Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2008 z dne 31. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2008 z dne 31. 12. 2008

Kazalo

5810. Pravilnik o postopku za izvajanje Uredbe (ES) št. 1775/2005 o pogojih za dostop do prenosnega omrežja zemeljskega plina, stran 17148.

Na podlagi drugega odstavka 31. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07, uradno prečiščeno besedilo in 70/08) Geoplin plinovodi d.o.o., kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina, po pridobitvi soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 22-20/2008-6/ZP-13, z dne 17. 12. 2008, izdaja
P R A V I L N I K
o postopku za izvajanje Uredbe (ES) št. 1775/2005 o pogojih za dostop do prenosnega omrežja zemeljskega plina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Namen in predmet urejanja
1. člen
Namen tega akta je doseganje optimalne izrabe zmogljivosti prenosnega omrežja zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: zmogljivost) in povečanje likvidnosti trga z zmogljivostmi, vse pa ob upoštevanju zagotavljanja zanesljivosti delovanja in tehničnih zmogljivosti prenosnega omrežja zemeljskega plina.
S tem aktom se določajo pravila in postopek za izvajanje Uredbe (ES) št. 1775/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. septembra 2005 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina (UL L št. 289/1 z dne 3. 11. 2005) (v nadaljnjem besedilu: Uredba) v zvezi s trgovanjem s pravicami do zmogljivosti v obdobjih krajših od enega leta (v nadaljnjem besedilu: trgovanje z zmogljivostmi) in kratkoročne storitve.
2. Pojmi in definicije
2. člen
Poleg pojmov, določenih v Uredbi, Energetskem zakonu in podzakonskih predpisih, izdanih na njegovi podlagi, imajo v tem aktu uporabljeni pojmi še naslednji pomen:
– dolgoročne storitve: so storitve, ki jih sistemski operater prenosnega omrežja zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: sistemski operater) ponuja za obdobje enega leta in več;
– končni odjemalec: je odjemalec, ki kupuje zemeljski plin za lastno rabo;
– kratkoročne storitve: so storitve, ki jih sistemski operater ponuja za obdobje krajše kot eno leto;
– neizkoriščena zmogljivost: je zagotovljena zmogljivost, ki jo je sistemski operater dodelil odjemalcu ali izvajalcu energetske dejavnosti na področju zemeljskega plina s pogodbo o dostopu, vendar njene uporabe odjemalec ali izvajalec energetske dejavnosti ni napovedal v roku, določenem v pogodbi ali v zakonu oziroma podzakonskih aktih;
– pogodba o dostopu: je pogodba, ki jo skleneta odjemalec ali izvajalec energetske dejavnosti na področju zemeljskega plina in sistemski operater in s katero se sporazumeta o pravicah in obveznostih pri uporabi prenosnega omrežja zemeljskega plina (v nadaljevanju: prenosnega omrežja);
– prekinljiva zmogljivost: je zmogljivost, ki jo sistemski operater lahko prekine v skladu s pogoji, določenimi v pogodbi o dostopu ali v zakonu oziroma podzakonskih aktih;
– prekinljive storitve: so storitve, ki jih v zvezi s prekinljivo zmogljivostjo ponuja sistemski operater;
– primarni trg: je trg, na katerem sistemski operater prodaja pravice do zmogljivosti končnim odjemalcem, ki so priključeni na prenosno omrežje in sistemskim operaterjem distribucijskih omrežij oziroma ostalim udeležencem trga, ki nastopajo v imenu in za račun končnega odjemalca, ki je priključen na prenosno omrežje;
– razpoložljiva zmogljivost: je tisti del tehnične zmogljivosti, ki ni dodeljena s pogodbo o dostopu in je v danem trenutku še vedno na razpolago v omrežju;
– sekundarni trg: je trg, na katerem s pridobljenimi pravicami do zmogljivosti neposredno na podlagi dvostranskih pogodb trgujejo udeleženci trga, razen sistemskega operaterja;
– udeleženec trga: je pravna ali fizična oseba, ki deluje na trgu s prenosnimi zmogljivostmi in ima pravico dostopa do omrežja;
– zagotovljena zmogljivost: je zmogljivost, za katero sistemski operater s pogodbo o dostopu jamči, da se ne prekinja;
– zagotovljene storitve: so storitve, ki jih sistemski operater ponuja v zvezi z zagotovljeno zmogljivostjo.
II. KRATKOROČNE STORITVE
3. člen
Sistemski operater zagotavlja kratkoročne storitve vsem odjemalcem in izvajalcem energetske dejavnosti na področju zemeljskega plina, kadar v obdobju med 16. 11. tekočega leta in 31. 12. naslednjega koledarskega leta, obstajajo razpoložljive zmogljivosti.
Kratkoročne storitve sistemski operater ponuja kot zagotovljene storitve.
Sistemski operater odobrava kratkoročne storitve v skladu z vrstnim redom prejetih popolnih zahtevkov za kratkoročni dostop do prenosnega omrežja.
4. člen
Sistemski operater sklepa z odjemalci in izvajalci energetske dejavnosti na področju zemeljskega plina kratkoročne pogodbe o dostopu do omrežja v okviru obdobja iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika za naslednja tipska obdobja:
– mesečno;
– dnevno.
1. Mesečni dostop do omrežja
5. člen
Mesečno obdobje je obdobje od prvega do vključno zadnjega dne v koledarskem mesecu. Posamezno mesečno obdobje prične teči s prvim obračunskim dnem meseca in traja do izteka zadnjega obračunskega dne istega meseca.
Mesečno pogodbo o dostopu do omrežja sklene odjemalec ali izvajalec energetske dejavnosti na področju zemeljskega plina s sistemskim operaterjem za obdobje enega ali več mesecev znotraj koledarskega leta, vendar za največ 11 mesecev.
Zainteresirana oseba zaprosi za dostop do omrežja najkasneje 45 dni in ne prej kot 90 dni pred začetkom meseca, v katerem naj bi se prenos izvršil. Sistemski operater odloči o dostopu do prenosnega omrežja najkasneje 25 dni po dnevu prejetja vloge. Šteje se, da je sistemski operater odobril kratkoročni dostop do prenosnega omrežja, ko je upravičencu do dostopa posredoval v podpis pogodbo o kratkoročnem dostopu do prenosnega omrežja s 7 dnevnim opcijskim rokom za podpis pogodbe.
2. Dnevni dostop do omrežja
6. člen
Dnevno obdobje je obdobje obračunskega dne.
Dnevno pogodbo o dostopu do omrežja sklene odjemalec ali izvajalec energetske dejavnosti na področju zemeljskega plina s sistemskim operaterjem za obdobje enega ali več dni, vendar največ za obdobje, ki je najmanj en dan krajše kot je število dni v koledarskem mesecu, za katerega se sklepa dnevna pogodba o dostopu.
Zainteresirana oseba zaprosi za dnevni zagotovljen dostop do omrežja najkasneje 15 dni in ne prej kot 30 dni pred začetkom meseca, v katerem naj bi se prenos izvršil. Sistemski operater odloči o dostopu do prenosnega omrežja najkasneje 7 dni po prejemu vloge. Šteje se, da je sistemski operater odobril kratkoročni dostop do prenosnega omrežja, ko je upravičencu do dostopa posredoval v podpis pogodbo o kratkoročnem dostopu do prenosnega omrežja s tridnevnim opcijskim rokom za podpis pogodbe.
7. člen
Sistemski operater je dolžan vsako leto, najkasneje do 31. 01. za preteklo koledarsko leto poročati Javni agenciji Republike Slovenije za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija) o posameznih sklenjenih kratkoročnih pogodbah o dostopu. Na zahtevo agencije je sistemski operater dolžan posredovati tudi fotokopije sklenjenih kratkoročnih pogodb o dostopu.
Sistemski operater lahko od odjemalca ali izvajalca energetske dejavnosti na področju zemeljskega plina ob sklenitvi kratkoročne pogodbe o dostopu oziroma pred začetkom uveljavljanja kratkoročnega dostopa do omrežja, zahteva predložitev bančne garancije za zavarovanje plačil po tej pogodbi, izdano s strani banke, ki mora biti nepreklicna, abstraktna, brez ugovora in unovčljiva na prvi poziv.
8. člen
Kratkoročne storitve obračuna sistemski operater v skladu z aktom, ki ureja obračun omrežnine, razen v delu, ki je podrobneje določen v tem členu.
Znesek prenosa za posamezno časovno obdobje kratkoročnih zmogljivosti (mesec oziroma dan) določi sistemski operater tako, da mesečni znesek prenosa (MD) izračuna, skladno z aktom, ki ureja obračun omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina, in ga pomnoži z 12, da dobi letni znesek prenosa. Letni znesek prenosa sistemski operater pomnoži z ustreznim faktorjem iz spodnje tabele 1 (glede na koledarski mesec in časovno obdobje dostopa). Dobljeni mesečni znesek upošteva sistemski operater za posamezni mesec, dobljeni dnevni znesek pa sistemski operater pomnoži s številom dni v obdobju, za katerega je bila sklenjena kratkoročna pogodba o dostopu. Za obdobja, daljša od enega meseca, upošteva sistemski operater za cele koledarske mesece mesečne zneske, za preostale dneve pa dnevne zneske, pomnožene s številom dni.
Ostale zneske iz akta, ki ureja obračun omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina, obračuna sistemski operater smiselno, upoštevaje dolžino obdobja, za katero se sklepa kratkoročna pogodba o dostopu.
V obdobju, ko niso določeni elementi, potrebni za obračun kratkoročnih storitev, sistemski operater prenosnega omrežja kratkoročnih storitev ne nudi.
III. TRGOVANJE Z ZMOGLJIVOSTMI
1. Trgovanje na primarnem trgu
9. člen
Sistemski operater na primarnem trgu prodaja pravice do zmogljivosti s sklepanjem dolgoročnih in kratkoročnih pogodb o dostopu.
10. člen
Sistemski operater v okviru izvajanja nalog upravljanja prenosnega omrežja spremlja in nadzoruje dejansko izkoriščenost prenosnega omrežja in jo primerja z dolgoročno pogodbeno zasedenostjo prenosnega omrežja. Če ostane zmogljivost, ki je dodeljena odjemalcem z dolgoročnimi pogodbami o dostopu neizkoriščena, in če nastopi pogodbena prezasedenost in sistemski operater prejeme vlogo za kratkoročni dostop do prenosnega omrežja, ki ji ne more ugoditi s ponudbo kratkoročne zagotovljene zmogljivosti, lahko sistemski operater prenosnega omrežja odjemalcem, ki ne izkoriščajo dolgoročno pogodbeno dogovorjene zmogljivosti dodeli takšno zmogljivost odjemalcem, ki so podali vlogo za kratkoročni dostop do prenosnega omrežja kot prekinljivo zmogljivost.
Z odjemalcem, ki je podal vlogo iz prvega odstavka tega člena za kratkoročen dostop do prenosnega omrežja, sistemski operater sklene prekinljivo kratkoročno pogodbo o dostopu. Prekinljiva kratkoročna pogodba o dostopu je lahko prekinjena vsak obračunski dan, glede na zahteve odjemalca, ki ima sklenjeno dolgoročno pogodbo o dostopu.
V primeru, da bo odjemalec, ki je izkoriščal dolgoročno pogodbeno zmogljivost le delno, obvestil sistemskega operaterja, da bo povečal uporabo zmogljivosti v okviru sklenjene dolgoročne pogodbe o dostopu, sistemski operater delno ali v celoti prekine novemu odjemalcu prenos zemeljskega plina po prekinljivi kratkoročni pogodbi o dostopu.
V primeru prenosa neizkoriščene zmogljivosti zaradi pogodbene prezasedenosti iz enega odjemalca na drugega odjemalca in v primeru realizacije prekinitve kratkoročne prekinljive pogodbe, sistemski operater ne odgovarja za eventualne škodne posledice na strani odjemalcev in odjemalci proti sistemskemu operaterju ne morejo uveljavljati nobenih odškodninskih zahtevkov.
11. člen
Prekinljive kratkoročne storitve, navedene v prejšnjem členu, obračuna sistemski operater v skladu z 8. členom tega pravilnika in tako izračunani znesek prenosa zmanjša za 10%. Obračun prenosa je določen v pavšalu, ne glede na število dejansko izvedenih prekinitev prenosa v posameznem obdobju.
V obdobju, ko niso določeni elementi, potrebni za obračun kratkoročnih storitev, sistemski operater kratkoročnih storitev ne nudi.
2. Trgovanje na sekundarnem trgu
12. člen
Udeleženci trga, ki imajo s sistemskim operaterjem pogodbeno dogovorjeno zmogljivost, lahko del pogodbene zmogljivosti, ki je ne izkoriščajo, prodajo na sekundarnem trgu, kar storijo s sklenitvijo pogodbe o podzakupu.
Na sekundarnem trgu lahko udeleženci trga trgujejo v okviru obsega zmogljivosti, s katerimi razpolagajo, po tržno dogovorjenih cenah, vse pa v skladu z določili tega pravilnika.
13. člen
Odjemalec oziroma udeleženec trga, ki daje v podzakup zmogljivost izvede podzakup tako, da pred sklenitvijo pravnega posla s podzakupnikom ali bodočim pridobiteljem te prenosne zmogljivosti pisno obvesti sistemskega operaterja o predvidenem mestu odjema ter o predvideni prenosni smeri, vključno z vstopnimi točkami v prenosno omrežje zemeljskega plina in predvidenem datumu začetka in konca prenosa.
Sistemski operater na podlagi preučitve pretočno tlačnih razmer v roku osem dni pisno potrdi ali zavrne podzakup zmogljivosti za predvideno odjemno mesto, predvideno prenosno smer, vključno z vstopnimi točkami v prenosno omrežje zemeljskega plina in predviden datum začetka in konca podzakupa.
V kolikor sistemski operater potrdi podzakup zmogljivosti za predvideno odjemno mesto ali predvideno prenosno smer, vključno s predvidenimi vstopnimi točkami v prenosno omrežje zemeljskega plina ali predviden datum začetka in konca podzakupa, sme odjemalec skleniti pravni posel.
V kolikor sistemski operater zavrne podzakup zmogljivosti za predvideno odjemno mesto ali predvideno prenosno smer, vključno s predvidenimi vstopnimi točkami v prenosno omrežje zemeljskega plina ali predviden datum začetka in konca podzakupa odjemalec ne sme skleniti pravnega posla.
V kolikor odjemalec oziroma udeleženec trga sklene pravni posel na sekundarnem trgu, njegova pogodba o dostopu do prenosnega omrežja ostane v veljavi.
14. člen
Z namenom zagotavljanja transparentnosti in nediskriminatornosti pri trgovanju z zmogljivostmi je pri sistemskem operaterju oblikovan enotni spletni portal, na katerega lahko vsi ponudniki zmogljivosti in vsi povpraševalci po zmogljivostih posredujejo svoje ponudbe oziroma povpraševanja.
Sistemski operater na spletnem portalu objavi obvezujoč vzorec podzakupne pogodbe. Obvezujoč vzorec pogodbe lahko pogodbeni stranki dopolnita z dodatnimi določili, ki ne smejo biti v nasprotju z vsebino obvezujočega vzorca.
Ponudba oziroma povpraševanje mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– ime in naslov ponudnika oziroma povpraševalca;
– matično številko ponudnika oziroma povpraševalca;
– obdobje opredeljeno z datumom začetka in konca nameravanega podzakupa;
– obseg zmogljivosti;
– točko prevzema in predaje;
– rok veljavnosti ponudbe oziroma rok veljavnosti povpraševanja.
Odjemalec oziroma udeleženec trga, ki je dal zmogljivost v podzakup mora najkasneje v 15 dneh pred začetkom izvajanja pogodbe o podzakupu o sklenitvi te pogodbe obvestiti sistemskega operaterja tako, da sistemskemu operaterju posreduje fotokopijo pogodbe o podzakupu, pri čemer v tej pogodbi prikrije podatek o ceni oziroma druge, zanj poslovno občutljive, podatke. Sistemski operater lahko pogodbo o podzakupu realizira le na podlagi prejete fotokopije podzakupne pogodbe, ki je skladna z drugim odstavkom tega člena in obvezujočim prejetim soglasjem sistemskega operaterja.
Sistemski operater objavi obrazec za objavljanje povpraševanj oziroma ponudb na spletnem portalu za trgovanje z zmogljivostmi na sekundarnem trgu.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
15. člen
Določbe 8. in 11. člena tega pravilnika veljajo do prenehanja veljavnosti Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 131/04 in 132/04).
16. člen
Ta pravilnik prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja šest mesecev po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. PS-3895-SM/EV
Ljubljana, dne 17. decembra 2008
EVA 2008-2111-0147
Geoplin plinovodi d.o.o.
Direktor
Marjan Eberlinc l.r.

AAA Zlata odličnost