Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008

Kazalo

Št. 352-64/2008 Ob-6987/08 , Stran 2894
I. Predmet najema Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje kot upravljavec objekta Stavbe pravosodnih ustanov v Mariboru, Sodna ulica 14, Maribor, oddaja v najem prostore za opravljanje gostinske dejavnosti na podlagi javnega zbiranja ponudb. Prostori obsegajo kuhinjo v izmeri 15,12 m2, jedilnico v izmeri 35,74 m2 in 55,39 m2, delilni pult v izmeri 15,66 m2 ter shrambo v izmeri 3,64 m2. Skupna površina obsega 125,55 m2, najemnik pa koristi tudi del hodnika pred okrepčevalnico v izmeri 10,3 m2. Prostori se nahajajo v kletni etaži in so delno opremljeni. Prostori so ustrezno opremljeni s strojnimi in elektro inštalacijami, plinskim priključkom in telefonom. II. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja pisnih ponudb Ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku skupaj z dokazilom o strokovni usposobljenosti, – poročilo o dosedanjih aktivnostih s področja gostinske dejavnosti, – ponujena višina mesečne najemnine, – izjavo, da si je ponudnik ogledal prostore, ki se oddajajo v najem, – dokazila o poravnanih davčnih obveznostih (potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni na dan predložitve ponudbe), – potrdilo o vplačani varščini v višini 1 mesečne najemnine po ponudbi. Ponudnik mora varščino za resnost ponudbe v višini 1 mesečne najemnine po ponudbi plačati na TRR Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, št. 01100-6300109972, sklic 18-20117-7103018-60182008. Varščina se ne obrestuje. Vsem ponudnikom bo varščina vrnjena v roku 15 dni od izbire najugodnejšega ponudnika. Najugodnejšemu ponudniku se varščina obračuna pri najemnini. Rok vezanosti ponudnika na ponudbo velja do sklenitve najemne pogodbe. III. Pogoji najema: prostori se oddajajo v najem za določen čas 5 let. Najemnik nima pravice oddati prostora v podnajem. Najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnih koli vlaganj v prostor, niti ni pridobil nikakršnih pravic na prostoru. Stroški in dajatve v zvezi z uporabo prostora niso vključeni v najemnini in bremenijo najemnika. Najemnik mora na svoje stroške pridobiti vsa predpisana dovoljenja. Restavracija je lahko odprta le v delovnem času sodišča in je namenjena zaposlenim na sodišču. Najemnik zagotovi dnevno 6 različnih menijev (za povprečno 100 obrokov dnevno), solatni bife, sendviče ter različne vrste brezalkoholnih pijač. IV. Način oddaje ponudbe in rok za oddajo ponudbe: ponudba mora prispeti do vključno 5. 9. 2008, v zaprti kuverti na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Sektor za nepremičnine in investicije v pravosodju, Župančičeva 3, Ljubljana, z obveznim pripisom: »Ponudba za najem prostorov – Sodna ulica 14, Maribor – Ne odpiraj«. Ponudbe bodo po preteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepopolnih ponudb in ponudb prispelih po preteku razpisnega roka komisija ne bo obravnavala. V. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 8. 9. 2008 ob 10. uri, na Ministrstvu za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala strokovna komisija, ki bo izbrala najugodnejšega ponudnika. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je višina mesečne najemnine. Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo mesečno najemnino ob izpolnjevanju vseh pogojev javnega zbiranja pisnih ponudb. Če bo več ponudnikov ponudilo enako višino mesečne najemnine, bodo ti ponudniki povabljeni na pogajanja. Izbrani ponudnik mora pristopiti k podpisu najemne pogodbe v roku 8 dni od prejema obvestila o izbiri, sicer se šteje, da je odstopil od ponudbe. V tem primeru zapade varščina v korist najemodajalca. Vlada RS ali upravljavec prostorov Ministrstvo za pravosodje si pridružujeta pravico, da postopek ustavita do sklenitve najemne pogodbe oziroma se upravljavec prostorov odloči, da ne izbere nobenega ponudnika. VI. Informacije: vsa pojasnila v zvezi s predmetom najema dobite vsak dan od 9. do 15. ure, na tel. 01/369-52-64 – kontaktna oseba Simona Završnik ali preko elektronskega naslova: simona.zavrsnik@gov.si. Informacije glede ogleda poslovnih prostorov dobite pri Zdravku Cafniku, tel. 031/871-370.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti