Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008

Kazalo

Ob-6960/08 , Stran 2885
I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine: 1. Nova Gorica, Kromberška cesta 12, 6000 Nova Gorica – samostojno stoječa poslovna zgradba s poslovnimi prostori v skupni izmeri 238,32 m2 (klet, pritličje, mansarda) s pripadajočim zemljiščem (stavbišče in dvorišče) v izmeri 665 m2, s parcelno številko 730, pripisano k zemljiško knjižnemu vložku št. 439, k.o. Nova Gorica; katastrski podatki stavbe 2304-424-1. Objekt je zgrajen leta 1995 in ima vso potrebno infrastrukturo. Objekt s poslovnimi prostori se je v preteklosti uporabljal za pisarniško dejavnost. Nepremičnina je vpisana v zemljiški knjigi OS Nova Gorica kot lastnina Telekoma Slovenije, d.d., Izklicna – izhodiščna cena nepremičnine je 340.800,00 EUR. 2. Celje, Cankarjeva 8, 3000 Celje – poslovni prostori v pritličju stavbe, v izmeri 152,09 m2 in poslovni prostori v prvem nadstropju stavbe v izmeri 162,98 m2 s pripadajočim deležem zemljišča (stavbišča in dvorišča), s parcelno številko 2236 in parcelno številko 2235, obe k.o. Celje, v deležu 30/100 od celote. Objekt s predmetnimi poslovnimi prostori ima vso potrebno infrastrukturo. Poslovni prostori so bili generalno obnovljeni leta 2002. Objekt s poslovnimi prostori se je v preteklosti uporabljal za pisarniško-storitvene dejavnosti. Del nepremičnin (15/100) je vpisan v zemljiško knjigo na ime Telekoma Slovenije, d.d., za del nepremičnin (15/100) pa je že vložen zemljiškoknjižni predlog za vpis v zemljiško knjigo na ime Telekom Slovenije, d.d. Nepremičnine se prodajo skupaj kot celota. Posebni pogoj: ker je del poslovnih prostorov v izmeri 81,00 m2 oddan v najem 4 različnim najemnikom, ki jim prenehajo najemne pogodbe predvidoma oktobra 2008, se izbranega kupca nepremičnin v kupoprodajni pogodbi posebej zaveže, da v obstoječa najemna razmerja vstopi kot nov najemodajalec namesto Telekoma Slovenije, d.d., in da prevzame obveznosti najemodajalca, ki izhajajo iz obstoječih veljavnih najemnih pogodb. Izklicna – izhodiščna cena nepremičnin je 400.000,00 EUR. 3. Krško, 4. julija 48, 8270 Krško – poslovni prostori v pritličju in kleti stavbe, v skupni izmeri 309,34 m2, v zemljiški knjigi vpisane kot dva samostojna etažna dela stavbe: – etažni del stavbe z oznako 18.E, poslovni prostori št. 18 v tretji etaži, Cesta 4. julija 48, 8270 Krško, v izmeri 240,27 m2, vpisano v zk podvložku 1252/18 k.o. Stara vas in – etažni de stavbe z oznako 17.E, poslovni prostori št. 17 v drugi etaži, Cesta 4. julija 48, 8270 Krško, v izmeri 69,07 m2, vpisano v zk podvložku 1252/17 k.o. Stara vas s pripadajočim deležem na zemljišču – stavbišču, s parc. št. 420.S, zkv 1252, k.o. Stara vas. Poslovni prostori so zemljiško knjižno urejeni in so kot etažna lastnina vpisani v zemljiški knjigi na ime Telekom Slovenije, d.d. Nepremičnine se prodajo skupaj kot celota. Posebni pogoj: prodajalec izbranega kupca v kupoprodajni pogodbi posebej zaveže za možnost delne ureditve in gradbene prilagoditve dela predmetnih poslovnih prostorov, delno v pritličju in delno v kleti, površine skupaj ca. 100 m2, zaradi potencialne možnosti najema teh prostorov za eventualno nadaljnjo uporabo Telekoma in opravljanje Telekomovih dejavnosti, ki se predvidoma preselijo z lokacije Lapajnetova 1, Krško. Izklicna – izhodiščna cena nepremičnin je 262.250,00 EUR. 4. Ljubljana, Bratovševa poščad 32, 1000 Ljubljana – stanovanje št. 2 v podpritličju, površine 45,44 m2 (predprostor, kuhinja, soba, kopalnica, klet, atrij), nepremičnina z oznako 2.E na naslovu Bratovševa ploščad 32, Ljubljana, vpisano v zemljiški knjigi kot etažna lastnina, vložek štev. 1788/3 k.o. Ježica. Večstanovanjski objekt etažnosti K+P1+P2+2 je bil zgrajen leta 1980. Stanovanje je zemljiško knjižno urejeno in je kot etažna lastnina vpisano na ime Telekoma Slovenije, d.d. Izklicna – izhodiščna cena nepremičnine je 126.960,00 EUR. 5. Ljubljana, Vojkova 30, 1000 Ljubljana – stanovanje št. 24 v 2. nadstropju, površine 66,05 m2 (predsoba, kuhinja z jedilnico, shramba, dnevna soba, soba, kopalnica in wc, balkon, klet), nepremičnina z oznako 29.E na naslovu Vojkova 30, Ljubljana, vpisano v zemljiško knjigo kot etažna lastnina Telekoma Slovenije, d. d., vložek štev. 3908/29, k.o. Bežigrad. Večstanovanjski objekt etažnosti K+P+2 je bil zgrajen leta 1953. Stanovanje je zemljiško knjižno urejeno in je kot etažna lastnina vpisano na ime Telekom Slovenije, d.d. Izklicna – izhodiščna cena nepremičnine je 135.120,00 EUR. 6. Ljubljana, Celovška 264, 1000 Ljubljana – stanovanje (bivalna enota) št. 207 (530/V), površine 16,99 m2 (soba, kopalnica z wc-jem), v stanovanjskem objektu na naslovu Celovška 264, Ljubljana, s parc. št. 432 in parc. št. 428, vpisano v zemljiški knjigi pri vložku št. 594, k.o. Dravlje, in predstavlja 1455/1.000.000 celotne nepremičnine. Večstanovanjski objekt etažnosti K+P+12 je bil zgrajen leta 1983. Stanovanje je zemljiško knjižno urejeno in je kot solastnina vpisano v zemljiški knjigi na ime Telekom Slovenije, d.d. Izklicna – izhodiščna cena nepremičnine je 35.200,00 EUR. 7. Hrastnik, Novi log 7b, Hrastnik – stanovanje št. 33 v 1. nadstropju, površine 39,80 m2 (hodnik, kuhinja, dnevna soba, kopalnica, balkon-loža, klet), nepremičnina z oznako 3.E na naslovu Novi log 7b, Hrastnik, vpisano v zemljiško knjigo kot etažna lastnina, vložek št. 769/34, k.o. Hrastnik – mesto. Večstanovanjski objekt etažnosti K+P+3 je bil zgrajen leta 1982. Stanovanje je zemljiško knjižno urejeno in je kot etažna lastnina vpisano v zemljiški knjigi na ime Telekom Slovenije, d.d. Izklicna – izhodiščna cena nepremičnine je 31.100,00 EUR. II. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi – licitaciji za prodajo nepremičnin Javna dražba – licitacija bo v multimedijski konferenčni dvorani v pritličju stavbe Telekoma Slovenije, d.d., Cigaletova 17, Ljubljana, 27. 8. 2008 ob 11. uri. Dražitelj mora najkasneje do vključno 25. 8. 2008 vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene nepremičnine, ki jo namerava dražiti, in pripisom: »plačilo varščine za nepremičnino pod zap. št………….«, na transakcijski račun Telekoma Slovenije, d.d., št: SI56 0310 0100 6235 420, sklic: 00 98, pri SKB banki, d.d., Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana. Na dražbi – licitaciji lahko sodelujejo fizične in pravne osebe. Dražitelj mora komisiji 30 minut pred pričetkom dražbe: – dati na vpogled original potrdila o plačilu varščine za posamezno nepremičnino, – posredovati popolne podatke o številki tekočega računa (naziv banke in št. računa) za vračilo varščine, – dati na vpogled dokument za identifikacijo (osebni dokument), – pravne osebe in samostojni podjetniki – izročiti izpis iz poslovnega registra pri AJPES, – v primeru, da dražitelj nastopa s pooblaščencem pa izročiti pisno notarsko overjeno pooblastilo. Nepremičnina se licitira oziroma draži po navedeni izklicni – izhodiščni ceni. Dražba – licitacija se bo opravila ustno v slovenskem jeziku, vodi jo voditeljica dražbe. Znesek vsakega višanja na dražbi je 3.000,00 EUR. Dražba – licitacija bo uspešna, tudi če se je udeleži en sam dražitelj, ki ponudi najmanj izklicno ceno. Izlicitirana cena – vrednost nepremičnine ne more biti nižja od izklicne cene. Dražitelj ponujene cene ne sme preklicati (domneva trdnosti ponudbe je kogentna). Dražba za nepremičnino je končana, ko voditeljica dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponujeno ceno. Na dražbi uspe dražitelj, ki za nepremičnino ponudi najvišjo ceno. Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno – izhodiščno ceno. Če se dražitelj ne udeleži dražbe, se šteje, da draži nepremičnino z izklicno ceno po navedenih pogojih. Ugovori na potek dražbe se lahko dajo do sestave dražbenega – licitacijskega zapisnika, rešuje pa jih vodja dražbe. Uspelemu dražitelju se vplačana varščina všteje v kupnino; dražiteljem, ki na dražbi niso uspeli, pa se varščina brez obresti vrne v 8 delovnih dneh od dneva dražbe. Nepremičnine se prodajajo posamezno in po načelu »videno – kupljeno«. Kupec plača poleg izlicitirane vrednosti nepremičnine še predpisani davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost. III. Sklenitev pogodbe Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo v 30 dneh po zaključku dražbe – licitacije. Kupnino mora kupec poravnati v celoti v roku 30 dni od datuma izstavitve računa po sklenitvi pogodbe. Če kupec po svoji krivdi ne izpolni obveznosti, se šteje, da je odstopil od nakupa – v takšnem primeru prodajalec zadrži varščino. Dodatne informacije o dražbi – licitaciji predmetnih nepremičnin lahko dobite ob delavnikih v času od 9. do 12. ure v Službi za upravljanje nepremičnin, na tel. 01/234-16-50, 02/530-27-70 in 01/234-15-92. Ogled nepremičnin bo možen po predhodnem dogovoru: – za nepremičnino pod zap. št. 1, na tel. 05/333-56-12, Boris, – za nepremičnino pod zap. št. 2, na tel. 03/428-35-65, Nada, – za nepremičnino pod zap. št. 3, na tel. 07/373-71-41, Alojz, – za nepremičnine od zap. št. 4 do zap. št. 7, na tel. 01/234-15-92, Jana.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti