Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2008 z dne 20. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2008 z dne 20. 3. 2008

Kazalo

36. Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Črne gore o sodelovanju na obrambnem področju (BMNSOP), stran 1377.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Črne gore o sodelovanju na obrambnem področju (BMNSOP)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Črne gore o sodelovanju na obrambnem področju (BMNSOP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. februarja 2008.
Št. 003-02-2/2008-34
Ljubljana, dne 10. marca 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE ČRNE GORE O SODELOVANJU NA OBRAMBNEM PODROČJU (BMNSOP)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Črne gore o sodelovanju na obrambnem področju, podpisan v Ljubljani 18. 6. 2007.
2. člen
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem in v angleškem jeziku glasi(1):
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE ČRNE GORE O SODELOVANJU NA OBRAMBNEM PODROČJU
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Črne gore, v nadaljnjem besedilu »pogodbenici«, sta se
zaradi poglobitve stikov in medsebojnega razumevanja na obrambnem področju med Republiko Slovenijo in Republiko Črno goro
dogovorili:
1. člen
Namen sporazuma
Namen tega sporazuma je zagotoviti okvir sodelovanja med pogodbenicama na obrambnem področju v mejah pristojnosti, določenih z njunim notranjim pravom in skladno z načeli mednarodnega prava ter mednarodnih običajev.
2. člen
Pravni položaj sporazuma
1. Sporazum ne vpliva na obveznosti pogodbenic iz drugih mednarodnih sporazumov, ki sta jih ali jih bosta sklenili.
2. Pogodbenici sodelujeta v skladu s pooblastili po svojem notranjem pravu.
3. člen
Področja sodelovanja
1. Sodelovanje med pogodbenicama poteka predvsem na naslednjih področjih:
a) obrambna in varnostna politika;
b) obrambna in vojaška zakonodaja;
c) nadzor nad oboroževanjem in razoroževanje;
d) načrtovanje in oblikovanje obrambnega proračuna;
e) vojaška zgodovina, publikacije in muzeji;
f) podpora miru, iskanje in reševanje ter humanitarne operacije;
g) organizacija oboroženih sil na kadrovskem, upravnem in logističnem področju;
h) okoljska vprašanja in nadzor nad onesnaževanjem v vojaških objektih;
i) civilna obramba in krizno upravljanje;
j) obrambna industrija in
k) druga področja.
2. Za izvajanje tega sporazuma in uresničevanje sodelovanja na področjih iz prejšnjega odstavka lahko pogodbenici skleneta posebne sporazume ali protokole.
4. člen
Oblike sodelovanja
Sodelovanje med pogodbenicama poteka v naslednjih oblikah:
a) uradni in delovni obiski delegacij, ki jih vodijo visoki predstavniki pogodbenic;
b) izmenjava izkušenj med strokovnjaki pogodbenic na vojaškem področju;
c) izmenjava opazovalcev na vojaških vajah;
d) srečanja predstavnikov vojaških organov;
e) izmenjava predavateljev in udeležba na tečajih, seminarjih in simpozijih, ki jih organizirata pogodbenici.
5. člen
Letni načrti sodelovanja
Za izvajanje tega sporazuma lahko pogodbenici sprejmeta letne načrte sodelovanja, ki temeljijo na načelih tega sporazuma.
6. člen
Finančni vidiki
1. Vsi izdatki za osebje, ki je po tem sporazumu vključeno v dejavnosti sodelovanja, se krijejo po načelu vzajemnosti, in sicer:
a) pogodbenica gostiteljica na svoje stroške zagotovi nastanitev in prehrano, lokalni prevoz po državnem ozemlju, v nujnih primerih pa tudi zdravstvene in zobozdravstvene storitve;
b) pogodbenica pošiljateljica krije stroške mednarodnega prevoza in vse druge stroške razen tistih iz prejšnje točke.
2. Stroške nastanitve, prehrane in lokalnega prevoza za delegacije, ki štejejo več kot 10 članov (vključno s pomožnim osebjem, kot so vozniki, tolmači itd.), krije pogodbenica pošiljateljica ali pa se krijejo v skladu s posebnimi sporazumi.
7. člen
Varovanje tajnih podatkov
1. Pogodbenici zagotavljata varovanje tajnih podatkov, ki so jima na voljo v dvostranskih stikih, v skladu z zakoni in drugimi predpisi, veljavnimi v eni in drugi državi. Pogodbenica, ki prejme tajne podatke, zanje določi primerljivo stopnjo tajnosti, kot jo je določila pogodbenica, ki je te podatke določila za tajne.
2. Pogodbenici soglašata, da tajnih podatkov, ki jih prejmeta, ne bosta uporabljali v škodo interesov druge pogodbenice in jih brez predhodnega pisnega soglasja pogodbenice, ki jih je zbrala in dala na voljo, ne bosta dali tretji strani.
8. člen
Reševanje sporov
Pogodbenici spore v zvezi z razlago ali izvajanjem tega sporazuma rešujeta z medsebojnimi posvetovanji in pogajanji.
9. člen
Spremembe sporazuma
1. Vsaka pogodbenica lahko kadar koli predlaga spremembo tega sporazuma in začne posvetovanja z drugo pogodbenico, da bi dosegla dogovor o predlaganih spremembah.
2. Dogovorjene spremembe so sestavni del tega sporazuma in začnejo veljati v skladu z 11. členom tega sporazuma.
10. člen
Trajanje in prenehanje veljavnosti
1. Ta sporazum se sklene za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica ga lahko kadar koli pisno odpove z uradnim obvestilom. V tem primeru sporazum preneha veljati po šestih mesecih od dneva prejema obvestila druge pogodbenice o odpovedi.
2. Ob prenehanju veljavnosti sporazuma si pogodbenici skupaj prizadevata doseči najboljšo rešitev odprtih vprašanj.
11. člen
Začetek veljavnosti
Ta sporazum začne veljati z dnem prejema zadnjega uradnega obvestila pogodbenic, da so izpeljani njuni notranjepravni postopki za začetek njegove veljavnosti.
Podpisano v Ljubljani dne 18. 6. 2007 v dveh izvirnikih v slovenskem, angleškem in uradnem jeziku Črne gore, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Pri različni razlagi ali uporabi tega sporazuma prevlada besedilo v angleškem jeziku.
Za Vlado
Republike Črne gore
Minister za obrambo
Boro Vučinić l.r.
Za Vlado
Republike Slovenije
Minister za obrambo
Karl Erjavec l.r.
št. 510-227/2007-1
A G R E E M E N T
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MONTENEGRO ON CO-OPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Montenegro, hereinafter referred to as “the Parties”,
aiming at increasing contacts and mutual understanding between the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Montenegro in the defence field,
have agreed as follows:
Article 1
Purpose of the Agreement
The purpose of this Agreement is to provide a framework for co-operation between the Parties in the field of defence within the limits of their competencies stipulated by their national legislation and in accordance with the principles of international law and international practice.
Article 2
Status of the Agreement
1. The Agreement shall not prejudice any obligations of the Parties derived from other international agreements to which they are or may be the parties.
2. The Parties shall cooperate within the powers given to them by their respective internal legislation.
Article 3
Areas of Co-operation
1. The co-operation between the two Parties shall be developed especially in the following fields:
(a) defence and security policy;
(b) defence and military legislation;
(c) arms control and disarmament;
(d) planning and formation of defence budget;
(e) military history, publications and museums;
(f) peace support, search and rescue and humanitarian operations;
(g) armed forces organisation, within the fields of personnel, administration and logistics;
(h) environmental issues and pollution control within military installations;
(i) civil defence and crisis management;
(j) defence industry and
(k) other fields.
2. In order to fulfil the provisions of this Agreement and to implement the co-operation in the fields mentioned in this Article, paragraph 1, the Parties may conclude specific agreements or protocols.
Article 4
Forms of Co-operation
The co-operation between the two Parties shall be implemented in the following ways:
(a) official and working visits of delegations headed by top representatives of the two Parties;
(b) exchange of experience between the experts of the two Parties in military fields of activities;
(c) exchange of observers to military exercises;
(d) meetings of representatives of military institutions;
(e) exchange of lecturers and attendance to courses, seminars and symposiums organised by the Parties.
Article 5
Annual cooperation plans
The Parties may conclude annual cooperation plans on the basis of principles of this Agreement in order to implement the provisions of this Agreement.
Article 6
Financial Aspects
1. All expenses for the personnel who is involved in co-operation activities according to the provisions of this Agreement shall be covered on a reciprocal basis as follows:
(a) the hosting Party shall provide, at its own cost, accommodation and meals, local transportation on its national territory as well as medical and dental services in emergency cases;
(b) the sending Party shall bear the expenses for international transportation and any other expenses, except those mentioned in paragraph 1 (a).
2. Expenses of accommodation, meals and local transportation for the delegations counting more than 10 members (including support personnel, such as drivers, interpreters, etc.) shall be covered by the sending Party or according to specific agreements.
Article 7
Protection of Classified Data
1. The Parties shall guarantee the protection of classified data made available to them in bilateral contacts in accordance with the laws and regulations in force in each of the states. The Party getting classified data shall grant analogous security classification level for the classified data as it was granted by the Party that arranged the classified data.
2. The Parties hereto agree not to use the classified data they receive to the detriment of the interests of the other Party and shall not submit such classified data to third Parties without prior written consent from the Party that collected and made available such classified data.
Article 8
Settlement of Disputes
Any dispute regarding the interpretation or the implementation of the provisions of this Agreement shall be settled by the consultations and negotiations of the Parties.
Article 9
Amendments to the Agreement
1. Each Party may at any time request the revision of this Agreement and shall begin a process of consultation in order to agree upon the suggested amendments.
2. The agreed amendments are integral part of this Agreement and shall come into force in accordance with the provisions of Article 11 of this Agreement.
Article 10
Duration and Termination
1. This Agreement shall be of unlimited period of time. It may be terminated in writing with diplomatic note at any time by either Parties. In such a case it shall become invalid after 6 months from the day of the receipt of the notice of its termination by the other Party.
2. In case of termination, the Parties shall co-operate in order to reach the best solution for the open questions.
Article 11
Entry into Force
This Agreement shall come into force on the date of the receipt of the last notification of the Parties upon the fulfilment of their internal legal procedures necessary for this Agreement to come into force.
Signed in Ljubljana on 18. 6. 2007 in two original copies in Slovenian, English and the official language of Montenegro, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation or application of the provisions of this Agreement, the English version shall prevail.
For the Government
of the Republic of Slovenia
Minister of Defence
Karl Erjavec (s)
For the Government
of the Republic of Montenegro
Minister of Defence
Boro Vučinić (s)
št. 510-227/2007-1
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za obrambo.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 200-10/08-42/1
Ljubljana, dne 29. februarja 2008
EPA 1420-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
1 Besedilo sporazuma v uradnem jeziku Črne gore je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost