Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008

Kazalo

Št. 38/2008 Ob-6989/08 , Stran 2883
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje strokovnega oziroma raziskovalnega sodelovanja tujih gostujočih doktorskih študentov ali doktorjev znanosti (v nadaljevanju: tujih raziskovalcev) za tri do dvanajstmesečno strokovno oziroma raziskovalno sodelovanje na raziskovalnih projektih raziskovalnih centrov gospodarskih družb v Republiki Sloveniji. Prijavitelj lahko posameznega tujega raziskovalca po tem razpisu prijavi le enkrat in sicer za obdobje strokovnega oziroma raziskovalnega sodelovanja, za katerega prijavitelju za tega tujega raziskovalca še niso bila podeljena sredstva po predhodnih razpisih sklada. 2. Vrednost javnega razpisa: višina sredstev javnega razpisa znaša 100.000,00 EUR. Višina sofinanciranja znaša 1.000,00 EUR mesečno za posameznega tujega raziskovalca za vsak mesec trajanja strokovnega oziroma raziskovalnega sodelovanja v Republiki Sloveniji, vendar skupno za največ dvanajst mesecev. 3. Pogoji javnega razpisa Na javni razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe, katerih raziskovalni centri so vpisani v register pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: ARRS), za strokovno oziroma raziskovalno sodelovanje tujega raziskovalca na projektu ali programu, ki ga je že potrdila in ga sofinancira ARRS. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati tuj raziskovalec, ki ga prijavi prijavitelj: – ima status podiplomskega študenta na tuji visokošolski instituciji oziroma ima dosežen naziv doktor znanosti na področju, relevantnem za prijavljeno strokovno oziroma raziskovalno sodelovanje, – ni državljan Republike Slovenije, – ima stalno prebivališče izven Republike Slovenije. 4. Dokumentacija Prijava na razpis mora vsebovati v celoti izpolnjeno prijavnico, žigosano in podpisano s strani zakonitega zastopnika prijavitelja. Prijave, ki ne bodo vložene na prijavnem obrazcu, bodo zavržene. Prijavnici iz prejšnjega odstavka morajo biti predložena dokazila o izpolnjevanju pogojev: – fotokopija veljavnega potnega lista prijavljenega tujega raziskovalca, – potrdilo o vpisu tujega raziskovalca na podiplomski študij na tuji visokošolski instituciji oziroma potrdilo pridobljenem doktorskem nazivu tujega raziskovalca, – soglasje tujega raziskovalca, da ga prijavitelj prijavi za sofinanciranje. Dokazila morajo biti originali ali overjeni prepisi. Prijavitelj mora ob predložitvi vloge plačati upravno takso v skupni višini 17,73 EUR, in sicer 3,55 EUR za vlogo ter 14,18 EUR za izdajo odločbe oziroma sklepa, s katerim se konča postopek. Upravno takso lahko prijavitelj plača z veljavnimi plačilnimi instrumenti na račun Ministrstva za finance pri Upravi za javna plačila, št. 01100-1000315637, sklic 11, številka sklica 96091-7111002-115057, o čemer ob prijavi predloži originalno dokazilo o izvedenem plačilu. Do vključno 31. avgusta 2008 je mogoče tudi plačilo s taksnimi vrednotnicami (upravni kolek), ki se jih nalepi na prijavni obrazec. 5. Izbirni postopek in razmejitvena merila Postopek javnega razpisa vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, razpisna komisija. Razpisno komisijo s sklepom imenuje direktor sklada. V postopku javnega razpisa sklad popolno vlogo, ki izpolnjuje pogoje razpisa, posreduje v mnenje posebnemu ocenjevalcu, ki poda oceno o primernosti tujega raziskovalca. V postopku javnega razpisa z odprtim rokom prijave prejmejo sredstva tisti upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje razpisa in ki bodo pozitivno ocenjene s strani posebnega ocenjevalca, in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe sredstev. Če bo na isti dan prispelo več popolnih vlog, ki izpolnjujejo pogoje in so bile pozitivno ocenjene s strani posebnega ocenjevalca, se za odločitev o upravičencih uporabi sledeča razmejitvena merila, pri čemer se vsako naslednje upošteva le, če vlog ni mogoče razvrstiti po predhodnem merilu: 1. tuji raziskovalec bo posredoval novo znanje in bo prispeval k tehnološkemu razvoju, 2. prijavljen je tuji gostujoči doktor znanosti, 3. dosežki vodje projekta, na katerem bo sodeloval tuji raziskovalec v okviru strokovnega oziroma raziskovalnega sodelovanja, na znanstvenem oziroma strokovnem področju, kot so objava člankov ali drugih gradiv in prispevkov ter aktivna udeležba na konferencah, ki so vpisani v Slovenski kooperativni bibliografski sistem in servis (COBISS), pri čemer se za razvrstitev upošteva število vpisov v COBISS. Vloge prijaviteljev, ki prispejo po porabi sredstev in pred pretekom odprtega roka, se zavrnejo. 6. Obravnavanje vlog in trajanje sofinanciranja: direktor sklada vsem prijaviteljem izda odločbo o izidu javnega razpisa. Po dokončnosti odločbe bo sklad z izbranim prijaviteljem sklenil pogodbo o sofinanciranju. Pogodba o sofinanciranju se izvršuje le za enkratno strokovno oziroma raziskovalno sodelovanje tujega raziskovalca v Republiki Sloveniji. 7. Nakazilo sredstev: nakazilo dodeljenih sredstev se izvrši po sklenitvi pogodbe in po prejemu s strani prijavitelja predloženim obvestilom o pridobitvi ustreznega dovoljenja za prebivanje za tujega raziskovalca in datumu začetka strokovnega oziroma raziskovalnega sodelovanja glede na veljavnost tega dovoljenja. 8. Pogodbene obveznosti Prijavitelj je dolžan zagotoviti izvedbo strokovnega oziroma raziskovalnega sodelovanja tujega raziskovalca v dogovorjenem obsegu in trajanju ter skladu v roku enega meseca po zaključku le-tega predložiti poročilo o njegovem opravljenem strokovnem oziroma raziskovalnem sodelovanju. S pogodbo bodo podrobneje urejena tudi druga določila pogodbenega razmerja. 9. Dostopnost dokumentacije: razpisna dokumentacija skupaj z besedilom javnega razpisa je na voljo na spletni strani www.sklad-kadri.si oziroma www.ad-futura.si ter na naslovu: Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije na Vilharjevi 27 v Ljubljani, v času uradnih ur, vsak delovni dan med 9. in 12. uro, v sredo tudi med 14. in 16. uro. 10. Rok in način oddaje prijav Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije v zaprti kuverti, vidno označene z napisom »Vloga na 57. javni razpis« in točnim naslovom prijavitelja na hrbtni strani. Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do vključno 31. avgusta 2009 oziroma do porabe sredstev. Prijava je vložena pravočasno, če jo sklad prejme pred iztekom roka za vložitev prijav. Če prijavitelj pošlje prijavo priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Prijavo je možno oddati osebno na naslovu sklada v času uradnih ur, vsak delovni dan med 9. in 12. uro, v sredo tudi med 14. in 16. uro. Prijava se bo štela za pravočasno, če bo vložena zadnji dan prijavnega roka do 12. ure. Prijave, vložene po poteku prijavnega roka, bo sklad zavrgel. Prijave, ki ne bodo vložene na predpisanem obrazcu, bodo zavržene. Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu prijavnice in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih določa ta javni razpis. Prijavitelji, ki ne bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani, da vloge v roku petnajstih dni od prejema poziva za dopolnitev vloge dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev javnega razpisa, bodo zavrnjene. Če prijavitelj odstopi od svoje zahteve za pridobitev sredstev, mora o tem pisno obvestiti sklad. O pritožbi zoper odločbo bo odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Prijavitelj lahko pritožbo vloži na sklad v roku petnajstih dni od prejema sklepa oziroma odločbe. Pritožnik mora v odločbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog. Pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi prijavitelji. 11. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo pri Špeli Sušec na e-poštnem naslovu spela.susec@sklad-kadri.si, v času uradnih ur, vsak delovni dan med 9. in 12. uro, v sredo tudi med 14. in 16. uro pa tudi osebno na naslovu sklada ali tel. 01/434-10-86 ali 01/434-10-80.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti