Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008

Kazalo

Št. 391/2008 Ob-6973/08 , Stran 2884
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev kot državne pomoči za sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje posevkov in plodov ter živali v letu 2008. II. Okvirna višina sredstev: okvirna višina sredstev znaša: 3.000 EUR. III. Upravičenci in osnovni pogoji Upravičenci oziroma končni koristniki učinka dodeljene pomoči so zavarovanci – kmetijska gospodarstva, ki ustrezajo kriterijem za mikropodjetja, kot je opredeljeno v Prilogi I k Uredbi Komisije (ES) št. 70/2001, nosilci s stalnim prebivališčem oziroma pravne osebe s sedežem v Občini Hodoš, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter z zavarovalnico sklenejo zavarovalno polico s področja upravičenih stroškov v letu 2008. IV. imenu upravičencev sofinancirani del premije uveljavljajo zavarovalnice, ki imajo dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v dotični zavarovalni vrsti. V. Upravičeni stroški: sofinancira se zavarovalna premija za zavarovanje posevkov in plodov ter živali, skladno z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za zavarovalno leto 2008. VI. Višina sofinanciranja Za zavarovanje posevkov in plodov pred naravnimi nesrečami: višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov, znaša 10% obračunane zavarovalne premije. Za zavarovanje domačih živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni: občinski sofinancirani delež znaša razliko največ do 50 odstotkov upravičenih stroškov obračunane zavarovalne premije pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov. VII. Splošni pogoji: podpis pogodbe o poslovnem sodelovanju med Občino Hodoš in zavarovalnico, ki ima dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v dotični zavarovalni vrsti. Državna pomoč se lahko dodeli pod pogojem, da vlagatelj zahtevka pisno izjavi, koliko sredstev so upravičenci za sofinanciranje zavarovalne premije pridobili iz drugih javnih virov. VIII. Vsebina vloge Vlagatelj, ki s podpisom pogodbe o poslovnem sodelovanju pristopi k sodelovanju, mora v roku vložiti zahtevek in priložiti zahtevane priloge, ki so navedene v razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija je od začetka javnega razpisa na voljo na Občinski upravi Občine Hodoš, Hodoš 52, 9205 Hodoš. Vse informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo vsak delovni dan od 8. do 12. ure, v tajništvu župana, Hodoš 52, 9205 Hodoš, ali na tel. 02/559-80-21. IX. Rok in način vložitve vloge Ne glede na način dostave morajo vloge na razpis prispeti najkasneje do 15. 9. 2008 do 10. ure. Vloga se pošlje s priporočeno pošto na naslov: Občina Hodoš – Hodos Község, Hodoš 52, 9205 Hodoš – Hodos, oziroma se vloži neposredno v tajništvu občine. Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti označen z oznako »Ne odpiraj – vloga« s pripisom »Državne pomoči – sofinanciranje plačila zavarovalnih premij«. X. Obravnava vloge Odpiranje vlog, ki ni javno, vodi komisija in bo naslednji dan po zaključku razpisa. Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovni pregled vlog. Na podlagi ocene vlog pripravi predlog prejema finančnih sredstev. O upravičenosti do dodelitve sredstev odloči župan s sklepom v roku petnajst dni. Prepozno prispela vloga se zavrže, neutemeljena pa zavrne. Vlagatelja nepopolne vloge komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je osem dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavrže, neustrezno dopolnjeno pa zavrne. Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev na naslov Občine Hodoš v roku osem dni od prejema sklepa. Odločitev župana o pritožbi je dokončna. Prepozno vložena pritožba se zavrže. XI. Nenamenska poraba sredstev: v primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina na predlog pristojnega občinskega upravnega organa upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti