Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2008 z dne 16. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2008 z dne 16. 6. 2008

Kazalo

71. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o urejanju vojnih grobišč (BHUUVG), stran 1599.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o urejanju vojnih grobišč (BHUUVG)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o urejanju vojnih grobišč (BHUUVG), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. maja 2008.
Št. 003-02-5/2008-16
Ljubljana, dne 5. junija 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE MADŽARSKE O UREJANJU VOJNIH GROBIŠČ (BHUUVG)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o urejanju vojnih grobišč, podpisan v Lendavi 17. oktobra 2007.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in madžarskem jeziku glasi:
S P O R A Z UM
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE MADŽARSKE O UREJANJU VOJNIH GROBIŠČ
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Madžarske (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se v prepričanju, da imajo vojaki in civilne osebe, ki so zaradi različnih vojaških dogodkov izgubili življenje v obeh svetovnih vojnah, pravico do dostojnega, večnega počivališča;
izhajajoč iz načel in predpisov mednarodnega humanitarnega prava o obravnavanju umrlih, ki jih vsebujejo določbe ženevskih konvencij z dne 12. avgusta 1949 in dopolnilni protokoli z dne 8. junija 1977 o zaščiti vojnih žrtev,
dogovorili o naslednjem:
1. člen
Pomen izrazov
Pomen izrazov iz sporazuma:
a) »vojna grobišča« so prostor, na katerem so pokopani pripadniki oboroženih sil in osebe, umrle zaradi oboroženih spopadov, v vojnem ujetništvu oziroma kot civilni deportiranci, vključno s posameznimi ali skupinskimi grobovi in gomilami oziroma spominskimi ploščami, spomeniki ali drugimi pomniki, postavljenimi na tem prostoru;
b) »madžarska vojna grobišča« so vojna grobišča na ozemlju sedanje Republike Slovenije, na katerih so pokopane osebe madžarske narodnosti;
c) »slovenska vojna grobišča« so vojna grobišča na ozemlju sedanje Republike Madžarske, na katerih so pokopane osebe slovenske narodnosti;
d) »ureditev vojnih grobišč« pomeni določitev meja grobišča in namestitev ali obnovo spomenikov ter nadaljnje ukrepe, ki vključujejo spremembe na območju označitve in gradnje vojnih grobišč ali kostnic;
e) »vzdrževanje vojnih grobišč« pomeni zagotovitev ohranjanja vojnih grobišč in njihovo vzdrževanje v prepoznavnem stanju v skladu z mednarodnimi sporazumi;
f) »prepoznavno stanje vojnih grobišč« je tako stanje, ki omogoča takojšnje prepoznanje vojnega grobišča, imen in činov pokopanih oseb, njihovo državljanstvo, rojstni datum ter datum in kraj smrti, če so ti podatki seveda znani.
2. člen
Obveščanje
(1) Pogodbenici se obveščata o obstoju, lokaciji in stanju vojnih grobišč v državi druge pogodbenice, ki so na njunem ozemlju, in si o tem izmenjavata ustrezne listine.
(2) Pogodbenici se zavezujeta, da bosta prek pristojnih organov omogočali raziskave in izmenjavali podatke v zvezi z vojnimi grobišči ter si pomagali pri zbiranju teh podatkov.
(3) Pogodbenici se obvestita, če odkrijeta vojno grobišče druge pogodbenice, ki še ni vpisano v listinah, kakor to določa gornji odstavek. Vpisi na novo odkritih vojnih grobišč v listine se opravijo po usklajevanju podatkov med njima.
(4) Pogodbenici se nemudoma obvestita o njima znanih poškodbah vojnih grobišč države druge pogodbenice in o ukrepih za odpravo poškodb.
3. člen
Zaščita, vzdrževanje in ureditev vojnih grobišč
(1) Pogodbenici zagotavljata zaščito vojnih grobišč vsaka na ozemlju svoje države, njihovo vzdrževanje in spoštljivo ravnanje z njimi.
(2) Pogodbenici pri zaščiti in vzdrževanju obstoječih ter ureditvi na novo odkritih vojnih grobišč ravnata v skladu z zakonodajo svoje države, pri čemer spoštujeta verske in druge običaje.
(3) V primerih iz četrtega odstavka 2. člena tega sporazuma pogodbenici poskrbita za vzpostavitev poškodovanih vojnih grobišč v prejšnje stanje in si prizadevata, da takih dejanj v prihodnje ne bi bilo.
4. člen
Dostop do vojnih grobišč
(1) Pogodbenici v skladu z zakonodajo svoje države omogočata dostop do vojnih grobišč na njenem ozemlju državljanom države druge pogodbenice.
(2) Pogodbenici si s pooblaščenimi organizacijami zagotavljata pravico do nadzora nad stanjem vojnih grobišč na njunem ozemlju.
5. člen
Lokacija vojnih grobišč
(1) Pogodbenici brezplačno in časovno neomejeno zagotavljata uporabo zemljišča, na katerem so vojna grobišča države druge pogodbenice.
(2) Če se namembnost zemljišča spremeni, za spremembo zainteresirana pogodbenica zagotovi nadomestno zemljišče in krije vse stroške, povezane s prekopom posmrtnih ostankov, premestitvijo nagrobnih kamnov in spomenikov ter ureditvijo novih ustreznih vojnih grobišč.
(3) Izbira nadomestnega zemljišča in ureditev novega vojnega grobišča se opravi s soglasjem druge pogodbenice.
(4) Na novo odkrita vojna grobišča se uredijo tam, kjer so bili posmrtni ostanki najdeni. Če to ni mogoče, pa se uredijo na drugem primernem kraju, ki ga določita pogodbenici.
6. člen
Izkop
(1) Izkop posmrtnih ostankov iz vojnih grobišč in njihov prenos v državo druge pogodbenice se lahko opravi samo na njeno zahtevo in s soglasjem druge pogodbenice. O zaprosilu in dovoljenju se obvestita organa, odgovorna za izvajanje tega sporazuma.
(2) Pogodbenica, ki ureja in vzdržuje vojna grobišča, na katerih so tudi posmrtni ostanki žrtev vojne tretjih držav, uredi morebitni prekop posmrtnih ostankov s tretjo državo.
(3) Predstavniki udeležene pogodbenice imajo pravico, da so navzoči pri izkopu posmrtnih ostankov iz vojnih grobišč zaradi premestitve na novo lokacijo.
(4) O izkopu se sestavi zapisnik, ki vsebuje podatke o času, datumu in kraju izkopa, podatke o izkopanih osebah, če so poznani, ali podatke, potrebne za morebitno identifikacijo teh oseb, morebitne druge razpoznavne znake, besedilo s posameznih nagrobnih plošč in lokacijo novega grobišča, na katero bodo posmrtni ostanki preneseni. O izkopu se naredi digitalni zapis.
7. člen
Stroški
(1) Stroške za redno vzdrževanje madžarskih vojnih grobišč krije Vlada Republike Slovenije.
(2) Stroške za redno vzdrževanje slovenskih vojnih grobišč krije Vlada Republike Madžarske.
(3) Pogodbenica lahko s soglasjem druge pogodbenice na svoje stroške ureja in vzdržuje vojna grobišča, ki so na ozemlju države druge pogodbenice.
(4) Pogodbenica sama krije stroške za dodatno ureditev ali prenovo vojnega grobišča, nad katerim prevzame pokroviteljstvo. Pogodbenica, ki želi prevzeti pokroviteljstvo nad vojnimi grobišči, na katerih so pokopani tudi posmrtni ostanki državljanov tretje države, pridobi njeno soglasje.
8. člen
Organa, odgovorna za izvajanje sporazuma
(1) Za slovensko pogodbenico je za izvajanje tega sporazuma odgovorno ministrstvo, pristojno za urejanje vojnih grobišč.
(2) Za madžarsko pogodbenico je za izvajanje tega sporazuma odgovoren minister, pristojen za obrambo.
9. člen
Skupna medvladna mešana komisija
(1) Za usklajevanje izvajanja tega sporazuma pogodbenici ustanovita skupno medvladno mešano komisijo (v nadaljnjem besedilu: mešana komisija). Vsaka pogodbenica ima v njej po tri člane, ki jih imenujeta v šestih mesecih po uveljavitvi sporazuma.
(2) Vsa sporna vprašanja v zvezi z izvajanjem in razlago tega sporazuma bosta pogodbenici urejali s pogajanji ob sodelovanju mešane komisije.
(3) Mešana komisija zaseda po potrebi in v kraju, ki ga določi pobudnik. Nastale stroške krijeta pogodbenici, vsaka za svoje člane. Stroške tolmačenja krije gostiteljica.
(4) Mešana komisija sprejme svoj poslovnik, v katerem uredi postopkovna vprašanja, ki se nanašajo na njeno delo.
10. člen
Končne določbe
(1) Ta sporazum se sklene za nedoločen čas. Pogodbenici se uradno po diplomatski poti obvestita, da sta izpolnili zahteve notranje zakonodaje, potrebne za začetek veljavnosti sporazuma. Sporazum začne veljati s prejemom poznejšega obvestila, ki potrjuje, da so izpolnjene zahteve notranje zakonodaje, potrebne za začetek veljavnosti.
(2) Ta sporazum ne vpliva na pravice in obveznosti iz mednarodnih pogodb, katerih članici sta bili pogodbenici še pred začetkom njegove veljavnosti.
(3) Ta sporazum lahko pogodbenici kadar koli pisno spremenita. Za začetek veljavnosti sprememb se uporablja postopek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Odpoved tega sporazuma si pogodbenici sporočita pisno. Ta sporazum preneha veljati po poteku šestih mesecev od dne prejema odpovedi druge pogodbenice.
Sestavljeno v Lendavi dne 17. oktobra 2007 v dveh izvirnikih v slovenskem in madžarskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.
Za Vlado
Republike Slovenije
Marjeta Cotman l.r.
 
Za Vlado
Republike Madžarske
Imre Szekeres l.r.
M E G Á L L A P O D Á S
A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A HADISÍROK RENDEZÉSÉRŐL
A Szlovén Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek) azon meggyőződésüktől vezérelve, hogy a katonáknak és a polgári személyeknek, akik életüket vesztették a világháborúkban a különböző hadiesemények következtében, joguk van méltó, örök nyugvóhelyre;
kiindulva a humanitárius nemzetközi jogi szabályokból és elvekből, a háború áldozatainak védelmére vonatkozóan Genfben, 1949. évi augusztus hó 12. napján kelt Egyezmények és azok 1977. június 8-i Kiegészítő Jegyzőkönyvei rendelkezéseiből,
az alábbiakban állapodnak meg:
1. Cikk
Fogalmak meghatározása
Jelen Megállapodásban alkalmazott fogalmak jelentése a következő:
a) „hadisírok” kifejezésen olyan helyek értendők, ahol a fegyveres erőkhöz tartozó személyek, fegyveres összetűzések következtében elesettek, hadifogságban elhunytak, illetve polgári elhurcoltak nyugszanak, beleértve az egyéni és közös sírokat, jeltelen sírokat, illetve a nevezett helyeken felállított emléktáblákat, emlékműveket és emlékjeleket;
b) „magyar hadisírok” kifejezésen olyan, a mai Szlovén Köztársaság területén levő hadisírok értendők, amelyekben magyar nemzetiségű személyek nyugszanak;
c) „szlovén hadisírok” kifejezésen olyan, a mai Magyar Köztársaság területén levő hadisírok értendők, amelyekben szlovén nemzetiségű személyek nyugszanak;
d) „hadisírok rendezése” kifejezés jelenti a temető határainak meghatározását, emlékjelek elhelyezését vagy felújítását, és olyan további intézkedéseket, melyek az emlékhely területén elvégzendő változtatásokat, hadisírok és osszáriumok építését foglalják magukban;
e) a „hadisírok fenntartása” kifejezés a hadisírok megőrzését és felismerhető állapotukban való fenntartását jelenti, a nemzetközi megállapodásokkal összhangban;
f) a „felismerhető állapot” a hadisírok olyan állapotát jelenti, hogy azonnal felismerhető legyen a sír katonai jellege, olvashatók az elhunytak nevei, rendfokozatuk, állampolgárságuk, születési és elhalálozási időpontjuk és elhalálozásuk színhelye, természetesen amennyiben mindezen adatok ismertek.
2. Cikk
Tájékoztatás
(1) A Szerződő Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást a másik Szerződő Fél saját államuk területén fellelhető hadisírjainak létezéséről, helyszínéről és állapotáról, és kicserélik egymás között az erre vonatkozó dokumentumokat.
(2) A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak, hogy az illetékes szervek útján lehetővé teszik egymás számára a kutatómunkát és a hadisírokkal összefüggő adatok cseréjét, és kölcsönösen segítik egymást az adatgyűjtésben.
(3) A Szerződő Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást, ha a másik Felet érintő hadisírokat fedeznek fel, melyek nincsenek feltüntetve az előző bekezdésben említett dokumentumokban. Az újonnan felfedezett hadisírok nyilvántartásba vételét a Szerződő Felek adategyeztetés útján végzik el.
(4) A Szerződő Felek haladéktalanul tájékoztatják egymást a másik Szerződő Felet érintő hadisírok tudomásukra jutott károsodásáról és a helyreállítás érdekében tett intézkedésekről.
3. Cikk
A hadisírok védelme, fenntartása és rendezése
(1) A Szerződő Felek biztosítják a saját államuk területén levő hadisírok védelmét, fenntartását, gondozását, s azt, hogy azok méltatlan körülmények közé ne kerüljenek.
(2) A Szerződő Felek a hadisírok védelmét és fenntartását, valamint az újonnan felfedezett hadisírok rendezését saját államuk törvényeivel összhangban, egymás vallási és egyéb hagyományainak tiszteletben tartásával végzik.
(3) Jelen Megállapodás 2. Cikk (4) bekezdésében említett esetekre nézve a Szerződő Felek gondoskodnak a károsodott hadisírok eredeti állapotukba való visszaállításáról, és értelemszerűen igyekeznek megakadályozni a hasonló esetek újbóli előfordulását.
4. Cikk
A hadisírok látogathatósága
(1) A Szerződő Felek saját törvényhozásukkal összhangban lehetővé teszik a másik Szerződő Fél állampolgárai számára államuk területén levő hadisírok látogathatóságát.
(2) A Szerződő Felek kölcsönösen biztosítják egymásnak a másik Szerződő Fél állama területén levő hadisírjai állapotának ellenőrzési jogát az erre felhatalmazott szervezetek által.
5. Cikk
A hadisírok elhelyezése
(1) A Szerződő Felek ingyenesen, időbeni korlátozás nélkül biztosítják egymásnak azon földterületek használatát, ahol a másik Szerződő Fél államának hadisírjai fekszenek.
(2) Amennyiben valamely földterület rendeltetésében változás áll be, az abban érdekelt Szerződő Fél köteles új alkalmas helyről gondoskodni, és vállalni az ott nyugvók földi maradványainak kihantolásával, áthelyezésével, továbbá a sírkövek és síremlékek áthelyezésével, valamint az új hadisírok megfelelő rendezésével kapcsolatos összes költségeket.
(3) Az új földterület kiválasztása, s az új hadisír kialakítása a másik Szerződő Fél egyetértésével történik.
(4) Az újonnan felfedezett hadisírok rendezését azon a helyen kell elvégezni, ahol a földi maradványokat megtalálták. Ha ez nem lehetséges, úgy a Szerződő Felek által meghatározott más méltó helyen.
6. Cikk
Exhumálás
(1) A hadisírban nyugvók földi maradványainak exhumálására és a másik Szerződő Fél államába való átszállítására csak a Szerződő Felek egyikének kérelmére és a másik Szerződő Fél egyetértésével kerülhet sor. A kérelmet és az engedélyt a Megállapodás végrehajtásáért felelős szervek közlik egymással.
(2) Az a Szerződő Fél, amely olyan hadisírokat rendez és tart fenn, amelyekben harmadik ország háborús áldozatai is nyugszanak, a földi maradványok esetleges újratemetését az érintett harmadik országgal rendezi.
(3) A hadisírban nyugvók földi maradványainak az új nyughelyre történő átszállítása céljából végzendő exhumálásnál az érintett Szerződő Felek képviselői jogosultak jelen lenni.
(4) Az exhumálásról jegyzőkönyv készül, melyben rögzítik az exhumálás idejét és napját, helyszínét, az exhumált személyek adatait, ha ismertek, vagy az esetleges azonosításhoz szükségesek, az esetleges más azonosító jegyeket, az egyes sírfeliratok szövegét, valamint az új sírhely helyszínét, ahova az exhumált maradványokat újratemetik. Az exhumálás digitális úton is rögzítésre kerül.
7. Cikk
Költségek
(1) A magyar hadisírok rendszeres fenntartásának költségeit a Szlovén Köztársaság Kormánya fedezi.
(2) A szlovén hadisírok rendszeres fenntartásának költségeit a Magyar Köztársaság Kormánya fedezi.
(3) Mindkét Szerződő Fél a másik Szerződő Fél országának területén és annak beleegyezésével saját költségén rendezheti és gondozhatja hadisírjait.
(4) Az olyan hadisírok pótlólagos rendezésével vagy felújításával kapcsolatban felmerülő költségeket, amelyek felett a Szerződő Felek egyike védnökséget vállalt, saját maga viseli. Az a Szerződő Fél, amely olyan hadisírok felett kíván védnökséget vállalni, amelyekben harmadik országok állampolgárainak földi maradványai is nyugszanak, beszerzi a harmadik országok hozzájárulását.
8. Cikk
A Megállapodás végrehajtásért felelős szervezetek
(1) A szlovén Szerződő Fél részéről a Megállapodás végrehajtásáért a hadisírok rendezéséért illetékes minisztérium felelős.
(2) A magyar Szerződő Fél részéről a Megállapodás végrehajtásáért a honvédelemért felelős miniszter felelős.
9. Cikk
Közös kormányközi vegyesbizottság
(1) Jelen Megállapodás végrehajtásának egyeztetésére a Szerződő Felek közös kormányközi vegyesbizottságot (a továbbiakban: vegyesbizottság) hoznak létre. A vegyesbizottságba mindkét Szerződő Fél három-három tagot delegál, a Megállapodás hatálybalépését követő hat hónapon belül.
(2) Jelen Megállapodás végrehajtásával és értelmezésével kapcsolatos összes vitás kérdést a Szerződő Felek tárgyalásos úton rendezik a vegyesbizottság közreműködésével.
(3) A vegyesbizottság igény szerint ülésezik a kezdeményező által megjelölt helyszínen. A felmerülő költségeket a Szerződő Felek mindegyike saját maga fedezi. A tolmácsolási költségeket a vendéglátó fizeti.
(4) A vegyesbizottság elfogadja ügyrendjét, amellyel a munkájára vonatkozó eljárási kérdéseket szabályozza.
10. Cikk
Záró rendelkezések
(1) Jelen Megállapodás határozatlan időre jön létre. A Szerződő Felek hivatalosan, diplomáciai úton értesítik egymást arról, hogy a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi követelményeknek eleget tettek. A Megállapodás a későbbi, a hatálybalépéshez szükséges belső követelmények teljesítését igazoló értesítés kézhezvételével lép hatályba.
(2) Jelen Megállapodás nem érinti a Szerződő Felek azon nemzetközi szerződésekben foglalt jogait és kötelezettségeit, amelyeknek a Szerződő Felek a jelen Megállapodás hatálybalépésekor már részesei.
(3) A jelen Megállapodást a Szerződő Felek bármikor írásban módosíthatják A módosítás hatálybalépéséhez a jelen Cikk (1) bekezdésében írt eljárás szükséges.
(4) Jelen Megállapodás felmondására irányuló szándékot a Szerződő Felek írásban közlik egymással. Jelen Megállapodás a másik Szerződő Féltől érkező felmondás kézhezvételének napjától számított hat hónap elteltével hatályát veszti.
Készült Lendván, 2007. október 17-én, két eredeti példányban, mindegyik példány szlovén és magyar nyelven, és mindkét nyelvű változat egyaránt hiteles.
A Szlovén
Köztársaság Kormánya
nevében
Cotman Marjeta s.k.
 
A Magyar
Köztársaság Kormánya
nevében
Szekeres Imre s.k.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 804-10/08-9/1
Ljubljana, dne 28. maja 2008
EPA 1476-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost