Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008

Kazalo

Ob-6979/08 , Stran 2886
I. Predmet javne dražbe: je večstanovanjski objekt Perzonali 30, Prevalje – v naravi stanovanjska stavba s 23 stanovanji, ki leži na parc. št. 343/26, skupne površine 661 m2, ki je v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada in nezazidana stavbna parcela 340, k.o. Frana vas, v skupni površini 351 m2, ki je v lasti Občine Prevalje. Ogled nepremičnine bo možen na kraju samem dne 28. 8. 2008 ob 11. uri. II. Izklicna cena in način poteka javne dražbe Izklicna cena obeh nepremičnin skupaj je: 107.600,00 EUR. Javna dražba bo dne 12. 9. 2008 ob 11. uri, v sejni sobi Stanovanjskega podjetja d.o.o., Ob Suhi 19, Ravne na Koroškem. Javna dražba se bo izvedla v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in podzakonski predpisi. Izvedbo javne dražbe bo nadzorovala pristojna komisija. Prodaja bo potekala po načinu »videno – kupljeno«. Poznejše reklamacije ne bodo upoštevane. Najmanjše večanje izklicne cene je po 1.000,00 eurov. III. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Dražitelji se morajo najpozneje 1 uro pred začetkom javne dražbe osebno oglasiti na kraju dražbe ter v urejeni mapi predložiti fotokopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi: 1. potrdilo v originalu o vplačani kavciji v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Stanovanjskega podjetja za gospodarjenje z objekti d.o.o., številka: 02470-0018512574, sklic: 00-30. Kavcija mora biti vplačana vsaj 3 dni pred pričetkom javne dražbe, 2. za primer vračila kavcije morajo dražitelji priložiti celotno številko transakcijskega računa. Kavcija se bo neuspelim dražiteljem vrnila brez obresti v roku 15 dni po zaključku javne dražbe na njihov transakcijski račun, 3. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe iz Republike Slovenije in tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo v eni od držav članic Evropske unije, 4. izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) v originalu oziroma iz druge ustrezne evidence v originalu, star največ 30 dni, 5. morebitni pooblaščenci morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, 6. osebno izkaznico ali drug oseben dokument s fotografijo (fizične osebe, s.p.-ji, zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci), 7. davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko, 8. tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor, pravne osebe oziroma drugi poslovni subjekti morajo predložiti izpisek iz sodnega registra oziroma druge ustrezne evidence, staro največ 30 dni. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. IV. Izbor najugodnejšega ponudnika Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi. 1. Izbrani ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno. 2. V primeru, če je ponudnik samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno. 3. V primeru, da sta dva ali več ponudnikov, ki ponudijo najvišjo ceno ali izklicno ceno, nepremičnina ni prodana, če eden od ponudnikov ne zviša svoje ponudbe. 4. V primeru, da se ponudnik ne udeleži javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno ceno nepremičnine, po zgoraj navedenih pogojih. 5. Ponudba veže do zaključka dražbe in ponudnik do tedaj ne more odstopiti, ali jo na kakršen drugi način razveljaviti. 6. Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. Z izbranim ponudnikom se bo sklenila prodajna pogodba v 15 dneh po končani dražbi. V. Plačilni pogoji Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v osmih dneh od dneva, ko od prodajalca prejme prodajno pogodbo, podpisano s strani obeh pogodbenih strank. Kupnina se vplača za vsakega prodajalca posebej, in sicer na transakcijski račun Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada in Občine Prevalje. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje v kupnino. Če udeleženec, ki uspe na dražbi, ne sklene prodajne pogodbe oziroma se ne odzove na podpis prodajne pogodbe v osmih dneh, ali ne plača kupnine v osmih dneh po sklenitvi pogodbe, se šteje, da je od sklenitve pogodbe oziroma od pogodbe odstopil. Prodajalec si zadrži vplačano kavcijo kot skesnino. Davčne dajatve in vse ostale stroške, kot so zapis pogodbe, overitev pogodbe in vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo, niso zajeti v kupnini in jih plača kupec. VI. Ustavitev postopka: Vlada Republike Slovenije, Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o. v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom in Občino Prevalje lahko postopek javne dražbe ustavi do sklenitve prodajne pogodbe, pri čemer se dražiteljem povrne stroške v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti