Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008

Kazalo

25. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Evropsko unijo ter Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško o postopku predaje med državami članicami Evropske unije ter Islandijo in Norveško (MSPP), stran 657.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Evropsko unijo ter Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško o postopku predaje med državami članicami Evropske unije ter Islandijo in Norveško (MSPP)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Evropsko unijo ter Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško o postopku predaje med državami članicami Evropske unije ter Islandijo in Norveško (MSPP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 6. februarja 2008.
Št. 003-02-2/2008-17
Ljubljana, dne 14. februarja 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED EVROPSKO UNIJO TER REPUBLIKO ISLANDIJO IN KRALJEVINO NORVEŠKO O POSTOPKU PREDAJE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE TER ISLANDIJO IN NORVEŠKO (MSPP)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Evropsko unijo ter Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško o postopku predaje med državami članicami Evropske unije ter Islandijo in Norveško podpisan 28. junija 2006 na Dunaju.
2. člen
Sporazum se v slovenskem jeziku in v angleškem jeziku glasi:
S P O R A Z U M
MED EVROPSKO UNIJO TER REPUBLIKO ISLANDIJO IN KRALJEVINO NORVEŠKO O POSTOPKU PREDAJE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE TER ISLANDIJO IN NORVEŠKO
EVROPSKA UNIJA
na eni strani ter
REPUBLIKA ISLANDIJA
in
KRALJEVINA NORVEŠKA
na drugi strani,
v nadaljevanju "pogodbenice", so se –
V ŽELJI izboljšati pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije ter Islandijo in Norveško brez poseganja v pravila o varstvu osebne svobode;
OB UPOŠTEVANJU, da sedanji odnosi med pogodbenicami zahtevajo tesno sodelovanje v boju proti kriminalu;
IZRAŽAJOČ medsebojno zaupanje v strukturo in delovanje svojih pravnih sistemov ter v sposobnost vseh pogodbenic, da zagotovijo pravično sojenje;
OB UPOŠTEVANJU, da sta Islandija in Norveška izrazili željo po pristopu k sporazumu, ki bi jima omogočil odpravo dogovorov z državami članicami Evropske unije o izročitvi osumljencev in storilcev kaznivih dejanj ter uporabo postopka predaje državam članicam;
OB UPOŠTEVANJU, da Evropska unija tudi meni, da je zaželeno imeti tak sporazum;
OB UPOŠTEVANJU, da je zato primerno vzpostaviti sistem za tak postopek predaje;
OB UPOŠTEVANJU, da so vse države članice ter Kraljevina Norveška in Republika Islandija podpisnice vrste konvencij na področju izročitve oseb, vključno z Evropsko konvencijo o izročitvi z dne 13. decembra 1957 in Evropsko konvencijo o zatiranju terorizma z dne 27. januarja 1977. Nordijske države imajo enotne zakone o izročitvi s skupnim pojmovanjem izročitve;
OB UPOŠTEVANJU, da mora biti raven sodelovanja v okviru Konvencije EU z dne 10. marca 1995 o poenostavljenem postopku izročitve in Konvencije EU z dne 27. septembra 1996 o izročitvi ohranjena povsod, kjer je ni možno dvigniti;
OB UPOŠTEVANJU, da morajo biti odločitve o izvršitvi naloga za prijetje, kakor so opredeljene v tem sporazumu, pod zadostnim nadzorom, kar pomeni, da bo pravosodni organ države, kjer bodo zahtevano osebo prijeli, moral odločiti o njeni predaji;
OB UPOŠTEVANJU, da mora biti vloga centralnih organov pri izvršitvi naloga za prijetje, kakor je opredeljena v tem sporazumu, omejena na praktično in administrativno pomoč;
OB UPOŠTEVANJU, da ta sporazum spoštuje temeljne pravice ter zlasti Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah. Ta sporazum posamezni državi ne preprečuje uporabe njenih ustavnih pravil v zvezi z rednim sodnim postopkom, svobodo združevanja, svobodo tiska, svobodo izražanja v drugih medijih in borci za svobodo;
OB UPOŠTEVANJU, da se osebe državi ne sme izročiti, kadar obstaja resna nevarnost, da bi v tisti državi osebo obsodili na smrt, jo mučili ali z njo kako drugače nečloveško in poniževalno ravnali ali jo kaznovali;
OB UPOŠTEVANJU, da so vse države ratificirale Konvencijo Sveta Evrope o varstvu posameznikov v zvezi z avtomatsko obdelavo osebnih podatkov z dne 28. januarja 1981 in da morajo biti osebni podatki, ki se obdelajo v zvezi z izvajanjem tega sporazuma, varovani v skladu z načeli te konvencije –
DOGOVORILE O NASLEDNJEM:
POGLAVJE 1
SPLOŠNA NAČELA
ČLEN 1
Cilj in namen
1. Pogodbenice se zavezujejo, da bodo v skladu z določili tega sporazuma izboljšale postopek predaje zaradi uvedbe kazenskega postopka ali izvršitve kazni med državami članicami na eni strani ter Kraljevino Norveško in Republiko Islandijo na drugi strani z upoštevanjem določil Konvencije z dne 27. septembra 1996 o izročitvi med državami članicami Evropske unije kot minimalnih standardov.
2. Pogodbenice se zavezujejo, da bodo v skladu z določbami tega sporazuma in da bi zagotovile sistem izročitve med državami članicami na eni strani ter Kraljevino Norveško in Republiko Islandijo na drugi, tega zasnovale na mehanizmu predaje na podlagi naloga za prijetje v skladu s pogoji tega sporazuma.
3. Ta sporazum ne spreminja obveznosti, ki izhajajo iz spoštovanja temeljnih pravic in temeljnih pravnih načel, zapisanih v Evropski konvenciji o človekovih pravicah ali, če gre za posredovanje pravosodnih organov države članice, načel iz člena 6 Pogodbe o Evropski uniji.
4. Ničesar v tem sporazumu se ne sme razlagati kot prepoved zavrnitve predaje osebe, za katero je bil izdan nalog za prijetje, kakor ga opredeljuje ta sporazum, kadar na podlagi objektivnih pokazateljev obstajajo razlogi za domnevo, da je bil omenjeni nalog za prijetje izdan z namenom pregona ali kaznovanja osebe na podlagi njenega spola, rase, vere, etničnega izvora, državljanstva, jezika, političnega prepričanja ali spolne usmerjenosti ali da bo oseba zaradi katerega od teh razlogov v slabšem položaju.
ČLEN 2
Opredelitev pojmov
1. "Pogodbenice" so Evropska unija ter Kraljevina Norveška in Republika Islandija.
2. "Država članica" je država članica Evropske unije.
3. "Država" je država članica, Kraljevina Norveška ali Republika Islandija.
4. "Tretja država" je katera koli druga država, ki ni država iz odstavka 3.
5. "Nalog za prijetje" je sodna odločba, ki jo izda država zaradi prijetja in predaje zahtevane osebe s strani druge države z namenom uvedbe kazenskega postopka ali izvršitve kazni zapora ali ukrepa, vezanega na odvzem prostosti.
ČLEN 3
Področje uporabe
1. Nalog za prijetje se lahko izda za dejanja, ki se po pravu odreditvene države kaznujejo z zaporno kaznijo ali ukrepom, vezanim na odvzem prostosti, za najmanj 12 mesecev ali, kadar sta kazen ali ukrep odvzema prostosti izrečena, za kazni do najmanj štirih mesecev.
2. Predaja se brez poseganja v odstavka 3 in 4 pogojuje s tem, da so dejanja, za katera je bil izdan nalog za prijetje, kazniva dejanja po pravu izvršitvene države, ne glede na njihove sestavne elemente ali opis.
3. S pridržkom členov 4, 5(1)(b) do (g), 6, 7 in 8 država v nobenem primeru ne zavrne izvršitve naloga za prijetje, izdanega v zvezi z vedenjem katere koli osebe, ki prispeva k storitvi enega ali več kaznivih dejanj s strani skupine oseb, ki delujejo s skupnim ciljem, na področju terorizma iz členov 1 in 2 Evropske konvencije o zatiranju terorizma in členov 1, 2, 3 in 4 Okvirnega sklepa EU o boju proti terorizmu z dne 13. junija 2002, nedovoljenega trgovanja s prepovedanimi drogami in psihotropnimi snovmi ali umora, posebno hude telesne poškodbe, ugrabitve, protipravnega odvzema prostosti, jemanja talcev in posilstva, kar se kaznuje z odvzemom prostosti ali ukrepom, vezanim na odvzem prostosti, za najmanj 12 mesecev, tudi če ta oseba ne sodeluje pri dejanskem izvrševanju zadevnega ali zadevnih kaznivih dejanj; tak prispevek mora biti nameren in razvidno mora biti, da bo sodelovanje te osebe prispevalo k uresničevanju kriminalnih dejavnosti organizacije.
4. Norveška in Islandija na eni strani ter EU, v imenu katere koli izmed svojih držav članic, na drugi strani lahko izjavijo, da se na podlagi vzajemnosti pogoj dvojne kaznivosti iz odstavka 2 ne bo uporabljal pod pogoji, ki so navedeni v nadaljevanju. Naslednja kazniva dejanja, če se v odreditveni državi kaznujejo s kaznijo zapora ali ukrepom, vezanim na odvzem prostosti, do najmanj treh let in kakor jih opredeljuje pravo odreditvene države, so po tem sporazumu in brez ugotavljanja dvojne kaznivosti storjenega dejanja razlog za predajo osebe na podlagi naloga za prijetje:
– sodelovanje v kriminalni združbi,
– terorizem,
– trgovanje z ljudmi,
– spolna zloraba otrok in otroška pornografija,
– nedovoljeno trgovanje s prepovedanimi drogami in psihotropnimi snovmi,
– nedovoljeno trgovanje z orožjem, strelivom in razstrelivi,
– korupcija,
– goljufije, vključno s tistimi, ki vplivajo na finančne interese Evropskih skupnosti v smislu Konvencije z dne 26. julija 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
– pranje prihodkov, pridobljenih s kaznivim dejanjem,
– ponarejanje denarja, vključno z eurom,
– računalniški kriminal,
– okoljski kriminal, vključno z nedovoljenim trgovanjem z ogroženimi živalskimi vrstami in ogroženimi rastlinskimi vrstami in sortami,
– omogočanje neupravičenega vstopa in bivanja,
– umor, posebno huda telesna poškodba,
– nedovoljeno trgovanje s človeškimi organi in tkivi,
– ugrabitev, protipraven odvzem prostosti in jemanje talcev,
– rasizem in ksenofobija,
– organiziran ali oborožen rop,
– nedovoljeno trgovanje s kulturnimi dobrinami, vključno s starinami in umetniškimi deli,
– prevara,
– izsiljevanje in oderuštvo,
– ponarejanje in neupravičena uporaba proizvodov,
– ponarejanje upravnih dokumentov in trgovanje z njimi,
– ponarejanje plačilnih sredstev,
– nedovoljeno trgovanje s hormonskimi snovmi in drugimi pospeševalci rasti,
– nedovoljeno trgovanje z jedrskimi ali radioaktivnimi snovmi,
– trgovanje z ukradenimi vozili,
– posilstvo,
– požig,
– kazniva dejanja v pristojnosti Mednarodnega kazenskega sodišča,
– protipravna ugrabitev letal/ladij,
– sabotaža.
ČLEN 4
Razlogi za obvezno neizvršitev naloga za prijetje
Države vzpostavijo obveznost izvršitvenega pravosodnega organa, da zavrne izvršitev naloga za prijetje v naslednjih primerih:
1. če za kaznivo dejanje, na katerem temelji nalog za prijetje, velja amnestija v izvršitveni državi, če je ta država pristojna za pregon tega dejanja po svojem kazenskem pravu;
2. če izvršitveni pravosodni organ dobi obvestilo, da je zahtevani osebi država izrekla pravnomočno sodbo za ista dejanja, pod pogojem, da je v primeru izrečene kazni ta kazen že prestana ali se prestaja ali se po zakonodaji kaznujoče države ne more več izvršiti;
3. če oseba, na katero se nalog za prijetje nanaša, po zakonodaji izvršitvene države zaradi svoje starosti ne more biti kazensko odgovorna za dejanja, na katerih temelji ta nalog.
ČLEN 5
Drugi razlogi za neizvršitev naloga za prijetje
1. Države lahko vzpostavijo obveznost ali možnost izvršitvenega pravosodnega organa, da zavrne izvršitev naloga za prijetje v naslednjih primerih:
(a) če v katerem od primerov iz člena 3(2) dejanje, na katerem temelji nalog za prijetje, po zakonu izvršitvene države ni kaznivo dejanje; vendar pa se v povezavi z davki in dajatvami, carino in deviznim poslovanjem izvršitev naloga za prijetje ne zavrne z razlogom, da zakonodaja izvršitvene države ne odmerja enakih davkov in dajatev ali da ne vsebuje enakih pravil glede davkov, dajatev ter carinskih in deviznih predpisov kot zakonodaja odreditvene države;
(b) kadar je oseba, na katero se nalog za prijetje nanaša, v izvršitveni državi v kazenskem postopku zaradi istega dejanja, kot je tisto, na katerem temelji nalog za prijetje;
(c) kadar pravosodne oblasti izvršitvene države sklenejo, da za dejanje, na katerem temelji nalog za prijetje, ne bodo uvedle kazenskega postopka ali da bodo postopek ustavile, ali kadar je bila zahtevani osebi v državi za ista dejanja izrečena pravnomočna sodba, ki onemogoča nadaljnji postopek;
(d) kadar sta kazenski pregon ali kaznovanje zahtevane osebe po pravu izvršitvene države zastarala in spadajo ta dejanja v pristojnost te države po njenem kazenskem pravu;
(e) če izvršitveni pravosodni organ dobi obvestilo, da je zahtevani osebi tretja država izrekla pravnomočno sodbo za ista dejanja, pod pogojem, da je v primeru izrečene kazni ta kazen že prestana ali se prestaja ali se po zakonodaji kaznujoče države ne more več izvršiti;
(f) če je nalog za prijetje izdan zaradi izvršitve zaporne kazni ali ukrepa, vezanega na odvzem prostosti, in se v primeru, ko se zahtevana oseba nahaja v izvršitveni državi ali je državljan ali prebivalec te države in se ta država zaveže, da bo izvršila kazen ali ukrep, vezan na odvzem prostosti, v skladu s svojim notranjim pravom;
(g) kadar nalog za prijetje zadeva kazniva dejanja, ki:
(i) se po zakonodaji izvršitvene države obravnavajo, kakor da so bila v celoti ali deloma storjena na ozemlju izvršitvene države ali na kraju, ki se kot tak šteje;
ali
(ii) so bila storjena zunaj ozemlja odreditvene države, zakonodaja izvršitvene države pa ne dovoljuje kazenskega pregona za ista kazniva dejanja, kadar so storjena zunaj njenega ozemlja.
2. Vsaka država obvesti generalni sekretariat Sveta, za katere razloge za neizvršitev iz odstavka 1 je vzpostavila obveznost svojega izvršitvenega pravosodnega organa, da zavrne izvršitev naloga za prijetje. Generalni sekretariat omogoči vsem državam in Komisiji dostop do prejetih informacij.
ČLEN 6
Izjema za politična kazniva dejanja
1. Izvršitev se ne sme zavrniti z razlogom, da lahko izvršitvena država kaznivo dejanje šteje za politično kaznivo dejanje, kaznivo dejanje, povezano s političnim kaznivim dejanjem, ali kaznivo dejanje, spodbujeno s političnimi razlogi.
2. Norveška in Islandija na eni strani ter EU, v imenu katere koli izmed svojih držav članic, na drugi strani pa lahko izjavijo, da se bo odstavek 1 uporabljal le v zvezi s:
(a) kaznivimi dejanji iz členov 1 in 2 Evropske konvencije o zatiranju terorizma;
(b) kaznivimi dejanji zarote ali združevanja – kar ustreza opisu vedenja iz člena 3(3) – z namenom storitve enega ali več kaznivih dejanj iz členov 1 in 2 Evropske konvencije o zatiranju terorizma;
in
(c) členi 1, 2, 3 in 4 Okvirnega sklepa z dne 13. junija 2002 o boju proti terorizmu.
3. Ko je nalog za prijetje izdala država, ki je podala izjavo iz odstavka 2, ali država, v imenu katere je taka izjava bila podana, se lahko država, ki naj bi nalog za prijetje izvršila, sklicuje na recipročnost.
ČLEN 7
Izjema glede na državljanstvo
1. Izvršitev se ne more zavrniti z razlogom, da je zahtevana oseba državljan izvršitvene države.
2. Norveška in Islandija na eni strani ter Evropska unija, v imenu katere koli izmed svojih držav članic, na drugi strani lahko izjavijo, da državljani ne bodo predani ali da bo predaja dovoljena samo pod določenimi natančno opredeljenimi pogoji.
3. Ko je nalog za prijetje izdala država, ki je podala izjavo iz odstavka 2, ali država, za katero je taka izjava bila podana, lahko vsaka druga država uporabi recipročnost pri izvršitvi naloga za prijetje.
ČLEN 8
Jamstva, ki jih mora v določenih primerih dati odreditvena država
Za izvršitev naloga za prijetje, ki jo izvede izvršitveni pravosodni organ, lahko veljajo naslednji pogoji:
1. kadar je nalog za prijetje izdan zaradi izvršitve kazni ali ukrepa, vezanega na odvzem prostosti, ki ju odreja sodna odločba, izrečena v odsotnosti, in če zahtevana oseba ni bila osebno pozvana na obravnavo ali kako drugače ni bila obveščena o datumu in kraju obravnave, zaradi česar je bila odločba izdana v odsotnosti, se oseba lahko preda pod pogojem, da odreditveni pravosodni organ z ustreznim zagotovilom zajamči, da bo oseba, za katero je predvideno prijetje, imela možnost zaprositi za ponovno obravnavo svoje zadeve v odreditveni državi in biti navzoča pri izreku sodbe;
2. če se dejanje, za katerega je bil izstavljen nalog za prijetje, kaznuje z dosmrtno zaporno kaznijo ali doživljenjskim ukrepom, vezanim na odvzem prostosti, se omenjeni nalog za prijetje lahko izvrši pod pogojem, da bo odreditvena država z zagotovilom, ki je po mnenju izvršitvene države ustrezno, zajamčila revizijo izrečene kazni ali ukrepa na zahtevo ali najpozneje po dvajsetih letih ali spodbudila uporabo ukrepa pomilostitve, za katero lahko oseba po zakonodaji ali praksi odreditvene države upravičeno zaprosi, da se taka kazen ali ukrep ne izvrši;
3. kadar je oseba, na katero se nalog za prijetje nanaša z namenom uvedbe kazenskega postopka, državljan ali prebivalec izvršitvene države, se jo lahko preda pod pogojem, da se oseba po obravnavi vrne izvršitveni državi, da bi v njej prestajala zaporno kazen ali ukrep, vezan na odvzem prostosti, na katerega jo je obsodila odreditvena država.
ČLEN 9
Opredelitev pristojnih pravosodnih organov
1. Odreditveni pravosodni organ je pravosodni organ odreditvene države, ki je po pravu te države pristojen za odreditev naloga za prijetje.
2. Izvršitveni pravosodni organ je pravosodni organ izvršitvene države, ki je po pravu te države pristojen za izvršitev naloga za prijetje. Ob uradnem obvestilu iz člena 38(1) je lahko minister za pravosodje imenovan kot pristojni organ za izvršitev naloga za prijetje, ne glede na to, ali je minister za pravosodje pravosodni organ v skladu z notranjim pravom te države.
3. Pogodbenice se medsebojno obvestijo o pristojnih organih.
ČLEN 10
Udeležba centralnih organov
1. Pogodbenice se lahko medsebojno uradno obvestijo o centralnem organu vsake od držav, ki so tak organ opredelile, ali – ko to predvideva pravni sistem zadevne države – o več centralnih organih, ki pomagajo pristojnim pravosodnim organom.
2. Pri tem lahko pogodbenice navedejo, da so – zaradi organizacije notranjega pravosodnega sistema zadevnih držav – centralni organi odgovorni za administrativno pošiljanje in sprejem nalogov za prijetje, pa tudi za vso ostalo uradno korespondenco v zvezi z njimi. Te navedbe so zavezujoče za vse organe odreditvene države.
ČLEN 11
Vsebina in oblika naloga za prijetje
1. Nalog za prijetje vsebuje naslednje podatke, podane v skladu z obrazcem iz Priloge k temu sporazumu:
(a) identiteta in državljanstvo zahtevane osebe;
(b) naziv, naslov, številka telefona in telefaksa ter elektronski naslov odreditvenega pravosodnega organa;
(c) dokazilo o izvršljivi sodbi, nalogu za prijetje ali kateri koli drugi izvršljivi sodni odločbi z enakim učinkom, ki sodi v okvir členov 2 in 3;
(d) narava in pravna opredelitev kaznivega dejanja, zlasti glede na člen 3;
(e) opis okoliščin, v katerih je bilo kaznivo dejanje storjeno, vključno s časom, krajem in stopnjo vpletenosti zahtevane osebe;
(f) odmerjena kazen v primeru končne sodbe ali predpisane možne kazni, ki jih za to kaznivo dejanje predvideva zakonodaja odreditvene države;
(g) če je mogoče, druge posledice kaznivega dejanja.
2. Nalog za prijetje mora biti preveden v uradni jezik ali enega izmed uradnih jezikov izvršitvene države. Ob sklenitvi tega sporazuma ali pozneje lahko katera koli pogodbenica izjavi, da bo sprejela prevod v enega ali več drugih uradnih jezikov države.
POGLAVJE 2
POSTOPEK PREDAJE
ČLEN 12
Pošiljanje naloga za prijetje
1. Kadar je kraj nahajanja zahtevane osebe znan, lahko odreditveni pravosodni organ pošlje nalog za prijetje neposredno izvršitvenemu pravosodnemu organu.
2. Odreditveni pravosodni organ se lahko v vsakem primeru odloči, da za zahtevano osebo izda razpis ukrepa v schengenskem informacijskem sistemu (SIS). Takšen razpis ukrepa se izda v skladu z ustreznimi določbami zakonodaje Evropske unije o izdaji razpisa ukrepa v schengenskem informacijskem sistemu (SIS) za namen predaje osebe. Razpis ukrepa v schengenskem informativnem sistemu je enakovreden nalogu za prijetje, opremljenemu s podatki iz člena 11(1).
3. V prehodnem obdobju, dokler SIS ni zmožen poslati vseh podatkov iz člena 11, je razpis ukrepa enakovreden nalogu za prijetje, dokler izvršitveni pravosodni organ ne prejme izvirnika v predpisani in ustrezni obliki.
ČLEN 13
Podrobnosti postopka pošiljanja naloga za prijetje
1. Če odreditveni pravosodni organ ne pozna pristojnega izvršitvenega pravosodnega organa, pridobi te podatke od izvršitvene države z ustreznimi poizvedbami.
2. Če ni mogoče uporabiti storitev SIS, lahko odreditveni pravosodni organ pošlje nalog za prijetje po Mednarodni organizaciji kriminalistične policije (Interpolu).
3. Odreditveni pravosodni organ lahko za pošiljanje naloga za prijetje uporabi vsako varovano sredstvo, po katerem je mogoče poslati pisne dokumente po pogojih, ki izvršitveni državi članici omogočijo ugotavljanje avtentičnosti.
4. Vse težave v zvezi s pošiljanjem ali avtentičnostjo katerega koli dokumenta, potrebnega za izvršitev naloga za prijetje, se rešujejo v neposrednih stikih med vpletenimi pravosodnimi organi ali, kjer je primerno, z udeležbo centralnih organov držav.
5. Če pravosodni organ, ki prejme nalog za prijetje, ni pristojen za ukrepanje v zvezi z njim, nalog za prijetje avtomatično pošlje pristojnemu organu v svoji državi ter o tem obvesti odreditveni pravosodni organ.
ČLEN 14
Pravice zahtevane osebe
1. Po prijetju zahtevane osebe izvršitveni pravosodni organ po pravu svoje države zahtevano osebo obvesti o nalogu za prijetje in o njegovi vsebini ter o možnosti soglašanja s predajo odreditvenemu pravosodnemu organu.
2. Zahtevana oseba, prijeta na podlagi naloga za prijetja, ima pravico do pravnega zastopnika in tolmača v skladu z notranjim pravom izvršitvene države.
ČLEN 15
Pridržanje osebe v priporu
Po prijetju zahtevane osebe na podlagi naloga za prijetje se izvršitveni pravosodni organ odloči, ali mora zahtevana oseba ostati v priporu v skladu s pravom izvršitvene države. Oseba je lahko kadarkoli začasno izpuščena na prostost v skladu z notranjim pravom izvršitvene države članice, pod pogojem, da pristojni organ te države z vsemi potrebnimi ukrepi osebi prepreči pobeg.
ČLEN 16
Soglasje za predajo
1. Če prijeta oseba navede, da soglaša s svojo predajo, poda svoje soglasje in, kadar je primerno, izrecno odpoved pravicam, ki izhajajo iz "pravila specialnosti", omenjenega v členu 30(2), pred izvršitvenim pravosodnim organom v skladu z notranjim pravom izvršitvene države.
2. Vsaka država z ustreznimi ukrepi zagotovi, da sta soglasje in, kadar je primerno, odpoved iz odstavka 1 podana na način, ki kaže, da ju je prijeta oseba izrekla prostovoljno in zavedajoč se vseh posledic. V ta namen ima zahtevana oseba pravico do pravnega zastopnika.
3. Soglasje in, kadar je ustrezno, odpoved iz odstavka 1 se uradno zapišeta v skladu s postopkom, ki ga določa notranje pravo izvršitvene države.
4. Soglasja načeloma ni mogoče preklicati. Vsaka država lahko v skladu z veljavnimi pravili na podlagi svojega notranjega prava predvidi, da se soglasje in, kadar je ustrezno, odpoved, lahko prekličeta. V tem primeru se čas od datuma danega soglasja do datuma preklica ne upošteva pri uveljavljanju časovnih rokov iz člena 20. Norveška in Islandija na eni strani ter Evropska unija, v imenu katere koli izmed svojih držav članic, na drugi strani lahko ob obvestilu iz člena 38(1) izjavijo, da želijo uporabiti to možnost, in podrobno navedejo postopke, po katerih je mogoče preklicati soglasje, ter vse njihove spremembe.
ČLEN 17
Zaslišanje zahtevane osebe
Kadar prijeta oseba ne soglaša s predajo, kakor je navedeno v členu 16, ima pravico do zaslišanja pred izvršitvenim pravosodnim organom v skladu z zakonodajo izvršitvene države.
ČLEN 18
Odločitev o predaji
1. Izvršitveni pravosodni organ v časovnih rokih in pod pogoji, opredeljenimi v tem sporazumu, odloči, ali bo predal prijeto osebo.
2. Če izvršitveni pravosodni organ ugotovi, da podatki, ki mu jih je poslala odreditvena država, ne zadostujejo za odločitev o predaji, zahteva, da se mu nujno pošljejo potrebne dodatne informacije, zlasti v zvezi s členi 4 do 6, 8 in 11, ter lahko določi rok za njihovo prejetje, pri tem pa mora upoštevati časovne roke iz člena 20.
3. Odreditveni pravosodni organ lahko izvršitvenemu pravosodnemu organu kadar koli pošlje kakršen koli dodaten koristen podatek.
ČLEN 19
Odločitev v primeru več nalogov
1. Če sta dve ali je več držav izdalo evropski nalog za prijetje ali nalog za prijetje za isto osebo, o tem, katerega od nalogov za prijetje bo izvršil, odloči izvršitveni pravosodni organ, pri tem pa ustrezno upošteva vse okoliščine, še posebno sorazmerno težo in kraj kaznivih dejanj, datume posameznih nalogov za prijetje in dejstvo, ali je nalog izdan zaradi uvedbe kazenskega postopka ali zaradi izvršitve kazni zapora ali ukrepa, vezanega na odvzem prostosti.
2. Izvršitveni pravosodni organ lahko pri odločanju iz odstavka 1 poišče pravni nasvet pri Eurojustu.
3. V primeru konkurence med nalogom za prijetje in zahtevo po izročitvi, ki jo je podala tretja država, o tem, ali ima prednost nalog za prijetje ali zahteva po izročitvi, odloči pristojni pravosodni organ izvršitvene države, pri tem pa ustrezno upošteva vse okoliščine, zlasti tiste iz odstavka 1 in tiste iz ustrezne konvencije.
4. Ta člen ne vpliva na obveznosti, ki jih imajo države po statutu Mednarodnega kazenskega sodišča.
ČLEN 20
Časovni roki in postopki pri odločitvi o izvršitvi naloga za prijetje
1. Nalog za prijetje je treba obravnavati in izvršiti kot nujno zadevo.
2. V primeru, ko zahtevana oseba soglaša s predajo, mora biti končna odločitev o izvršitvi naloga za prijetje sprejeta v 10 dneh po soglasju.
3. V drugih primerih mora biti končna odločitev o izvršitvi naloga za prijetje sprejeta v 60 dneh po prijetju zahtevane osebe.
4. Kadar se v posebnih primerih nalog za prijetje ne more izvršiti v časovnih rokih iz odstavkov 2 in 3, izvršitveni pravosodni organ o tem nemudoma obvesti odreditveni pravosodni organ in pojasni razloge za zamudo. V takem primeru se časovni rok lahko podaljša za dodatnih 30 dni.
5. Evropska unija lahko v imenu držav članic ob obvestilu iz člena 38(1) pripravi izjavo o tem, v katerih primerih se odstavka 3 in 4 ne bosta uporabljala. Norveška in Islandija lahko v zvezi z zadevnimi državami članicami uporabita načelo vzajemnosti.
6. Dokler izvršitveni pravosodni organ ne sprejme dokončne odločitve o nalogu za prijetje, mora zagotoviti, da ostanejo izpolnjeni materialni pogoji, potrebni za dejansko predajo osebe.
7. Pri vsaki zavrnitvi izvršitve naloga za prijetje se morajo navesti razlogi.
ČLEN 21
Razmere do odločitve
1. Kadar se nalog za prijetje odredi zaradi uvedbe kazenskega postopka, mora izvršitveni pravosodni organ:
(a) privoliti v zaslišanje zahtevane osebe v skladu s členom 22,
(b) ali privoliti v začasno premestitev zahtevane osebe.
2. Pogoje in trajanje začasne premestitve določita odreditveni in izvršitveni pravosodni organ v medsebojnem sporazumu.
3. V primeru začasne premestitve mora imeti oseba možnost vrnitve v izvršitveno državo, da bi se udeležila zaslišanj, ki so del postopka njene predaje.
ČLEN 22
Zaslišanje osebe do odločitve
1. Zahtevano osebo zasliši pravosodni organ, pri tem pa mu pomaga oseba, imenovana po pravu države sodišča, ki podaja zahtevo.
2. Zaslišanje zahtevane osebe poteka po pravu izvršitvene države in po pogojih, ki jih v medsebojnem sporazumu določita odreditveni in izvršitveni pravosodni organ.
3. Pristojni izvršitveni pravosodni organ lahko določi še drugi pravosodni organ v svoji državi, da sodeluje pri zaslišanju zahtevane osebe, da bi tako zagotovil pravilno uporabo tega člena in predpisanih pogojev.
ČLEN 23
Privilegiji in imunitete
1. Kadar zahtevana oseba uživa privilegij ali imuniteto v zvezi s pristojnostjo ali izvršitvijo v izvršitveni državi, začnejo teči časovni roki iz člena 20 šele z dnem, ko izvršitveni pravosodni organ dobi obvestilo o odpovedi privilegija ali imunitete.
2. Izvršitveni pravosodni organ zagotovi, da so materialni pogoji, potrebni za dejansko predajo, izpolnjeni, potem ko oseba preneha uživati privilegij ali imuniteto.
3. Kadar je za odpoved privilegija ali imunitete pooblaščen organ v izvršitveni državi, ga izvršitveni pravosodni organ zaprosi za takojšnjo odpoved. Kadar je za odpoved privilegija in imunitete pooblaščen organ druge države ali mednarodna organizacija, za odpoved zaprosi odreditveni pravosodni organ.
ČLEN 24
Konkurenčne mednarodne obveznosti
Ta sporazum ne vpliva na obveznosti izvršitvene države, kadar je zahtevano osebo tej državi izročila tretja država in kadar to osebo ščitijo tiste določbe dogovora o njeni izročitvi, ki zadevajo specialnost. Izvršitvena država sprejme vse potrebne ukrepe, da bi državo, ki ji je izročila zahtevano osebo, nemudoma zaprosila za soglasje glede predaje te osebe državi, ki je odredila nalog za prijetje. Časovni roki iz člena 20 začnejo teči šele z dnem, ko pravila specialnosti prenehajo veljati.
Dokler država, ki je zahtevano osebo izročila, ne sprejme odločitve, izvršitvena država zagotovi, da ostanejo izpolnjeni materialni pogoji, potrebni za dejansko predajo.
ČLEN 25
Uradno obvestilo o odločitvi
Izvršitveni pravosodni organ takoj uradno obvesti odreditveni pravosodni organ o svoji odločitvi glede ukrepov v zvezi z nalogom za prijetje.
ČLEN 26
Časovni roki za predajo osebe
1. Zahtevana oseba se preda v najkrajšem možnem času na dan, o katerem se dogovorita pravosodna organa.
2. Oseba se preda najpozneje v 10 dneh po končni odločitvi o izvršitvi naloga za prijetje.
3. Če predajo zahtevane osebe v časovnem roku iz odstavka 2 preprečijo okoliščine, na katere ena od držav nima vpliva, se izvršitveni in odreditveni pravosodni organ takoj povežeta med seboj in se dogovorita o novem datumu. V tem primeru se predaja opravi v roku 10 dni po dogovorjenem novem datumu.
4. Predaja se lahko izjemoma začasno preloži iz resnih humanitarnih razlogov, na primer kadar obstaja upravičen razlog za prepričanje, da bo vidno ogrozila življenje ali zdravje zahtevane osebe. Nalog za prijetje se izvrši, kakor hitro ti razlogi prenehajo. Izvršitveni pravosodni organ nemudoma obvesti odreditveni pravosodni organ in se dogovori o novem dnevu predaje. V tem primeru se predaja opravi v roku 10 dni po dogovorjenem novem datumu.
5. Če je po poteku časovnih rokov iz odstavkov 2 do 4 oseba še vedno v priporu, se oseba izpusti.
ČLEN 27
Preložena ali pogojna predaja
1. Izvršitveni pravosodni organ lahko potem, ko se odloči za izvršitev naloga za prijetje, preloži predajo zahtevane osebe, da bi ji lahko sodili v izvršitveni državi ali, če je oseba že obsojena, da bi lahko na ozemlju te države prestala kazen, ki ji je bila izrečena za kako drugo dejanje, kot je tisto v nalogu za prijetje.
2. Namesto da preloži predajo, lahko izvršitveni pravosodni organ zahtevano osebo začasno preda odreditveni državi pod pogoji, ki jih v medsebojnem sporazumu določita izvršitveni in odreditveni pravosodni organ. Sporazum je v pisni obliki, pogoji pa so zavezujoči za vse organe v odreditveni državi.
ČLEN 28
Prevoz oseb
1. Vsaka država dovoli prevoz prek svojega ozemlja za zahtevano osebo, ki se predaja, pod pogojem, da je dobila podatke o:
(a) identiteti in državljanstvu osebe, za katero je odrejen nalog za prijetje;
(b) obstoju naloga za prijetje;
(c) naravi in pravni opredelitvi kaznivega dejanja;
(d) opisu okoliščin kaznivega dejanja, vključno z datumom in krajem. Država, v imenu katere je bila podana izjava v skladu s členom 7(2) o tem, da državljani ne bodo predani ali da bo predaja dovoljena samo pod določenimi natančno opredeljenimi pogoji, lahko pod istimi pogoji zavrne prevoz svojih državljanov čez svoje ozemlje ali v zvezi z njim postavi iste pogoje.
2. Pogodbenice se medsebojno obvestijo o organih, ki so imenovani za prejem zahtev za prevoz s spremljajočimi potrebnimi dokumenti ter vseh drugih uradnih dopisov v zvezi z zahtevami za prevoz.
3. Zahteva za prevoz in podatki iz odstavka 1 se organu, imenovanemu na podlagi odstavka 2, lahko pošljejo na kateri koli način, ki omogoča pošiljanje pisnih dokumentov. Tranzitna država pošlje uradno obvestilo o svoji odločitvi po isti poti.
4. Ta sporazum se ne uporablja v primeru zračnega prevoza brez načrtovanega vmesnega pristanka. Vendar v primeru nenačrtovanega pristanka odreditvena država pošlje podatke iz odstavka 1 organu, imenovanemu na podlagi odstavka 2.
5. Pri prevozu osebe, ki jo državi izroča tretja država, se ta člen uporablja smiselno. Zlasti za izraz "nalog za prijetje", kakor je opredeljen s tem sporazumom, velja, da se nadomesti z izrazom "zahteva po izročitvi".
POGLAVJE 3
POSLEDICE PREDAJE
ČLEN 29
Vštevanje pripora, prebitega v izvršitveni državi
1. Odreditvena država odšteje celoten čas pripora, ki je bil prebit od izvršitve naloga za prijetje, od celotnega časa pripora, ki ga mora oseba prestati v odreditveni državi po izrečeni kazni zapora ali ukrepa, vezanega na odvzem prostosti.
2. V ta namen izvršitveni pravosodni organ ali centralni organ, imenovan na podlagi člena 10, ob predaji osebe pošlje odreditvenemu pravosodnemu organu vse podatke v zvezi s trajanjem pripora zahtevane osebe na podlagi naloga za prijetje.
ČLEN 30
Možnost kazenskega pregona zaradi drugih kaznivih dejanj
1. Norveška in Islandija na eni strani ter Evropska unija, v imenu katere koli izmed svojih držav članic, na drugi strani, se lahko uradno medsebojno obvestijo, da v odnosih z drugimi državami, za katere se uporablja isto obvestilo, velja domneva o soglasju s kazenskim pregonom, sojenjem ali priporom z namenom izvršitve kazni zapora ali ukrepa, vezanega na odvzem prostosti, za dejanje, ki je bilo storjeno pred predajo osebe in se razlikuje od dejanja, zaradi katerega je bila oseba predana, razen če v posameznem primeru izvršitveni pravosodni organ v svoji odločitvi o predaji ne navede drugače.
2. Razen v primerih iz odstavkov 1 in 3 se predane osebe ne sme kazensko preganjati, kaznovati ali ji kako drugače odvzeti prostost za dejanje, ki je bilo storjeno pred predajo in se razlikuje od dejanja, zaradi katerega je bila predana.
3. Odstavek 2 se ne uporablja v naslednjih primerih:
(a) kadar oseba, ki ima možnost zapustiti ozemlje države, ki ji je bila predana, tega ne stori v 45 dneh po svoji dokončni izpustitvi ali se na to ozemlje po odhodu znova vrne;
(b) kaznivo dejanje se ne kaznuje s kaznijo zapora ali ukrepom, vezanim na odvzem prostosti;
(c) kazenski postopek ne daje podlage za uporabo ukrepov, vezanih na odvzem prostosti;
(d) kadar bi bila oseba kaznovana s kaznijo ali ukrepom, ki ne vključuje odvzema prostosti, zlasti denarne kazni ali kakega nadomestnega ukrepa, četudi bi lahko ta kazen ali ukrep povzročila omejevanje osebne prostosti;
(e) kadar se oseba, če je to ustrezno, hkrati s soglasjem o svoji predaji odpove pravilu specialnosti v skladu s členom 16;
(f) kadar se oseba po predaji izrecno odpove pravicam, ki izhajajo iz pravila specialnosti v zvezi s posameznimi dejanji, ki so bila storjena pred predajo. Odpovedna izjava se poda pred pristojnimi pravosodnimi organi odreditvene države in se zapiše v skladu z notranjim pravom te države. Izjava o odpovedi pravici se sestavi na način, ki jasno izkazuje, da jo je oseba podala prostovoljno in zavedajoč se vseh posledic. V ta namen ima oseba pravico do pravnega zagovornika;
(g) kadar izvršitveni pravosodni organ, ki je osebo predal, poda svoje soglasje v skladu z odstavkom 4.
4. Zahteva po soglasju se predloži izvršitvenemu pravosodnemu organu skupaj s podatki iz člena 11(1) in s prevodom iz člena 11(2). Soglasje se poda, kadar tudi za dejanje, za katerega se zahteva, veljajo določbe o predaji iz tega sporazuma. Soglasje se zavrne iz razlogov iz člena 4, sicer pa se lahko zavrne samo zaradi razlogov iz člena 5 ali členov 6(2) in 7(3). Odločitev se sprejme najpozneje 30 dni po prejemu zahteve. Za primere iz člena 8 mora odreditvena država dati zagotovila, predvidena s tem členom.
ČLEN 31
Predaja ali poznejša izročitev
1. Norveška in Islandija na eni strani ter Evropska unija, v imenu katere koli izmed svojih držav članic, na drugi strani, se lahko uradno medsebojno obvestijo, da v odnosih z drugimi državami, za katere se uporablja isto obvestilo, velja domneva o soglasju s predajo osebe državi, ki ni odreditvena država, na podlagi naloga za prijetje, odrejenega za dejanje, ki je bilo storjeno pred predajo osebe, razen če v posameznem primeru izvršitveni pravosodni organ v svoji odločitvi o predaji osebe ne navede drugače.
2. V vsakem primeru se lahko oseba, ki je bila predana odreditveni državi na podlagi naloga za prijetje, brez soglasja izvršitvene države preda državi, ki ni izvršitvena država, na podlagi naloga za prijetje, odrejenega za katero koli dejanje, ki je bilo storjeno pred njeno predajo, in sicer v naslednjih primerih:
(a) kadar zahtevana oseba, ki ima možnost zapustiti ozemlje države, ki ji je bila predana, tega ne stori v 45 dneh po svoji dokončni izpustitvi ali se na to ozemlje po odhodu znova vrne;
(b) kadar zahtevana oseba soglaša s svojo predajo državi, ki ni izvršitvena država, na podlagi naloga za prijetje. Soglasje se poda pred pristojnim pravosodnim organom odreditvene države in zapiše po nacionalnem pravu te države. Soglasje se poda na način, ki jasno izkazuje, da ga je prijeta oseba izrekla prostovoljno in zavedajoč se vseh posledic. V ta namen ima zahtevana oseba pravico do pravnega zastopnika;
(c) kadar za zahtevano osebo ne velja pravilo specialnosti v skladu s členom 30(3)(a), (e), (f) in (g).
3. Izvršitveni pravosodni organ soglaša s predajo osebe drugi državi v skladu z naslednjiimi pravili:
(a) zahteva po soglasju se predloži v skladu s členom 12 s podatki iz člena 11(1) in prevodom iz člena 11(2);
(b) soglasje se poda, kadar tudi za kaznivo dejanje, za katerega se zahteva, veljajo določbe o predaji iz tega sporazuma;
(c) odločitev o zahtevi se sprejme najpozneje v 30 dneh po prejemu zahteve;
(d) soglasje se zavrne iz razlogov iz člena 4, sicer pa se lahko zavrne samo zaradi razlogov iz člena 5 ali členov 6(2) in 7(2). V primerih iz člena 8 mora odreditvena država dati zagotovila po tem členu.
4. Ne glede na odstavek 1 se oseba, ki je bila predana na podlagi naloga za prijetje, ne izroči tretji državi brez soglasja pristojnega pravosodnega organa države, ki je to osebo predala. To soglasje se poda v skladu s konvencijami, ki zavezujejo to državo, in z njenim notranjim pravom.
ČLEN 32
Predaja predmetov in premoženja
1. Na zahtevo odreditvenega pravosodnega organa ali na lastno pobudo izvršitveni pravosodni organ po pravu svoje države odvzame in izroči predmete in premoženje, ki:
(a) se lahko zahteva kot dokazno gradivo ali
(b) jo je zahtevana oseba pridobila s kaznivim dejanjem.
2. Predmeti in premoženje iz odstavka 1 se izroči tudi v primeru, ko se naloga za prijetje ne more izvršiti zaradi smrti ali bega zahtevane osebe.
3. Če je treba predmete in premoženje iz odstavka 1 odvzeti ali zapleniti na ozemlju izvršitvene države, lahko ta država predmete in premoženje, če jo potrebuje v zvezi z nedokončanim kazenskim postopkom, začasno zadrži ali jo izroči odreditveni državi pod pogojem, da jo ta vrne.
4. Ohranijo se vse pravice, ki jih izvršitvena država ali tretja stran pridobi do predmetov in premoženja iz odstavka 1. Kadar te pravice obstajajo, odreditvena država vrne predmete in premoženje brez zaračunavanja stroškov izvršitveni državi takoj po končanem kazenskem postopku.
ČLEN 33
Stroški
1. Stroške, ki nastanejo na ozemlju izvršitvene države zaradi izvršitve naloga za prijetje, krije ta država.
2. Vse ostale stroške krije odreditvena država.
POGLAVJE 4
SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE
ČLEN 34
Razmerje do drugih pravnih instrumentov
1. Brez poseganja v uporabo konvencij v odnosih med državami in tretjimi državami ta sporazum od začetka veljavnosti nadomesti ustrezne določbe naslednjih konvencij, ki se uporabljajo na področju izročitve oseb v odnosih med Norveško in Islandijo na eni strani, ter državami članicami na drugi:
(a) Evropska konvencija o izročitvi z dne 13. decembra 1957, njen dodatni protokol z dne 15. oktobra 1975, njen drugi dodatni protokol z dne 17. marca 1978 in Evropska konvencija o zatiranju terorizma z dne 27. januarja 1977, v delu, v katerem ta konvencija ureja izročitev oseb, kakor je bila spremenjena s protokolom iz leta 2003, ko bo začel veljati;
(b) Poglavje 4 Naslova III Konvencije z dne 19. junija 1990 o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah;
(c) Določbe konvencij EU o izročitvi iz let 1995 in 1996, ki se nanašajo na Schengen in v meri, v kakršni še veljajo.
2. Države lahko tudi potem, ko bo ta sporazum sprejet, uporabljajo veljavne dvostranske in večstranske sporazume ali dogovore, če ti sporazumi in dogovori omogočajo širitev ciljev tega sporazuma ter pomagajo dodatno poenostaviti ali pospešiti postopke predaje oseb, na katere se nalogi za prijetje nanašajo. Pogodbenice se medsebojno uradno obvestijo o takih sporazumih ali dogovorih.
3. Države lahko sklenejo dvostranske in večstranske sporazume in dogovore tudi po začetku veljavnosti tega sporazuma, če ti sporazumi ali dogovori omogočajo razširitev predpisov tega sporazuma ter pomagajo še bolj poenostaviti in pospešiti postopke predaje oseb, na katere se nalogi za prijetje nanašajo, zlasti z določitvijo krajših časovnih rokov, kot so tisti iz člena 20, z razširitvijo seznama kaznivih dejanj iz člena 3(4), z dodatnim krčenjem razlogov za zavrnitev iz členov 4 in 5 ali z nižanjem praga, predvidenega v členu 3(1) ali (4).
Sporazumi in dogovori iz prvega pododstavka nikakor ne smejo vplivati na odnose z državami, ki niso njihove podpisnice.
Pogodbenice se medsebojno uradno obvestijo tudi o vseh takih novih sporazumih ali dogovorih iz prvega pododstavka, in sicer v treh mesecih po njihovem podpisu.
4. Kadar se konvencije in sporazumi iz odstavka 1 uporabljajo na tistih ozemljih držav ali na ozemljih, kjer je država odgovorna za njihove zunanje odnose, na katerih se ta sporazum ne uporablja, te listine še naprej urejajo obstoječe odnose med temi ozemlji in drugimi državami.
ČLEN 35
Prehodna določba
1. Zahteve za izročitev, sprejete pred začetkom veljavnosti tega sporazuma, bodo še naprej urejali obstoječi pravni akti o izročitvi. Zaprosila, prejeta po tem datumu, bo urejal ta sporazum.
2. Norveška in Islandija na eni strani ter Evropska unija, v imenu katere koli izmed svojih držav članic, na drugi strani lahko ob uradnem obvestilu iz člena 38(1) v izjavi navedejo, da bo država kot izvršitvena država v zvezi z dejanji, storjenimi pred datumom, ki ga ta država določi, še naprej uporabljala sistem izročitve, ki se uporablja do začetka veljavnosti tega sporazuma. Ta datum ne sme biti kasnejši od začetka veljavnosti tega sporazuma. Omenjena izjava se lahko kadar koli umakne.
ČLEN 36
Reševanje sporov
Vsak spor med Islandijo ali Norveško in državo članico Evropske unije glede tolmačenja ali izvajanja tega sporazuma lahko stranka v sporu predloži srečanju predstavnikov vlad držav članic Evropske unije ter Islandije in Norveške z namenom, da se reši v roku šestih mesecev.
ČLEN 37
Sodna praksa
Da bi dosegle cilj kolikor je mogoče enotne uporabe in tolmačenja določb tega sporazuma, pogodbenice stalno spremljajo razvoj sodne prakse Sodišča Evropskih skupnosti, pa tudi razvoj sodne prakse pristojnih sodišč Islandije in Norveške v zvezi s temi določbami in določbami podobnih pravnih aktov o predaji. V ta namen se vzpostavi mehanizem za zagotavljanje rednega sporočanja take sodne prakse.
ČLEN 38
Obvestila, izjave, začetek veljavnosti
1. Pogodbenice se medsebojno obvestijo o zaključku postopkov, potrebnih za izražanje njihovega soglasja, da jih ta sporazum zavezuje.
2. Ko podajo obvestila iz odstavka 1, pogodbenice podajo katero koli od uradnih objav ali izjav iz členov 5(2), 9(3), 28(2) in 34(2) tega sporazuma, in lahko podajo katero koli od uradnih objav ali izjav iz členov 3(4), 6(2), 7(2), 10(1), 11(2), 16(4), 20(5), 30(1), 31(1) in 35(2) tega sporazuma. Uradne objave ali izjave iz členov 3(4), 10(1) in 11(2) se lahko podajo kadar koli. Uradne objave ali izjave iz členov 9(3) in 28(2) se lahko kadar koli spremenijo, tiste iz členov 5(2), 6(2), 7(2), 10(1), 16(4), 20(5), 34(2) in 35(2) pa se lahko kadar koli umaknejo.
3. Ko tako izjavo ali objavo poda Evropska unija, navede, na katero od njenih držav članic se ta izjava nanaša.
4. Ta sporazum začne veljati prvi dan tretjega meseca po dnevu, na katerega je generalni sekretar Sveta Evropske unije ugotovil, da so bili izpolnjeni vsi formalni pogoji v zvezi z izrazi soglasja s strani pogodbenic tega sporazuma.
ČLEN 39
Pristop
S pristopom novih držav članic k Evropski uniji nastanejo pravice in obveznosti po tem sporazumu med temi novimi državami članicami ter Islandijo in Norveško.
ČLEN 40
Skupna revizija
Pogodbenice se strinjajo, da najkasneje 5 let po začetku veljavnosti tega sporazuma opravijo njegovo skupno revizijo in še zlasti revizijo izjav v skladu s členi 3(4), 6(2), 7(2) in 20(5) tega sporazuma. Če se izjave iz člena 7(2) ne obnovijo, se iztečejo 5 let po začetku veljavnosti tega sporazuma. Predmet revizije je zlasti praktična uporaba, tolmačenje in razvoj sporazuma in lahko vsebuje tudi vprašanja, kot so na primer posledice nadaljnjega razvoja Evropske unije na področju tega sporazuma.
ČLEN 41
Prenehanje
1. Pogodbenice lahko odpovejo ta sporazum. V primeru, da ga odpove Islandija ali Norveška, ta sporazum ostane v veljavi med Evropsko unijo in pogodbenicami, ki ga niso odpovedale.
2. Prenehanje sporazuma v skladu z odstavkom 1 začne veljati šest mesecev po deponiranju obvestila o odpovedi. Postopki za obravnavanje zahtev za predajo, ki so na ta datum še v teku, se zaključijo v skladu z določili tega sporazuma.
ČLEN 42
Depozitar
1. Depozitar tega sporazuma je generalni sekretar Sveta Evropske unije.
2. Depozitar objavi informacije o vseh uradnih obvestilih ali izjavah v zvezi s tem sporazumom.
Sestavljeno v Dunaju, dne 28. junija 2006, v enem izvodu v islandskem, norveškem, češkem, danskem, nizozemskem, nemškem, angleškem, estonskem, francoskem, finskem, grškem, madžarskem, irskem, italijanskem, latvijskem, litovskem, malteškem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer je vsaka različica enako verodostojna.
Izjava pogodbenic k Sporazumu med Evropsko unijo ter Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško o postopkih predaje med državami članicami Evropske unije ter Norveško in Islandijo:
"Pogodbenice se sporazumejo, da se bodo na ustrezen način posvetovale, ko bo Republika Islandija ali Kraljevina Norveška ali ena od držav članic Evropske unije menila, da je to primerno zaradi čim bolj učinkovite uporabe tega sporazuma, tudi z namenom, da se prepreči kakršen koli spor v zvezi s praktičnim izvajanjem in tolmačenjem tega sporazuma. To posvetovanje bo organizirano na najprimernejši način, ob upoštevanju obstoječih struktur sodelovanja."
Izjava Evropske unije:
"Evropska unija izjavlja, da bodo možnost iz drugega stavka člena 9(2), in sicer imenovanje ministra za pravosodje kot pristojnega organa za izvršitev naloga za prijetje, uporabljali zgolj Zvezna republika Nemčija, Kraljevina Danska, Republika Slovaška in Kraljevina Nizozemska.
Evropska unija izjavlja, da bodo države članice uporabljale člen 20(3) in (4) v skladu s svojimi nacionalnimi predpisi za podobne primere."
A G R E E M E N T
BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE REPUBLIC OF ICELAND AND THE KINGDOM OF NORWAY ON THE SURRENDER PROCEDURE BETWEEN THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION AND ICELAND AND NORWAY
THE EUROPEAN UNION,
on the one hand, and
THE REPUBLIC OF ICELAND
and
THE KINGDOM OF NORWAY,
on the other hand,
hereinafter referred to as "the Contracting Parties",
WISHING to improve judicial cooperation in criminal matters between the Member States of the European Union and Iceland and Norway, without prejudice to the rules protecting individual freedom,
CONSIDERING that current relationships among the Contracting Parties require close cooperation in the fight against crime,
EXPRESSING their mutual confidence in the structure and functioning of their legal systems and in the ability of all Contracting Parties to guarantee a fair trial,
CONSIDERING that Iceland and Norway have expressed their wish to enter into an agreement enabling them to expedite arrangements for handing over suspects and convicts with the Member States of the European Union and to apply a surrender procedure with the Member States,
CONSIDERING that the European Union also considers it desirable to have such an agreement in place,
CONSIDERING that it is therefore appropriate to set up a system for such surrender procedure,
CONSIDERING that all Member States and the Kingdom of Norway and the Republic of Iceland are parties to a number of conventions in the field of extradition, including the European Convention on extradition of 13 December 1957 and the European Convention on the suppression of terrorism of 27 January 1977. The Nordic States have uniform extradition laws with a common concept of extradition,
CONSIDERING that the level of cooperation under the EU Convention of 10 March 1995 on simplified extradition procedure and of the EU Convention of 27 September 1996 relating to extradition should be maintained where it is not possible to increase it,
CONSIDERING that decisions on the execution of the arrest warrant as defined by this Agreement must be subject to sufficient controls, which means that a judicial authority of the State where the requested person has been arrested should have to take the decision on his or her surrender,
CONSIDERING that the role of central authorities in the execution of an arrest warrant as defined by this Agreement should be limited to practical and administrative assistance,
CONSIDERING that this Agreement respects fundamental rights and in particular the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms. This Agreement does not prevent a State from applying its constitutional rules relating to due process, freedom of association, freedom of the press, freedom of expression in other media and freedom fighters,
CONSIDERING that no person should be surrendered to a State where there is a serious risk that he or she would be subjected to the death penalty, torture or other inhuman or degrading treatment or punishment,
CONSIDERING that since all States have ratified the Council of Europe Convention of 28 January 1981 for the protection of individuals with regard to automatic processing of personal data, the personal data processed in the context of the implementation of this Agreement should be protected in accordance with the principles of the said Convention,
HAVE AGREED AS FOLLOWS:
CHAPTER 1
GENERAL PRINCIPLES
ARTICLE 1
Object and purpose
1. The Contracting Parties undertake to improve, in accordance with the provisions of this Agreement, the surrender for the purpose of prosecution or execution of sentence between, on the one hand, the Member States and, on the other hand, the Kingdom of Norway and the Republic of Iceland, by taking account of, as minimum standards, the terms of the Convention of 27 September 1996 relating to extradition between the Member States of the European Union.
2. The Contracting Parties undertake, in accordance with the provisions of this Agreement, to ensure that the extradition system between, on the one hand, the Member States and, on the other hand, the Kingdom of Norway and the Republic of Iceland shall be based on a mechanism of surrender pursuant to an arrest warrant in accordance with the terms of this Agreement.
3. This Agreement shall not have the effect of modifying the obligation to respect fundamental rights and fundamental legal principles as enshrined in the European Convention on Human Rights, or, in case of execution by the judicial authority of a Member State, of the principles referred to in Article 6 of the Treaty on European Union.
4. Nothing in this Agreement should be interpreted as prohibiting refusal to surrender a person in respect of whom an arrest warrant as defined by this Agreement has been issued when there are reasons to believe, on the basis of objective elements, that the said arrest warrant has been issued for the purpose of prosecuting or punishing a person on the grounds of his or her sex, race, religion, ethnic origin, nationality, language, political opinions or sexual orientation, or that that person's position may be prejudiced for any of these reasons.
ARTICLE 2
Definitions
1. "Contracting Parties" shall mean the European Union and the Kingdom of Norway and the Republic of Iceland.
2. "Member State" shall mean a Member State of the European Union.
3. "State" shall mean a Member State, the Kingdom of Norway or the Republic of Iceland.
4. "Third State" shall mean any state other than a State as defined in paragraph 3.
5. "Arrest warrant" shall mean a judicial decision issued by a State with a view to the arrest and surrender by another State of a requested person, for the purposes of conducting a criminal prosecution or executing a custodial sentence or detention order.
ARTICLE 3
Scope
1. An arrest warrant may be issued for acts punishable by the law of the issuing State by a custodial sentence or a detention order for a maximum period of at least 12 months or, where a sentence has been passed or a detention order has been made, for sentences of at least four months.
2. Without prejudice to paragraphs 3 and 4, surrender shall be subject to the condition that the acts for which the arrest warrant has been issued constitute an offence under the law of the executing State, whatever the constituent elements or however it is described.
3. Subject to Articles 4, 5(1)(b) to (g), 6, 7 and 8, in no case shall a State refuse to execute an arrest warrant issued in relation to the behaviour of any person who contributes to the commission by a group of persons acting with a common purpose of one or more offences in the field of terrorism referred to in Articles 1 and 2 of the European Convention on the Suppression of Terrorism and Articles 1, 2, 3 and 4 of the Framework Decision of 13 June 2002 on combating terrorism, illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, or murder, grievous bodily injury, kidnapping, illegal restraint, hostage-taking and rape, punishable by deprivation of liberty or a detention order of a maximum of at least 12 months, even where that person does not take part in the actual execution of the offence or offences concerned; such contribution shall be intentional and made with the further knowledge that his or her participation will contribute to the achievement of the organisation's criminal activities.
4. Norway and Iceland, on the one hand, and the EU, on behalf of any of its Member States, on the other hand may make a declaration to the effect that, on the basis of reciprocity, the condition of double criminality referred to in paragraph 2 shall not be applied under the conditions set out hereafter. The following offences, if they are punishable in the issuing State by a custodial sentence or a detention order for a maximum period of at least three years and as they are defined by the law of the issuing State, shall, under the terms of this Agreement and without verification of the double criminality of the act, give rise to surrender pursuant to an arrest warrant:
– participation in a criminal organisation,
– terrorism,
– trafficking in human beings,
– sexual exploitation of children and child pornography,
– illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances,
– illicit trafficking in weapons, munitions and explosives,
– corruption,
– fraud, including that affecting the financial interests of the European Communities within the meaning of the Convention of 26 July 1995 on the protection of the European Communities' financial interests,
– laundering of the proceeds of crime,
– counterfeiting currency, including of the euro,
– computer-related crime,
– environmental crime, including illicit trafficking in endangered animal species and in endangered plant species and varieties,
– facilitation of unauthorised entry and residence,
– murder, grievous bodily injury,
– illicit trade in human organs and tissue,
– kidnapping, illegal restraint and hostage-taking,
– racism and xenophobia,
– organised or armed robbery,
– illicit trafficking in cultural goods, including antiques and works of art,
– swindling,
– racketeering and extortion,
– counterfeiting and piracy of products,
– forgery of administrative documents and trafficking therein,
– forgery of means of payment,
– illicit trafficking in hormonal substances and other growth promoters,
– illicit trafficking in nuclear or radioactive materials,
– trafficking in stolen vehicles,
– rape,
– arson,
– crimes within the jurisdiction of the International Criminal Court,
– unlawful seizure of aircraft/ships,
– sabotage.
ARTICLE 4
Grounds for mandatory non-execution of the arrest warrant
States shall establish an obligation for the executing judicial authority to refuse to execute the arrest warrant in the following cases:
1) if the offence on which the arrest warrant is based is covered by amnesty in the executing State, where that State had jurisdiction to prosecute the offence under its own criminal law;
2) if the executing judicial authority is informed that the requested person has been finally judged by a State in respect of the same acts provided that, where there has been sentence, the sentence has been served or is currently being served or may no longer be executed under the law of the sentencing State;
3) if the person who is the subject of the arrest warrant may not, owing to his age, be held criminally responsible for the acts on which the arrest warrant is based under the law of the executing State.
ARTICLE 5
Other grounds for non-execution of the arrest warrant
1. States can establish an obligation or an option for the executing judicial authority to refuse to execute the arrest warrant in the following cases:
(a) if, in one of the cases referred to in Article 3(2), the act on which the arrest warrant is based does not constitute an offence under the law of the executing State; however, in relation to taxes or duties, customs and exchange, execution of the arrest warrant shall not be refused on the ground that the law of the executing State does not impose the same kind of tax or duty or does not contain the same type of rules as regards taxes, duties and customs and exchange regulations as the law of the issuing State;
(b) where the person who is the subject of the arrest warrant is being prosecuted in the executing State for the same act as that on which the arrest warrant is based;
(c) where the judicial authorities of the executing State have decided either not to prosecute for the offence on which the arrest warrant is based or to halt proceedings, or where a final judgement has been passed upon the requested person in a State, in respect of the same acts, which prevents further proceedings;
(d) where the criminal prosecution or punishment of the requested person is statute-barred according to the law of the executing State and the acts fall within the jurisdiction of that State under its own criminal law;
(e) if the executing judicial authority is informed that the requested person has been finally judged by a third State in respect of the same acts provided that, where there has been sentence, the sentence has been served or is currently being served or may no longer be executed under the law of the sentencing country;
(f) if the arrest warrant has been issued for the purposes of execution of a custodial sentence or detention order, where the requested person is staying in, or is a national or a resident of the executing State and that State undertakes to execute the sentence or detention order in accordance with its domestic law;
(g) where the arrest warrant relates to offences which:
(i) are regarded by the law of the executing State as having been committed in whole or in part in the territory of the executing State or in a place treated as such;
or
(ii) have been committed outside the territory of the issuing State and the law of the executing State does not allow prosecution for the same offences when committed outside its territory.
2. Each State shall inform the General Secretariat of the Council for which of the grounds of non-execution of paragraph 1, it has established an obligation for its executing judicial authorities to refuse the execution of an arrest warrant. The General Secretariat shall make the information received available to all States and the Commission.
ARTICLE 6
Political offence exception
1. Execution may not be refused on the ground that the offence may be regarded by the executing State as a political offence, as an offence connected with a political offence or an offence inspired by political motives.
2. Norway and Iceland, on the one hand, and the European Union, on behalf of any of its Member States, on the other hand, may make, however, a declaration to the effect that paragraph 1 will be applied only in relation to:
(a) the offences referred to in Articles 1 and 2 of the European Convention on the Suppression of Terrorism;
(b) offences of conspiracy or association – which correspond to the description of behaviour referred to in Article 3(3) – to commit one or more of the offences referred to in Articles 1 and 2 of the European Convention on the Suppression of Terrorism;
and
(c) Articles 1, 2, 3 and 4 of the Framework Decision of 13 June 2002 on combating terrorism.
3. Where an arrest warrant has been issued by a State having made a declaration as referred to in paragraph 2, or by a State on behalf of which such a declaration has been made, the State executing the arrest warrant, may apply reciprocity.
ARTICLE 7
Nationality exception
1. Execution may not be refused on the ground that the person claimed is a national of the executing State.
2. Norway and Iceland, on the one hand, and the European Union, on behalf of any of its Member States, on the other hand, may make a declaration to the effect that nationals will not be surrendered or that surrender will be authorised only under certain specified conditions.
3. Where an arrest warrant has been issued by a State having made a declaration as referred to in paragraph 2, or by a State for which such a declaration has been made, any other State may, in the execution of the arrest warrant, apply reciprocity.
ARTICLE 8
Guarantees to be given by the issuing State in particular cases
The execution of the arrest warrant by the executing judicial authority may be subject to the following conditions:
1) where the arrest warrant has been issued for the purposes of executing a sentence or a detention order imposed by a decision rendered in absentia and if the person concerned has not been summoned in person or otherwise informed of the date and place of the hearing which led to the decision rendered in absentia, surrender may be subject to the condition that the issuing judicial authority gives an assurance deemed adequate to guarantee the person who is the subject of the arrest warrant that he or she will have an opportunity to apply for a retrial of the case in the issuing State and to be present at the judgment;
2) if the offence on the basis of which the arrest warrant has been issued is punishable by custodial life sentence or life-time detention order the execution of the said arrest warrant may be subject to the condition that the issuing State gives an assurance deemed sufficient by the executing state that it will review the penalty or measure imposed, on request or at the latest after 20 years, or will encourage the application of measures of clemency to which the person is entitled to apply for under the law or practice of the issuing State, aiming at a non-execution of such penalty or measure;
3) where a person who is the subject of an arrest warrant for the purposes of prosecution is a national or resident of the executing State, surrender may be subject to the condition that the person, after being heard, is returned to the executing State in order to serve there the custodial sentence or detention order passed against him in the issuing State.
ARTICLE 9
Determination of the competent judicial authorities
1. The issuing judicial authority shall be the judicial authority of the issuing State which is competent to issue an arrest warrant by virtue of the law of that State.
2. The executing judicial authority shall be the judicial authority of the executing State which is competent to execute the arrest warrant by virtue of the law of that State. At the moment of notification referred to in Article 38(1), a Minister of Justice may be designated as a competent authority for the execution of an arrest warrant, whether or not the Minister of Justice is a judicial authority under the domestic law of that State.
3. The Contracting Parties shall inform each other of their competent authorities.
ARTICLE 10
Recourse to the central authority
1. The Contracting Parties may notify each other of the central authority for each State, having designated such an authority, or, when the legal system of the relevant State so provides, of more than one central authority to assist the competent judicial authorities.
2. In doing so the Contracting Parties may indicate that, as a result of the organisation of the internal judicial system of the relevant States, the central authority(ies) are responsible for the administrative transmission and reception of arrest warrants as well as for all other official correspondence relating thereto. These indications shall be binding upon all the authorities of the issuing State.
ARTICLE 11
Content and form of the arrest warrant
1. The arrest warrant shall contain the following information set out in accordance with the form contained in the Annex to this Agreement:
(a) the identity and nationality of the requested person;
(b) the name, address, telephone and fax numbers and e-mail address of the issuing judicial authority;
(c) evidence of an enforceable judgement, an arrest warrant or any other enforceable judicial decision having the same effect, coming within the scope of Articles 2 and 3;
(d) the nature and legal classification of the offence, particularly in respect of Article 3;
(e) a description of the circumstances in which the offence was committed, including the time, place and degree of participation in the offence by the requested person;
(f) the penalty imposed, if there is a final judgment, or the prescribed scale of penalties for the offence under the law of the issuing State;
(g) if possible, other consequences of the offence.
2. The arrest warrant must be translated into the official language or one of the official languages of the executing State. Any Contracting Party may, when this Agreement is concluded or at a later date, make a declaration to the effect that a translation in one or more other official languages of a State will be accepted.
CHAPTER 2
SURRENDER PROCEDURE
ARTICLE 12
Transmission of an arrest warrant
1. When the location of the requested person is known, the issuing judicial authority may transmit the arrest warrant directly to the executing judicial authority.
2. The issuing judicial authority may, in any event, decide to issue an alert for the requested person in the Schengen Information System (SIS). Such an alert shall be effected in accordance with the relevant provisions of European Union law on alerts in the Schengen Information System on persons for the purpose of surrender. An alert in the Schengen Information System shall be equivalent to an arrest warrant accompanied by the information set out in Article 11(1).
3. For a transitional period, until the SIS is capable of transmitting all the information described in Article 11, the alert shall be equivalent to an arrest warrant pending the receipt of the original in due and proper form by the executing judicial authority.
ARTICLE 13
Detailed procedures for transmitting an arrest warrant
1. If the issuing judicial authority does not know the competent executing judicial authority, it shall make the requisite enquiries, in order to obtain that information from the executing State.
2. If it is not possible to call on the services of the SIS, the issuing judicial authority may call on the International Criminal Police Organisation (Interpol) to transmit an arrest warrant.
3. The issuing judicial authority may forward the arrest warrant by any secure means capable of producing written records under conditions allowing the executing State to establish its authenticity.
4. All difficulties concerning the transmission or the authenticity of any document needed for the execution of the arrest warrant shall be dealt with by direct contacts between the judicial authorities involved, or, where appropriate, with the involvement of the central authorities of the States.
5. If the authority which receives an arrest warrant is not competent to act upon it, it shall automatically forward the arrest warrant to the competent authority in its State and shall inform the issuing judicial authority accordingly.
ARTICLE 14
Rights of a requested person
1. When a requested person is arrested, the executing competent judicial authority shall, in accordance with its national law, inform that person of the arrest warrant and of its contents, and also of the possibility of consenting to surrender to the issuing judicial authority.
2. A requested person who is arrested for the purpose of the execution of an arrest warrant shall have a right to be assisted by a legal counsel and by an interpreter in accordance with the national law of the executing State.
ARTICLE 15
Keeping the person in detention
When a person is arrested on the basis of an arrest warrant, the executing judicial authority shall take a decision on whether the requested person should remain in detention, in accordance with the law of the executing State. The person may be released provisionally at any time in conformity with the domestic law of the executing State, provided that the competent authority of the said State takes all the measures it deems necessary to prevent the person absconding.
ARTICLE 16
Consent to surrender
1. If the arrested person indicates that he or she consents to surrender, that consent and, if appropriate, express renunciation of entitlement to the "speciality rule", referred to in Article 30(2), shall be given before the executing judicial authority, in accordance with the domestic law of the executing State.
2. Each State shall adopt the measures necessary to ensure that consent and, where appropriate, renunciation, as referred to in paragraph 1, are established in such a way as to show that the person concerned has expressed them voluntarily and in full awareness of the consequences. To that end, the requested person shall have the right to legal counsel.
3. The consent and, where appropriate, renunciation, as referred to in paragraph 1, shall be formally recorded in accordance with the procedure laid down by the domestic law of the executing State.
4. In principle, consent may not be revoked. Each State may provide that consent and, if appropriate, renunciation may be revoked, in accordance with the rules applicable under its domestic law. In this case, the period between the date of consent and that of its revocation shall not be taken into consideration in establishing the time limits laid down in Article 20. Norway and Iceland, on the one hand, and the European Union, on behalf of any of its Member States, on the other hand, may make, at the time of notification provided for in Article 38(1), a declaration indicating that they wish to have recourse to this possibility, specifying the procedures whereby revocation of consent shall be possible and any amendment to them.
ARTICLE 17
Hearing of the requested person
Where the arrested person does not consent to his or her surrender as referred to in Article 16, he or she shall be entitled to be heard by the executing judicial authority, in accordance with the law of the executing State.
ARTICLE 18
Surrender decision
1. The executing judicial authority shall decide, within the time limits and under the conditions defined in this Agreement, whether the person is to be surrendered.
2. If the executing judicial authority finds the information communicated by the issuing State to be insufficient to allow it to decide on surrender, it shall request that the necessary supplementary information, in particular with respect to Articles 4 to 6, 8 and 11, be furnished as a matter of urgency and may fix a time limit for the receipt thereof, taking into account the need to observe the time limits set in Article 20.
3. The issuing judicial authority may at any time forward any additional useful information to the executing judicial authority.
ARTICLE 19
Decision in the event of multiple requests
1. If two or more States have issued a European arrest warrant or an arrest warrant for the same person, the decision as to which of the arrest warrants shall be executed shall be taken by the executing judicial authority with due consideration of all the circumstances and especially the relative seriousness and place of the offences, the respective dates of the arrest warrants and whether the warrant has been issued for the purposes of prosecution or for execution of a custodial sentence or detention order.
2. The executing judicial authority of a Member State may seek the advice of Eurojust when making the choice referred to in paragraph 1.
3. In the event of a conflict between an arrest warrant and a request for extradition presented by a third State, the decision as to whether the arrest warrant or the extradition request takes precedence shall be taken by the competent authority of the executing State with due consideration of all the circumstances, in particular those referred to in paragraph 1 and those mentioned in the applicable convention.
4. This Article shall be without prejudice to States' obligations under the Statute of the International Criminal Court.
ARTICLE 20
Time limits and procedures for the decision to execute the arrest warrant
1. An arrest warrant shall be dealt with and executed as a matter of urgency.
2. In cases where the requested person consents to his surrender, the final decision on the execution of the arrest warrant should be taken within a period of 10 days after consent has been given.
3. In other cases, the final decision on the execution of the arrest warrant should be taken within a period of 60 days after the arrest of the requested person.
4. Where in specific cases the arrest warrant cannot be executed within the time limits laid down in paragraphs 2 or 3, the executing judicial authority shall immediately inform the issuing judicial authority thereof, giving the reasons for the delay. In such case, the time limits may be extended by a further 30 days.
5. The European Union, on behalf of any of its Member States, may make, at the time of notification provided for in Article 38(1), a declaration indicating in which cases paragraphs 3 and 4 will not apply. Norway and Iceland may apply reciprocity in relation to the Member States concerned.
6. As long as the executing judicial authority has not taken a final decision on the arrest warrant, it shall ensure that the material conditions necessary for effective surrender of the person remain fulfilled.
7. Reasons must be given for any refusal to execute an arrest warrant.
ARTICLE 21
Situation pending the decision
1. Where the arrest warrant has been issued for the purpose of conducting a criminal prosecution, the executing judicial authority must:
(a) either agree that the requested person should be heard according to Article 22;
(b) or agree to the temporary transfer of the requested person.
2. The conditions and the duration of the temporary transfer shall be determined by mutual agreement between the issuing and executing judicial authorities.
3. In the case of temporary transfer, the person must be able to return to the executing State to attend hearings concerning him or her as part of the surrender procedure.
ARTICLE 22
Hearing the person pending the decision
1. The requested person shall be heard by a judicial authority, assisted by another person designated in accordance with the law of the State of the requesting court.
2. The requested person shall be heard in accordance with the law of the executing State and with the conditions determined by mutual agreement between the issuing and executing judicial authorities.
3. The competent executing judicial authority may assign another judicial authority of its State to take part in the hearing of the requested person in order to ensure the proper application of this Article and of the conditions laid down.
ARTICLE 23
Privileges and immunities
1. Where the requested person enjoys a privilege or immunity regarding jurisdiction or execution in the executing State, the time limits referred to in Article 20 shall not start running unless, and counting from the day when, the executing judicial authority is informed of the fact that the privilege or immunity has been waived.
2. The executing State shall ensure that the material conditions necessary for effective surrender are fulfilled when the person no longer enjoys such privilege or immunity.
3. Where power to waive the privilege or immunity lies with an authority of the executing State, the executing judicial authority shall request it to exercise that power forthwith. Where power to waive the privilege or immunity lies with an authority of another State or international organisation, it shall be for the issuing judicial authority to request it to exercise that power.
ARTICLE 24
Competing international obligations
This Agreement shall not prejudice the obligations of the executing State where the requested person has been extradited to that State from a third State and where that person is protected by provisions of the arrangement under which he or she was extradited concerning speciality. The executing State shall take all necessary measures for requesting forthwith the consent of the State from which the requested person was extradited so that he or she can be surrendered to the State which issued the arrest warrant. The time limits referred to in Article 20 shall not start running until the day on which these speciality rules cease to apply. Pending the decision of the State from which the requested person was extradited, the executing State will ensure that the material conditions necessary for effective surrender remain fulfilled.
ARTICLE 25
Notification of the decision
The executing judicial authority shall notify the issuing judicial authority immediately of the decision on the action to be taken on the arrest warrant.
ARTICLE 26
Time limits for surrender of the person
1. The person requested shall be surrendered as soon as possible on a date agreed between the authorities concerned.
2. He or she shall be surrendered no later than 10 days after the final decision on the execution of the arrest warrant.
3. If the surrender of the requested person within the period laid down in paragraph 2 is prevented by circumstances beyond the control of any of the States, the executing and issuing judicial authorities shall immediately contact each other and agree on a new surrender date. In that event, the surrender shall take place within 10 days of the new date thus agreed.
4. The surrender may exceptionally be temporarily postponed for serious humanitarian reasons, for example if there are substantial grounds for believing that it would manifestly endangers the requested person's life or health. The execution of the arrest warrant shall take place as soon as these grounds have ceased to exist. The executing judicial authority shall immediately inform the issuing judicial authority and agree on a new surrender date. In that event, the surrender shall take place within 10 days of the new date thus agreed.
5. Upon expiry of the time limits referred to in paragraphs 2 to 4, if the person is still being held in custody he shall be released.
ARTICLE 27
Postponed or conditional surrender
1. The executing judicial authority may, after deciding to execute the arrest warrant, postpone the surrender of the requested person so that he or she may be prosecuted in the executing State or, if he or she has already been sentenced, so that he or she may serve, in its territory, a sentence passed for an act other than that referred to in the arrest warrant.
2. Instead of postponing the surrender, the executing judicial authority may temporarily surrender the requested person to the issuing State under conditions to be determined by mutual agreement between the executing and the issuing judicial authorities. The agreement shall be made in writing and the conditions shall be binding on all the authorities in the issuing State.
ARTICLE 28
Transit
1. Each State shall permit the transit through its territory of a requested person who is being surrendered provided that it has been given information on:
(a) the identity and nationality of the person subject to the arrest warrant;
(b) the existence of an arrest warrant;
(c) the nature and legal classification of the offence;
(d) the description of the circumstances of the offence, including the date and place. The State, on behalf of which a declaration has been made in accordance with Article 7(2), to the effect that nationals will not be surrendered or that surrender will be authorised only under certain specified conditions, may, under the same terms, refuse the transit of its nationals through its territory or submit it to the same conditions.
2. The Contracting Parties shall notify each other of the authority designated for each State responsible for receiving transit requests and the necessary documents, as well as any other official correspondence relating to transit requests.
3. The transit request and the information set out in paragraph 1 may be addressed to the authority designated pursuant to paragraph 2 by any means capable of producing a written record. The State of transit shall notify its decision by the same procedure.
4. This Agreement does not apply in the case of transport by air without a scheduled stopover. However, if an unscheduled landing occurs, the issuing State shall provide the authority designated pursuant to paragraph 2 with the information provided for in paragraph 1.
5. Where a transit concerns a person who is to be extradited from a third State to a State this Article will apply mutatis mutandis. In particular the expression "arrest warrant" as defined by this Agreement shall be deemed to be replaced by "extradition request".
CHAPTER 3
EFFECTS OF THE SURRENDER
ARTICLE 29
Deduction of the period of detention served in the executing State
1. The issuing State shall deduct all periods of detention arising from the execution of an arrest warrant from the total period of detention to be served in the issuing State as a result of a custodial sentence or detention order being passed.
2. To that end, all information concerning the duration of the detention of the requested person on the basis of the arrest warrant shall be transmitted by the executing judicial authority or the central authority designated under Article 10 to the issuing judicial authority at the time of the surrender.
ARTICLE 30
Possible prosecution for other offences
1. Norway and Iceland, on the one hand, and the European Union, on behalf of any of its Member States, on the other hand, may notify each other that, for relations of States with other States to which the same notification applies, consent is presumed to have been given for the prosecution, sentencing or detention with a view to the carrying out of a custodial sentence or detention order for an offence committed prior to his or her surrender, other than that for which he or she was surrendered, unless in a particular case the executing judicial authority states otherwise in its decision on surrender.
2. Except in the cases referred to in paragraphs 1 and 3, a person surrendered may not be prosecuted, sentenced or otherwise deprived of his or her liberty for an offence committed prior to his or her surrender other than that for which he or she was surrendered.
3. Paragraph 2 does not apply in the following cases:
(a) when the person having had an opportunity to leave the territory of the State to which he or she has been surrendered has not done so within 45 days of his or her final discharge, or has returned to that territory after leaving it;
(b) the offence is not punishable by a custodial sentence or detention order;
(c) the criminal proceedings do not give rise to the application of a measure restricting personal liberty;
(d) when the person could be liable to a penalty or a measure not involving the deprivation of liberty, in particular a financial penalty or a measure in lieu thereof, even if the penalty or measure may give rise to a restriction of his or her personal liberty;
(e) when the person consented to be surrendered, where appropriate at the same time as he or she renounced the speciality rule, in accordance with Article 16;
(f) when the person, after his/her surrender, has expressly renounced entitlement to the speciality rule with regard to specific offences preceding his/her surrender. Renunciation shall be given before the competent judicial authorities of the issuing State and shall be recorded in accordance with that State's domestic law. The renunciation shall be drawn up in such a way as to make clear that the person has given it voluntarily and in full awareness of the consequences. To that end, the person shall have the right to legal counsel;
(g) where the executing judicial authority which surrendered the person gives its consent in accordance with paragraph 4.
4. A request for consent shall be submitted to the executing judicial authority, accompanied by the information mentioned in Article 11(1) and a translation as referred to in Article 11(2). Consent shall be given when the offence for which it is requested is itself subject to surrender in accordance with the provisions of this Agreement. Consent shall be refused on the grounds referred to in Article 4 and otherwise may be refused only on the grounds referred to in Articles 5, or 6(2) and 7(2). The decision shall be taken no later than 30 days after receipt of the request. For the situations mentioned in Article 8 the issuing State must give the guarantees provided for therein.
ARTICLE 31
Surrender or subsequent extradition
1. Norway and Iceland, on the one hand, and the European Union, on behalf of any of its Member States, on the other hand, may notify each other that, for relations of States with other States to which the same notification applies, the consent for the surrender of a person to a State other than the executing State pursuant to an arrest warrant issued for an offence committed prior to his or her surrender is presumed to have been given, unless in a particular case the executing judicial authority states otherwise in its decision on surrender.
2. In any case, a person who has been surrendered to the issuing State pursuant to an arrest warrant may, without the consent of the executing State, be surrendered to a State other than the executing State pursuant to an arrest warrant issued for any offence committed prior to his or her surrender in the following cases:
(a) where the requested person, having had an opportunity to leave the territory of the State to which he or she has been surrendered, has not done so within 45 days of his final discharge, or has returned to that territory after leaving it;
(b) where the requested person consents to be surrendered to a State other than the executing State pursuant to an arrest warrant. Consent shall be given before the competent judicial authorities of the issuing State and shall be recorded in accordance with that State's national law. It shall be drawn up in such a way as to make clear that the person concerned has given it voluntarily and in full awareness of the consequences. To that end, the requested person shall have the right to legal counsel;
(c) where the requested person is not subject to the speciality rule, in accordance with Article 30(3)(a), (e), (f) and (g).
3. The executing judicial authority consents to the surrender to another State according to the following rules:
(a) the request for consent shall be submitted in accordance with Article 12, accompanied by the information mentioned in Article 11(1) and a translation as stated in Article 11(2);
(b) consent shall be given when the offence for which it is requested is itself subject to surrender in accordance with the provisions of this Agreement;
(c) the decision shall be taken no later than 30 days after receipt of the request;
(d) consent shall be refused on the grounds referred to in Article 4 and otherwise may be refused only on the grounds referred to in Articles 5 or 6(2) and 7(2). For the situations referred to in Article 8, the issuing State must give the guarantees provided for therein.
4. Notwithstanding paragraph 1, a person who has been surrendered pursuant to an arrest warrant shall not be extradited to a third State without the consent of the competent authority of the State which surrendered the person. Such consent shall be given in accordance with the Conventions by which that State is bound, as well as with its domestic law.
ARTICLE 32
Handing over of property
1. At the request of the issuing judicial authority or on its own initiative, the executing judicial authority shall, in accordance with its national law, seize and hand over property which:
(a) may be required as evidence; or
(b) has been acquired by the requested person as a result of the offence.
2. The property referred to in paragraph 1 shall be handed over even if the arrest warrant cannot be carried out owing to the death or escape of the requested person.
3. If the property referred to in paragraph 1 is liable to seizure or confiscation in the territory of the executing State, the latter may, if the property is needed in connection with pending criminal proceedings, temporarily retain it or hand it over to the issuing State, on condition that it is returned.
4. Any rights which the executing State or third parties may have acquired in the property referred to in paragraph 1 shall be preserved. Where such rights exist, the issuing State shall return the property without charge to the executing State as soon as the criminal proceedings have been terminated.
ARTICLE 33
Expenses
1. Expenses incurred in the territory of the executing State for the execution of an arrest warrant shall be borne by that State.
2. All other expenses shall be borne by the issuing State.
CHAPTER 4
GENERAL AND FINAL PROVISIONS
ARTICLE 34
Relation to other legal instruments
1. Without prejudice to their application in relations between States and third States, this Agreement shall, from its entry into force, replace the corresponding provisions of the following conventions applicable in the field of extradition in relations between Norway and Iceland, on the one hand, and Member States, on the other hand:
(a) the European Convention on Extradition of 13 December 1957, its additional protocol of 15 October 1975, its second additional protocol of 17 March 1978, and the European Convention on the suppression of terrorism of 27 January 1977 as far as extradition is concerned as amended by the 2003 Protocol once it will enter into force;
(b) Title III, Chapter 4 of the Convention of 19 June 1990 implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 on the gradual abolition of checks at common borders;
(c) Schengen-relevant provisions of the 1995 and 1996 EU Extradition Conventions to the extent that they are in force.
2. States may continue to apply bilateral or multilateral agreements or arrangements in force when this Agreement is concluded in so far as such agreements or arrangements allow the objectives of this Agreement to be extended or enlarged and help to simplify or facilitate further the procedures for surrender of persons who are the subject of an arrest warrant. The Contracting Parties shall notify each other of any such agreements or arrangements.
3. States may conclude bilateral or multilateral agreements or arrangements after this Agreement has come into force in so far as such agreements or arrangements allow the prescriptions of this Agreement to be extended or enlarged and help to simplify or facilitate further the procedures for surrender of persons who are the subject of an arrest warrant, in particular by fixing time limits shorter than those fixed in Article 20, by extending the list of offences laid down in Article 3(4), by further limiting the grounds for refusal set out in Articles 4 and 5, or by lowering the threshold provided for in Article 3(1) or (4). The agreements and arrangements referred to in the first subparagraph may in no case affect relations with States which are not parties to them. The Contracting Parties shall also notify each other of any such new agreement or arrangement as referred to in the first subparagraph, within three months of signing it.
4. Where the conventions or agreements referred to in paragraph 1 apply to the territories of States or to territories for whose external relations a State is responsible to which this Agreement does not apply, these instruments shall continue to govern the relations existing between those territories and the other States.
ARTICLE 35
Transitional provision
1. Extradition requests received before the date of entry into force of this Agreement will continue to be governed by existing instruments relating to extradition. Requests received after that date will be governed by this Agreement.
2. Norway and Iceland, on the one hand, and the European Union, on behalf of any of its Member States, on the other hand, may, at the time of the notification provided for in Article 38(1), make a statement indicating that, as executing State, the State will continue to apply the extradition system applicable before the entry into force of this Agreement in relation to acts committed before a date which it specifies. The date in question may not be later than the entry into force of this Agreement. The said statement may be withdrawn at any time.
ARTICLE 36
Dispute settlement
Any dispute between either Iceland or Norway and a Member State of the European Union regarding the interpretation or the application of this Agreement may be referred by a party to the dispute to a meeting of representatives of the governments of the Member States of the European Union and of Iceland and Norway, with a view to its settlement within six months.
ARTICLE 37
Case law
The Contracting Parties, in order to achieve the objective of arriving at as uniform an application and interpretation as possible of the provisions of this Agreement, shall keep under constant review the development of the case law of the Court of Justice of the European Communities, as well as the development of the case law of the competent courts of Iceland and Norway relating to these provisions and to those of similar surrender instruments. To this end a mechanism shall be set up to ensure regular mutual transmission of such case law.
ARTICLE 38
Notifications, declarations, entry into force
1. The Contracting Parties shall notify each other of the completion of the procedures required to express their consent to be bound by this Agreement.
2. When giving their notification under paragraph 1 the Contracting Parties shall make any of the notifications or declarations provided for in Articles 5(2), 9(3), 28(2) and 34(2) of this Agreement and may make any of the notifications or declarations provided for in Articles 3(4), 6(2), 7(2), 10(1), 11(2), 16(4), 20(5), 30(1), 31(1) and 35(2) of this Agreement. The declarations or notifications referred to in Articles 3(4), 10(1) and 11(2) may be made at any time. The declarations or notifications referred to in Articles 9(3) and 28(2) may be modified, and those referred to in Articles 5(2), 6(2), 7(2), 10(1), 16(4), 20(5), 34(2) and 35(2) withdrawn, at all times.
3. Where the European Union makes such declarations or notifications it shall indicate for which of its Member States the declaration applies.
4. This Agreement shall enter into force on the first day of the third month following the day on which the Secretary-General of the Council of the European Union has established that all formal requirements concerning the expression of the consent by the Contracting Parties to this Agreement have been fulfilled.
ARTICLE 39
Accession
Accession by new Member States to the European Union shall create rights and obligations under the present Agreement between those new Member States and Iceland and Norway.
ARTICLE 40
Common review
The Contracting Parties agree to carry out a common review of this Agreement no later than 5 years after its entry into force, and in particular of the declarations made under Articles 3(4), 6(2), 7(2) and 20(5) of this Agreement. Where the declarations referred to in Article 7(2) are not renewed, they shall expire 5 years after the entry into force of this Agreement. The review shall in particular address the practical implementation, interpretation and development of the Agreement and may also include issues such as the consequences of further development of the European Union relating to the subject matter of this Agreement.
ARTICLE 41
Termination
1. This Agreement may be terminated by the Contracting Parties. In the event of termination by either Iceland or Norway, this Agreement shall remain in force between the European Union and the Contracting Party for which it has not been terminated.
2. Termination of this Agreement pursuant to paragraph 1 shall take effect six months after the deposit of the notification of termination. Procedures for complying with requests for surrender still pending at that date shall be completed in conformity with the provisions of this Agreement.
ARTICLE 42
Depository
1. The Secretary General of the Council of the European Union shall act as the depository of this Agreement.
2. The depository shall make public information on any notification or declaration made concerning this Agreement.
Done at Vienna on 28 June 2006 in one single copy in the Icelandic, Norwegian, Czech, Danish, Dutch, German, English, Estonian, French, Finnish, Greek, Hungarian, Irish, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish languages, each version being equally authentic.
Declaration by the Contracting Parties to the Agreement between the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway on the surrender procedures between the Member States of the European Union and Norway and Iceland:
"The Contracting Parties agree to consult, as appropriate, when the Republic of Iceland or the Kingdom of Norway or one of the Member States of the European Union considers that there is occasion to do so, to enable the most effective use to be made of this Agreement, including with a view to preventing any dispute regarding the practical implementation and interpretation of this Agreement. This consultation shall be organised in the most convenient way, taking into account the existing structures of cooperation.".
Declaration by the European Union:
"The European Union declares that the possibility pursuant to the second sentence of Article 9(2) to designate the Minister of Justice as competent authority for the execution of an arrest warrant will be used only by the Federal Republic of Germany, the Kingdom of Denmark, the Republic of Slovakia and the Kingdom of The Netherlands.
The European Union declares that the Member States will apply Article 20(3) and (4) in compliance with their national rules for similar cases.".
3. člen
Republika Slovenija ob deponiranju listine o ratifikaciji daje naslednje izjave:
Na podlagi četrtega odstavka člena 3 Republika Slovenija izjavlja, da se na podlagi vzajemnosti pogoj dvojne kaznivosti ne bo uporabljal pod pogoji, določenimi v četrtem odstavku člena 3 Sporazuma.
Na podlagi drugega odstavka člena 7 Republika Slovenija izjavlja, da v skladu s 47. členom Ustave Republike Slovenije, ne bo predajala državljanov Republike Slovenije.
4. člen
Republika Slovenija v zvezi s sporazumom obvesti o naslednjem:
Na podlagi drugega odstavka člena 5 Republika Slovenija Generalni sekretariat Sveta EU obvesti, da se predaja zahtevane osebe obvezno zavrne iz razlogov naštetih v prvi, drugi in tretji točki člena 4, iz razlogov naštetih v točkah a do f prvega odstavka člena 5 ter na podlagi drugega odstavka člena 7, predaja osebe pa se lahko zavrne iz razloga v točki g prvega odstavka člena 5.
Na podlagi tretjega odstavka člena 9 Republika Slovenija druge pogodbenice obvesti, da so odreditveni in izvršitveni organ v Republiki Sloveniji okrožna sodišča, pristojna za kazenske zadeve.
Na podlagi prvega odstavka člena 10 Republika Slovenija druge pogodbenice obvesti, da je centralni organ v Republiki Sloveniji Ministrstvo za pravosodje, ki je pristojno za pomoč sodiščem in tujim pravosodnim organom ter za izvedbo postopka pridobitve dovoljenja za prevoz ali postopka izdaje dovoljenja za prevoz.
Na podlagi drugega odstavka člena 28 Republika Slovenija druge pogodbenice obvesti, da je Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije pristojno za prejem zahtev za prevoz zahtevane osebe, ki jo ena država članica predaja drugi državi članici čez ozemlje Republike Slovenije.
Na podlagi drugega odstavka člena 34 Republika Slovenija druge pogodbenice obvesti, da v razmerju do pogodbenic nima sklenjenih veljavnih dvostranskih ali večstranskih sporazumov ali dogovorov, ki bi jih uporabljala tudi po sprejemu tega Sporazuma.
5. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za pravosodje.
6. člen
Za izvajanje sporazuma se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja področje prijetja in predaje.
7. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 713-01/07-16/1
Ljubljana, dne 6. februarja 2008
EPA 1817-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost