogodbe v podpis, sicer se šteje, da od sklenitve pogodbe odstopa. Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. 5. Dodatna pojasnila v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo na Ministrstvu za promet, vsak delavnik od 9. do 12. ure pri Velji Peternelj na tel. 478-8194 ali na e-naslovu: velja.peternelj@gov.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti