Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008

Kazalo

Št. 03403-1/2005-26 Ob-6984/08 , Stran 2889
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Šempeter - Vrtojba, Ul. Goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici, tel. 05/335-10-00, e-pošta: obcina.sempeter-vrtojba@siol.net, matična številka 1358227, ID št. za DDV: 44857390. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena: 2.1. Predmet prodaje je Počitniški dom Trenta, Trenta 82, z dvema spremljajočima objektoma. Objekt obsega ca. 500 m2 stavbišča, nepremičnini parc. št. 491/1 in 491/2, k.o. Trenta desna. Izklicna cena 400.000,00 €. 2.2. Nepremičnina parc. št. 489/8, k.o. Trenta desna pa je deloma opredeljena kot zazidano stavbno zemljišče in deloma kot 1. območje kmetijskih zemljišč, v izmeri 5.201 m2. 2.3. Predmet prodaje je tudi spremljajoče kmetijsko zemljišče, parc. št. 488, 489/1, 489/2, 489/3, 489/4, 489/5, 489/6, 489/7, 489/9, 489/10, 489/11, 490/1, 490/2, 492 in 493, vse vpisano v vložni št. 26, k.o. Trenta desna. Ponudba za prodajo kmetijskega zemljišča visi na oglasni deski UE Tolmin, za ceno 300.000,00 €, od 4. 8. 2008 do 3. 9. 2008. Nepremičnine so prodajajo v kompletu. Skupna izmera vseh nepremičnin obsega 25.184 m2. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, katerega plača kupec. Nepremičnine ležijo v osrčju Triglavskega narodnega parka, v neposredni bližini izvira reke Soče, nedaleč proč od Kekčeve domačije. 3. Najnižji znesek višanja kupnine za nepremičnino navedeno v točki 2.1 znaša 500,00 €. 4. Udeležba na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodeluje interesent (domača pravna ali fizična oseba, državljani EU ali pravne osebe s sedežem v EU, drugi tuji državljani in tuje pravne osebe pa pod pogojem, da pridobitev lastninske pravice na nepremičninah za takšne osebe omogoča zakonodaja RS), ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako, da najkasneje do 26. 8. 2008 po pošti oziroma najkasneje do 12. ure istega dne, osebno na sedež Občinske uprave Občine Šempeter - Vrtojba, Cesta goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici, pisno prijavi svojo udeležbo in predloži naslednja dokazila: – potrdilo o plačani varščini (kopijo) in celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine, – originalno potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro največ 30 dni (samo pravne osebe in s.p.), – originalni izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma ustrezne evidence AJPES (s.p.) staro največ 30 dni, – kopijo osebne izkaznice, oziroma potnega lista (fizične os.), – davčno št. (fiz. os.) oziroma ID št. za DDV (pravne os. in s.p.), EMŠO (fiz. os.) oziroma matično številko (pravne os. in s.p.) in telefonsko številko, – originalno dokazilo, da ima interesent pravico pridobiti nepremičnino v RS (le tuji državljani oziroma tuje pravne osebe). Dražitelji morajo na dan dražbe, neposredno pred njenim pričetkom, predložiti: – originalno potrdilo o vplačilu varščine (zgolj na vpogled), – na vpogled osebni ali kateri drugi identifikacijski dokument (tako fizična oseba, kot zakonit zastopnik pravne osebe), – morebitni pooblaščenec pravne osebe in pooblaščenci fizičnih oseb: pisno notarsko overjeno pooblastilo v izvirniku. Če zgoraj navedeni pogoji ne bodo izpolnjeni, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. 5. Višina varščine Pred javno dražbo mora dražitelj plačati varščino v višini 10% od izklicne cene nepremičnin, v višini 40.000,00 €. Varščina se plača na TRR Občine Šempeter - Vrtojba odprt pri Upravi RS za javna plačila, št.: 01383-0100014409, z navedbo »varščina za javno dražbo«. Vplačana varščina se uspelemu dražitelju – kupcu všteje v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne uspejo, se varščina vrne v roku 10 dni po javni dražbi brez obresti. 6. Pravila javne dražbe: – Nepremičnine, ki so predmet te javne dražbe, se prodaja po načelu: »videno–kupljeno«. Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnine. – Davščine na promet z nepremičninami, druge davke in druge dajatve, stroške notarja in stroške v zvezi s prenosom lastništva, v izklicni ceni niso zajeti in jih nosi kupec. – Javno dražbo bo izvajala Komisija za postopek pridobivanja, razpolaganja in upravljanja s stvarnim in finančnim premoženjem občine v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (v nadaljevanju komisija). – Komisija iz prejšnje alinee te točke lahko začeti postopek s soglasjem predstojnika ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem povrne vplačana varščina v roku 10 dni brez obresti, uspeli dražitelj pa nima pravice do odškodnine. – Javna dražba za nepremičnine je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo. – Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. Morebitne ugovore reši komisija v roku treh dni od datuma javne dražbe. – Če je dražitelj samo eden in sprejema izklicno vrednost nepremičnin, so nepremičnine prodane za izklicno vrednost. – Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražita najvišjo kupnino v istem znesku, nepremičnine niso prodane, dokler eden od obeh dražiteljev ne zviša kupnine. – Če se dražitelj osebno ne udeleži javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno vrednostjo nepremičnin po navedenih pogojih. – Nepremičnine se prodajo najboljšemu dražitelju Počitniškega doma Trenta, ki sprejme tudi ponudbo za odkup kmetijskih zemljišč. 7. Sklenitev prodajne pogodbe Uspeli dražitelj mora imeti pred sklenitvijo prodajne pogodbe poravnane vse obveznosti do Občine Šempeter - Vrtojba. Pogodba za prodajo nepremičnin iz točke 2. te dražbe se sklene najpozneje v 15 dneh po uspešno opravljeni javni dražbi in prejemu obvestila UE Tolmin, da je dražitelj v celoti sprejel ponudbo za nakup kmetijskih zemljišč. Če kupec pogodbe v zgoraj navedenem roku ne podpiše iz razlogov, ki so na njegovi strani, zadrži Občina Šempeter - Vrtojba njegovo varščino. V primeru, da uspeli dražitelj ne pristopi k podpisu pogodbe oziroma ne poravna dolžnega zneska po pogodbi v za to določenih rokih, se v roku 8 dni po nastopu prej navedenih razlogov k podpisu pozove dražitelja, ki je ponudil naslednjo najvišjo ceno, in sicer za ceno, ki jo je ponudil, zanj pa veljajo enaki pogoji, kot za prvega dražitelja. Varščino dražitelja, ki ne podpiše pogodbe oziroma ne poravna dolžnega zneska po pogodbi, obdrži Občina Šempeter - Vrtojba. 8. Način in rok plačila kupnine: kupec mora kupnino plačati v roku 8 dneh od dneva podpisa pogodbe na TRR prodajalca, št.: 01383-0100014409. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za vse nepremičnine pod točko 2. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljenih nepremičninah v pristojni zemljiški knjigi. 9. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe Javna dražba je razpisana za dan 28. 8. 2008 in bo potekala v sejni sobi Občine Šempeter - Vrtojba, Cesta goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici, ob 9. uri. Vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah pod točko 2. lahko interesenti dobijo na tel. 05/335-10-00 (kontaktna oseba Regina Dragoljević), e-pošta: obcina.sempeter-vrtojba@siol.net. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javne dražbe je objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba: www.sempeter-vrtojba.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti