Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008

Kazalo

Št. 2008196 Ob-6981/08 , Stran 2888
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje. 2. Predmet oddaje zemljišč v najem in izklicna cena: a) Lokacija v k.o. Celje Predmet oddaje v najem so stavbna zemljišča navedena v naslednjih točkah: 1. del parc. št. 2564/4 – dvorišče v izmeri 387 m2, vpisano v vl. št. 1458, k.o. Celje in del parc. št. 2147/2 – dvorišče v izmeri 617 m2, vpisano v vl. št. 1549, k.o. Celje, v skupni izmeri 15 m2, kjer je predvidena postavitev 3 svetlobnih vitrin (3 x 5 m2); območje ureja ZN starega mestnega jedra Celja, RC – Planiranje, proj. št. 9/83, Ur. l. SRS, št. 42-1891/86 s spremembami in dopolnitvami; izklicna cena najema zemljišč navedenih pod to točko za postavitev 3 svetlobnih vitrin znaša 45 EUR/mesec brez DDV; 2. del parc. št. 2347 – dvorišče v izmeri 149 m2, vpisano v vl. št. 1557, k.o. Celje, v skupni izmeri 10 m2, kjer je predvidena postavitev 2 svetlobnih vitrin (2 x 5 m2); območje ureja ZN starega mestnega jedra Celja, RC – Planiranje, proj. št. 9/83, Ur. l. SRS, št. 42-1891/86, s spremembami in dopolnitvami; izklicna cena najema zemljišč navedenih pod to točko za postavitev 2 svetlobnih vitrin znaša 30 EUR/mesec brez DDV; 3. del parc. št. 2096 – travnik v izmeri 627 m2, dvorišče v izmeri 358 m2, vpisano v vl. št. 1547 k.o. Celje, v skupni izmeri 5 m2, kjer je predvidena postavitev 1 svetlobne vitrine (1 x 5 m2); območje ureja ZN starega mestnega jedra Celja, RC – Planiranje, proj. št. 9/83, Ur. l. SRS, št. 42-1891/86, 64/96 s spremembami in dopolnitvami; izklicna cena najema zemljišč navedenih pod to točko za postavitev 1 svetlobne vitrine znaša 15 EUR/mesec brez DDV; 4. del parc. št. 2539/1 – cesta v izmeri 4.856 m2, vpisano v vl. št. 1449 k.o. Celje, v skupni izmeri 15 m2, kjer je predvidena postavitev 3 svetlobnih vitrin (3 x 5 m2); območje ureja ZN Glazija, RC – Planiranje, proj. št. 33/82, Ur. l. SRS, št. 31-1481/84 s spremembami in dopolnitvami; izklicna cena najema zemljišč navedenih pod to točko za postavitev 3 svetlobnih vitrin znaša 45 EUR/mesec brez DDV; 5. del parc. št. 636/1 – zelenica v izmeri 1.572 m2 in parc. št. 636/5 – cesta v izmeri 701 m2, oba vpisana v vl. št. 1438 k.o. Celje, v skupni izmeri 15 m2, kjer je predvidena postavitev 3 svetlobnih vitrin (3 x 5 m2); območje ureja ZN Glazija, RC – Planiranje, proj. št. 33/82, Ur. l. SRS, št. 31-1481/84 s spremembami in dopolnitvami; izklicna cena najema zemljišč navedenih pod to točko za postavitev 3 svetlobnih vitrin znaša 45 EUR/mesec brez DDV. Zemljišče se ne oddaja v najem kot celota, temveč po posameznih točkah predmetne lokacije. Dražitelji v skladu z navedenim dražijo skupne lokacije, navedene v posamezni točki. Izklicna cena najema znaša 3 EUR/m2 na mesec. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%. Izbrani ponudnik je dolžan sam in na svoje stroške pridobiti ustrezna dovoljenja za postavitev svetlobnih vitrin ter poskrbeti za ureditev terena, skladno z veljavnim zazidalnim načrtom. b) Lokacija v k.o. Ostrožno Predmet oddaje v najem so stavbna zemljišča navedena v naslednjih točkah: 1. del parc. št. 1196/1 – cesta v izmeri 8531 m2, vpisano v vl. št. 978, k.o. Ostrožno, v skupni izmeri 10 m2, kjer je predvidena postavitev 2 svetlobnih vitrin (2 x 5 m2); območje ureja Zazidalni načrt kompleksa »Aero« (Ur. l. SRS, št. 22/77 in Ur. l. RS, št. 17/92, 2/96); izklicna cena najema zemljišč navedenih pod to točko za postavitev 2 svetlobnih vitrin znaša 30 EUR/mesec brez DDV; 2. del parc. št. 586/9 – pot v izmeri 505 m2, vpisano v vl. št. 2276, k.o. Ostrožno, v skupni izmeri 15 m2, kjer je predvidena postavitev 3 svetlobnih vitrin (3 x 5 m2); območje ureja Zazidalni načrt kompleksa »Aero« (Ur. l. SRS, št. 22/77 in Ur. l. RS, št. 17/92, 2/96); izklicna cena najema zemljišč navedenih pod to točko za postavitev 3 svetlobnih vitrin znaša 45 EUR/mesec brez DDV. Zemljišče se ne oddaja v najem kot celota, temveč po posameznih točkah predmetne lokacije. Dražitelji v skladu z navedenim dražijo skupne lokacije, navedene v posamezni točki. Izklicna cena najema znaša 3 EUR/m2 na mesec. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%. Izbrani ponudnik je dolžan sam in na svoje stroške pridobiti ustrezna dovoljenja za postavitev svetlobnih vitrin ter poskrbeti za ureditev terena, skladno z veljavnim zazidalnim načrtom. c) Lokacija v k.o. Sp. Hudinja Predmet oddaje v najem so stavbna zemljišča navedena v naslednjih točkah: 1. del parc. št. 1721/29 – cesta v izmeri 17 m2, in parc. št. 1721/28 – cesta v izmeri 841 m2, oba vpisana v vl. št. 1618, k.o. Sp. Hudinja, v skupni izmeri 30 m2, kjer je predvidena postavitev 6 svetlobnih vitrin (6 x 5 m2); območje ureja ZN »Gospodarska cona v Celju-Industrija Sever (Ur. l. SRS, št. 22-1411/77); izklicna cena najema zemljišč navedenih pod to točko za postavitev 6 svetlobnih vitrin znaša 90 EUR/mesec brez DDV; 2 del parc. št. 466/1 – dvorišče v izmeri 15.638 m2, neplodno v izmeri 5.323 m2, vpisano v vl. št. 697 k.o. Sp. Hudinja, v skupni izmeri 20 m2, kjer je predvidena postavitev 4 svetlobnih vitrin (4 x 5 m2); območje ureja ZN »Rekreacijski center Na Golovcu« (Ur. l. RS, št. 58/01); izklicna cena najema zemljišč navedenih pod to točko za postavitev 4 svetlobnih vitrin znaša 60 EUR/mesec brez DDV. Zemljišče se ne oddaja v najem kot celota, temveč po posameznih točkah predmetne lokacije. Dražitelji v skladu z navedenim dražijo skupne lokacije navedene v posamezni točki. Izklicna cena najema znaša 3 EUR/m2 na mesec. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%. Izbrani ponudnik je dolžan sam in na svoje stroške pridobiti ustrezna dovoljenja za postavitev svetlobnih vitrin ter poskrbeti za ureditev terena, skladno z veljavnim zazidalnim načrtom. 3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja mesečne najemnine je 5,00 EUR. 4. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe Uspeli dražitelj mora v roku 15 dni po končani javni dražbi skleniti najemno pogodbo. Če uspeli dražitelj (najemnik) v roku iz prejšnjega stavka ne sklene najemne pogodbe, se šteje, da je odstopil od najema. Najemna pogodba se sklepa za določen čas treh let, to je od leta 2008 do leta 2011, in sicer od sklenitve pogodbe do 30. 9. 2011. Najemno razmerje se lahko po poteku treh let izjemoma podaljša, če za to obstajajo utemeljeni razlogi. Vsaka pogodbena stranka ima pravico do razdora najemne pogodbe. Odpovedni rok znaša 30 dni. 5. Način in rok plačila najemnine: najemnina bo najemniku obračunana vsak mesec, za kar bo najemniku posredovan račun, ki ga je slednji dolžan plačati v roku 8 dni na transakcijski račun Mestne občine Celje, št. 01211-0100002855, poleg tega je najemnik dolžan plačevati vse stroške, ki izhajajo iz predmeta najema. 6. Kraj, datum in čas izvedbe javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje (II. nadstropje), dne 3. 9. 2008 ob 9. uri. 7. Višina varščine: dražitelji morajo do vključno 1. 9. 2008 plačati varščino v višini 20% od navedene izklicne cene pod posamezno točko, na transakcijski račun Mestne občine Celje, št. 01211-0100002855, z obveznim sklicem na št. 28 75108-7103042-70000008, z navedbo »plačilo varščine za javno dražbo za oddajo v najem zemljišč« in oznako točke, pod katero se nahaja zemljišče (npr. b) 2.). 8. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje varščine Plačana varščina se uspelemu dražitelju (najemniku) vračuna v prvo mesečno najemnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni po končani javni dražbi. Če najemnik ne podpiše najemne pogodbe, organizator zadrži njegovo varščino. 9. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. Pravne osebe morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti še izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki tudi ne sme biti starejše od 30 dni. Fizične osebe pa potrdilo o plačnih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni, izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s.p.), ki ne sme biti starejše od 30 dni, fotokopijo dokazila o državljanstvu in izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled). Pred pričetkom javne dražbe se morajo dražitelji izkazati s potrdilom o plačani varščini (original) in priložiti celotno številko TR računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine. Pooblaščenci morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe. Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti dokazila, ki jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačnih davkih in prispevkih, ne morejo pridobiti, morajo predložiti lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane davke in prispevke. Vsa dokazila razen osebnega dokumenta morajo biti predložena v slovenskem jeziku. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe Nepremičnine se oddajajo v najem v stanju v kakršnem so. Najemnik je dolžan plačati DDV. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno najemnine. Javna dražba za posamezno stavbno zemljišče je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje in nadzor postopka pridobivanja, razpolaganja in upravljanja stvarnega in finančnega premoženja Mestne občine Celje v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07 in 94/07). 11. Informacije Za vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel. 03/42-65-620, 03/42-65-638 in 03/42-65-604. Za ogled nepremičnin se lahko interesenti predhodno najavijo na v prejšnjem stavku navedenih tel. številkah. Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi na spletni strani Mestne občine Celje, www.celje.si (Mestna občina, Tekoča javna naročila in razpisi). Pravne in fizične osebe, ki želijo sodelovati na javni dražbi, lahko na naslovu Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje, dvignejo tudi osnutek najemne pogodbe in mapne kopije z označenimi lokacijami postavitve svetlobnih vitrin. 12. Ustavitev postopka: prodajalec lahko do sklenitve pravnega posla postopek oddaje v najem ustavi.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti