Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008

Kazalo

Št. 352-85/2008 Ob-6986/08 , Stran 2894
I. Predmet najema Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje kot upravljavec objekta Sodne zgradbe na Tavčarjevi 9, Ljubljana oddaja v najem prostore za opravljanje gostinske dejavnosti na podlagi javnega zbiranja ponudb. Prostori obsegajo kuhinjo v izmeri 38 m2, jedilnico v izmeri 34,6 m2, prostori bifeja v izmeri 69,5 m2, sanitarni prostori obsegajo 14 m2 ter skladišče 2,4 m2. Skupna površina obsega 158,5 m2. Prostori se nahajajo v kletni etaži in se oddajajo v najem v stanju, kakršnem so. Posebni pogoji: najemnik zagotovi izvedbo nujno potrebnih del za obnovo prostorov, kar se obračuna pri najemnini ter zagotovi potrebno opremo. Najemnik mora na svoje stroške pridobiti vsa predpisana dovoljenja. II. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja pisnih ponudb Ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku skupaj z dokazilom o strokovni usposobljenosti, – poročilo o dosedanjih aktivnostih s področja gostinske dejavnosti, – ponujena višina mesečne najemnine, – izjavo, da si je ponudnik ogledal prostore, ki se oddajajo v najem, – dokazila o poravnanih davčnih obveznostih (potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni na dan predložitve ponudbe), – potrdilo o vplačani varščini v višini 1 mesečne najemnine po ponudbi. Ponudnik mora varščino za resnost ponudbe v višini 1 mesečne najemnine po ponudbi plačati na TRR Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje št. 01100-6300109972, sklic 18-20117-7103018-60182008. Varščina se ne obrestuje. Vsem ponudnikom bo varščina vrnjena v roku 15 dni od izbire najugodnejšega ponudnika. Rok vezanosti ponudnika na ponudbo velja do sklenitve najemne pogodbe. III. Pogoji najema: prostori se oddajajo v najem za določen čas 5 let z možnostjo podaljšanja. Najemnik nima pravice oddati prostora v podnajem. Najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnih koli vlaganj v prostor, niti ni pridobi nikakršnih pravic na prostoru. Nujno potrebna dela za obnovo prostorov se najemniku obračunajo pri plačilu najemnine. Stroški in dajatve v zvezi z uporabo prostora niso vključeni v najemnini in bremenijo najemnika. Restavracija je lahko odprta le v delovnem času sodišča in je namenjena zaposlenim in strankam sodišča. Najemnik zagotovi pripravo hrane na sami lokaciji ter zagotovi dnevno vsaj dva 2 različna menija malice in kosila ter jedi po naročilu, solatni bife ter različne vrste brezalkoholnih pijač. Začasno, do ureditve kuhinje, se najemniku dopusti možnost dostave hrane na lokacijo Tavčarjeva 9. Najemnik se zaveže nuditi gostinske storitve tudi v prostorih izven restavracije v sodni zgradbi in drugih lokacijah sodišča po predhodnem dogovoru. IV. Način oddaje ponudbe in rok za oddajo ponudbe: ponudba mora prispeti do vključno 5. 9. 2008 v zaprti kuverti na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Sektor za nepremičnine in investicije v pravosodju, Župančičeva 3, Ljubljana, z obveznim pripisom: »Ponudba za najem prostorov – Tavčarjeva 9, Ljubljana – Ne odpiraj«. Ponudbe bodo po preteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepopolnih ponudb in ponudb prispelih po preteku razpisnega roka komisija ne bo obravnavala. V. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 8. 9. 2008 ob 10. uri, na Ministrstvu za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala strokovna komisija, ki bo izbrala najugodnejšega ponudnika. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je višina mesečne najemnine. Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo mesečno najemnino ob izpolnjevanju vseh pogojev javnega zbiranja pisnih ponudb. Če bo več ponudnikov ponudilo enako višino mesečne najemnine, bodo ti ponudniki povabljeni na pogajanja. Izbrani ponudnik mora pristopiti k podpisu najemne pogodbe v roku 8 dni od prejema obvestila o izbiri, sicer se šteje, da je odstopil od ponudbe. V tem primeru zapade varščina v korist najemodajalca. Vlada RS ali upravljavec prostorov Ministrstvo za pravosodje si pridružujeta pravico, da postopek ustavita do sklenitve najemne pogodbe oziroma se upravljavec prostorov odloči, da ne izbere nobenega ponudnika. VI. Informacije: vsa pojasnila v zvezi s predmetom najema dobite vsak dan od 9. ure do 15. ure na tel. 01/369-52-64 – kontaktna oseba Simona Završnik ali preko elektronskega naslova: simona.zavrsnik@gov.si. Informacije glede ogleda poslovnih prostorov dobite v Uradu predsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/366-44-00.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti