Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008

Kazalo

Št. 38/2008 Ob-7000/08 , Stran 2891
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Vilharjeva 27, Ljubljana, objavlja prosta delovna mesta: 1. podsekretar v Službi za skupne zadeve, Sektorju za pravne in kadrovske zadeve, 2. višji svetovalec v Službi za razvoj in izvedbo projektov, Sektorju za programe Evropskega socialnega sklada, 3. svetovalec pripravnik v Službi za razvoj in izvedbo projektov, Sektorju za posebne programe, 4. referent v Službi za razvoj in izvedbo projektov, Sektorju za Zoisove štipendije, 5. administrator V v Glavni pisarni. I. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za: 1. zasedbo delovnega mesta podsekretar v Službi za skupne zadeve, Sektorju za pravne in kadrovske zadeve: – univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem znanosti pravne smeri (druga stopnja); – najmanj šest let delovnih izkušenj; – znanje uradnega jezika; – višja raven znanja angleškega jezika; – strokovni izpit iz upravnega postopka; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 2. zasedbo delovnega mesta višji svetovalec v Službi za razvoj in izvedbo projektov, Sektorju za programe Evropskega socialnega sklada: – najmanj visoka strokovna izobrazba tehnične, naravoslovne, družboslovne ali druge ustrezne smeri (prva stopnja); – najmanj štiri leta delovnih izkušenj; – znanje uradnega jezika; – višja raven znanja angleškega jezika; – strokovni izpit iz upravnega postopka; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 3. zasedbo delovnega mesta svetovalec pripravnik v Službi za razvoj in izvedbo projektov, Sektorju za posebne programe: – najmanj visoka strokovna izobrazba tehnične, naravoslovne, družboslovne ali druge ustrezne smeri (prva stopnja); – znanje uradnega jezika; – višja raven znanja angleškega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 4. zasedbo delovnega mesta referent v Službi za razvoj in izvedbo projektov, Sektorju za Zoisove štipendije: – srednja izobrazba splošne smeri; – 6 mesecev delovnih izkušenj. 5. zasedbo delovnega mesta administrator V v Glavni pisarni: – srednja izobrazba administrativne, splošne ali druge smeri; – 6 mesecev delovnih izkušenj; – osnovna raven znanja angleškega jezika. Pri izbranem kandidatu za delovno mesto podsekretar in višji svetovalec se bo preverjalo, ali ima kandidat opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. Če kandidat strokovnega izpita iz upravnega postopka nima, ga bo moral opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja. Prednost pri izbiri za zasedbo delovnega mesta višji svetovalec bodo imeli kandidati z izkušnjami na področju priprave in izvedbe programov in projektov, ki se financirajo iz sredstev evropskih skladov. II. Kot delovne izkušnje za zasedbo delovnih mest se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je kandidat pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero kandidat kandidira. Zahtevane delovne izkušnje za zasedbo delovnega mesta podsekretar se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom ali izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu tretje stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo. Zahtevane delovne izkušnje za zasedbo delovnega mesta višji svetovalec se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti ali izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo. III. Delovno področje: 1. Podsekretar v Službi za skupne zadeve, Sektorju za pravne in kadrovske zadeve, opravlja naslednje naloge: – neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog z delovnega področja sklada; – vodenje projektnih skupin; – sodelovanje pri pripravi javnih razpisov in javnih pozivov za dodelitev sredstev sklada in pripravi razpisne dokumentacije; – samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv v zvezi z javnimi razpisi in javnimi pozivi z delovnega področja sklada; – vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji; – izvajanje drugih najzahtevnejših strokovnih nalog s pravnega področja. 2. Višji svetovalec v Službi za razvoj in izvedbo projektov, Sektorju za programe Evropskega socialnega sklada, opravlja naslednje naloge: – opravljanje zahtevnejših nalog s področja vodenja projektov, ki se financirajo iz sredstev Evropskega socialnega sklada (v nadaljevanju: ESS); – sodelovanje v interdisciplinarnih skupinah s področja ESS; – organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanja z drugimi organi na področju ESS; – priprava vsebinskih podlag za izvajanje ukrepov ESS; – opravljanje nalog spremljanja ukrepov ESS; – samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv o izvajanju ESS; – priprava kazalnikov učinkovitosti in kakovosti izvedbe programov; – sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv; – vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih; – vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov; – samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog s področja ESS. 3. Svetovalec pripravnik v Službi za razvoj in izvedbo projektov, Sektorju za posebne programe, se usposablja za samostojno opravljanje dela oziroma nalog delovnega mesta svetovalec, ki so: – pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv; – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv; – samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov; – vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji; – sodelovanje v projektnih skupinah; – opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti. 4. Referent v Službi za razvoj in izvedbo projektov, Sektorju za Zoisove štipendije, opravlja naslednje naloge: – vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji; – opravljanje enostavnih upravnih nalog; – opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem potrdil iz enostavnih evidenc. 5. Administrator V v Glavni pisarni opravlja naslednje naloge: – izvajanje nalog pisarniškega poslovanja; – administriranje baz podatkov; – sodelovanje pri izvajanju enostavnejših kadrovskih opravil. IV. Prijava mora vsebovati: 1. za delovno mesto podsekretar, višji svetovalec in referent: – izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; – opis delovnih izkušenj, ki vsebuje navedbo vseh dosedanjih zaposlitev z datumom sklenitve in prenehanja delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu in opis del in nalog, ki jih je kandidat opravljal pri posameznem delodajalcu; – izjavo kandidata, da: a) je državljan Republike Slovenije; b) ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; c) zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; – izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije pridobitev podatkov iz tretje alineje iz uradne evidence, sicer mora dokazila dostaviti sam. 2. za delovno mesto svetovalec pripravnik: – izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; – izjavo kandidata, da: d) je državljan Republike Slovenije; e) ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; f) zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; – izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije pridobitev podatkov iz druge alineje iz uradne evidence, sicer mora dokazila dostaviti sam. 3. za delovno mesto administrator V: – izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; – opis delovnih izkušenj, ki vsebuje navedbo vseh dosedanjih zaposlitev z datumom sklenitve in prenehanja delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu in opis del in nalog, ki jih je kandidat opravljal pri posameznem delodajalcu. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. V. Z izbranim kandidatom za delovno mesto podsekretar, referent in administrator V bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. Z izbranim kandidatom za delovno mesto višji svetovalec bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas do vključno 30. 6. 2015, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. Delovno razmerje lahko preneha pred 30. 6. 2015, če se projekt, za izvedbo katerega se delovno razmerje sklene, zaključi pred navedenim datumom, in sicer s prvim naslednjim dnem po datumu zaključka projekta. Z izbranim kandidatom za delovno mesto svetovalec pripravnik bo sklenjeno delovno razmerje za čas pripravništva, za določen čas 10 mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Vilharjeva 27, Ljubljana. VI. Nepopolne prijave ali prijave, iz katerih izhaja, da kandidat ne izpolnjuje razpisnih pogojev, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. VII. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Ne odpiraj – za razpis – podsekretar« oziroma »Ne odpiraj – za razpis – višji svetovalec« oziroma »Ne odpiraj – za razpis – svetovalec pripravnik« oziroma »Ne odpiraj – za razpis – referent« oziroma »Ne odpiraj – za razpis – administrator V« na naslov: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Vilharjeva 27, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem listu RS, dnevnem časopisu in na oglasni deski Zavoda RS za zaposlovanje, pri čemer rok za prijavo začne teči naslednji dan po zadnji objavi. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov info@sklad-kadri.si (v vrstico »Zadeva« elektronskega sporočila naj kandidat vpiše »Za razpis – podsekretar« oziroma »Za razpis – višji svetovalec« oziroma »Za razpis – svetovalec pripravnik« oziroma »Za razpis – referent« oziroma »Za razpis – administrator V«), pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. VIII. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 60 dni po opravljeni izbiri. IX. Dodatne informacije o izvedbi razpisa lahko kandidati dobijo na tel. 434-10-80 (kontaktna oseba Sabina Črnila). V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti