Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008

Kazalo

Št. 2711-08-0743 Ob-6951/08 , Stran 2877
1. Ime oziroma naziv in sedež ponudnika: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-76-69 in 01/241-76-67, faks 01/241-76-62, e-pošta: gp.mz@gov.si. 2. Pravna podlaga: javni razpis za sofinanciranje delovanja javne zdravstvene službe na primarni ravni na demografsko ogroženih območjih se izvaja na podlagi 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo), drugega odstavka 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, 23/05 – uradno prečiščeno besedilo in 23/08), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo), Sklepa o določitvi razvitosti občin za leto 2008 (Uradni list RS, št. 43/08), Proračuna Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (Uradni list RS, št. 116/05 in 126/06), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (Uradni list RS, št. 126/06, 66/07 in 92/07) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 in 61/08). 3. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja javne zdravstvene službe na primarni ravni na demografsko ogroženih območjih v letu 2008 za vzdrževanje dežurne službe in reševalne službe. 4. Osnovni pogoj za kandidiranje: 1. Na ta javni razpis se lahko prijavijo zdravstveni domovi, zdravstvene postaje in zasebni zdravstveni delavci s koncesijo v Republiki Sloveniji, ki izvajajo zdravstveno dejavnost v občinah na območjih s posebnimi razvojnimi problemi, ki so navedene v Sklepu o določitvi razvitosti občin za leto 2008 (Uradni list RS, št. 70/07). 2. Posamezna občina, kjer vlagatelj izvaja zdravstveno dejavnost, mora izpolnjevati indeks razvitosti 110 ali več v skladu s Sklepom o določitvi razvitosti občin za leto 2008. 5. Kriteriji in merila za izbor I. 1. Indeks razvitosti v sladu s Sklepom o določitvi razvitosti občin za leto 2008. 148,1–160 40 točk 135,1–148 30 točk 122,1–135 20 točk 110–122 10 točk 2. Gostota prebivalstva na km2 na demografsko ogroženih območjih. 0–40 40 točk 41–80 30 točk 81–160 20 točk 161–320 10 točk 3. Oddaljenost demografsko ogroženega območja od enote NMP (v km). 16–23 30 točk 11–15 20 točk 0–10 10 točk 4. Število zdravnikov, ki imajo licenco za delo na področju splošne/družinske medicine (zdravnik po končanem sekundarijatu, zdravnik specialist splošne medicine, zdravnik specialist družinske medicine) na demografsko ogroženih območjih na število prebivalcev starih 19 in več let. 0–1 20 točk 1,1–4 15 točk 4,1–9 10 točk 5. Delež državljanov starih 65 in več let na demografsko ogroženih območjih presega delež državljanov starih 65 in več let v Republiki Sloveniji. 10 točk (Delež državljanov starih 65 in več let v RS na dan 31. 12. 2007 je 16,13%. Vir: Statistični urad Republike Slovenije) II. Vrednost točke bo določena na podlagi števila točk po formuli: Vrednost točke = 239.162 X X = število vseh točk vlagateljev. III. Dodeljeni znesek za posamezno občino = vrednost točke x število doseženih točk posamezne občine. IV. Dodeljeni znesek vlagatelja = seštevek vseh dodeljenih zneskov za posamezno občino, kjer vlagatelj izvaja zdravstveno dejavnost. V. V primeru, da se na razpis prijavi več vlagateljev iz iste občine, bo ministrstvo sofinanciralo sredstva v sorazmerju glede na število opredeljenih prebivalcev pri posameznem izvajalcu – vlagatelju. 6. Izključitveni razlogi Vlagatelj bo izključen iz nadaljnjega postopka izbire, kolikor se ugotovi, da je v vlogi navedel napačne ali zavajajoče podatke. Zgoraj navedeni izključitveni razlog se lahko uveljavlja zoper vlagatelja tudi po opravljeni izbiri oziroma po tem, ko je izdan sklep o izbiri izvajalca, ter po sklenitvi pogodbe. V primeru, da se ugotovi obstoj izključitvenega razloga po izdaji sklepa o izbiri, se sklep razveljavi. V primeru, da se ugotovi obstoj izključitvenega razloga po sklenitvi pogodbe, lahko ponudnik odstopi od pogodbe. 7. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna višina sredstev ponudnika za javni razpis znaša 239.162 EUR. 8. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva porabljena Pridobljena sredstva morajo biti namensko porabljena, in sicer za vzdrževanje dežurne in reševalne službe v letu 2008 in v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Dokazila o namenski porabi morajo prejemniki sredstev v obliki poročila dostaviti Ministrstvu za zdravje, najkasneje do 30. 10. 2008. Za namensko porabo sredstev je odgovoren direktor/ica zdravstvenega doma, zdravstvene postaje ali nosilec zasebne zdravstvene dejavnosti. 9. Obvezna oblika in vsebina vloge: 1. Vlagatelji morajo vlogo oddati na razpisnem obrazcu »obr-1« – »Prijava na javni razpis za sofinanciranje delovanja javne zdravstvene službe na primarni ravni na demografsko ogroženih območjih v letu 2008 za vzdrževanje dežurne službe in reševalne službe«. 2. Vloga je formalno popolna, če vsebuje pravilno izpolnjeno razpisno dokumentacijo z vsemi zahtevanimi podatki in priloge po naslednjem vrstnem redu: 1. izpolnjen prijavni obrazec »obr-1«, 2. izpolnjen, parafiran na vsaki strani, podpisan in z žigom opremljen vzorec pogodbe, 3. podroben opis delovanja dežurne in reševalne službe. Kolikor vlagatelj izvaja zdravstveno dejavnost v več občinah, ki izpolnjujejo pogoje iz 4. točke tega razpisa, mora vlogi za vsako občino priložiti izpolnjen prijavni obrazec »obr-1«. 3. Obrazec »obr-1« in izpolnjen vzorec pogodbe morata biti izpolnjena v Wordovem urejevalniku besedil (`97 ali novejši) in priložena v papirni in elektronski obliki (3.5« HD disketa DOS formata) k prijavi na razpis. Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja bodo izločene vse vloge, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu v zahtevani obliki. 10. Rok in način prijave na razpis Vloge se oddajo osebno ali po pošti na Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana. Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici in na prednji strani kuverte z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje delovanja javne zdravstvene službe na primarni ravni na demografsko ogroženih območjih v letu 2008«. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov vlagatelja. Tiste vloge, ki bodo posredovane po pošti, morajo biti poslane priporočeno ali s povratnico na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana. Upoštevajo se vloge s poštnim žigom z vključno 15. 9. 2008. Vloge, ki bodo oddane osebno, morajo biti oddane v vložišče Ministrstvo za zdravje, I. nadstropje, soba št. 22, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, do zgoraj navedenega datuma do 12. ure. Nepravilno označene in odposlane vloge (kuverte) ter nepravočasne vloge bodo neodprte vrnjene vlagateljem. Z oddajo vloge se vlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa. 11. Datum odpiranja vlog Odpiranje vlog ne bo javno in bo potekalo na Ministrstvu za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, dne 16. 9. 2008. Odpiranje vlog in pravilno posredovanih prijav na razpis, pregled prijav in pripravo predloga odločitev za sofinanciranje bo izvedla strokovna komisija. Odločitev o izboru in sofinanciranju delovanja javne zdravstvene službe na primarni ravni na demografsko ogroženih območjih v letu 2008 za vzdrževanje dežurne službe in reševalne službe po tem razpisu sprejme minister s sklepom. Komisija bo upoštevala samo vloge, ki imajo vse z razpisom zahtevane elemente, vso zahtevano dokumentacijo in so prispele pravočasno. 12. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 8 dni od dneva, ko bo končano odpiranje vlog. Ponudnik bo izbrane prijavitelje po izdaji sklepov o izboru pozval k podpisu pogodbe. V primeru, da se vlagatelj v roku 8 dni od prejema poziva nanj ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil vlogo. 13. Pritožbeni rok: vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in kriterije iz tega javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, ima pravico za vložitev zahteve za preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev oziroma pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa na naslov Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, z oznako »Pritožba na sklep – Javni razpis za sofinanciranje delovanja javne zdravstvene službe na primarni ravni na demografsko ogroženih območjih za vzdrževanje dežurne službe in reševalne službe v letu 2008«. 14. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je vključno do 15. 9. 2008 na voljo na uradnih spletnih straneh Ministrstva za zdravje (www.gov.si/mz v rubriki Javni razpisi) in glavni pisarni Ministrstva za zdravje, I. nadstropje, Štefanova 5, Ljubljana, v sobi št. 22, vsak delavnik med 9. in 14. uro. Vlagatelji jo lahko na podlagi pisnega zahtevka prejmejo tudi po navadni ali elektronski pošti. Dodatne informacije v zvezi z razpisom so vlagateljem na voljo med 10. in 11. uro vsak dan na tel. 01/241-76-69 in 01/241-76-67.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti