Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008

Kazalo

Št. 38/2008 Ob-6988/08 , Stran 2882
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje raziskovalnega in pedagoškega sodelovanja tujih gostujočih znanstvenikov za tri do dvanajstmesečno raziskovalno sodelovanje ali za dva do dvanajstmesečno pedagoško sodelovanje v Republiki Sloveniji na področju naravoslovnih, tehniških, medicinskih, družboslovnih in humanističnih ved. Prijavitelj lahko posameznega tujega gostujočega znanstvenika po tem razpisu prijavi le enkrat in sicer za obdobje raziskovanja oziroma pedagoškega sodelovanja, za katerega prijavitelju za tega gostujočega znanstvenika še niso bila podeljena sredstva po predhodnih razpisih sklada. 2. Vrednost javnega razpisa: višina sredstev javnega razpisa znaša 200.000,00 EUR. Višina sofinanciranja znaša 1.000,00 EUR mesečno za vsak mesec trajanja raziskovalnega oziroma pedagoškega sodelovanja v Republiki Sloveniji, vendar skupno za največ dvanajst mesecev. 3. Pogoji javnega razpisa Na javni razpis se lahko prijavijo: – raziskovalne organizacije, vpisane v register raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju ARRS), za raziskovalno sodelovanje tujega gostujočega znanstvenika na raziskovalnem projektu ali programu, ki ga je že potrdila in ga sofinancira ARRS, – javno veljavne visokošolske izobraževalne institucije, ki izvajajo javno veljavne visokošolske izobraževalne programe, za pedagoško sodelovanje tujega gostujočega znanstvenika na javno veljavnem visokošolskem programu. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati tuji gostujoči znanstvenik, ki ga prijavi prijavitelj: – ima dosežen naziv doktor znanosti iz področja, relevantnega za prijavljeno raziskovalno ali pedagoško sodelovanje, – ni državljan Republike Slovenije, – ima stalno prebivališče izven Republike Slovenije. 4. Dokumentacija Prijava na razpis mora vsebovati v celoti izpolnjeno prijavnico, žigosano in podpisano s strani zakonitega zastopnika prijavitelja. Prijave, ki ne bodo vložene na prijavnem obrazcu, bodo zavržene. Prijavnici iz prejšnjega odstavka morajo biti predložena dokazila o izpolnjevanju pogojev: – fotokopija veljavnega potnega lista prijavljenega tujega gostujočega znanstvenika, – potrdilo o pridobljenem doktorskem nazivu tujega gostujočega znanstvenika, – soglasje tujega gostujočega znanstvenika, da ga prijavitelj prijavi za sofinanciranje. Dokazila morajo biti originali ali overjeni prepisi. Prijavitelj mora ob predložitvi vloge plačati upravno takso v skupni višini 17,73 EUR, in sicer 3,55 EUR za vlogo ter 14,18 EUR za izdajo odločbe oziroma sklepa, s katerim se konča postopek. Upravno takso lahko prijavitelj plača z veljavnimi plačilnimi instrumenti na račun Ministrstva za finance pri Upravi za javna plačila, št. 01100-1000315637, sklic 11, številka sklica 96091-7111002-115053, o čemer ob prijavi predloži originalno dokazilo o izvedenem plačilu. Do vključno 31. avgusta 2008 je mogoče tudi plačilo s taksnimi vrednotnicami (upravni kolek), ki se jih nalepi na prijavni obrazec. 5. Izbirni postopek in razmejitvena merila Postopek javnega razpisa vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, razpisna komisija. Razpisno komisijo s sklepom imenuje direktor sklada. V postopku javnega razpisa sklad popolno vlogo, ki izpolnjuje pogoje razpisa, posreduje v mnenje posebnemu ocenjevalcu, ki poda oceno o primernosti tujega gostujočega znanstvenika. V postopku javnega razpisa z odprtim rokom prijave prejmejo sredstva tisti upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje razpisa in ki bodo pozitivno ocenjene s strani posebnega ocenjevalca, in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe sredstev. Če bo na isti dan prispelo več popolnih vlog, ki izpolnjujejo pogoje in so bile pozitivno ocenjene s strani posebnega ocenjevalca, se za odločitev o upravičencih uporabi sledeča razmejitvena merila, pri čemer se vsako naslednje upošteva le, če vlog ni mogoče razvrstiti po predhodnem merilu: 1. tuji gostujoči znanstvenik bo posredoval novo znanje in bo prispeval k tehnološkemu razvoju, 2. prijavljen tuji gostujoči znanstvenik bo opravljal pedagoško sodelovanje v Republiki Sloveniji, 3. dosežki vodje projekta, na katerem bo sodeloval tuji gostujoči znanstvenik v okviru raziskovalnega sodelovanja, oziroma nosilca predmeta, na katerem bo sodeloval tuji gostujoči znanstvenik v okviru pedagoškega sodelovanja, na znanstvenem oziroma strokovnem področju, kot so objava člankov ali drugih gradiv in prispevkov ter aktivna udeležba na konferencah, ki so vpisani v Slovenski kooperativni bibliografski sistem in servis (COBISS), pri čemer se za razvrstitev upošteva število vpisov v COBISS. Vloge prijaviteljev, ki prispejo po porabi sredstev in pred pretekom odprtega roka, se zavrnejo. 6. Obravnavanje vlog in trajanje sofinanciranja: direktor sklada vsem prijaviteljem izda odločbo o izidu javnega razpisa. Po dokončnosti odločbe bo sklad z izbranim prijaviteljem sklenil pogodbo o sofinanciranju. Pogodba o sofinanciranju se izvršuje le za enkratno raziskovalno ali pedagoško sodelovanje tujega gostujočega znanstvenika v Republiki Sloveniji. 7. Nakazilo sredstev: nakazilo dodeljenih sredstev se izvrši po sklenitvi pogodbe in po prejemu s strani prijavitelja predloženim obvestilom o pridobitvi ustreznega dovoljenja za prebivanje za tujega gostujočega znanstvenika in datumu začetka raziskovalnega oziroma pedagoškega sodelovanja glede na veljavnost tega dovoljenja. 8. Pogodbene obveznosti Prijavitelj je dolžan zagotoviti izvedbo raziskovalnega oziroma pedagoškega sodelovanja tujega gostujočega znanstvenika v dogovorjenem obsegu in trajanju ter skladu v roku enega meseca po zaključku le-tega predložiti poročilo o opravljenem raziskovalnem oziroma pedagoškem sodelovanju tujega gostujočega znanstvenika. S pogodbo bodo podrobneje urejena tudi druga določila pogodbenega razmerja. 9. Dostopnost dokumentacije: razpisna dokumentacija skupaj z besedilom javnega razpisa je na voljo na spletni strani www.sklad-kadri.si oziroma www.ad-futura.si ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije na Vilharjevi 27 v Ljubljani, v času uradnih ur, vsak delovni dan med 9. in 12. uro, v sredo tudi med 14. in 16. uro. 10. Rok in način oddaje prijav Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije v zaprti kuverti, vidno označene z napisom »Vloga na 53. javni razpis« in točnim naslovom prijavitelja na hrbtni strani. Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do vključno 31. avgusta 2009 oziroma do porabe sredstev. Prijava je vložena pravočasno, če jo sklad prejme pred iztekom roka za vložitev prijav. Če prijavitelj pošlje prijavo priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Prijavo je možno oddati osebno na naslovu sklada v času uradnih ur, vsak delovni dan med 9. in 12. uro, v sredo tudi med 14. in 16. uro. Prijava se bo štela za pravočasno, če bo vložena zadnji dan prijavnega roka do 12. ure. Prijave, vložene po poteku prijavnega roka, bo sklad zavrgel. Prijave, ki ne bodo vložene na predpisanem obrazcu, bodo zavržene. Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu prijavnice in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih določa ta javni razpis. Prijavitelji, ki ne bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani, da vloge v roku petnajstih dni od prejema poziva za dopolnitev vloge dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev javnega razpisa, bodo zavrnjene. Če prijavitelj odstopi od svoje zahteve za pridobitev sredstev, mora o tem pisno obvestiti sklad. O pritožbi zoper odločbo bo odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Prijavitelj lahko pritožbo vloži na sklad v roku petnajstih dni od prejema sklepa oziroma odločbe. Pritožnik mora v odločbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog. Pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi prijavitelji. 11. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo pri Špeli Sušec na e-poštnem naslovu: spela.susec@sklad-kadri.si, v času uradnih ur, vsak delovni dan med 9. in 12. uro, v sredo tudi med 14. in 16. uro pa tudi osebno na naslovu sklada ali tel. 01/434-10-86 ali 01/434-10-80.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti